Ārzemnieks uzturēšanās atļaujas atkārtoti ir tiesīgs pieprasīt iepriekšējās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā vai 90 dienu laikā pēc uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām (likumīgās uzturēšanās laikā), ņemot vērā dokumentu izskatīšanas (30 dienas) un uzturēšanās atļaujas izgatavošanas termiņu (10 darba dienas).

Ja ārzemnieks atrodas Latvijā dokumentus var:

 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Ja ārzemnieks uzturas ārpus Latvijas dokumentus var:

 1. iesniegt elektroniski, apstiprinot katru dokumentu ar drošu elektronisko parakstu vai
 2. atsūtīt pa pastu no ārvalsts parastā, neierakstītā sūtījumā, pieteikuma dokumentos norādot savu elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru saziņai.

Uzturēšanās atļaujas atkārtotajai pieprasīšanai nepieciešams Pārvaldē apstiprināts izsaukums. Izsaukums nav nepieciešams, ja ārzemnieks:

 • ir individuālais komersants;
 • ir komercreģistrā reģistrēta komersanta vienīgā amatpersona ar pārstāvības tiesībām;
 • ir pašnodarbināta persona;
 • ir ārvalsts komersanta pārstāvis;
 • ir šķīris vai šķir laulību vai viņa laulātais ir miris un ārzemnieka apgādībā ir nepilngadīgs bērns - Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
 • 1940.gada 17.jūnijā bija Latvijas pilsonis;
 • pieprasa vai vēlas reģistrēt pastāvīgās uzturēšanās atļauju;
 • pieprasa uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz kompetentas valsts drošības iestādes, tiesībaizsardzības iestādes vai tiešās valsts pārvaldes iestādes pieprasījumu;
 • pieprasa vai reģistrē uzturēšanās atļauju sakarā ar to, ka viņš iecelts par aizbildni vai aizgādni Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim;
 • pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 23., 25., 26., 27., 29., 30., 31., 32. vai 33. punktu vai saskaņā ar Imigrācijas likuma 31.panta trešo daļu;
 • reģistrē termiņuzturēšanās atļauju, kas izsniegta saskaņā ar Imigrācijas likuma 30. vai 31. pantu;
 • pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saistībā ar mācībām Latvijas Republikā akreditētā vispārējās izglītības iestādē;
 • pieprasa vai reģistrē termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23. panta trešo daļu;
 • ir ģimenes loceklis iepriekš minētajiem ārzemniekiem, pieprasot uzturēšanās atļauju vienlaikus.

Ārzemnieks iesniedz:

 • derīga ceļošanas dokumenta kopiju (ārzemnieks apliecina dokumenta atbilstību oriģinālam);
 • brīvas formas iesniegumu (paraugs), kurā norāda uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslu un termiņu, uz kādu pieprasa uzturēšanās atļauju (ja nav mainījušās ziņas anketā uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai). Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai jāiesniedz, ja ārzemnieks atkārtoti pieprasa uzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. vai 31.punktu vai viņš ir Imigrācijas likuma 4.panta devītajā daļā minētajā sarakstā iekļautas valsts pilsonis vai ārzemnieks, kuram ārvalstī piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai piešķirta pagaidu aizsardzība;
 • dokumentu, kas apliecina nepieciešamo iztikas nodrošinājumu, kamēr ārzemnieks uzturēsies Latvijas Republikā (nav jāiesniedz, ja ir iesniegts, noformējot izsaukumu);
 • dokumentu, kas apliecina paredzamo dzīvesvietu (jāiesniedz, ja tā tiek mainīta);
 • maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu.

Papildus, atkarībā no ieceļošanas iemesla, ja nemainās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemesls, jāiesniedz dokumenti, kas pamato uzturēšanās nepieciešamību, ja ārzemnieks uzturas kā:

 •   individuālais komersants:
  • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;
  • dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;
  • atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;
  • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns ir izpildīts (sākot ar otro darbības gadu);
  • dokumentus, kas apliecina, ka viņš visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam veicis valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 14 230 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 1150 euro;
 •  komercreģistrā reģistrēta amatpersona:
  • dokumentus, kas apliecina, ka komercsabiedrība visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 21 350 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 1750 euro. Papildus dokumenti nav jāiesniedz, ja uzņēmums, kurā ārzemnieks nodarbināts, nodarbina vairāk nekā 10 darbiniekus un tā gada apgrozījums vai kopējā bilance pārsniedz divus miljonus euro.
 •  pašnodarbināta persona:
  • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu paredzētajam darbības laikam;
  • dokumentus, kas apliecina, ka viņam ir pietiekami personīgie finanšu līdzekļi biznesa plānā norādīto darbību uzsākšanai;
  • atļauju (licenci, sertifikātu), ja veic tādu darbu, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja;
  • zvērināta revidenta pārbaudītu biznesa plānu, ja iepriekšējais biznesa plāns ir izpildīts (sākot ar otro darbības gadu);
  • dokumentus, kas apliecina, ka viņš iepriekšējā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam veicis valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 9 960 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš pirmreizējās termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 800 euro;
 •   ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis:
  • dokumentus, kas apliecina, ka ārvalsts komersants izpildījis biznesa plānu, kas apliecina ārvalsts komersanta biznesa stratēģiju darbībai Latvijas Republikā, kas veicina ražošanas vai pakalpojumu nozares attīstību;
  • dokumentus, kas apliecina ārvalsts komersanta pārstāvniecības aktīvu darbību iepriekšējā gada laikā, kuras rezultātā tikusi veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība;
 •   pakalpojuma sniedzējs:
  • ārvalsts darba devēja vēstuli, kurā apliecināts, ka ārzemnieks tiek nosūtīts pakalpojumu veikšanai Latvijas Republikā;
  • starptautiskā līguma vai projekta īstenošanā iesaistīts darbinieks, kurā piedalās Latvijas Republikas, valsts tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona:
  • dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieks piedalās līguma vai projekta īstenošanā;
 •   ārzemnieks, kurš veicis finanšu investīcijas Latvijas Republikas finanšu iestādē:
  • Latvijas Republikas kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemniekam ir pakārtotās saistības ar Latvijas Republikas kredītiestādi un darījuma termiņš nav mazāks par pieciem gadiem;
 •   kapitālsabiedrības dalībnieks, kurš veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā:
  • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta “a” apakšpunktu:dokumentus, kas apliecina, ka kapitālsabiedrība visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katra iepriekšējā pārskata gada laikā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 40 000 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 3300 euro;
  • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28.punkta “b” apakšpunktu: dokumentus, kas apliecina, ka visa termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā katrā iepriekšējā pārskata gadā kapitālsabiedrība atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksājusi valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 100 000 euro (neieskaitot šajā nodokļu maksājumu kopsummā to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī nav mazāka par 8300 euro;.
  • saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28. punkta "c" apakšpunktu izsniegtā termiņuzturēšanās atļauja ir spēkā, ja tās derīguma laikā kapitālsabiedrība, kurā šis ārzemnieks veicis ieguldījumu, katrā pārskata gadā atbilstoši nodokļu deklarācijās norādītajam iemaksā valsts budžetā un pašvaldību budžetos nodokļu maksājumus, kuru kopsumma nav mazāka par 100 000 euro (šajā kopsummā neieskaitot to nodokļu maksājumu summas, kas ir atmaksātas vai atmaksājamas no valsts budžeta), bet par nepilnu pirmo pārskata gadu kopš termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanas valsts budžetā un pašvaldību budžetos iemaksātā nodokļu maksājumu kopsumma vidēji mēnesī ir ne mazāka par 8300 euro. Nodokļu maksājumu kopsummā ieskaita arī Latvijas Republikā reģistrēto meitas uzņēmumu veiktos nodokļu maksājumus;
 •   zinātnieks, kas uzturas saistībā ar zinātnisko sadarbību:
  • zinātniskās sadarbības faktu apliecinošu dokumentu;
 •   pilna laika students:
  • līgumu par studijām Latvijas Republikā;
 •  audzēknis Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē:
  • līgumu par mācībām Latvijas Republikā;
 •  saistībā ar praksi vai stažēšanos Latvijas Republikas izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā:
  • attiecīgās izglītības iestādes un nosūtītājiestādes vai organizācijas sadarbības līgumu;
  • darba līgumu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā ir saistīta ar darba attiecībām;
 •   saistībā ar ārstēšanos:
  • līgumu par ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē;
 •   saistībā ar reliģisko darbību:
  • ārvalsts reliģiskās organizācijas nosūtījuma vēstuli;
 •   nekustamā īpašuma īpašnieks:
  • dokumentu, kas apliecina, ka nav nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parādu;
 •   humānu apsvērumu dēļ:
  • dokumentus, kas apliecina, ka ārzemniekam ir nepieciešams uzturēties Latvijas Republikā.

Ārzemnieks, kuram piešķirts Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statuss citā dalībvalstī un kurš gadu uzturējies Latvijas Republikā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 6.punktu, atkārtoti pieprasot uzturēšanās atļauju sakarā ar nodarbinātību, iesniedz darba līgumu vai tā projektu.

!!! Ja ārzemnieks uzturas Latvijas Republikā saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 2., 3., 4., 8. vai 28.punktu pieprasot atkārtotu uzturēšanās atļauju, arī mainoties uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas iemeslam, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka tiek veikta aktīva saimnieciskā darbība un veicināta Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstība.

!!! Ja ārzemnieka uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar nodarbinātību vai komercdarbību, vai ārzemnieks ir pašnodarbināta persona, papildus minētajiem dokumentiem, jāiesniedz kompetentas iestādes izziņa par valsts sociālās apdrošināšanas un iedzīvotāju ienākumu nodokļa iemaksu veikšanu un to apmēru, ja tādi dokumenti ir ārzemnieka rīcībā.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklim un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām jābūt samaksātām no ienākuma, kādu ārzemnieks norādījis, iesniedzot dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.

!!! Ārzemniekam, kuram saskaņā ar šā panta pirmās daļas 28., 29. vai 30. punktu ir izsniegta vai bija izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, ir tiesības atkārtoti pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju, ja joprojām pastāv tās izsniegšanai nepieciešamie nosacījumi un viņš, atkārtoti saņemot termiņuzturēšanās atļauju, samaksā valsts budžetā 5000 euro. Ja atkārtotu termiņuzturēšanās atļauju pieprasa vēlāk nekā 90 dienu laikā pēc iepriekšējās termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņa beigām vai mainās investīciju objekts, piemēro šā panta nosacījumus, kuri attiecas uz pirmreizējas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanu.