Valsts nodevas apmērs noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"  

Par pases vai personas apliecības izsniegšanu maksājama valsts nodeva:

 • pases izsniegšana:
  • 10 darbdienu laikā - 34 eiro
  • 2 darbdienu laikā - 60 eiro
 • personas apliecības izsniegšana:
  • 10 darbdienu laikā - 15 eiro
  • 2 darbdienu laikā - 30 eiro

Valsts nodevas atvieglojumi:

Ja pasi vai personas apliecību izsniedz:

 • bērnam vai jaunietim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
 • likuma "Par valsts pensijām" 11.p.1.d. noteikto vecumu sasniegušai personai;
 • personai, kurai piešķirta vecuma pensija (uzrādot pensionāra apliecību)
 • personai ar I vai II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu).
 • Pases izsniegšana:
  • 10 darbdienu laikā - 15 eiro
  • 2 darbdienu laikā - 30 eiro
 • Personas apliecības izsniegšana:
  • 10 darbdienu laikā - 5 eiro
  • 2 darbdienu laikā - 15 eiro

Ja personu apliecinošu dokumentu izsniedz divu darbdienu laikā:

 • personai, kas noslēdzot laulību, mainījusi uzvārdu un 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 • personai, kas 30 dienu laikā pēc Latvijas pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtībā iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 • personai, kurai nepieciešama ārstēšanās ārvalstī;
 • personai, kurai nepieciešams izbraukt uz ārvalsti tuvinieka slimības vai nāves gadījumā;
 • personai, kura nav sasniegusi 20 gadu vecumu, vai izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu, un dodas izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas rīkotā braucienā uz ārvalstīm,

tad valsts nodevas apmērs ir vienāds ar valsts nodevas apmēru, kāds ir noteikts par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu 10 darbdienās.


Apmaksāt valsts nodevu var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master) jebkurā klientu apkalpošanas nodaļā (Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem);
 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu vai internetbankā.

REKVIZĪTI par pases izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV70TREL1060140918100
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx 

REKVIZĪTI par personas apliecības izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV86TREL1060140918200
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx 

Lūdzam precīzi norādīt informāciju par maksājuma mērķi!

Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.