Kas ir izceļotājs?

Saskaņā ar Repatriācijas likuma 23.pantu izceļotājs ir persona, kas izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Nepieciešamie dokumenti izziņas, kas apliecina, ka personai nav šķēršļu izceļošanai no valsts, saņemšanai:

  • personu apliecinoša dokumenta kopija;

  • Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta izziņa, ka nav nodokļu parādu;

  • attiecīgās valsts, uz kuru izceļo ieceļošanas atļauja, ja tāda nepieciešama;

  • dokuments par maksas pakalpojuma samaksu (maksa par izziņas saņemšanu piecu darba dienu laikā 7.60 euro, vienas darba dienas laikā 14.16 euro).

Maksas pakalpojumu konts:

Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:

  1. nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīg.a, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

  2. ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina).

Svarīgi!

Iesniedzot dokumentus izziņas saņemšanai, personai, kura Latvijā uzturas ar uzturēšanās atļauju, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, jābūt anulētai uzturēšanās atļaujai, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecībai.

Kā saņemt sagatavoto izziņu?

Izziņa tiek nosūtīta uz personas iesniegumā norādīto dzīvesvietu.

Izziņu vienas darba dienas laikā iespējams saņemt tikai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā Čiekurkalna 1 līnijā 1, k-3, Rīgā, iepriekš zvanot pa tālruni: (+371) 6219411, (+371) 6219076.

Izziņas par to, ka personai nav šķēršļu izceļošanai no valsts, netiek izsniegtas personām, kuras izceļo uz Krieviju.

Personām, kas vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi Krievijā un iegūt pārceļotāja statusu, jāvēršas Krievijas Federālās migrācijas dienestā un saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību jāiesniedz dokumenti pārceļotāja statusa iegūšanai.

Iegūt nepieciešamo informāciju par pārceļotāja statusu un uzturēšanos Krievijā, iespējams Krievijas Federālās migrācijas pārstāvniecībā (Krišjāņa Valdemāra iela 33-27, Rīga, tālrunis +371 67311940; e pasts: rvo.latviamigr@mvd.gov.ru)  

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.