Statuss:
Noslēdzies

”Juridiskā palīdzība patvēruma meklētajiem – priekšnosacījums patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanai Latvijā” 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

Projekta nosaukums: ”Juridiskā palīdzība patvēruma meklētajiem – priekšnosacījums patvēruma procedūru kvalitātes paaugstināšanai Latvijā” 

Projekta īstenotājs: Biedrība „Latvijas Cilvēktiesību centrs” (turpmāk – LCC) 

Projekta prioritāte un aktivitāte: 

2. Prioritāte. Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģijas izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm. 
2.2. aktivitāte – Pētījumu, novērtēšanu un pilotprojektu veikšana un vadlīniju, rokasgrāmatu un instrukciju izstrāde, lai uzlabotu patvēruma procedūru kvalitāti un nodrošinātu starp-institucionālo sadarbību. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. - 31.12.2009. 

Projekta izmaksas: 18 121 LVL 

Projekta vispārējais mērķis – veicināt patvēruma procedūru kvalitātes uzlabošanos atbilstoši LR un starptautiskajām cilvēktiesību un ES tiesību normām. 

Projekta specifiskais mērķis – paplašināt patvēruma meklētāju iespējas saņemt kvalitatīvu juridisko palīdzību. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi – 
1) LCC kapacitātes celšanas pasākumi, ieskaitot iekšēju apmācību ciklu, kurā tiks iesaistīts eksperts ar ilgstošu ārvalstu pieredzi, un literatūras ieguvi, lai sagatavotu darbiniekus kvalitatīvam darbam ar patvēruma meklētājiem; 
2) Juridiskās palīdzības pakalpojumu (konsultāciju, vizīšu uz patvēruma meklētāju izmitināšanas vietām, palīdzību apelācijas pārsūdzību sagatavošanā, pārstāvību un atbalsta vēstuļu un viedokļu sagatavošanu) sniegšana aptuveni 10 patvēruma meklētājiem. 
Projekta mērķauditorija: 
Patvēruma meklētāji (tiešie labuma guvēji); 
Patvēruma jautājumu risināšanā iesaistītās valsts iestādes (netiešie labuma guvēji). 

Kontaktpersona: Svetlana Djačkova 
e-pasts: svetlana@humanrights.org.lv 
tālr.: 67039297
fakss: 67039291