Statuss:
Noslēdzies

„Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai” 

 

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

Projekta nosaukums: „Bēgļu un patvēruma meklētāju interaktīvā elektroniskā latviešu valodas apguves mācību kursa papildinājums izglītības pieejamības veicināšanai” 

Projekta īstenotājs: A/S „Datorzinību centrs” 

Projekta prioritāte un aktivitāte: 

1. Prioritāte. Kopienas Acquis izklāstīto principu un pasākumu īstenošana patvēruma jomā, ieskaitot tos, kas attiecas uz integrācijas mērķiem. 
1.3. aktivitāte – Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, t.sk. nepilngadīgo patvēruma meklētāju, pieejas izglītības sistēmai pilnveide un profesionālo iemaņu iegūšanas paaugstināšana. 

Projekta īstenošana: 01.01.2009. - 31.12.2009. 

Projekta izmaksas: 73 128 LVL 

Projekta vispārējais mērķis – Patvēruma meklētāju, bēgļu un personu, kurām piešķirts alternatīvais statuss, integrācijas veicināšana. 

Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt latviešu valodas līmenim A2 atbilstošu elektronisku valodas apguves kursu, lai veicinātu mērķa grupas piekļuvi izglītībai un profesionālo iemaņu apguvei. 

Projekta ietvaros plānotie pasākumi – 
1) Iepriekšējās pieredzes izvērtējums elektroniskās valodu apmācību sistēmas izveidē mērķa grupas vajadzībām un mācību programmas papildinājuma tēmu noteikšana; 
2) Elektroniskā valodas apguves kursa papildināšana ar nākamo apmācību līmeni – satura izstrāde; 
3) Kursa publicēšana PMIC „Mucenieki” elektroniskajā apmācību sistēmā un kompaktdisku formātā, sistēmas dokumentācijas papildināšana, darbinieku apmācība mācību programmas izmantošanā. 

Projekta mērķauditorija: 
Bēgļi; 
Patvēruma meklētāji. 

Kontaktpersona: Ilona Gehtmane-Hofmane 
e-pasts: ilona@dzc.lv 
tālr.: 67338366
fakss: 67332146