Ar personu apliecinošu dokumentu aizliegts veikt šādas darbības:

 • dokumentu bojāt, izdarīt tajā tiesību aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
 • dokumentu izņemt;
 • dokumentu nodot vai pieņemt ķīlā;
 • dokumentu nodot lietošanā citai personai;
 • lietot citu personu apliecinošu vai citas personas pagaidu dokumentu;
 • dokumentu izsniegt citai personai, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus;
 • lietot dokumentu, kas kļuvis lietošanai nederīgs. 

Pasi vai personas apliecību maina, ja iepriekšējā pase vai personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai mainījusies tajā ietvertā informācija:

 • mainījies personas vārds vai uzvārds;
 • mainījies personas tiesiskais statuss;
 • dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;
 • dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;
 • mainījušās dokumentā norādītās ziņas par dokumenta turētāju vai konstatētas neprecizitātes ierakstos;
 • personu apliecinoša dokumenta turētājs ir rakstveidā ziņojis par pases vai personas apliecības zudumu dokumenta izdevējiestādē, Valsts policijas vai Valsts robežsardzes iestādē,  vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā dienestā;
 • beidzies dokumenta derīguma termiņš. 
 • persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu derīga iepriekšējā parauga personu apliecinoša dokumenta vietā.

Ceļošanai nederīgās pases:

Ceļošanai ir derīgas visas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases, izņemot:

 • Latvijas pilsoņu pases, kas izsniegtas līdz 2002.gada 30.jūnijam (ar ielīmētu fotokartīti);
 • Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10.aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadu, nav derīgas ceļošanai no 2017. gada 20. novembra.

ATCERIETIES!

 1. Pirms doties ceļojumā, ir īpaši svarīgi savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu pase būs derīga visu ceļojuma laiku.
 2. Vērīgiem jābūt tiem iedzīvotājiem, kuru pases atlikušais derīguma termiņš tuvojas beigām, jo ir valstis, kas nosaka specifiskas ieceļošanas prasības – lai pase būtu derīga vēl vismaz 3 vai citos gadījumos pat 6 mēnešus pēc plānotā ceļojuma beigu datuma. 
 3. Iesakām iepriekš sazināties ar attiecīgās valsts vēstniecību, lai precizētu tās noteiktās prasības ceļošanas dokumentam.

Visas pārējās Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pases ir derīgas gan ceļošanai, gan dzīvošanai Latvijā līdz to derīguma termiņa beigām.

SGD logo