​Latvijas Republikas Saeima 2023.gada 23.novembrī ir pieņēmusi grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas nosaka turpmāko Ukrainas civiliedzīvotāju uzturēšanās kārtību Latvijas Republikā.

Atbilstoši 2022. gada 8. decembra grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā no 2023.gada 1.janvāra tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas piesakās pagaidu aizsardzības statusa saņemšanai  Latvijas Republikā un šo statusu apliecinošam dokumentam, tiek izsniegta termiņuzturēšanās atļauja uz diviem gadiem.

Tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas 2022. gadā saņēmuši ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju kā pagaidu aizsardzības statusu Latvijā Republikā apliecinošu dokumentu, tas uzskatāms par derīgu līdz 2025.gada 4.martam, neraugoties uz dokumentā norādīto dokumenta derīguma termiņu.

Dokumenti turpinās būt derīgi Latvijas Republikas teritorijā, bet Ukrainas civiliedzīvotājam būs iespēja pieprasīt jaunu termiņuzturēšanās atļauju šādos gadījumos:

 • personai nepieciešams ceļot ārpus Latvijas Republikas teritorijas (gadījumos, kad persona atsakās no pagaidu aizsardzības statusa Latvijas Republikā un izceļo uz citu valsti vai atgriežas Ukrainā, jauna termiņuzturēšanās atļauja netiks izsniegta);
 • personai izsniegtā vīza vai uzturēšanās atļauja ir pazaudēta vai kļuvusi nederīga, jo sabojāta vai mainījušies tajā norādītie dati;
 • personai iepriekš tikusi izsniegta vīza, bet personai  nepieciešams saņemt uzturēšanās atļauju, lai izmantotu elektroniskā paraksta iespējas, vai personas iepriekš izsniegtās uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet persona vēlas turpināt izmantot elektroniskā paraksta iespējas.

Lai saņemtu uzturēšanās atļauju, Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz ceļošanas dokumenta kopija un:

 • personām, kam iepriekš bijusi izsniegta vīza vai personām, kas pirmo reizi saņem pagaidu aizsardzību un piesakās uzturēšanās atļaujai, vai, ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsonis, jāaizpilda uzturēšanās atļaujas pieteikuma anketa;
 • personām, kam iepriekš bijusi izsniegta termiņuzturēšanās atļauja, jāaizpilda brīvas formas iesniegums. ja Ukrainas civiliedzīvotājs ir pilngadīgs Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas pilsonis, viņam jāaizpilda papildu anketa ziņu sniegšanai valsts kompetentajām iestādēm.

Uzturēšanās atļaujas pieprasījumu var iesniegt:

 • Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem Rīgā, Pāles ielā 9
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros
 • atsūtot pa pastu uz jebkuru Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālo nodaļu
 • elektroniski, pieteikumam pievienotos dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, ja tāds ir personas rīcībā

Pielikumā:

1) uzturēšanās atļaujas pieteikuma anketa

N.B. Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēma katrai personai trīs mēnešus pirms personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņa beigām izsūta automatizētu paziņojumu par personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņu, aicinot savlaicīgi veikt personu apliecinoša dokumenta nomaiņu.  Šis paziņojums neattiecas uz tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas pagaidu aizsardzības statusu Latvijā Republikā ir saņēmuši 2022.gadā, līdz 2022.gada 31.decembrim izsniegtās ilgtermiņa vīzas un termiņuzturēšanās atļaujas būs derīgas līdz 2025.gada 4.martam, neraugoties uz šajos dokumentos norādīto dokumenta derīguma termiņu.

8 грудня 2022 року Сейм Латвійської Республіки прийняв зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які визначають порядок подальшого перебування цивільних осіб України в Латвійській Республіці.

З 1 січня 2023 року цивільним особам України, які подали заяву на отримання статусу тимчасового захисту в Латвійській Республіці та документ, що підтверджує цей статус, буде видана посвідка на тимчасове проживання на два роки.

Цивільним особам України, які отримали статус тимчасового захисту в Латвійській Республіці у 2022 році, видані до 31 грудня 2022 року візи та посвідки на тимчасове проживання будуть дійсними до 4 березня 2025 року, незалежно від терміну дії, вказаного у цих документах.

Документи залишатимуться дійсними на території Латвійської Республіки, але цивільна особа України матиме можливість подати заяву на отримання нової посвідки на тимчасове проживання в таких випадках:

 • особа потребує виїзду за межі території Латвійської Республіки (коли особа відмовляється від статусу тимчасового захисту в Латвійській Республіці та виїжджає в іншу країну або повертається в Україну, нова посвідка на тимчасове проживання не видаватиметься);
 • видана особі віза чи посвідка на проживання втрачена або стала недійсною через пошкодження чи зміну вказаних у ній даних;
 • особі раніше була видана віза, але їй потрібно отримати посвідку на проживання, щоб користуватися можливостями електронного підпису, або термін дії раніше виданої посвідки на проживання закінчився, але особа хоче продовжувати користуватися можливостями електронного підпису.

Для отримання посвідки на проживання цивільним особам України необхідно надати копію проїзного документа та:

 • особам, яким раніше була видана віза, або особам, які вперше отримують тимчасовий захист та звертаються за посвідкою на проживання, або цивільній особі України, яка є громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, необхідно заповнити анкету заяви на отримання посвідки на проживання;
 • особам, яким раніше було видано посвідку на тимчасове проживання, необхідно заповнити заяву довільної форми, цивільній особі України, яка є повнолітнім громадянином Російської Федерації або Республіки Білорусь, необхідно заповнити додаткову анкету для надання відомостей компетентним державним органам.

Запит на отримання посвідки на проживання можна подати:

 • (особисто) до Ризького центру підтримки жителів України за адресою: ВУЛИЦЯ ПАЛЕС, 9.
 • в єдиних центрах обслуговування клієнтів держави та муніципалітетів
 • надіславши поштою до будь-якого територіального відділу Управління у справах громадянства та міграції,
 • в електронному вигляді, шляхом підписання документів, що додаються до заяви, безпечним електронним підписом, за наявності такого у особи.

У додатку:

 Iesnieguma paraugs atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai

N.B. Інформаційна система документів, що посвідчують особу, за три місяці до закінчення терміну дії документа надсилає кожній особі автоматизоване повідомлення про закінчення терміну дії документа, що посвідчує особу, із запрошенням своєчасно замінити документ, що посвідчує особу.  Це повідомлення не стосується тих цивільних осіб України, які отримали статус тимчасового захисту в Латвійській Республіці у 2022 році, видані до 31 грудня 2022 року візи та посвідки на тимчасове проживання будуть дійсними до 4 березня 2025 року, незалежно від терміну дії, вказаного у цих документах.