Statuss:
Noslēdzies
logo

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā

Projekta īstenotājs: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2.prioritāte
Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm. 

2.1.1. aktivitāte: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk- PMLP) administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2011. – 30.06.2012.

 

Projekta izmaksas:  86 445 LVL

 

Projekta vispārējais mērķis: 
Nodrošināt kopējo patvēruma procedūras efektivitāti un veicināt Eiropas Savienības (turpmāk- ES) politiskās attīstības virziena īstenošanu patvēruma jomā. 

Projekta specifiskais mērķis: 
Uzlabot starpinstitūciju sadarbību Dublinas regulas nosacījumu izpildei, uzlabot lēmumu pieņemšanai izmantojamās informācijas par izcelsmes valstīm kvalitāti un paaugstināt patvēruma procedūrā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju, tai skaitā, nodrošināt patvēruma jautājumu risināšanā iesaistīto darbinieku nepārtrauktu apmācību.

 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi un sasniedzamie rezultāti: 
Dublinas regulas un izcelsmes valstu informācijas komponentes ietvaros plānots veikt šādus pasākumus: 
•    veikt izcelsmes valstu informācijas kārtošanu un sistematizēšanu; 
•    izstrādāt jaunu darbības modeli PMLP Patvēruma lietu nodaļai darbā ar izcelsmes valstu informāciju; 
•    iegūt citu ES dalībvalstu pieredzi darbā ar izcelsmes valstu informāciju (informācijas vākšanu, apstrādi un uzkrāšanu); 
•    sniegt atbalstu Dublinas regulas ietvaros saņemto pieprasījumu apstrādē, veikt informācijas pieprasījumos minēto datu pārbaudi, nodrošināt sadarbību starp Dublinas regulas piemērošanās iesaistītajām institūcijām un sagatavot statistiku par Dublinas regulas piemērošanu; 
•    iegūt citas ES dalībvalsts pieredzi par Dublinas regulas piemērošanu. 

Dublinas regulas un izcelsmes valstu informācijas komponentes veikto pasākumu rezultātā: 
•    tiks atslogoti darbinieki, kuri pieņem lēmumus patvēruma jomas jautājumos; 
•    lēmumu pieņēmējiem būs pieejama kvalitatīva informācija par izcelsmes valstīm, kas nodrošinās objektīvu lēmumu pieņemšanu; 
•    tiks nodrošināta lēmumu pieņemšanas termiņu ievērošana Patvēruma likuma noteiktajos termiņos (patvēruma meklētāju skaita pieauguma gadījumā); 
•    tiks nodrošināta Dublinas regulas piemērošanas nepārtrauktība; 
•    tiks stiprināta starpvalstu institūciju sadarbība.

 

 Apmācību komponentes ietvaros plānots veikt šādus pasākumus: 
•    organizēt svešvalodu apmācību PMLP darbiniekiem, kuri ir iesaistīti patvēruma jautājumu risināšanā; 
•    iegūt citu ES dalībvalstu pieredzi dažādu patvēruma meklētāju jautājumu risināšanā, tai skaitā risinot nepilngadīgo jautājumus; 
•    nodrošināt PMLP Patvēruma lietu nodaļas darbinieku dalību ES apmācības kursos, kas tiek organizēti Eiropas Patvēruma mācību programmas ietvaros, lai veicinātu Vienotas Eiropas patvēruma sistēmas izveidi; 
•    nodrošināt PMLP darbinieku dalību Eiropas Patvēruma meklētāju izmitināšanas organizāciju tīkla (ENARO) darbībā; 
•    organizēt divus seminārus PMLP darbiniekiem par patvēruma lietu izskatīšanas kārtību, lēmumu sagatavošanu un patvēruma meklētāju adaptācijas problemātiku; 
•    Patvēruma meklētāju adaptācija (akulturalizācija) jaunā sociālā un kultūras kontekstā– kultūrvēsturiskie, sociālie un psiholoģiskie faktori; 
•    nodrošināt PMLP pārstāvju dalību forumos, sanāksmēs vai konferencēs par svarīgiem patvēruma jomas jautājumiem. 

Apmācību komponentes veikto pasākumu rezultātā: 
•    tiks pilnveidotas PMLP darbinieku zināšanas jomās, kas ir saistītas ar patvēruma jautājumu risināšanu, lai patvēruma meklētājiem nodrošinātu nepieciešamos uzņemšanas standartus; 
•    tiks uzlabotas PMLP darbinieku svešvalodu (angļu un franču val.) zināšanas; 
•    tiks sekmēta kvalitatīvu lēmumu pieņemšana patvēruma pieteikumu izskatīšanā, ko veicinās citu valstu pieredzes apgūšana un dalība dažādos ES organizētajās apmācības programmās un stažēšanās kursos.

Projekta gaita uz 15.12.2011.

Projekta gaita uz 16.04.2012.

Projekta rezultāti 

 

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409
Fakss: 67829825


Informācija ievietota: 01.08.2011.