cilvēki

Ilgtermiņa vīzu uz vienu gadu var pieprasīt trešo valstu pilsoņi, kuri ir nodarbināti pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrēta darba devēja vai ir kādā no šīm valstīm reģistrētas pašnodarbinātas personas, un kas savus amata pienākumus var veikt attālināti, uzturoties Latvijas Republikā.

Vīzas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Derīgs ceļošanas dokuments (iesniedzot dokumentus Pārvaldē pa pastu, jāiesniedz pases kopija);
  • Aizpildīta un parakstīta vīzas anketa (aizpildīt e-anketu);
  • Fotogrāfija (ne vecāka par 6 mēnešiem);
  • Dokumenta kopija, kas apliecina, ka ārzemniekam ir veselības apdrošināšanas polise (derīga Latvijas Republikā un Šengenas dalībvalstīs, polisē norādītais minimālais apdrošinātāja atbildības limits apdrošinā­šanas periodā nedrīkst būt mazāks par 42 600 eiro);
  • Dokumenti, kas apliecina paredzamo uzturēšanās vietu Latvijā;
  • Ja ārzemnieks ir darba ņēmējs: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalsts nodokļu administrācijas vai sociālās apdrošināšanas iestādes izsniegts ārzemnieka pašreizējo nodarbinātību apliecinošs dokuments un šajā valstī reģistrēta darba devēja apliecinājums par vismaz sešus mēnešus ilgu ārzemnieka iepriekšēju nodarbinātību pie šī darba devēja, informāciju par darba samaksas apmēru (ne mazāk kā strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa iepriekšējā gadā, piemērojot koeficientu 2,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju – 3843 EUR)) un to, ka ārzemnieks savus darba pienākumus var veikt attālināti, ja ārzemnieks vēlas saņemt ilgtermiņa vīzu attālināta darba veikšanai.
  • Ja ārzemnieks ir pašnodarbināta persona: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalsts nodokļu administrācijas izsniegts dokuments, kas apliecina pēdējos sešos mēnešos gūtos ienākumus no pašnodarbinātas personas aktivitātēm ne mazāk kā strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas iepriekšējā gadā apmērā, piemērojot koeficientu 2,5 (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju – 3843 EUR).
  • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Svarīgi ņemt vērā -  attālinātā darba vīzas saņēmējiem nav tiesību uz nodarbinātību Latvijas Republikā!