PERSONU KATEGORIJAS, KURĀM NOLĪGUMS NOSAKA PAMATOJUMA DOKUMENTUS VĪZAS SAŅEMŠANAI:

 1. oficiālu delegāciju dalībniekiem, kuri pēc oficiāla ielūguma, kas adresēts Krievijas Federācijai, piedalīsies sanāksmēs, apspriedēs, sarunās vai apmaiņas programmās, kā arī pasākumos, ko starpvaldību organizācijas rīko Latvijas teritorijā

  Nepieciešamie dokumenti: Latvijas kompetentās iestādes vēstule, kura apliecina, ka pieprasītājs ir delegācijas loceklis, kas ieceļo Latvijas teritorijā, lai piedalītos iepriekšminētajos pasākumos, un kurai pievienota oficiālā ielūguma kopija;
   
 2. darījumu cilvēkiem un uzņēmējdarbības organizāciju pārstāvjiem (personas, kuru ieceļošanas mērķis Latvijā ir komerciāla darbība/komercbrauciens, darījuma brauciens).

  Nepieciešamie dokumenti: rakstisks uzaicinājums no uzņēmējas juridiskās personas vai uzņēmuma, organizācijas, biroja vai to filiālēm, Latvijas valsts vai vietējām iestādēm vai Latvijas teritorijā notiekošu tirdzniecības un rūpniecības izstāžu, konferenču un simpoziju organizācijas komitejām;
   
 3. autovadītājiem, kas sniedz starptautiskus kravu un pasažieru pārvadājumu pakalpojumus starp Krievijas Federācijas un dalībvalstu teritorijām, izmantojot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kādā dalībvalstī vai Krievijas Federācijā.

  Nepieciešamie dokumenti: rakstisks uzaicinājums no Latvijas starptautisko autopārvadātāju nacionālās apvienības, norādot braucienu mērķi, ilgumu un biežumu;
   
 4. starptautisku vilcienu, refrižeratoru un lokomotīvju apkalpju locekļiem, kas ceļo starp dalībvalstu un Krievijas Federācijas teritorijām.

  Nepieciešamie dokumenti: rakstisks uzaicinājums no Latvijas kompetentā dzelzceļa uzņēmuma, norādot braucienu mērķi, ilgumu un biežumu;
   
 5. žurnālistiem.

  Nepieciešamie dokumenti: apliecība vai cits dokuments, ko izsniegusi profesionālā organizācija un kas apliecina, ka attiecīgā persona ir kvalificēts žurnālists, kā arī dokuments, ko izdevis viņa darba devējs un kas apliecina, ka brauciena mērķis ir veikt žurnālista darbu;
   
 6. personām, kas piedalās zinātnes, kultūras un mākslas pasākumos, tostarp universitātēs un citās apmaiņas programmās.

  Nepieciešamie dokumenti: uzņēmējas organizācijas rakstisks uzaicinājums piedalīties minētajos pasākumos;
   
 7. skolniekiem, studentiem, pēcdiploma studentiem un pavadošiem pedagogiem, kas ceļo ar mērķi mācīties vai izglītoties, tostarp saistībā ar apmaiņas programmām un citiem ar skolu saistītiem pasākumiem.

  Nepieciešamie dokumenti: rakstisks uzaicinājums vai uzņemšanas apliecinājums no uzņēmējas universitātes, akadēmijas, institūta, koledžas vai skolas vai studenta apliecība, vai apliecinošs dokuments par apmeklējamiem kursiem;
   
 8. starptautisku sporta pasākumu dalībniekiem un personām, kas tos profesionālā statusā pavad.

  Nepieciešamie dokumenti: rakstisks uzaicinājums no uzņēmējas organizācijas: kompetentās iestādes, Latvijas Sporta federācijas vai Latvijas Nacionālās Olimpiskās komitejas;
   
 9. sadraudzības pilsētu organizēto oficiālo apmaiņas programmu dalībniekiem.

  Nepieciešamie dokumenti: attiecīgās pilsētas administrācijas/mēra rakstisks uzaicinājums;
   
 10. tuviem radiniekiem – laulātajiem, bērniem (tostarp, adoptētiem), vecākiem (tostarp, aizbildņiem), vecvecākiem un mazbērniem – kas apmeklē Krievijas Federācijas pilsoņus, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

  Nepieciešamie dokumenti: uzņēmējas personas rakstisks uzaicinājums;
   
 11. lai apmeklētu militārās un civilās apbedījumu vietas (vīzas pieprasītājam var nebūt radniecība ar apbedīto personu, piemēram, gadījumos, kad persona brauc uz mātes vīra kapu; dienesta biedrs apmeklē biedra, ar ko kopā karojuši, kapu. Saskaņā ar Nolīguma Kopīgo deklarāciju, šādas vīzas tiks izsniegtas uz laika posmu līdz 14 dienām. Minētie vīzas pieprasītāji saskaņā ar Nolīgumu nav atbrīvoti no maksas par vīzas pieteikuma izskatīšanu)

Nepieciešamie dokumenti: oficiāls dokuments, kas apliecina kapa esamību un ģimenes vai cita veida saikni starp pieprasītāju un apglabāto personu.

Augstākminēto kategoriju KF pilsoņiem īstermiņa ieceļošanas vīzas un tranzītvīzas izsniedz saskaņā ar vienkāršotu procedūru, neprasot citu ceļojuma mērķa pamatojumu, piemēram, PMLP apstiprinātu ielūgumu vai citu apstiprinājumu.

Rakstiskajā uzaicinājumā iekļaujamas šādas ziņas:

 • par uzaicināto personu – vārds un uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, pilsonība, personu apliecinoša dokumenta numurs, brauciena laiks un mērķis, ieceļošanas reižu skaits, kā arī vārdi nepilngadīgajiem bērniem, kas pavada uzaicināto personu;
 • par personu, kas uzaicina – vārds, uzvārds, personas kods, adrese, vai
 • ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums vai organizācija – pilns nosaukums un adrese, un
 • ja uzaicinātājs ir organizācija – vārds un ieņemamais amats personai, kas paraksta uzaicinājumu;
 • ja uzaicinātājs ir juridiska persona, uzņēmums, birojs vai to filiāle, kas darbojas kādas dalībvalsts/Latvijas teritorijā – reģistrācijas numurs, kā to prasa Latvijas tiesību akti;

Individuālos šaubu gadījumos persona var tikt aicināta uz interviju, kā arī var pieprasīt papildu dokumentus.

Ja ielūdzējs un vīzas pieprasītājs par vienkāršāku vīzas saņemšanas kārtību uzskata ielūguma formēšanu PMLP, tāda iespēja viņiem nevar tikt liegta.