Ārzemnieks ir tiesīgs pieprasīt vīzu, ja viņam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai pietiktu visam uzturēšanās laikam Latvijā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs (ja ceļojums paredzēts arī uz citām Šengenas valstīm), kā arī atgriešanās izdevumu segšanai (vai izceļošanai uz citu valsti). Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 ir šāds:

 • ne mazāk par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai, ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā nepārsniedz 30 dienas;
 • ne mazāk par minimālo mēneša darba algu (700 EUR), ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā pārsniedz 30 dienas;
 • ja ārzemnieks vēlas saņemt vīzu un tiesības uz nodarbinātību – ne mazāk par darba samaksu atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai nozarē saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju vai ar nozares ģenerālvienošanos noteikto minimālo algu. SKATĪT ŠEIT Ja ārzemnieka paredzamās nodarbinātības nozares vidējā alga ir augstāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā, ārzemniekam nepieciešamais finanšu līdzekļu apmērs ir ne mazāks par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu iepriekšējā gadā (1537 EUR);
 • ja ārzemnieks vēlas saņemt vīzu un tiesības uz nodarbinātībusezonas darbinieks lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivkopības nozarē – ne mazāk par strādājošo vidējo bruto darba samaksu ārzemnieka paredzamajā nodarbinātības nozarē iepriekšējā gadā:
  • augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības – 1297 EUR;
  • mežsaimniecība un mežizstrāde – 1748 EUR;
  • zivsaimniecība – 1539 EUR.

Ja ārzemnieks pieprasa vīzu vairākkārtējai ieceļošanai, viņš iesniedz pierādījumus, kas apliecina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru pirmajai uzturēšanās reizei, un pievieno iesniegumu, kurā apliecina, ka ir informēts par finanšu līdzekļu nepieciešamību turpmākajām ieceļošanas un uzturēšanās reizēm.

Ja pieprasa ilgtermiņa vīzu (D vīza) Pārvaldē, iesniedz pierādījumus par nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru visam paredzamajam uzturēšanās laikam.

Ja ārzemniekam nepieciešams maksāt par paredzamo apmešanās vietu, viņš pierāda, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi (papildus iepriekš minētajam finanšu līdzekļu apmēram), lai segtu šos izdevumus, vai to, ka samaksa par apmešanās vietu ir veikta.

Finanšu līdzekļus vai to esību apliecinošos dokumentus, kā arī biļeti turpceļam un atpakaļceļam vai pietiekamus finanšu līdzekļus ceļojumam nepieciešamās degvielas iegādei (ja ārzemnieks ceļo ar personīgo transportlīdzekli) uzrāda attiecīgajām amatpersonām, pieprasot vīzu, vai Valsts robežsardzei pēc tās pieprasījuma.

Ja ārzemnieka uzaicinātājs apņemas segt ārzemnieka uzturēšanās izdevumus, viņam jāiesniedz:

 • ielūguma pieprasījums;
 • dokumentu/us, kas apliecina, ka personas rīcībā ir pietiekami finanšu līdzekļi uzaicinātā ārzemnieka, sevis un apgādībā esošo personu nodrošināšanai.

Ja tiek uzaicināts laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni un mazbērni un viņu laulātie un uzaicinātājs, iesniedzot Pārvaldē ielūguma pieprasījumu, ar parakstu apliecina, ka viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums un uzaicinātais ārzemnieks, uzturoties Latvijā, nekļūs par apgrūtinājumu valsts sociālās palīdzības sistēmai, dokumentus par finanšu līdzekļu esamību var nepieprasīt.