Statuss:
Īstenošanā
logo

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes, sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4. pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” ietvaros tiek īstenots projekts “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001).

Projektu īsteno:

Sabiedrības integrācijas fonds

Sadarbības partneri:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Nodrošinājuma valsts aģentūra

Projekta kopējais finansējums:

Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 6 463 045 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 5 493 588 euro un valsts budžeta finansējums – 969 457 euro.

Projekta mērķis:

Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

      Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem;

      Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

      Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem;

      Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;

      Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

      Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Mērķa grupas:

sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu grupas:

darba devēji un to darbinieki;

patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes loma:

Saskaņā ar sadarbības līguma “Par atbalsta sniegšanu un aprīkojuma nodrošināšanu”, kas noslēgts starp Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) un  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, projekta sadarbības partneris nodrošina atbalstu un sociālā darbinieka biroja telpas aprīkojumu (rakstāmgalds, biroja krēsli, skapis, plaukti u.tml.) patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā pakalpojumu sniedzējam, ar kuru SIF noslēdzis Iepirkuma līgumu par sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšanu patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 1.ceturkšņa līdz 2022.gada 4.ceturkšņa beigām.

Vairāk informācija šeit. 

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa

Sabiedrības integrācijas fonda Projekta ieviešanas vienības vadītāja

Tālr. 67078187

e-pasts: Ilze.Dumina@sif.gov.lv