Statuss:
Īstenošanā

logo

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros tiek īstenots projekts "Dažādības veicināšana" (Nr.9.1.4.4./16/I/001).

Projektu īsteno: Sabiedrības integrācijas fonds

Sadarbības partneri:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra - sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Sociālā mentora pakalpojumi Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek sniegti sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem.

Izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām (Rīgas, Liepājas un Valmieras valstspilsētu pašvaldības).

Projekta mērķis:
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtais ieguldījums projektā:

Saskaņā ar sadarbības līgumu, PMLP Patvēruma meklētāju centros sociālajiem mentoriem un sociālajiem darbiniekiem nodrošina darba vietu aprīkojumu (biroja mēbeles) un sniedz informāciju par Patvēruma meklētāju centros izmitināto personu patvēruma procedūras statusu.

Mērķa grupas:

  • cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ;
  • darba devēji un to darbinieki;
  • patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
  • personas, kuras pakļautas sociālās atstumtības riskam – bezpajumtnieki;
  • Ukrainas civiliedzīvotāji.

Projekta aktivitātes:
1) Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem, tai skaitā:
- mērķa grupas profilēšana;
- motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;
- vidusposma izvērtējuma veikšana.
2) Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;
3) Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, tai skaitā:
- izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
- atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.
4) Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
5) Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
6) Izmēģinājumprojekts atbalsta pasākumu sniegšanai bezpajumtniekiem;
7) Sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Projekta pieejamais kopējais finansējums ir 7 965 257.00 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 6 770 468.00 euro un valsts budžeta finansējumu 1 194 789.00 euro

Projekta īstenošana paredzēta no 2016.gada 4.janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Vairāk informācija šeit. 

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa

Sabiedrības integrācijas fonda Dažādības vadības nodaļas vadītāja

Tālr. 22811016

e-pasts: Ilze.Dumina@sif.gov.lv