Dokumentus ielūgumu apstiprināšanai var iesniegt jebkurai Pārvaldes klientu apkalpošanas nodaļai.

Dokumentus ielūguma apstiprināšanai uzaicinātājs iesniedz tikai elektroniski.

Uzaicinātājs var būt:

 • Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
 • ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
 • ārzemnieks, kuram ir derīga termiņuzturēšanās atļauja Latvijas Republikā – tikai laulātā vai radinieku līdz trešajai pakāpei taisnā līnijā vai līdz trešajai pakāpei sānu līnijā uzaicināšanai uz laiku, kas nepārsniedz termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņu;
 • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
 • Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;
 • Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.
 • Sniedz ziņas par ārzemnieku: vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā, valstiskā piederība; dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta; dzīvesvietas adrese ārzemēs; nodarbošanās; paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā; uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā; paredzamā vīzas pieprasījuma iesniegšanas vieta;
 • sniedz informāciju par savu nodarbošanos;
 • iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
 • nepieciešamības gadījumā iesniedz dokumentus, kas apliecina uzaicinātāja saistību ar uzaicināmo ārzemnieku un ārzemnieka nepieciešamību ieceļot Latvijā.

Ja uzaicinātājs, iesniedzot ielūguma pieprasījumu, norāda, ka segs ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, viņš uzrāda dokumentus, kas apliecina, ka viņa rīcībā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, kā arī ar parakstu apliecina, ka segs minētos izdevumus.

Šādus dokumentus Pārvalde var nepieprasīt, ja tiek uzaicināts laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni un mazbērni un viņu laulātie un uzaicinātājs ar parakstu apliecina, ka viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums un uzaicinātais ārzemnieks, uzturoties Latvijas Republikā, nekļūs par apgrūtinājumu valsts sociālās palīdzības sistēmai.

 • Uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru (pilnvarojums var tikt iekļauts iesniegumā);
 • iesniedz iesniegumu
 • iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu;
 • nepieciešamības gadījumā uzrāda dokumentus, kas apliecina:
  • uzaicinātāja saistību ar uzaicināmo ārzemnieku (piemēram, sadarbību apliecinoši dokumenti – visa veida līgumi, vienošanās protokoli, preču pavadzīmes–rēķini (invoisi), plāni, pārskati, pasūtījumi utml.);
  • ārzemnieka nepieciešamību ieceļot Latvijā (piemēram, ārvalstu sadarbības partnera rakstisks apliecinājums par personas nepieciešamību ieceļot Latvijā, lai īstenotu deklarēto ieceļošanas mērķi).

Ja uzaicinātājs apņemas segt visus ar ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā saistītos izdevumus, to norāda ielūguma pieprasījumā un apliecina, ka juridiskās personas rīcībā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi.

DARBA DEVĒJS vai viņa pilnvarots pārstāvis, ja ārzemnieks Latvijas Republikā tiks nodarbināts uz darba līguma, uzņēmuma līguma vai cita civiltiesiska līguma pamata:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru (pilnvarojums var tikt iekļauts iesniegumā);
 • iesniedz iesniegumu
 • ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, iesniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.;
 • ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, iesniedz darba līguma vai tā projekta kopiju vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopiju;
 • ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju;
 • iesniedz maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Pārvaldi un Veselības ministriju ir izstrādājusi atvieglotu vīzu saņemšanas kārtību ārzemniekiem, kuri vēlas ieceļot Latvijā ar mērķi saņemt ārstniecības pakalpojumus. Lasīt plašāk par medicīnas tūrismu.

Pārvalde lēmumu par ielūguma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā vai, ja ielūguma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību Latvijas Republikā, - piecu darbdienu laikā pēc ielūguma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā.

Ielūgums ir derīgs 6 mēnešus no ielūguma apstiprināšanas datuma (ja ielūgumā nav norādīts konkrēts vizītes laiks).

 • Par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai – 10 euro;
 • Par pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai, kas iesniegts elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu - 5 euro;
 • papildus – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem, – 4 euro;
 • papildus – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam – 2 euro;
 • papildus – par katru ielūdzamās personas tiesību uz nodarbinātību pieprasījumu – 55 euro. 

Par katru precizējumu ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, – 6 euro.
Par papildu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanu vai esošo tiesību uz nodarbinātību precizēšanu – 20 euro.

Rekvizīti:
Saņēmējs: VALSTS KASE, reģistrācijas numurs 90000050138
Saņēmēja iestāde: VALSTS KASE, BIC kods: TRELLV22
Saņēmēja konta Nr.: LV37TREL1060140918500
IEMAKSAS MĒRĶIS: VN par (pakalpojuma veids – ielūgums, izsaukums vai vīza) un (pakalpojuma saņēmēja dati – personas/u, par kuru veikta valsts nodevas nomaksa, vārds, uzvārds un dzimšanas dati)

Ielūgumu neapstiprina vai apstiprinātu ielūgumu atceļ Imigrācijas likumā minēto iemeslu dēļ:

 1. uzaicinātājs nav iesniedzis ielūguma apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus vai atsakās sniegt pieprasītos paskaidrojumus, kas saistīti ar ielūguma apstiprināšanu un uzaicināmā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā;
 2. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;
 3. konstatēts, ka uzaicinātajam ārzemniekam nav Latvijas Republikā atzīta ceļošanas dokumenta;
 4. uzaicinātāja sniegtā vai Pārvaldes iegūtā informācija neliecina par ārzemnieka noturīgu saikni ar viņa mītnes zemi un ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada nelegālās imigrācijas risku;
 5. uzaicinātājs ir zaudējis šajā likumā noteiktās tiesības uzaicināt ārzemnieku;
 6. uzaicinātāja komercsabiedrības pamatkapitāls nav apmaksāts saskaņā ar Komerclikumu;
 7. konstatēts, ka uzaicinātājs iepriekšējā gada laikā ir pieļāvis pārkāpumus, kas saistīti ar ārzemnieku nodarbināšanu un nodokļu samaksu;
 8. ārzemnieka uzaicināšanas iemesls ir nodarbinātība saskaņā ar darba līgumu un Nodarbinātības valsts aģentūrā nav reģistrēta atbilstoša brīva darba vieta vai speciālista vakance, kas pēc reģistrēšanas ir brīva ne mazāk par mēnesi.

Ja konstatēts, ka uzaicinātājs ir sniedzis nepatiesas ziņas par to, ka viņš ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, vai par nodokļu parādiem, kurus administrē Valsts ieņēmumu dienests, Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu uz sešiem mēnešiem šai personai uzaicināt ārzemnieku.

Ja konstatēts, ka uzaicinātājs pēdējā gada laikā pārkāpis ar ārzemnieku nodarbināšanu saistīto normatīvo aktu prasības, Pārvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par aizliegumu uz vienu gadu šai personai uzaicināt ārzemnieku.

Uzaicinātājam ir tiesības aizliegumu uzaicināt ārzemnieku apstrīdēt Pārvaldes priekšniekam. Pārvaldes priekšnieka lēmums nav pārsūdzams.