Bērns pasi vai personas apliecību var saņemt no brīža, kad tā dati ir ierakstīti Fizisko personu reģistrā, ko veic trīs dienu laikā pēc bērna reģistrēšanas dzimtsarakstu nodaļā. 

Nepieciešamie dokumenti

Persona pati dokumentus pases vai eID izsniegšanai iesniedz no 15 gadu vecuma. Līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta izsniegšanai, uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu, iesniedz viens no bērna vecākiem vai bērna likumiskais pārstāvis, bērnam klātesot. 

Lai saņemtu pasi vai eID bērnam, vienam no vecākiem jāiesniedz:

  • bērna iepriekšējā pase vai eID, ja pase vai eID bijusi;
  • fotografēšana notiek nodaļās uz vietas, ja bērnu ir iespējams nofotografēt (bērns patstāvīgi sēž un noteiktajā brīdī ļaujas fotografēties). Ja bērna fotografēšana nav iespējama vai persona to nevēlas, tā iesniedz iekļaušanai dokumentā fotodarbnīcā izgatavotu fotogrāfiju. Iekļaušanai personu apliecinoša dokumentā ir iespējams izmantot tikai tādas fotogrāfijas, kas izgatavotas profesionālos fotosalonos, un to apliecina attēla otrā pusē uzspiests darbnīcas zīmogs ar datumu. Fotogrāfija nedrīkst būt vecāka par 3 mēnešiem, un tai jāatbilst citiem nosacījumiem, kas minēti Personu apliecinošo dokumentu noteikumos. Nav derīgas momentfoto kabīnēs izgatavotas fotogrāfijas!

Ja bērns ir jaunāks par 10 gadiem, tad nodaļā viņš var būt vienreiz – iesniedzot dokumentus vai saņemot personu apliecinošo dokumentu (pie saņemšanas - ja iesniegta fotogrāfija).

Derīguma termiņi pasēm un personas apliecībām bērniem

Bērniem līdz piecu gadu vecumam gan pasi, gan personas apliecību izdod: 

  • uz diviem gadiem;
  • uz ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem. 

Personām no 5 gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam gan pasi, gan personas apliecību izsniedz uz pieciem gadiem.

♦  Ja pasi vai eID noformē persona, kas nav bērna likumiskais pārstāvis vai ir ārzemnieks: 

Ja personu apliecinošu dokumentu personai, kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu, lūdz izsniegt vai par 14 gadiem jaunākas personas personu apliecinošu dokumentu vēlas saņemt persona, kuranav attiecīgās personas likumiskais pārstāvis, tā uzrāda notariāli apliecinātu pilnvaru dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai, ko izsniedzis personas likumiskais pārstāvis, kas ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā.

Ja personu apliecinošu dokumentu Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš nav sasniedzis 15 gadu vecumu, lūdz izsniegt vai par 14 gadiem jaunāka Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa personu apliecinošu dokumentu vēlas saņemt viņa likumiskais pārstāvis, kas ir ārzemnieks, bet nav Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks, viņš uzrāda attiecīgās nepilngadīgās personas likumiskā pārstāvja — Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa vai Eiropas Savienības pilsoņa vai bezvalstnieka — notariāli apliecinātu pilnvaru dokumentu iesniegšanai vai personu apliecinoša dokumenta saņemšanai.

Minēto pilnvarojumu var noformēt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī.

Pilnvara nav nepieciešama, ja:

  • neviens no bērna Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa likumiskajiem pārstāvjiem nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis vai bezvalstnieks;
  • Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa likumiskais pārstāvis šādu pilnvaru nav tiesīgs dot (piemēram, viņam atņemtas aizgādības tiesības) vai nav sasniedzams, vai atsakās dot piekrišanu un bāriņtiesa ir piekritusi bērna izceļošanai no valsts. 

♦ Par 14 gadiem jaunāka bērna personu apliecinošu dokumentu neizsniedz, ja: 

  • ir saņemts tās likumiskā pārstāvja iesniegums ar lūgumu neizsniegt personu apliecinošu dokumentu, - mēnesi no iesnieguma saņemšanas dienas;
  • ir saņemts dokuments, kas apliecina, ka tiesai iesniegts lūgums pieņemt lēmumu, ar kuru noteikts aizliegums bērnu izvest no valsts, - līdz dienai, kad stājas spēkā tiesas lēmums par aizliegumu bērnu izvest no valsts vai par atteikumu šādu aizliegumu noteikt;
  • ir pieņemts tiesas lēmums par aizliegumu attiecīgajai personai izbraukt no valsts vai izbraukt no valsts līdz tiesvedības procesa pabeigšanai ar galīgo nolēmumu lietā.
SGD logo