Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ZIŅU SNIEGŠANA PAR IZMAIŅĀM IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ IEKĻAUTAJĀS ZIŅĀS, KAS IZDARĪTAS ĀRVALSTS INSTITŪCIJĀS

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantu unMinistru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība” Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmušās personas pienākums ir paziņot Pārvaldei par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem un personām, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, kas izdarītas ārvalsts institūcijās (piem., laulības noslēgšana; laulības šķiršana, vārda vai uzvārda maiņa; bērna dzimšana; u.t.t.).
! Nepilngadīgam bērnam vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personai, kurai ir ierobežota rīcībspēja, ir tiesības sniegt Pārvaldei ziņas par izmaiņām Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, kas izdarītas ārvalsts institūcijās.
! Ziņas sniedzamas 30 dienu laikā pēc Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas personai kļuvušas zināmas.
 
Nepieciešamie dokumenti:
  1. personu apliecinošs dokuments (pase, personas apliecība);
  2. dokuments, kas apliecina ārvalsts institūcijā reģistrēto faktu;
Sniedzot ziņas par laulības noslēgšanu, jāuzrāda laulātā personu apliecinoša dokumenta kopija;
Sniedzot ziņas par bērna dzimšanu, jāuzrāda bērna personu apliecinošs dokuments (ja tāds ir).
 
Ārvalsts institūcijas izsniegtajam dokumentam ir jābūt tulkotam latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā.
 
Kur var iesniegt dokumentus?

Dokumentus šobrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iespējams iesniegt tikai attālināti:

1) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026. Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju;

2) ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e pastu pskn@pmlp.gov.lv, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina);

3) izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv/ sadaļā “Iesniegums iestādei”, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu  parakstītas dokumentu apliecinātas kopijas (personu apliecinošu dokumentu kopija nav jāapliecina).

Svarīgi!

Ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.

Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta vietnē.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

 
 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities