Savienības pilsonim vai viņa ģimenes loceklim reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību, uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju neizsniedz, ja:

  • Savienības pilsonis nevar iesniegt reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus;
  • Savienības pilsoņa ģimenes loceklis nevar iesniegt uzturēšanās dokumenta pieprasīšanai nepieciešamos dokumentus;
  • sniegtas nepatiesas ziņas reģistrācijas apliecības, pastāvīgās uzturēšanās apliecības, uzturēšanās atļaujas vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
  • ir pamats uzskatīt, ka persona noslēgusi fiktīvu laulību vai reģistrējusi fiktīvas partnerattiecības, lai iegūtu tiesības uzturēties Latvijas Republikā;
  • kompetentas valsts institūcijas ir sniegušas informāciju par to, ka persona rada draudus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai sabiedrības veselībai. Par draudiem sabiedrības veselībai uzskatāma personas inficēšanās ar infekcijas slimību, par kuru Pasaules Veselības organizācija izdevusi ieteikumu sabiedrības veselības apdraudējumu novēršanai saskaņā ar starptautiskajiem veselības aizsardzības noteikumiem. Nosacījumu par draudiem sabiedrības veselībai nepiemēro, ja slimība konstatēta triju mēnešu laikā pēc ieceļošanas Latvijas Republikā. Minēto nosacījumu piemēro, ja apdraudējums skar vienu no sabiedrības pamatinteresēm;
  • Savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis, kurš pieprasa pastāvīgas uzturēšanās tiesības apliecinošu dokumentu, ir uzturējies ārpus Latvijas Republikas ilgāk nekā sešus mēnešus gadā. Šis nosacījums neattiecas uz prombūtni obligātā militārā dienesta dēļ vai vienreizēju prombūtni, kas nav ilgāka par 12 secīgiem mēnešiem, svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, grūtniecība, dzemdības, slimība, mācības vai norīkojums darbā citā valstī);
  • pastāvīgās uzturēšanās apliecību pieprasa Savienības pilsonis, vai viņa ģimenes loceklis, kurš ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis un kuram ir bijis pamats atņemt Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa statusu;
  • Savienības pilsonis nav ievērojis dokumentu iesniegšanas termiņu (30 dienas pēc dalībvalsts pilsonības iegūšanas), izņemot gadījumu, ja Savienības pilsonis var pierādīt, ka termiņš nokavēts attaisnojoša iemesla dēļ.