Ārzemnieks ir tiesīgs pieprasīt vīzu, ja viņam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai pietiktu visam uzturēšanās laikam Latvijā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs (ja ceļojums paredzēts arī uz citām Šengenas valstīm), kā arī atgriešanās izdevumu segšanai (vai izceļošanai uz citu valsti). Nepieciešamo finanšu līdzekļu apmērs ir šāds:

  • ne mazāk par 14 EUR katrai uzturēšanās dienai, ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā nepārsniedz 30 dienas;
  • ne mazāk par minimālo mēneša darba algu (620 EUR), ja paredzamais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā pārsniedz 30 dienas;
  • ne mazāk par darba samaksu atbilstoši Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējai bruto darba samaksai iepriekšējā gadā (saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes pēdējo publicēto informāciju (1373 EUR )), ja ārzemnieks vēlas saņemt vīzu sakarā ar nodarbinātību;
  • ne mazāk par darba samaksu ārzemnieka paredzamajā nodarbinātības nozarē ārzemniekam, kurš saņem vīzu kā sezonas darbinieks lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivkopības nozarē:
    • augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības – 1110 EUR;
    • mežsaimniecība un mežizstrāde – 1484 EUR;
    • zivsaimniecība – 1301 EUR.

Ja ārzemnieks pieprasa vīzu vairākkārtējai ieceļošanai, viņš iesniedz pierādījumus, kas apliecina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru pirmajai uzturēšanās reizei, un pievieno iesniegumu, kurā apliecina, ka ir informēts par finanšu līdzekļu nepieciešamību turpmākajām ieceļošanas un uzturēšanās reizēm.

Ja pieprasa ilgtermiņa vīzu (D vīza) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, iesniedz pierādījumus par nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru visam paredzamajam uzturēšanās laikam.

Ja ārzemniekam nepieciešams maksāt par paredzamo apmešanās vietu, viņš pierāda, ka viņam ir nepieciešamie finanšu līdzekļi (papildus iepriekš minētajam finanšu līdzekļu apmēram), lai segtu šos izdevumus, vai to, ka samaksa par apmešanās vietu ir veikta.

Finanšu līdzekļus vai to esību apliecinošos dokumentus, kā arī biļeti turpceļam un atpakaļceļam vai pietiekamus finanšu līdzekļus ceļojumam nepieciešamās degvielas iegādei (ja ārzemnieks ceļo ar personīgo transportlīdzekli) uzrāda attiecīgajām amatpersonām, pieprasot vīzu, vai Valsts robežsardzei pēc tās pieprasījuma.

Ārzemnieka uzturēšanās izdevumu segšanu var uzņemties ārzemnieka uzaicinātājs (fiziska vai juridiska persona) vai cita fiziska vai juridiska persona (piemēram, Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, ārzemnieks, kurš uzturas Latvijā ar derīgu uzturēšanās atļauju, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona).

Ja uzaicinātājs apņemas segt ārzemnieka uzturēšanās izdevumus, pietiekamu finanšu līdzekļu esamību viņš var pierādīt, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedzot ielūguma pieprasījumu un dokumentus, kas apliecina šo izdevumu segšanas iespējas. Tādā gadījumā informācija tiek reģistrēta elektroniskajā datu bāzē un papildu pierādījumi par pietiekamiem finanšu līdzekļiem ārzemniekam netiek pieprasīti.

Ja ārzemnieka uzturēšanās izdevumus apņemas segt uzaicinātājs, iesniedz dokumentu/us, kas apliecina, ka personas rīcībā ir pietiekami finanšu līdzekļi uzaicinātā ārzemnieka, sevis un apgādībā esošo personu nodrošināšanai.

Ja tiek uzaicināts laulātais, vecāki, vecvecāki, bērni un mazbērni un viņu laulātie un uzaicinātājs, iesniedzot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ielūguma pieprasījumu, ar parakstu apliecina, ka viņam ir pietiekams iztikas nodrošinājums un uzaicinātais ārzemnieks, uzturoties Latvijā, nekļūs par apgrūtinājumu valsts sociālās palīdzības sistēmai, dokumentus par finanšu līdzekļu esamību var nepieprasīt.