Par nepieciešamo iztikas nodrošinājumu ārzemniekam   

Imigrācijas likuma 4.panta pirmās daļas 5.punktā ir noteikts, ka ārzemnieks ir tiesīgs ieceļot un uzturēties Latvijas Republikā, ja viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai uzturētos Latvijas Republikā. Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru nosaka Ministru kabinets.

Informējam, ka no 2024.gada 1.aprīļa nepieciešamais iztikas nodrošinājums saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.225 „Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu” (turpmāk – noteikumi) ir šāds:

 1. ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā ieceļo ar vīzu vai ir tādas valsts pilsonis, kuram vīza nav nepieciešama un vēlas saņemt vīzu un tiesības uz nodarbinātību:

 1.1. saskaņā ar noteikumu 5.3.apakšpunktu nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir noteikts ne mazāk par darba samaksu atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai nozarē saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju vai ar nozares ģenerālvienošanos noteikto minimālo algu. SKATĪT ŠEIT.  

Ja ārzemnieka paredzamās nodarbinātības nozares vidējā alga ir augstāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā – 1537 eiro;

1.2. saskaņā ar noteikumu 5.4.apakšpunktu, ne mazāk par strādājošo vidējo bruto darba samaksu ārzemnieka paredzamajā nodarbinātības nozarē, iepriekšējā gadā, ja ārzemnieks saņem vīzu un tiesības uz nodarbinātību kā sezonas darbinieks lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivkopības nozarē:

 • augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības – 1297 eiro;
 • mežsaimniecība un mežizstrāde – 1748 eiro;
 • zivsaimniecība – 1539 eiro (Centrālās statistikas pārvaldes dati - Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa par darbības veidiem, www.csb.gov.lv).

Saskaņā ar noteikumu 10.punktu, ja ārzemnieks saņēmis vīzu un tiesības uz nodarbinātību, nepieciešamais iztikas nodrošinājums ir nepieciešams visam nodarbinātības periodam.

2. ārzemniekam, kurš pieprasa vai saņēmis uzturēšanās atļauju:

2.1. pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes ziņām:

 • saskaņā ar noteikumu 11.1.apakšpunktu - darba samaksa vai ienākumi no komercdarbības Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo divkāršai mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, ja uzturēšanās atļauju pieprasa Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā minētie ārzemnieki un viņu uzturēšanās saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību – 3074 eiro (www.csb.gov.lv);
 •  saskaņā ar noteikumu 11.2.apakšpunktu - darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,5, ja uzturēšanās atļauju pieprasa ārzemnieks, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti – 2306 eiro (www.csb.gov.lv);
 • saskaņā ar noteikumu 11.3.apakšpunktu - darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 1,2, ja uzturēšanās atļauju pieprasa ārzemnieks, kurš vēlas saņemt Eiropas Savienības zilo karti un kurš tiks nodarbināts specialitātē (profesijā), ko Ministru kabinets iekļāvis to specialitāšu (profesiju) sarakstā, kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu – 1844 eiro (www.csb.gov.lv);
 • saskaņā ar noteikumu 11.4.apakšpunktu - darba samaksa Latvijas Republikā atbilstoši strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai nozarē  vai ar nozares ģenerālvienošanos noteiktajai minimālajai algai iepriekšējā gadā, ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju saistībā ar nodarbinātību, kas nav minēta 11.1., 11.2. vai 11.3.apakšpunktā. SKATĪT ŠEIT Ja ārzemnieka paredzamās nodarbinātības nozares vidējā alga ir augstāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā1537 eiro;
 • saskaņā ar noteikumu 11.5.apakšpunktu – personīgā un regulārā pensija atbilstoši sociālās apdrošināšanas iestāžu uzskaitē esošajiem pensionāriem ikmēneša izmaksāto vecuma pensiju divkāršam vidējam lielumam iepriekšējā gadā, ja uzturēšanās atļauju pieprasa Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 26.punktā minētais ārzemnieks – 1028 eiro (www.csb.gov.lv);

2.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr.656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu Latvijas Republikā minimālā mēneša darba alga ir 700 eiro:

 • saskaņā ar noteikumu 11.6.apakšpunktu – finanšu līdzekļi minimālās mēneša darba algas trīskāršā apmērā, ja ārzemnieks pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 29.punktu – 2100 eiro;
 • saskaņā ar noteikumu 11.7.apakšpunktu – finanšu līdzekļi atbilstoši minimālajai mēneša darba algai, gadījumos, kuri nav paredzēti noteikumu 11.1, 11.2., 11.3., 11.4., 11.5. un 11.6.apakšpunktā – 700 eiro;
 • saskaņā ar noteikumu 12.punktu nepilngadīgam bērnam nepieciešamais iztikas nodrošinājums – 210 eiro.

            Ja kopā ar noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5, 11.6. un 11.7.apakšpunktā minēto galveno iesniedzēju uzturēšanās atļauju pieprasa arī viņa ģimenes locekļi, viņiem jāiesniedz dokuments, kas apliecina legālu iztikas nodrošinājumu saskaņā ar noteikumu 11.7.apakšpunktu vai 12.punktu.