Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

MANI DATI IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ

Persona ir tiesīga 2 reizes kalendārā gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par:

  • sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;
  • par personām, kuras atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

Par katru nākamo šāda veida pieprasījumu no personas iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (cenrādis) - "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.1. un 2.2.p.      

Informāciju var pieprasīt:
– klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā;
– bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv.

Pieprasot informāciju pa pastu vai klātienē, persona, tās pilnvarota persona vai likumiskais pārstāvis pilna apjoma Reģistrā iekļautās ziņas var saņemt rakstiski, ierodoties personīgi tuvākajā PMLP teritoriālajā nodaļā.

Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- " Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi.      

Ja reģistrētā persona Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu vai ar šo likumu aizliegtu ziņu iekļaušanu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota, bet aizliegtās ziņas - izslēgtas no Reģistra. Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ierobežota rīcībspēja.

Izziņa par sevi vai citu personu:

- par ziņu saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra maksājama valsts nodeva atkarībā no izziņas sagatavošanas termiņa un izsniegšanas veida (papīra formā vai elektroniski, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu) - "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunkts. Minēto noteikumu 3. un 4.punktā noteiktas personu grupas, kuras ir tiesīgas lūgt atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas maksas;     

- ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, papildus jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi.

Informācijas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti, pieprasot informāciju pa pastu vai klātienē.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

Mani vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā
E-pakalpojums "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā" 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities