Savienības pilsonis un viņa ģimenes loceklis zaudē tiesības uzturēties Latvijas Republikā un viņam anulē:

reģistrācijas apliecību vai uzturēšanās atļauju, ja:

  • viņš pārmērīgi apgrūtina sociālās palīdzības sistēmu. Šis nosacījums neattiecas uz Savienības pilsoni, kurš ir darbinieks vai pašnodarbinātais Latvijas Republikā, un viņa ģimenes locekli. Personas apgrūtinājumu sociālās palīdzības sistēmai izvērtē tās pašvaldības sociālais dienests, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu. Izvērtējot ņem vērā personas uzturēšanās ilgumu Latvijas Republikā, pieprasīto sociālās palīdzības pabalstu apmēru, to pieprasīšanas regularitāti, kā arī sociālās palīdzības pieprasīšanas iemeslus;
  • vairs nepastāv apstākļi, kas var būt par pamatu uzturēšanās tiesību piešķiršanai;
  • ir pamats uzskatīt, ka persona noslēgusi fiktīvu laulību vai reģistrējusi fiktīvas partnerattiecības, lai iegūtu tiesības uzturēties Latvijas Republikā;

pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ja viņš nepārtraukti ir uzturējies ārpus Latvijas Republikas vairāk nekā divus gadus, izņemot gadījumu, ja persona var dokumentāri pierādīt, ka prombūtnei ir bijis attaisnojošs iemesls;

reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību, uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, ja:

  • sniegtas nepatiesas ziņas reģistrācijas apliecības, pastāvīgās uzturēšanās apliecības, uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai;
  • viņš uzturējies ārpus Latvijas Republikas vairāk nekā sešus mēnešus gada laikā. Šis nosacījums attiecas tikai uz Savienības pilsoņa ģimenes locekli, kurš nav Savienības pilsonis, un nav piemērojams, ja prombūtnē viņš ir bijis obligātā militārā dienesta dēļ vai citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, slimība, grūtniecība, dzemdības, mācības vai norīkojums darbā citā valstī) vienu reizi, ne ilgāk par 12 secīgiem mēnešiem;
  • kompetentas valsts institūcijas ir sniegušas informāciju par to, ka persona rada draudus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības veselībai. Nosacījumu par draudiem sabiedrības veselībai nepiemēro, ja slimība vai veselības traucējums konstatēts vēlāk nekā triju mēnešu laikā pēc ieceļošanas Latvijas Republikā. Šajā apakšpunktā minētos nosacījumus piemēro, ja apdraudējums skar kādu no sabiedrības pamatinteresēm.