Eiropas Savienība

Migrācijas un patvēruma jautājumiem Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dienas kārtībā ir liela nozīme, jo īpaši ņemot vērā nestabilitāti dažādos reģionos, kā arī demogrāfiskās attīstības tendences Eiropā un pasaulē.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, migrācijas un patvēruma politikas jautājumi, kas ietilpst plašākā brīvības, drošības un tiesiskuma politiku sfērā, atrodas ES un dalībvalstu dalītajā kompetencē. Tas nozīmē, ka daļā jautājumu tiesību akti tiek pieņemti ES līmenī, savukārt daļā jautājumu, ciktāl tie nav tikuši regulēti ES līmenī, dalībvalstīm pašām ir likumdošanas tiesības.

ES līmenī tiek regulēti un/vai koordinēti dažādi migrācijas politikas aspekti – legālā migrācija, cīņa pret nelikumīgu migrāciju un atgriešanas veicināšana, patvērums un starptautiskā aizsardzība, vīzu politika, ārējo robežu drošība, personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu drošības standarti, kā arī lielapjoma ES līmeņa informācijas sistēmu attīstība migrācijas jomā un to sadarbspēja. Tāpat liela nozīme ES tiek piešķirta sadarbībai ar trešajām valstīm migrācijas jautājumos un migrācijas un attīstības saiknes stiprināšanai.