Statuss:
Noslēdzies

 

logo

Šengenas konvencijas finanšu programma (Schengen Facility) ir izveidota saskaņā ar Pievienošanās akta 35.pantu kā pagaidu finanšu instruments jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai atbalstītu jauno Eiropas Savienības ārējo robežu nostiprināšanu un efektīvu kontroli, kā arī nodrošinātu Šengenas normatīvo aktu piemērošanu šo robežu šķērsošanā.

Šengenas konvencijas finanšu programmas īstenošanas nodrošināšanai ir noslēgts trīspusējs sadarbības līgums starp programmas vadošo iestādi – Iekšlietu ministriju, ieviešanas iestādi – Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmēju – Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Sadarbības līgums detalizēti nosaka katras iesaistītās institūcijas tiesības un pienākumus programmas īstenošanā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir atbildīga par Indikatīvajā pasākumu ieviešanas plānā ietverto prioritāšu īstenošanu saskaņā ar vadošās iestādes apstiprināto projekta aprakstu, sadarbības līgumu un saistošajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir noteikusi 3 prioritātes, kuras saistītas ar darbinieku svešvalodas prasmes uzlabošanu, vīzu informācijas sistēmas attīstīšanu un uzlabošanu, kā arī PMLP serveru telpas izbūvi un aprīkošanu.

Vadošās iestādes projektu izvērtēšanas darba grupa ir apstiprinājusi visus trīs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes iesniegtos projektus:

  Lai nodrošinātu sekmīgu projektu īstenošanu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir izveidojusi Vadības un uzraudzības komisiju, kuras sastāvā ir Pārvaldes priekšnieka vietnieks, priekšnieka padomnieks projektu jautājumos, viens pārstāvis no Finanšu un uzskaites nodaļas, Iepirkumu un līgumu nodaļas un Iedzīvotāju reģistra departamenta. Vadības un uzraudzības komisijas kompetencē ir šādi uzdevumi:

  • Pārvaldes kompetences jautājumos veikt programmas metodisko vadību, kontroli un uzraudzību visā tās izpildes laikā;
  • Pārvaldes kompetences jautājumos atbildēt par programmas mērķu sasniegšanu noteiktos termiņos un paredzētajā budžetā;
  • izvērtēt un apstiprināt priekšlikumus indikatīvā plāna grozījumus pirms iesniegšanas vadošajai iestādē;
  • sniegt norādījumu projekta vadītājiem par nepieciešamajām izmaiņām projektu gaitā;
  • sniegt Pārvaldes priekšniekam apstiprināšanai priekšlikumus par programmas administrēšanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu;
  • iesniegt Pārvaldes priekšniekam priekšlikumus par projektu komandu izveidošanu un sastāva izmaiņām;
  • izskatīt projektu aprakstus un to pielikumus pirms iesniegšanas Vadošajai iestādei;
  • izskatīt projektu starprezultātus, apstiprināt projektu progresa pārskatus;
  • sadarboties ar Vadošo iestādi un Ieviešanas iestādi saskaņā ar 2005.gada 6.aprīļa Sadarbības līgumu par Šengenas konvencijas finanšu programmas (Schengen Facility) īstenošanu Nr.7/2-14/3;
  • ierosināt publicitātes pasākumus;
  • uzdot projektu vadītājiem nodrošināt citus pasākumus, kas nodrošina finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību