1. Līdz 31.12.2019. Latvijā dzimis bērns 
 2. Pēc 01.01.2020. Latvijā vai ārvalstīs dzimis bērns

Līdz 31.12.2019. Latvijā dzimis bērns 

Normatīvie akti:

Bērns atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņš atbilst šādiem nosacījumiem:

 • dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta;
 • pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija;
 • pirms tam visu laiku bijis nepilsonis vai bezvalstnieks;
 • viņa vecāki visu laiku ir bezvalstnieki vai nepilsoņi;
 • tā vecāka pastāvīgā dzīvesvieta, ar kuru kopā bērns dzīvo, ne mazāk kā pēdējos piecus gadus ir Latvijā.

Par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis:

 • viens no bērna vecākiem;
 • bērna māte, ja bērna dzimšanas aktā nav ieraksta par bērna tēvu;
 • viens no bērna vecākiem, ja otrs vecāks miris.

Nepieciešamie dokumenti:

 1. bērna vecāka personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte, nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
 2. dokuments, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvi Latvijā (piemēram, izziņa no mācību iestādes);
 3. dokuments, kas apliecina vecāka pastāvīgo dzīvošanu Latvijā pēdējo piecu gadu laikā (piemēram, darbavietas izziņa vai izziņa par pabalsta saņemšanu).

No 15 gadu vecuma līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz pats bērns:

 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte, nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
 2. dokuments, kas apliecina pēdējo piecu gadu pastāvīgu dzīvošanu Latvijā (piemēram, izglītības iestādes izziņa u.c.);
 3. viens no zemāk norādītajiem dokumentiem, kas apliecina latviešu valodas prasmi:
 • izziņa un apliecība par vispārējās pamatizglītības iegūšanu latviešu mācību valodā;
 • Izglītības satura un eksaminācijas centra pēc 2011.gada 31.augusta (derīguma termiņš 5 gadi no izsniegšanas brīža) izsniegts sertifikāts, kas apliecina centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūto kopējo procentuālo novērtējumu ne mazāku par 50%, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei) iegūto kopējo procentuālo novērtējumu ne mazāku par 20%;

Gadījumā, ja nevar iesniegt kādu no iepriekš minētajiem dokumentiem, kas apliecina latviešu valodas prasmi, bērns tiek nosūtīts uz  latviešu valodas prasmes pārbaudi, kas notiek Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē;

5. viena fotogrāfija (3x4cm), ja latviešu valodas prasme tiks apliecināta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Informāciju par latviešu valodas prasmes pārbaudi skatīt: "Pilsonības likumā noteiktās pārbaudes".

No latviešu valodas prasmes pārbaudes ir atbrīvoti bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte, ko apliecina invaliditātes apliecība vai Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes noteikšanu.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti šobrīd iesniedzami attālināti:

 1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu;

 1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kā arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumentu kopiju;
 2. izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

 

Pēc 01.01.2020. Latvijā vai ārvalstīs dzimis bērns

Normatīvie akti:

likums “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem

Latvijas pilsonību var iegūt bērns, kura dzimšanas brīdī abi viņa vecāki ir nepilsoņi vai viens no vecākiem ir nepilsonis, bet otrs — bezvalstnieks vai nav zināms, vai saskaņā ar vecāku savstarpēju vienošanos, ja viens no vecākiem ir nepilsonis, bet otrs — citas valsts pilsonis.

Bērns tiek atzīts par Latvijas pilsoni ar nosacījumu, ja viņš nav un nav bijis citas valsts pilsonis.

Ja bērns dzimis Latvijā un bērna dzimšanas brīdī:

 • abi viņa vecāki ir nepilsoņi vai viens no vecākiem ir nepilsonis, bet otrs — bezvalstnieks vai nav zināms, Latvijas pilsonību bērns iegūs vienlaicīgi ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā;
 • viens no vecākiem ir nepilsonis, otrs - citas valsts pilsonis, dokumenti Latvijas pilsonības iegūšanai jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Ja bērns dzimis ārvalstīs, dokumenti Latvijas pilsonības iegūšanai jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Nepieciešamie dokumenti:

1. iesniegums;
2. bērna vecāku personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte) (pase vai identifikācijas karte, nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);
3. bērna dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra;
4. dokuments, kas apliecina, ka bērns nav un nav bijis attiecīgās valsts pilsonis.

Nosakot valsti, no kuras iesniedzams dokuments par to, ka bērns nav un nav bijis attiecīgās valsts pilsonis, ņem vērā:

 1. bērna tiesiskās saites ar attiecīgo valsti;
 2. bērna vecāku valstisko piederību;
 3. valsti, kuras pilsonis bērns varētu būt.

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumenti šobrīd iesniedzami attālināti:

 1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu;

 1. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, kā arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas, izņemot personu apliecinoša dokumentu kopiju;
 2. izmantojot oficiālo elektronisko e-adresi, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas.

Ja dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, dokumentam jāizveido apliecinājums "kopija pareiza", ar norādi, kas to apliecina, un dokumenta kopijai jābūt parakstītai ar drošu elektronisko parakstu.

Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Svarīgi!

Ja bērns dzimis ārpus Latvijas, bērna dzimšanu apliecinošam dokumentam ir jābūt tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti izmantošanai Latvijā.
Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama: 

https://www.mfa.gov.lv/lv/dokumentu-legalizacija

 

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.