Statuss:
Noslēdzies

„NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem” 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

Projekta nosaukums: „NVO atbalsta sistēma patvēruma meklētājiem un bēgļiem” 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Patvērums „Drošā māja”” 

Projekta prioritāte un aktivitātes: 

1. Prioritāte. Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem. 
1.2.2. aktivitāte – patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrācijas pasākumu organizēšana. 
1.4. aktivitāte – sociālās un materiālās palīdzības iespēju saņemšanas paplašināšana, piem., piesaistot NVO. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. – 31.12.2009.

Projekta izmaksas:   70 663 LVL 

Projekta vispārējais mērķis – Izveidot efektīvu integrācijas sistēmu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu Latvijā. 

Projekta specifiskais mērķis: 
1) Izstrādāt un ieviest praksē individuālo integrācijas programmu pielietošanu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. 
2) Izveidot funkcionējošu speciālistu un organizāciju sadarbību tīklu patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijai. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi – 
1) Konsultatīvo ekspertu starpprofesionāļu servisa (turpmāk – KESS) izveidošana darbam ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss; 
2) Individuālas integrācijas programmu izveidošana, kas tiks piedāvātas izmantošanai vispārējās bēgļu integrācijas valsts koncepcijas izstrādē, kā arī tiks pielietotas un attīstītas turpmākajā darbā ar klientiem; 
3) Integrācijas pasākumu piedāvāšana mērķa grupai, kas būs vērsti uz sarunvalodas apguvi, kultūras iepazīšanu, sociālo kontaktu dibināšanu u.tml.; 
4) Sabiedrisko attiecību un sabiedrības informēšanas koncepcijas izstrāde Projektam, kura noteiks žurnālistikas ētikas principus darbam ar mērķa grupu; 
5) Īsfilmas sagatavošana par bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju; 
6) Informatīvo biļetenu sagatavošana, kurā būs ziņas par projektu un analītiski raksti par jautājumiem, kas saistīti ar patvēruma meklētāju un bēgļu integrāciju, fotogrāfijas, intervijas u.c. (tiks sagatavots biļetena kopsavilkums angļu un krievu valodā); 
7) 5 diskusiju organizēšana par bēgļu nodarbinātību, kultūršoku un kultūru dialogu, dzīves uzsākšanu pēc bēgļa statusa saņemšanas, vietējo iedzīvotāju bailēm no bēgļiem un patvēruma meklētājiem, Eiropas bēgļu un patvēruma politiku. 

Projekta mērķauditorija: 
Patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu (tiešie labuma guvēji); 
KESS speciālisti, brīvprātīgie un sabiedrība (netiešie labuma guvēji). 

Kontaktpersona: Sandra Zalcmane 
e-pasts: sandra.zalcmane@gmail.com 
tālr.: 29153221