Pirms pāris dienām beidzās EQUAL projekta "Soli pa solim" pirmais posms, kas ilga 3 mēnešus. Par paveikto šajā laika periodā stāsta projekta vadītājs Oskars Vaikulis.

Kādi ir projekta galvenie posmi?
Projekts sastāv no trim posmiem, no kuriem pirmais – sagatavošanas posms – beidzās 30.jūnijā. Otrais posms, kuru no 1.jūlija vada jaunā projekta vadītāja Ilva Ieviņa - ilgs 24 mēnešus. Šajā laika posmā būs jāpaveic daudz, lai tiktu sasniegts šī projekta mērķis - izveidota sistēma, kuras rezultātā uzlabosies un ievērojami paplašināsies patvērumu meklētāju iespējas iesaistīties un integrēties Latvijas sabiedrības sociālajā dzīvē. Tas ietvers sevī patvēruma meklētāju sociālās un profesionālās integrācijas modeļu izstrādi, gan Konsultatīvās padomes patvēruma jautājumos izveidi, gan stratēģijas izstrādi, to darbinieku apmācībai, kas būs saistīti ar patvēruma meklētāju jautājumu, gan daudzu citu svarīgu jautājumu risināšanu. Trešajā posmā, kas ilgs 6 mēnešus, ir paredzēts sagatavot dažādas publikācijas par paveikto projekta realizācijas gaitā - iepazīstināt sabiedrību ar paveikto, tai skaitā organizējot TV raidījumu ciklu. Projekta beigu termiņš ir 2007 gada 31. decembris.

Kas ir paveikts līdz šim brīdim?

Triju mēnešu laikā ir paveikts sekojošais:

  • Pieņemts darbā projekta administratīvais personāls;
  • Iegādāta darbam nepieciešamā biroja tehnika (datori, printeri, faksimila aprāti) un inventārs;
  • Sagatavotas un nosūtītas Labklājības ministrijai plānotās izdevumu tāmes 2005.gadam;
  • Precizēts projekta finansējums pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem;
  • Sagatavoti un šajās dienās noslēgti divpusējie sadarbības līgumi ar visiem EQUAL projekta sadarbības partneriem par projekta īstenošanas partnerību;
  • Sagatavots un parakstīts Nacionālās sadarbības partnerības līgums;
  • Šajā laika posmā tika noslēgta starptautiskā partnerība starp sešām valstīm – Beļģiju, Kipru, Čehiju, Grieķiju un Nīderlandi un Latviju;
  • Izveidota vadības komiteja, kuras priekšsēdētājs ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - Pārvalde) priekšnieka vietnieks Jānis Citskovskis, bet locekļi ir Baiba Biezā – Pārvaldes Bēgļu lietu departamenta direktore, Elita Ramute – Pārvaldes Finanšu un uzskaites nodaļas vadītāja. No sadarbības partneru organizācijas vadības komitejā piedalās Iveta Balode no Latvijas Sarkanā Krusta, Edgars Cakuls no sabiedriskās organizācijas „Caritas Latvia", Ilmārs Mežs no Starptautiskās Migrācijas Organizācijas (turpmāk - SMO) un Tālivaldis Deklaus – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks. Komitejas uzdevums ir uzraudzīt projekta realizāciju atbilstoši plāniem, izvērtēt un saskaņot projekta vadības vienības izstrādātos projekta ieviešanas plānus, pieņemt lēmumus projekta ieviešanas jautājumos u.c. Izveidots arī komitejas nolikums un darba plāns.

Kādas ir svarīgākās problēmas ar ko nācies sastapties projekta realizācijas laikā?

Daudz laika aizņēma dažādu iepriekš neparedzētu izmaiņu saskaņošana un jautājumu noskaidrošana, kas neizbēgami radās pirmajos mēnešos. Praktiski visas izmaiņas bija jāsaskaņo ar vadošo iestādi - Labklājības ministriju (LM). Ne vienmēr šie saskaņojumi tika saņemti operatīvi. Arī pašlaik mēs Pārvaldē nevaram uzsākt daudzu pasākumu realizāciju, jo nav saņemts apstiprinājums no LM.
Ilgu laiku nebija skaidrs, vai Starptautiskā migrācijas organizācija varēs parakstīt līgumu ar tādiem nosacījumiem, kā to paredz vadošā iestāde, tas ir atverot projekta vajadzībām speciālu kontu Valsts Kasē, jo SMO īpašais statuss neparedz šādu praksi. No sākuma SMO viedoklis bija - kategorisks NĒ, kurš laika gaitā „mīkstinājās" un tagad ir zināms, ka SMO biroja vadītājs Meža kungs ir uzņēmies atbildību un līgumu ar šādiem nosacījumiem ir parakstījis.
Līdzīga situācija bija arī ar problēmu par nodokļu nomaksu. Saskaņā ar vienošanos starp Latvijas valdību un SMO, šis organizācijas darbinieki tiek atbrīvoti no nodokļu maksāšanas konkrētā valstī .Šajā gadījumā Pārvalde kā vadošais finansu saņēmējs griezās Labklājības ministrijā ar lūgumu ņemt vērā šo nozīmīgo atšķirību, gaidām LM apstiprinājumu.
Tikpat pēkšņs un negaidīts jūnija beigās bija Liepājas pilsētas Domes (tas notika 30.06) lēmums atsacīties parakstīt sadarbības līgumu , jo deputātiem balsojot tika „izgāzta „ līguma akceptēšana. Dažiem pašvaldības deputātiem likās, ka vienas no aktivitātēm ietveršana līgumā, konkrēti - par patvēruma meklētāju integrācijas modeļa izstrādi, paredzēs Liepājniekiem uzņemties zināmu atbildību par iespējamiem patvēruma meklētājiem Latvijā. Nelīdzēja ne juristu, ne Pārvaldes oficiālais skaidrojums - bija jāmeklē jauns sadarbības partneris, kurš, par laimi, arī atradās. Tagad, būs jāveic izmaiņas Vadības komitejas sastāvā.
Bez šaubām, mēs visi speram tikai pirmos soļus Eiropas Savienības projektu vadībā un realizācijā, iegūstam gan pozitīvo pieredzi, gan rūgtu mācību, tāpēc ar katru dienu kļūstam kompetentāki.
Pieredze, ko gūstam, risinot dažādas problēmas, ir ļoti svarīga un tā mums noderēs ne tikai šajā projektā, bet arī citos.

Kā darbība virzīsies tālāk?

Drīzumā visi sadarbības partneri varēs ķerties pie to pasākumu realizācijas, kas ir iekļauti viņu plānos. Katram no šiem sadarbības partneriem ir sava loma projekta mērķu sasniegšanā.

Gribu pateikt lielu paldies par paveikto šajos trijos mēnešos visai projekta komandai A.Feodorovai, Ilzei Kristapsonei un Madarai Miezītei kā arī tiem Pārvaldes dienestiem, īpaši jau Projektu nodaļas un Iepirkumu un līgumu nodaļas vadībai un juristei Dacei Dziļumai, par paveikto un atbalstu projekta realizācijā un novēlēt jaunajai projekta vadītājai un viņas komandai veiksmi turpmākā projekta realizācijā.