foto

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kuras kompetencē ietilpst personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izdošana, Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikas īstenošana, t.sk. repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana, personu tiesiskā statusa noteikšana, naturalizācija u.c.

PMLP misija:

Mēs esam, lai īstenotu valsts politiku migrācijas, patvēruma, personu tiesiskā statusa, iedzīvotāju uzskaites un personu apliecinošu dokumentu jomās, sniedzot kvalitatīvus pakalpojumus, kas vienlaikus arī veicina sabiedrības un valsts drošību.

PMLP vīzija:

PMLP ir uzticama, uz sadarbību un attīstību vērsta valsts pārvaldes iestāde ar augstu organizācijas kultūru, kurā pakalpojumu sniegšana ir atvērta, efektīva un lietotājorientēta un kurā strādā darbinieki ar teicamu profesionālo sagatavotību un piederības apziņu savai iestādei.

Sadarbībā un saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un kolēģiem PMLP darbinieki ievēro šādas vērtības:

Taisnīgums un godprātība – ievērojam personu vienlīdzību likuma priekšā, esam taisnīgi likumu piemērošanā un lēmumu pieņemšanā, pildām darba pienākumus godprātīgi, saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem ievērojam objektivitāti;

Profesionalitāte un kompetence – esam kompetenti nozares speciālisti un savus amata pienākumus veicam mērķtiecīgi, nepārtraukti pilnveidojot un paaugstinot zināšanas un prasmes;

Sadarbība un uzticamība – veidojam atvērtu un uzticamu iekšējās un ārējās komunikācijas un sadarbības vidi, kas balstīta vienlīdzībā un savstarpējā sapratnē;

Atvērtība un pieejamība – tiecamies pilnveidot pakalpojumus tā, lai tiktu veicināta to pieejamība un klientiem sniegta iespēja izvēlēties pakalpojuma pieprasīšanas, saņemšanas un komunikācijas kanālus, tajā skaitā, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas;

Virzība uz attīstību un rezultātu – rīkojamies pārdomāti un spējam dinamiski pielāgoties pārmaiņām sabiedrībā un globālajos procesos, lai ar inovācijām sekmētu sabiedrības labklājību un valsts pārvaldes ilgtspējīgu attīstību.

 

PMLP attīsta un uzlabo savu darbību, lai palielinātu savu devumu sabiedrības un valsts izaugsmes veicināšanā, kā arī kvalitatīvi pildītu sev uzticētos pienākumus. Lai īstenotu izvirzītos mērķus, mums ir svarīga sabiedrības izpratne un atbalsts!