Līdz ar pievienošanos Šengenas līgumam Latvija izsniedz vīzas, kas derīgas tikai Latvijā (Latvijas nacionālās ilgtermiņa vīzas) vai Latvijā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs (Šengenas vienotās vīzas).

Vīzu kategorijas:

 • A – lidostas tranzītvīza (Šengenas vīza);
 • C – īstermiņa vīza (Šengenas vīza);
 • D – ilgtermiņa vīza (Latvijas nacionālā vīza).

A kategorijas vīza jeb lidostas tranzītvīza ir paredzēta vienas vai vairāku Šengenas līguma dalībvalstu lidostu tranzītzonas šķērsošanai. Lidostas tranzītvīza var būt vienreizēja, divreizēja vai daudzkārtēja vīza, un ārzemniekam tā dod iespēju attiecīgi vienu, divas vai vairākas reizes šķērsot attiecīgās dalībvalsts lidostas tranzītzonu.

Lidostas tranzītvīza ir nepieciešama šo valstu pilsoņiem (pavalstniekiem).

Daudzkārtējas lidostas tranzītvīzas maksimālais derīguma termiņš ir seši mēneši.

C kategorijas vīza jeb īstermiņa vīza ir individuāla vienreizēja, divreizēja vai daudzkārtēja vīza, kas ārzemniekam dod iespēju vīzā norādītajā laikā attiecīgi vienu, divas vai neierobežotu reižu skaitu ieceļot, lai šķērsotu tranzītā vai ieceļot un plānoti uzturēties Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā. C vīza var būt "vienota vīza", kas ir derīga visā dalībvalstu teritorijā, vai "vīza ar ierobežotu teritoriālo derīgumu" (ITD vīza), kas ir derīga vienas vai vairāku, bet ne visu Šengenas līguma dalībvalstu teritorijā.

Īstermiņa vīzā maksimālais uzturēšanās termiņš Latvijas Republikā un citās Šengenas līguma dalībvalstīs nepārsniedz 90 dienas jebkurā 180 dienu laikaposmā.

Lēmumu par C vīzas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt vīzu pieņem saskaņā ar Vīzu kodeksu.

D kategorijas vīza jeb ilgtermiņa vīza ir Latvijas nacionālā vīza. Ilgtermiņa vīza ir vienreizēja, divreizēja vai daudzkārtēja ieceļošanas vīza, kas ārzemniekam dod iespēju vīzā norādītajā laikā attiecīgi vienu, divas vai neierobežotu reižu skaitu ieceļot Latvijas Republikā, vīzā norādīto laiku uzturēties valstī un izceļot no tās.

Ilgtermiņa vīzu izsniedz:

 • Ja ārzemniekam nepieciešams uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas reizes, un vīzas izsniegšana:
  • atbilst starptautiskajām tiesību normām;
  • atbilst Latvijas valsts interesēs;
  • pamatota ar nepārvaramas varas apstākļiem;
  • pamatota ar humāniem apsvērumiem;
  • saistīta ar būtiskiem personīgiem vai profesionāliem iemesliem.
 • Ja ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir uzturēšanās atļaujas saņemšana Latvijas Republikā, pamatojoties uz Pārvaldē pieņemto lēmumu par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu, izsniedz vienreizēju ilgtermiņa vīzu ar derīguma termiņu līdz 30 dienām.

Ilgtermiņa vīzas maksimālais derīguma termiņš ir viens gads.

Ārzemnieks, kuram ir derīga kādā Šengenas līguma dalībvalstī izsniegta ilgtermiņa vīza (D vīza), var ieceļot un īslaicīgi uzturēties (ne ilgāk kā 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā) citās Šengenas līguma dalībvalstīs, ja vien viņš atbilst Šengenas Robežu kodeksā noteiktajiem ieceļošanas nosacījumiem un par viņu Šengenas informācijas sistēmā nav izdots ziņojums nolūkā liegt ieceļošanu.