Statuss:
Noslēdzies

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā

Projekta prioritāte un aktivitāte:
2.prioritāte:

Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm.

2.1.1. aktivitāte:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk- PMLP) administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2012. – 30.06.2013.

Projekta īstenošanai piešķirtie finanšu līdzekļi: 64 122 LVL

Projekta vispārējais mērķis:

Nodrošināt kopējo patvēruma procedūras efektivitāti un veicināt Eiropas Savienības (turpmāk- ES) politiskās attīstības virziena īstenošanu patvēruma jomā.

Projekta specifiskais mērķis:

Uzlabot starpinstitūciju sadarbību Dublinas regulas nosacījumu izpildei, uzlabot lēmumu pieņemšanai izmantojamās informācijas par izcelsmes valstīm kvalitāti un paaugstināt patvēruma procedūrā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju, tai skaitā, nodrošināt patvēruma jautājumu risināšanā iesaistīto darbinieku nepārtrauktu apmācību.

Projekta ietvaros tika turpināti iepriekšējo Eiropas Bēgļu fonda programmu projektos īstenotie pasākumi:

1)      „Dublinas regulas piemērošana un izcelsmes valstu informācijas kvalitātes uzlabošana” (ekspertu piesaiste šādu darbu veikšanai: patvērumu meklētāju izcelsmes valstu informācijas kārtošana un sistematizēšana; atbalsta sniegšana Dublinas regulas ietvaros saņemto pieprasījumu apstrādē, informācijas pieprasījumos minēto datu pārbaudes veikšana, sadarbības veidošana starp Dublinas regulas piemērošanās iesaistītajām institūcijām un statistikas par Dublinas regulas piemērošanu gatavošana; atbalsta sniegšana patvēruma procedūras saskaņotai norisei);

2)      „Svešvalodu apmācība” (svešvalodu apmācība (angļu, franču val.) 23 PMLP darbiniekiem);

3)      „Pieredzes apmaiņas vizītes ES dalībvalstīs” (2 PMLP darbinieku pieredzes apmaiņas vizītes uz ES dalībvalstīm);

4)      „Dalība ES apmācību kursos (CURRICULUM)” (PMLP darbinieku dalība 9 Eiropas Savienības apmācības kursos, kas tiek organizēti Eiropas Patvēruma mācību programmas ietvaros, lai veicinātu Vienotas Eiropas patvēruma sistēmas izveidi);

5)      „Dalība ENARO” (2 PMLP darbinieku dalība Eiropas Patvēruma (meklētāju) izmitināšanas organizāciju tīkla (ENARO) darbībā un 2 ES dalībvalsts pārstāvja stažēšanās Latvijā);

6)      „Semināri par patvēruma procedūras jautājumiem” (divi semināri Latvijā PMLP, Valsts robežsardzes un citu patvēruma jomā iesaistīto institūciju darbiniekiem par šādām tēmām- „Patvēruma procedūrā iesaistīto institūciju sadarbība Patvēruma likuma piemērošanā” un „Patvēruma procedūras kvalitātes aspekti”);

7)      „Dalība ES organizētajos forumos patvēruma jomā” (PMLP pārstāvju dalība 2 ES organizētajos forumos, kur izskatīti svarīgi patvēruma jomas jautājumi).

Īstenoto pasākumu rezultātā:

 • atslogots darbinieku darbs, lēmumus pieņemšanā par bēgļu vai alternatīvā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt (turpmāk- lēmums);
 • lēmumu pieņēmējiem būs pieejama kvalitatīva informācija par izcelsmes valstīm, kas nodrošinās objektīvu lēmumu pieņemšanu;
 • patvēruma meklētāju skaita pieauguma gadījumā, tiks nodrošināta lēmumu pieņemšanas termiņu ievērošana Patvēruma likuma noteiktajos termiņos;
 • nodrošināta Dublinas regulas piemērošanas nepārtrauktība;
 • veicināta sadarbība starp Dublinas regulas piemērošanā iesaistītajām institūcijām;
 • sniegts atbalsts patvēruma procedūras saskaņotai norisei;
 • PMLP darbinieki būs pilnveidojuši angļu un franču valodas zināšanas, kas dos iespēju sazināties ar personām, kuras lūgušas piešķirt patvērumu Latvijas Republikā, palīdzēt patvēruma meklētājiem iegūt nepieciešamo informāciju par patvēruma procedūru, palīdzēt patvēruma meklētājiem uzturoties PMIC „Mucenieki” un iegūt nepieciešamo informāciju par dažādiem ar viņu sadzīvi saistītiem jautājumiem. Tāpat pilnveidotās svešvalodu zināšanas dos iespēju labāk sazināties ar citu valstu migrācijas dienestiem risinot Dublinas regulas jautājumus un dos iespēju iepazīties ar nepieciešamiem dokumentiem gadījumos, kad tiek iesniegta pārsūdzība par pieņemto lēmumu patvēruma gadījumā tiesā. Uzlabotās valodu zināšanas palīdzēs darbiniekiem iepazīties ar informāciju par patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm un ļaus piedalīties Eiropas patvēruma atbalsta biroja organizētajās aktivitātēs, kur darbs vairums gadījumos norit angļu vai franču valodā;
 • pieredzes apmaiņas vizītē tiks iegūta citas ES valsts pieredze patvēruma jautājumu risināšanā un tiks stiprināta starpvalstu sadarbība šo jautājumu risināšanā;
 • tiks uzlabotas PMLP darbinieku- patvēruma meklētāju izmitināšanas jomā strādājošo zināšanas un prasmes, piedaloties ES organizētajos apmācības kursos, kas veicinās Vienotas Eiropas patvēruma sistēmas izveidi;
 • tiks nodrošināta PMLP pārstāvja/-u dalība forumos, semināros un konferencēs, kur tiek skatīti būtiski patvēruma jomas jautājumi;
 • tiks uzlabotas PMLP darbinieku zināšanas patvēruma meklētāju izmitināšanā, piedaloties ENARO organizētajos pasākumos;
 • PMLP, Valsts robežsardzes un citu patvēruma jomā iesaistīto institūciju darbinieki būs pilnveidojuši zināšanas semināros, kas dos iespēju daudz kvalitatīvāk savā darbā pielietot Patvēruma likuma normas un ES direktīvas.