Statuss:
Noslēdzies

EIROPAS ĀRĒJO ROBEŽU FONDS

attēls

"Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai”

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2012.-31.12.2013. 

Projekta izmaksas: 1 248 953 LVL

Projekta vispārīgais mērķis: veicināt kopīgas vīzu politikas un vīzu izsniegšanas prakses veidošanu un sekmēt konsulāro sadarbību starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Projekta specifiskais mērķis: nodrošināt Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) funkcionalitātes un pieejamības tālāku uzlabošanu.

Projekta ietvaros tiks turpināta NVIS funkcionalitātes pilnveidošana, tiks izstrādāta VIS Mail konsultāciju mehānisma II versijas nacionālā tehniskā risinājuma programmatūra, kā arī veikti NVIS papildināšanas darbi. Lai nodrošinātu kvalitatīvu darba uzdevumu izstrādi, sadarbību ar pakalpojuma sniedzēju līguma izpildes procesā, kā arī informācijas apmaiņu ar Eiropas Komisiju, Projektā tiks piesaistīti 10 eksperti vīzu un informācijas tehnoloģiju jomā. Projekta ietvaros viens PMLP Iedzīvotāju reģistra departamenta darbinieks tiks apmācīts par Oracle infrastruktūras produktiem, lai tādējādi nodrošinātu sistēmu stabilu darbību un jaunā datu centra atbilstošu administrēšanu.

Ņemot vērā to, ka VIS ir jāspēj nodrošināt augsta pieejamība un stabilitāte, bet Latvijā nav rezerves tehniskais aprīkojums, tādēļ pastāv augsts risks, ka tehnisku vai avārijas iemeslu rezultātā VIS var kļūt ilglaicīgi nepieejama. Projekta ietvaros tiks veikts iepirkums un noslēgts līgums par nepieciešamā tehniskā aprīkojuma iegādi, lai nodrošinātu VIS rezerves pieslēguma punkta izveidi EĀRF 2013.gada programmas ietvaros.

Kopumā Projekta ietvaros papildinātā programmatūra atvieglos datu apmaiņu starp ES dalībvalstīm saistībā ar vīzu pieteikumiem un ar tiem saistītajiem lēmumiem, kā arī nodrošinās ērtāku un kvalitatīvāku vīzu izsniegšanas procesu.

Projekta sasniegtie rezultāti no 01.10.2012 līdz 31.12.2012.

1.pasākuma ietvaros tiek veikti administratīvie darbi saskaņā ar gaitas plānu.

2.pasākuma ietvaros darbi norit, kā plānots:

 • 2012.gada 19.decembrī saņemts 2012.gada 4.janvārī noslēgtā līguma Nr.2011/29/2-EĀRF 2.posma 1.2.1. pozīcijas "NVIS izmaiņu programmatūras prasību specifikācija" nodevums.
 • 2012.gada 27.decembrī noslēgts līgums ar SIA "DATAKOM" par tehnikas iegādi VIS rezerves pieslēguma punkta izveidei.

Projekta sasniegtie rezultāti no 31.12.2012 līdz 29.04.2013.

1.pasākuma ietvaros tiek veikti administratīvie darbi saskaņā ar gaitas plānu.

Projekta ietvaros veikti grozījumi, kas paredz 2013.gada programmas projekta "Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai" aktivitātes pārcelšanu 2012.gada programmas projekta ietvaros un to izpildi. Kā rezultātā projektā izveidots 3.pasākums - "VIS rezerves pieslēguma punkta izveide", tiks veikts iepirkums 2012.gada programmas ietvaros (noslēgts līgums, lai nodrošinātu NVIS optimālu darbību), bet darbu īstenošana un apmaksa tik veikta 2013.gada programmas projekta ietvaros.

2.pasākuma ietvaros darbi norit saskaņā ar gaitas plānu.

 • SIA "Datakom" veikts avansa maksājums un gala maksājums par tehniskā aprīkojuma piegādi VIS rezerves pieslēguma punkta izveide;
 • Divi PMLP darbinieki apmeklējuši VIS MAIL II testēšanas un koordinācijas grupas sanāksmi.

3.pasākuma ietvaros darbi noris saskaņā ar gaitas plānu.

 • VIS rezerves pieslēguma punkta izveide
 • Veikta tehnikas piegāde un uzstādīšana, arī turpinās konfigurācijas un datu migrācijas darbi;

 Projekta sasniegtie rezultāti no 29.04.2013 līdz 26.08.2013.

 • Projekta eksperti ir beiguši darbu pie 3.komponentes "VIS rezerves pieslēguma punkta izveide" uzstādīšanas un konfigurēšanas;
 • Projekta eksperti turpina darbu pie NVIS funkcionalitātes un pieejamības pilnveidošanas;
 • Uzsākta ierosinājuma projekta sagatavošana par Projekta iepirkuma plānā paredzēto slēgto konkursu Nacionālās vīzu informācijas sistēmas funkcionalitātes papildināšanu un uzturēšanu 2014.gadā;
 • Apstiprināti projekta grozījumi Nr.2 ar kuriem apstiprināts Projekta finansējums 1 249 639 LVL apmērā
 • Projektā ir jauns sadarbības partneris IeM Informācijas Centrs.

 

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un sasniegtie rezultāti no 26.08.2013 līdz 31.12.2013.

Projekta "Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai"  ietvaros veiksmīgi īstenoti Projektā plānotā pasākumi:

 • NVIS funkcionalitātes un pieejamības pilnveidošana, kas sevī ietvēra veikt nepieciešamās NVIS programmatūras un funkcionalitātes izmaiņas, VIS Mail II nacionālā tehniskā risinājuma programmatūras izstrādi, sadarbību ar EK un ES dalībvalstīm par CVIS un NVIS jautājumiem, tehniskās specifikācijas izstrādi un iepirkuma veikšanu par tehniskā aprīkojuma iegāgi VIS rezerves pieslēguma punkta izveidei,  tehniskās specifikācijas izstrādi un iepirkuma procedūras izsludināšanu par "NVIS papildinājumu programmatūras funkcionalitātē" veikšanu kā arī VIS Mail testēšanas koordinācijas grupas sanāksmes apmeklēšanu
 • VIS rezerves pieslēguma punkta izveide.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:

 • Veiktas izmaiņas NVIS programmatūrā;
 • Izstrādāta VIS Mail funkcionalitātes II daļas nacionālā risinājuma programmatūra;
 • Nodrošināta EK prasību ievērošana NVIS darbībā;
 • Izstrādāta tehniskā specifikācija un veikta iepirkuma procedūra par tehniskā aprīkojuma iegādi VIS rezerves pieslēguma punkta izveidei;
 • Uzlabotas divu PMLP IRD darbinieku zināšanas par VIS Mail II testēšanu;
 • Izveidots VIS rezerves pieslēguma punkts;
 • Izstrādāta tehniskā specifikācija un izsludināta iepirkuma procedŗa par NVIS papildinājumiem programmatūra funkcionalitātē.

Projekta ietvaros arī iegādāti divi jauni biroja krēsli, lai uzlabotu Projekta darbinieku darba vietas.

Projekta ietvaros iegādāts viens pāris austiņas ar mikrofonu, lai nodrošinātu sadarbību ar EK un ES dalībvalstīm EU-LISA rīkotajās attālinātajās sanāskmēs.

 

Kontaktpersona: Uldis Apsītis 
e-pasts: uldis.apsitis@pmlp.gov.lv 
Tel: 67829700