Covid-19

IELŪGUMI un IZSAUKUMI 

Ielūgumu un izsaukumu pieteikumu iesniegšana var notikt tikai elektroniski:
1) Izmantojot elektronisko pakalpojumu “Ielūguma vai izsaukuma apstiprināšana vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijas Republikā” portālā Latvija.lv
2) Darba devējiem un juridiskajām personām - atsūtot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus elektroniski, apstiprinātus ar drošu elektronisko parakstu. Ar elektronisko parakstu jāapstiprina katrs pievienotais dokuments.
 

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Ārzemnieki, kuri šobrīd atrodas Latvijā un vēlas pieprasīt pirmreizēju vai atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju, dokumentus atļaujas pieprasīšanai var:

1) iesniegt elektroniski, apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu vai

2) atsūtīt pa pastu (neierakstītā sūtījumā), pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Iepriekš minētajā kārtībā dokumentus var iesniegt arī tie ārzemnieki, kuri šobrīd atrodas ārpus Latvijas un vēlas pieprasīt atkārtotu uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju. Pirmreizējas uzturēšanās atļaujas pieprasījumi no ārzemniekiem, kas šobrīd uzturas ārvalstī, netiek pieņemti.

Ja pieņemts pozitīvs lēmums par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, uzturēšanās tiesības apliecinošais dokuments jāsaņem klātienē, iepriekš piesakot apmeklējuma laiku.

Lēmums par uzturēšanās atļauju ir derīgs trīs mēnešus. Periods no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim netiek ieskaitīts šajā trīs mēnešu termiņā, līdz ar to lēmumus, kas pieņemti šī perioda laikā, varēs saņemt līdz 2021.gada 31.martam.  

Periods no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim netiek ieskaitīts arī atļautajā prombūtnes periodā no Latvijas Republikas. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad personai, kas saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju un kam vismaz reizi gadā jāieceļo Latvijā, prombūtnes periods var būt garāks.

Piemērs: persona no Latvijas izceļojusi 2019.gada 12.jūnijā. Parasti atkārtotai ieceļošanai vajadzētu notikt līdz 2020.gada 12.jūnijam, bet šajā gadījumā vēlākais ieceļošanas datums būs 2021.gada 31.marts, jo: periods no 2019.gada 12.jūnija līdz 2020.gada 12.martam veido prombūtni (kopā 9 mēneši). Periods no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim netiek ieskaitīts prombūtnes termiņā, līdz ar to no 2021.gada 1.janvāra vēl ir iespējami trīs prombūtnes mēneši – līdz 2021.gada 31.martam.
 

VĪZAS

Pieteikumu ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai var iesniegt, izmantojot kurjerpastu, pieteikumam pievienojot ārzemnieka personu apliecinošā dokumenta oriģinālu.
 

IELŪGUMU/ IZSAUKUMU, UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU un VĪZU PIETEIKUMU NOSŪTĪŠANA UN VALSTS NODEVAS SAMAKSA

Iesniegumu nosūta tam Pārvaldes klientu apkalpošanas centram, kurā vēlēsies sniegt papildu informāciju (ielūguma/ izsaukuma gadījumā) vai saņemt uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu (vīzu vai uzturēšanās atļauju).

Teritoriālo nodaļu kontakti 

!!! PIRMS pieteikuma iesniegšanas jāveic valsts nodevas samaksa.

Rekvizīti valsts nodevas samaksai:

Saņēmējs:Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr. LV37TREL1060140918500
Maksājuma mērķis: “MK noteikumi Nr.557 un tās personas vārds un uzvārds, par kuru tiek veikta valsts nodevas nomaksa

Papildu informācija par valsts nodevas apmēru par ielūgumiem un vīzām

Papildu informācija par valsts nodevas apmēru par izsaukumiem un uzturēšanās atļaujām

Papildu informāciju par migrācijas jautājumiem var saņemt pa elektronisko pastu: mn@pmlp.gov.lv