Latvijas trimdinieks ir persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:

  1. 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis (vai Latvijas pilsoņa pēcnācējs);
  2. laikā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam atstāja Latviju, glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma vai tika deportēts (izsūtīts uz nometinājumu) no Latvijas;
  3. iepriekš minētajā punktā minēto iemeslu dēļ nav atgriezies Latvijā uz pastāvīgu dzīvi līdz 1990.gada 4.maijam.

Latvijas pilsonību var iegūt pēcnācēji, kas dzimuši līdz 2014.gada 1.oktobrim.

Trimdinieki, reģistrējot Latvijas pilsonību, var saglabāt savu jau esošo pilsonību.

Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem un izskata iesniegumu un reģistrē personu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma  8.panta pirmās un otrās daļas nosacījumiem, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.974  „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.

Nepieciešamie dokumenti:

1. iesniegums:

Iesniegumā jānorāda pretendenta personvārds latviešu valodā un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), tautība, dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir).

Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis +371 67225879, e-pasts: konsultacija@valoda.lv

2. personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte) (nosūtot dokumentus pa pastu, jānosūta TIKAI personu apliecinoša dokumenta KOPIJA);

3. dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra);

4. dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu);

5. bērna dzimšanu apliecinošs dokuments;

6. dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību:

6.1. apliecinājums, ka persona vai tās priekštecis no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam atstāja Latviju, glābdamies no Latvijas PSRS vai Vācijas okupācijas režīma vai tika deportēts (izsūtīts uz nometinājumu) un tāpēc līdz 1990.gada 4.maijam nav atgriezies Latvijā uz pastāvīgu dzīvi; (apliecinājuma veidlapa )

6.2. par personas vai priekšteču piederību Latvijas pilsoņu kopumam 1940.gada 17.jūnijā:

  • civilstāvokļa akta reģistra dokumenti - dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Dzimtsarakstu departaments, adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv tālrunis +371 67226222 vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs;
  • dokumenti par 1935.gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Valsts vēstures arhīvs, adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV-1048, tālrunis +371 20017505www.arhivi.gov.lv ;

  • pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.

 

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt attālināti, nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja pa pastu tiek nosūtīti  dokumentu oriģināli, tie atpakaļ tiks nosūtīti uz norādīto adresi kopā ar pieņemto lēmumu.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Svarīgi!

No 15 gadu vecuma iesniegumu un apliecinājumu paraksta pati persona, kura vēlas iegūt Latvijas pilsonību.

Iesniegumu un apliecinājumu par bērnu līdz 15 gadu vecumam paraksta viņa likumiskais pārstāvis.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir jābūt tulkotiem latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Legalizācija nav nepieciešama Eiropas Savienības valstīsEiropas Ekonomikas Zonas valstīs, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē (izņemot tās aizjūras teritorijas) vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas paredzēti izmantošanai Latvijā. 

 

Informācija par dokumentu legalizāciju atrodama:    https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/dokumentu-apliecinasana-ar-apostille-un-legalizacija

 

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmums tiek pieņemts četru mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

 

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.