Covid-19 Jaunumi
Lidmašīna gaisā, zilas debesis

Otrdien, 8.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu “Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā”.
Grozījumi likumprojektā veikti diviem mērķiem. Pirmkārt, grozījumi nosaka, ka Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā iekļautos gaisa kuģu pasažieru datus no Gaisa kuģu pasažieru datu reģistra varēs iegūt arī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) nolūkā mazināt sabiedrības veselību apdraudošas reģistrējamas infekcijas slimības, par kuru veicama epidemioloģiskā izmeklēšana,  izplatīšanos. SPKC paredzamā kompetence nav noteikta tikai Covid-19 kontroles nolūkos, bet arī citu sabiedrības veselību apdraudošu, reģistrējamu infekcijas slimību, par kurām veicama epidemioloģiskā izmeklēšana, izplatīšanās novēršanas nolūkos.

Līdz ar to likumprojekts paredz noteikt arī konkrētus kritērijus, atbilstoši kuriem šos gaisa kuģu pasažieru datus varēs iegūt un veikt citas apstrādes darbības SPKC noteiktās kompetences ietvaros.

Otrs mērķis, ko paredz likumprojekts, ir noteikt gadījumus, kad kompetentās izmeklēšanas un valsts drošības iestādes ir tiesīgas saņemt Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā iekļautos vai iekļaujamos datus bez tiesneša piekrišanas. Piemēram, gadījumos, kad jau pastāv iepriekš apzināta, pamatota konkrētās personas saistība ar terorismu, smaga nozieguma izdarīšanu, gatavošanos vai mēģinājumu to izdarīt, vai valsts drošības apdraudējumu. Arī šajos gadījumos likumprojekts nosaka konkrētus kritērijus noteikta apjoma gaisa kuģu pasažieru datu saņemšanai.

Abu minēto mērķu sasniegšanai Gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā netiek plānots iekļaut  papildu datus par gaisa kuģu pasažieriem. Vienlaikus apstrādei pakļautais datu apjoms ietver minimāli nepieciešamās ziņas noteikto mērķu sasniegšanai,  kā arī datu saņemšanas  kritēriji ir ļoti stingri noteikti, lai nodrošinātu samērīgu līdzsvaru starp attiecīgo mērķu sasniegšanu un personu – gaisa kuģu pasažieru -  privātās dzīves aizsardzību.

Sagatavoja:

Iekšlietu ministrijas
Komunikācijas nodaļa

kn@iem.gov.lv