LATVIJAS  REPUBLIKAS  IEKŠLIETU  MINISTRIJA
PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE

Rīgā

2006. gada 24. novembrī                                                                                                                                                                               Noteikumi Nr. 17

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar PMLP 2008.gada 2. decembra noteikumiem Nr. 32

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Ētikas kodekss

 

 

Izdoti saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma

72. panta pirmās daļas 2.punktu

 1. Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) darbinieku un ierēdņu (turpmāk – darbinieks) profesionālās ētikas, uzvedības un savstarpējo attiecību pamatprincipus, kā arī uzvedības pamatprincipus saskarsmē ar lobētājiem, lai sekmētu darbinieku amata pienākumu tiesisku, godprātīgu un kvalitatīvu veikšanu, nodrošinātu lietišķu, korektu, uz klientu vērstu pakalpojumu sniegšanu un veicinātu sabiedrības uzticību Pārvaldei.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar PMLP 2008. gada 2. decembra  noteikumiem Nr.32)

 1. Darbinieks, pildot amata pienākumus, ievēro Pārvaldes Ētikas kodeksā (turpmāk – Ētikas kodekss) noteiktos pamatprincipus, normatīvos aktus un vispārpieņemtās uzvedības normas.
 2. Darbinieks izvairās no situācijām, kas neatbilst vispārpieņemtām uzvedības normām, Ētikas kodeksam un kaitē Pārvaldes prestižam, reputācijai un tēlam kopumā.
 1. Darbinieku uzvedības pamatprincipi

 1. Profesionalitāte:
  1. darbinieks, pildot amata pienākumus, ir godīgs, objektīvs un izpalīdzīgs, savu darbu veic pēc labākās sirdsapziņas, radoši un mērķtiecīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi;
  2. darbinieks uztur profesionālu darba atmosfēru attiecīgajā struktūrvienībā un Pārvaldē;
  3. darbinieks sadarbojas ar citiem kolēģiem, sniedzot un saņemot palīdzību darba uzdevuma veikšanai.
 2. Atklātība un lojalitāte:
  1. darbinieks savā profesionālajā darbībā un publiskajos izteikumos ir lojāls pret Pārvaldi, tās darbības mērķiem un koleģiālajām attiecībām;
  2. pildot amata pienākums, darbinieks privātās intereses pakārto sabiedrības interesēm;
  3. darbinieks nepieļauj prettiesiskas rīcības slēpšanu vai atbalstīšanu.
 3. Taisnīgums un godprātība:
  1. darbinieks godprātīgi pilda savus amata pienākumus un neizmanto amata stāvokļa priekšrocības labuma gūšanai sev vai citai personai;
  2. darbinieks rīkojas taisnīgi, ievērojot personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrādot īpašu labvēlību un nepiešķirot nepamatotas privilēģijas kādai no tām;
  3. darbinieks atzīst un labo savas kļūdas;
  4. darbinieks neizmanto ļaunprātīgi citu darbinieku zināšanu trūkumu un kļūdas.
 4. Korektas attiecības ar citiem darbiniekiem un citām personām:
  1. darbinieks ir pieklājīgs, iecietīgs un izpalīdzīgs, nelieto vārdus, žestus un mājienus, kas var aizskart citu personu cieņu. Attieksme pret darbu un citiem darbiniekiem ir labvēlīga, ar apmeklētājiem un citiem darbiniekiem diskutē savstarpējas cieņas, atklātības, sapratnes un koleģialitātes gaisotnē;
  2. darbinieks ar savu rīcību un izteikumiem nediskriminē un neapvaino citas personas, neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem;
  3. darbinieks ievēro citu personu privātās dzīves neaizskaramību;
  4. kritiku par darbinieka kļūdām, kas pieļautas darba procesā, izsaka darbiniekam individuāli.
 5. Darbinieks savā darbībā ievēro konfidencialitāti. Neizpauž un neizmanto savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus.

8.1 Pildot amata pienākumus, darbinieks, kurš ir valsts amatpersona, atsakās no tādu labumu pieņemšanas, kas nav uzskatāmi par dāvanām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē (ziedi, suvenīri, grāmatas un reprezentācijas priekšmeti), ja to pieņemšana rada, vai var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta amata pienākumu veikšana vai var rasties šaubas par darbinieka rīcības vai Pārvaldes darbības objektivitāti un neitralitāti. Ja darbiniekam rodas šaubas par savas rīcības ētiskumu, darbinieks konsultējas ar Pārvaldes priekšnieka norīkotu darbinieku.

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar PMLP 2015. gada 16. decembra  noteikumiem Nr.19)

 

8.2 Pildot darba pienākumus, darbinieks, kurš nav valsts amatpersona, atsakās no dāvanu un tādu labumu pieņemšanas, kas nav uzskatāmi par dāvanām likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē (ziedi, suvenīri, grāmatas un reprezentācijas priekšmeti), ja to pieņemšana rada, vai var radīt iespaidu, ka tādā veidā tiek ietekmēta darba pienākumu veikšana vai var rasties šaubas par darbinieka rīcības vai Pārvaldes darbības objektivitāti un neitralitāti. Ja darbiniekam rodas šaubas par savas rīcības ētiskumu, darbinieks konsultējas ar Pārvaldes priekšnieka norīkotu darbinieku.”

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar PMLP 2015. gada 16. decembra  noteikumiem Nr.19)

 1. Uzvedības pamatprincipu pārkāpumi un to izskatīšanas kārtība

 1. Lai nodrošinātu Ētikas kodeksa ievērošanu un aktualizēšanu, Pārvaldes priekšnieks izveido Ētikas komisiju (turpmāk – Komisija), kuras sastāvā ir Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un trīs Komisijas locekļi. Komisijas sekretariāta funkcijas nodrošina Lietvedības nodaļa.
 2. Ja ir saņemta sūdzība par Ētikas kodeksā noteikto uzvedības pamatprincipu pārkāpumu, Komisijas priekšsēdētājs trīs dienu laikā sasauc Komisijas sēdi. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Komisijas sastāva.
 3. Izskatot sūdzību, Komisija:
  1. izvērtē sūdzībā minētos faktus;
  2. ja nepieciešams, pieaicina iesniedzēju vai citas personas informācijas sniegšanai;
  3. sagatavo atzinumu un iesniedz Pārvaldes priekšniekam.
 4. Ētikas kodeksā noteikto uzvedības pamatprincipu iespējamo pārkāpumu Komisija izvērtē viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas dienas.
 5. Lēmumu par Ētikas kodeksā noteikto uzvedības pamatprincipu pārkāpumu pieņem Pārvaldes priekšnieks, balstoties uz Komisijas atzinumu, vienlaikus izvērtējot nepieciešamību ierosināt disciplinārlietu vai dienesta pārbaudi.
 1. Uzvedības noteikumi komunikācijā ar lobētājiem

 1.  Darbiniekam ir pienākums:
  1. publiskot (nodrošinot informāciju Pārvaldes mājas lapā, normatīvo aktu projekta anotācijā) informāciju par lobētāju (pārstāvētās personas vārds, uzvārds vai nosaukums, juridiskā persona, ko tā pārstāv, konkrēta lēmuma sagatavošanas process, saistībā ar kuru notiek lobēšana (ja nav norādīts, tad publiskās varas subjektam jānorāda joma, uz kuru priekšlikums vērsts) un konsultācijas ar lobētājiem (konsultatīvā padome, darba grupa vai cits veids) un to veikšanas pamatojums)), ar kuru ir notikušas konsultācijas vai no kuras ir saņemta informācija, kas attiecas uz jautājumu, par ko darbinieks ir bijis atbildīgs sagatavot vai pieņemt lēmumu, kā arī pēc pieprasījuma darīt zināmu priekšlikuma saturu;
  2. publiski atklāt (www.vid.gov.lv) informāciju par savām un savu ģimenes locekļu ekonomiskajām interesēm, ja tās ir vai varētu būt saistītas ar amata pienākumu pildīšanu.
  3. atstatīt sevi no amata pienākumu pildīšanas vai lēmuma pieņemšanas procesa situācijās, kad pieņemtais vai gatavotais lēmums var ietekmēt vai var radīt aizdomas, ka tiek ietekmētas:
   1. darbinieka vai tā ģimenes locekļu personiskās vai mantiskās intereses;
   2. organizācijas, ar kuru darbinieks ir saistīts, vai tās sponsoru mantiskās intereses.
  4. nodrošināt, ka visiem lobētājiem, kuri ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, ir dotas vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma pieņēmējiem un sagatavotājiem un saņemt nepieciešamo informāciju.
  5. izvērtēt ikvienu ielūgumu vai viesmīlības piedāvājumu, ņemot vērā to, kāds labums no šāda ielūguma pieņemšanas ir Pārvaldei kopumā un vai tas nav saistīts ar ieinteresētību panākt kādu labvēlību piedāvātājam;
  6. nekavējoties ziņot augstākai amatpersonai par lobēšanas gadījumiem.
 2. Darbiniekam aizliegts:
  1. neievērojot vienlīdzības principu, kādam no lobētājiem nodrošināt īpašas priekšrocības, ja vien to īpaši neparedz tiesību akts vai līgums, salīdzinot ar citām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā vienu no lobētājiem īpaši informējot par viņu interesējošo jautājumu loku, nodrošinot piekļuvi lēmuma pieņēmējam vai citus labumus.
  2. pieņemt no lobētāja vai organizācijas, kas algo lobētāju, dāvanas savām vai savas ģimenes vajadzībām vai arī organizācijai, ar ko viņš saistīts.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar PMLP 2015. gada 16. decembra  noteikumiem Nr.19)

  1. izmantot savu dienesta stāvokli un personiskos kontaktus, lai kādam no lobētājiem nodrošinātu piekļuvi augstākstāvošām amatpersonām, kas ir atbildīgas par lobētāja interesēs esošo lēmumu pieņemšanu.
  2. maldināt lobētāju, radot iespaidu, ka iespējams viņam nodrošināt piekļuvi valdības locekļiem vai augstākstāvošām amatpersonām vai ietekmēt viņu pieņemto lēmumu.
  3. lūgt lobētājiem vai organizācijām, kuras algo lobētāju, materiāli atbalstīt Pārvaldes rīkotos pasākumus vai organizāciju, ar kuru darbinieks ir saistīts.
  4. par atlīdzību vai bez tās pārstāvēt indivīdu, komersantu vai organizāciju kā lobētājam valsts pārvaldes vai pašvaldību institūcijā.

(IV nodaļa PMLP 2008. gada 2. decembra  noteikumu Nr.32 redakcijā)

 

Saskaņots ar Iekšlietu ministriju 2006. gada 17. novembrī

PMLP klientu apkalpošanas standarts

 

Apstiprināts

ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes

2018.gada _12_.decembra

rīkojumu Nr.__205__

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. PMLP sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus (turpmāk – pakalpojums) migrācijas un patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites, personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu jomā. 

Mērķis

 • PMLP mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, veicināt pakalpojumu pieejamību un valsts pārvaldes klientu (turpmāk – klients) apmierinātību ar PMLP sniegtajiem pakalpojumiem.
 • PMLP pastāvīgi pilnveido pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot klientiem pakalpojumu pieejamību un ieviešot jaunus, modernus pakalpojumus, atbilstoši Eiropas Savienības noteiktām prioritātēm un prasībām PMLP darbības jomās.
 • PMLP klientu apkalpošanas standarts (turpmāk – standarts) sniedz informāciju par klientu tiesībām un iespējām saņemt PMLP pakalpojumus. PMLP ierēdņi un darbinieki (turpmāk – nodarbinātie) klientus apkalpo, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības un šo standartu.

PMLP vērtības

Profesionalitāte – PMLP nodarbinātie profesionāli veic savus amata pienākumus, nepārtraukti uzlabo klientu apkalpošanas prasmes un pilnveido zināšanas PMLP darbības jomās esošajos jautājumos.

Konfidencialitāte – PMLP ievēro konfidencialitāti, neizpauž un neizmanto savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus.

Pieejamība – PMLP veido teritoriālās struktūrvienības, ievērojot pieprasījumu pēc pakalpojuma, sniedz klientiem iespēju izvēlēties pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas un komunikācijas kanālus, tajā skaitā, izmantojot modernās tehnoloģijas.

Tiesiskums – PMLP, sniedzot klientiem pakalpojumus, ievēro normatīvo aktu prasības, informē klientu par tiesībām iesniegt sūdzību un nodrošina ar pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību un apstrīdēto lēmumu izskatīšanu. Pakalpojuma atteikuma vai negatīva lēmuma gadījumā, PMLP nodarbinātie pamato atteikumu, balstoties uz normatīvo aktu prasībām.

Cieņa pret klientu – PMLP nodarbinātie nodrošina klientiem augstas kvalitātes apkalpošanu, attiecībās ar klientiem nepieļaujot vienaldzību un paviršību, ir pieklājīgi un korekti attiecībā pret jebkuru personu, neatkarīgi no klientu dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem PMLP vienkāršo un pilnveido pakalpojumu saņemšanas procedūras, nodrošinot klientiem informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām, izmantojot modernās tehnoloģijas. 

PMLP nodarbinātā pienākumi klientu apkalpošanas procesā

PMLP nodarbinātajam klientu apkalpošanas procesā ir pienākums:

Klātienē:

 • Profesionāli veikt savus amata pienākumus, ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības, būt godīgam un taisnīgam, ievērot ētikas un uzvedības normas, būt vērstam uz sadarbību ar klientu un pret klientu izturēties laipni un pieklājīgi;
 • ievērot vienādu attieksmi pret klientiem, neatkarīgi no klienta dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem;
 • informēt klientu par PMLP struktūrvienību vai citu valsts, vai pašvaldības institūciju, kuras kompetencē ir attiecīgās informācijas vai pakalpojuma sniegšana, ja pakalpojuma sniegšana nav PMLP vai attiecīgā konkrētā nodarbinātā kompetencē;
 • pakalpojuma sniegšanas atteikuma gadījumā informēt klientu par atteikuma iemeslu un pamatot to ar normatīvo aktu prasībām. Klientam nelabvēlīga lēmuma vai PMLP nodarbinātā kļūdainas rīcības gadījumā, informēt klientu par tiesībām iesniegt sūdzību un sūdzības iesniegšanas kārtību;
 • nodrošināt klientu sniegtās informācijas konfidencialitāti un klientu personas datu aizsardzību;
 • mutvārdos izteiktu klienta iesniegumu, ja nepieciešams, klienta klātbūtnē noformēt rakstveidā un klientam izsniegt tā kopiju;
 • pakalpojumu sniegt bez jebkādas materiālas pateicības (ziedu, suvenīru un cita veida priekšmetu vai pakalpojumu) pieņemšanas, informējot klientu par tiesībām saņemt pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • pieņemot lēmumu, ievērot objektivitāti, balstīties uz faktiem un norobežoties no personīgām interesēm un trešo personu ietekmes;
 • ja, apkalpojot klientu, PMLP nodarbinātais ir pieļāvis kļūdu, nekavējoties informēt augstāk stāvošo amatpersonu, kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar klientu (ja ir zināms klienta tālruņa numurs vai elektroniskais pasts) un veikt darbības, lai novērstu pieļautās kļūdas iespējamās nelabvēlīgās sekas. PMLP nodarbinātajam ir pienākums atvainoties klientam par pieļauto kļūdu;
 • ja PMLP klients uzvedas agresīvi, izaicinoši, aizskaroši, provocē uz konfliktsituāciju, nicinoši izsakās par valsts varu vai valsts pārvaldi, vai ir aizdomas, ka klients ir apreibinošu vielu ietekmē, PMLP nodarbinātais brīdina klientu par nepieļaujamu uzvedību un var pārtraukt saskarsmi ar klientu, ja nepieciešams, pieaicinot tiešo vadītāju vai policiju;
 • darba laikā būt atpazīstamam pēc lietišķa stila apģērba, kam pieskaņots zilas krāsas lakatiņš vai kaklasaite, ko nodrošinājusi PMLP, kā arī PMLP nodarbinātajam pie darba apģērba redzamā vietā vienmēr ir piesprausta nozīmīte ar vārdu un uzvārdu.

Atbildot uz tālruņa zvanu:

 • Sasveicināties ar klientu, nosaukt struktūrvienību, savu vārdu un uzvārdu un sniegt zvanītājam interesējošo informāciju. Beidzot sarunu, pieklājīgi atvadīties;
 • ja saruna ar klientu ir laikietilpīga, informēt klientu par nepieciešamo laika periodu informācijas sagatavošanai, kā arī piedāvāt klientam pieprasīto informāciju saņemt pa vienu no neklātienes kanāliem. Ja klients piekrīt pieprasītās informācijas saņemšanai pa vienu no neklātienes kanāliem, noskaidrot klientam vēlamo pieprasītas informācijas saņemšanas kanālu, klienta kontaktinformāciju (pasta adresi vai elektroniskā pasta adresi) un informēt klientu par informācijas sniegšanas termiņu;
 • ja telefonsarunas laikā klients izsaka rupjas, aizskarošas piezīmes, PMLP nodarbinātajam uzdod jautājumus, kuru būtība nav saprotama, vai jautājumi nav saistīti ar PMLP funkciju veikšanu, nodarbinātais var pārtraukt sarunu, norādot sarunas pārtraukšanas iemeslu.

Elektroniski:

 • Nosūtot klientam informāciju elektroniski, vēstules sākumā sasveicināties ar adresātu, bet nobeigumā atvadīties no tā, norādot savu vārdu, uzvārdu, PMLP struktūrvienību, amatu un tālruņa numuru;
 • ja, sniedzot klientam informāciju un pakalpojumu elektroniski (izmantojot elektronisko pastu), ir pieļauta kļūda, nekavējoties pēc kļūdas konstatēšanas uz klienta elektroniskā pasta adresi nosūtīt precizējošu informāciju un atvainoties.

Klientu sadarbošanās ar PMLP

Sadarbība būs veiksmīga, ja klients:

 • Ieradīsies PMLP teritoriālajā nodaļā klientu pieņemšanas laikā;
 • informēs PMLP teritoriālo nodaļu par iepriekš pieteiktās vizītes kavējumu;
 • iepazīsies ar informāciju par PMLP pakalpojumiem, izvērtēs un izvēlēsies sev ērtāko pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidu;
 • norādīs savu kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā PMLP nodarbinātais varētu ar klientu sazināties;
 • klientu apkalpošanas vietās ievēros vispārējās pieklājības un ētikas normas, netraucēs pārējiem klientiem un PMLP nodarbinātajiem, nefotografēs un nefilmēs PMLP nodarbinātos, telpas un pārējos klientus;
 • uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai;
 • piedalīsies klientu aptaujās un novērtēs PMLP sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • gadījumos, kad klients nepārvalda latviešu valodu, ieradīsies PMLP kopā ar personu, kura var palīdzēt sazināties un nodrošināt tulkošanu no svešvalodas latviešu valodā;
 • ar izpratni izturēsies pret PMLP nodarbinātā likumiskajām prasībām, kuras, nepieciešamības gadījumā PMLP nodarbinātais klientam izskaidro.

PMLP publisko pakalpojumu saņemšanas iespējas

 • PMLP pakalpojumus un informāciju par pakalpojumiem klients var pieprasīt un saņemt klātienē PMLP teritoriālajās nodaļās, neatkarīgi no fiziskās personas deklarētās dzīvesvietas adreses vai uzņēmuma juridiskās adreses Latvijā, elektroniskajā vidē portālā www.latvija.lv un PMLP interneta vietnē www.pmlp.gov.lv sadaļā „Pakalpojumi” vai pa pastu (Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026);
 • pakalpojumu var pieprasīt, piesakot vizīti pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz izvēlēto PMLP teritoriālo nodaļu;
 • konsultācijas par PMLP elektroniskajiem pakalpojumiem var saņemt arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
 • klients viena apmeklējuma laikā var saņemt vairākus PMLP pakalpojumus;
 • klients par PMLP pakalpojumu var norēķināties PMLP teritoriālajā nodaļā ar maksājuma karti vai ar pārskaitījumu;
 • PMLP sniedz informāciju par pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem pēc klienta izvēles mutiski vai rakstiski (uz norādīto elektroniskā pasta adresi) valsts valodā. PMLP sniedz konsultācijas par pakalpojumiem pa informatīvo tālruni, klātienē PMLP teritoriālajās nodaļās vai elektroniskajā vidē interneta vietnē www.pmlp.gov.lv;
 • klientiem ar kustību traucējumiem informācija par pakalpojuma saņemšanas iespējām PMLP teritoriālajā nodaļā ir pieejama PMLP interneta vietnē www.pmlp.gov.lv sadaļā „Kontakti” vai zvanot uz konkrēto PMLP teritoriālo nodaļu.

PMLP klientu apkalpošanas vietas un pieņemšanas laiks:

Pakalpojumus klātienē var saņemt PMLP teritoriālajās nodaļās:

Rīgas 1.nodaļā darba dienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Rīgas 2.nodaļā, Rīgas 3.nodaļā, Rīgas 4.nodaļā, Aizkraukles nodaļā, Alūksnes nodaļā, Bauskas nodaļā, Balvu nodaļā, Cēsu nodaļā, Daugavpils nodaļā, Dobeles nodaļā, Gulbenes nodaļā, Jelgavas nodaļā, Jēkabpils nodaļā, Jūrmalas nodaļā, Krāslavas nodaļā, Kuldīgas nodaļā, Liepājas nodaļā, Limbažu nodaļā, Ludzas nodaļā, Madonas nodaļā, Ogres nodaļā, Preiļu nodaļā, Rēzeknes nodaļā, Saldus nodaļā, Talsu nodaļā, Tukuma nodaļā, Valmieras nodaļā, Valkas nodaļā un Ventspils nodaļā pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Jēkabpils nodaļas filiālē Līvānos piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Valkas nodaļas filiālē Smiltenē otrdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00;

Rīgas 1.nodaļas filiālē Siguldā trešdienās no plkst. 9.00 līdz 14.30.

Informācija par klientu pieņemšanas vietu adresēm un cita kontaktinformācija pieejama PMLP interneta vietnē www.pmlp.gov.lv sadaļā „Kontakti”.

Informācija par klientu pieņemšanas laiku pirmssvētku dienās tiek publicēta PMLP interneta vietnē www.pmlp.gov.lv un klientu apkalpošanas vietās.

Sazināšanās iespējas

PMLP saziņu ar klientu nodrošina:

Pa tālruni – klients informāciju var saņemt, zvanot uz PMLP informatīvo tālruni 67209400;

Klātienē – klientam iesniedzot iesniegumu PMLP teritoriālajā nodaļā;

PMLP tīmekļa vietnē www.pmlp.gov.lv klientam uzdodot jautājumu sadaļā „Forums”;

Pa pastu – PMLP adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026;

Pa e-pastu – PMLP e-pasta adrese: pasts@pmlp.gov.lv;

Facebook - facebook.com/IeM.PMLP;

Instagram - https://www.instagram.com/pmlp.iem;

Twitter – twitter.com/IeM_PMLP.