Persona ir tiesīga 2 reizes kalendārā gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par:

  • sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;
  • par personām, kuras atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

Par katru nākamo šāda veida pieprasījumu no personas iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (cenrādis) - "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.1. un 2.2.p.      

Informāciju var pieprasīt:

Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- " Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" 12.p. + pasta izdevumi.      

Ja reģistrētā persona Reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, kā arī par personām, kas atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, konstatē kļūdu vai ar šo likumu aizliegtu ziņu iekļaušanu, tai ir tiesības pieprasīt, lai kļūda tiktu izlabota, bet aizliegtās ziņas - izslēgtas no Reģistra. Šādas tiesības ir arī bērna likumiskajam pārstāvim, ja bērns atrodas bērnu aprūpes iestādē vai audžuģimenē, un personām, kurām ierobežota rīcībspēja.