Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Eiropas Savienība

Migrācija un patvērums Eiropas Savienībā

 

Migrācijas un patvēruma jautājumu nozīme Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dienas kārtībā ieņem arvien būtiskāku lomu, jo īpaši ņemot vērā notikumu attīstību un nestabilitāti dažādos reģionos, kā arī demogrāfiskās attīstības tendences Eiropā un pasaulē.

Saskaņā ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, migrācijas un patvēruma politikas jautājumi, kas ietilpst plašākā brīvības, drošības un tiesiskuma politiku sfērā, atrodas ES un dalībvalstu dalītajā kompetencē. Tas nozīmē, ka daļā jautājumu tiesību akti tiek pieņemti ES līmenī un dalībvalstīm, tostarp Latvijai, tie ir jāpārņem savā nacionālajā likumdošanā vai jāīsteno tieši, savukārt daļā jautājumu, ciktāl tie nav tikuši regulēti ES līmenī, dalībvalstīm pašām ir likumdošanas tiesības.

Galvenās migrācijas un patvēruma politikas attīstības vadlīnijas, principi, sasniedzamie mērķi un īstenojamie uzdevumi ir tikuši definēti ES visaugstākajā līmenī apstiprinātajos politikas dokumentos, sākot ar 1999. gadā apstiprināto Tamperes programmu, 2004. gadā apstiprināto Hāgas programmu, 2008. gadā apstiprināto Eiropas Imigrācijas un patvēruma paktu un 2009. gadā apstiprināto Stokholmas programmu. 2014. gada 26.-27. jūnijā Eiropadome apstiprināja Eiropadomes secinājumus, kuros noteiktas stratēģiskās pamatnostādnes brīvības, drošības un tiesiskuma telpas tālākai attīstībai. Eiropadomes secinājumos nākamajiem pieciem gadiem ir izvirzītas tādas prioritātes kā:

  • labāk pārvaldīt migrāciju visos tās aspektos – risinot konkrētu prasmju nepietiekamības problēmu un piesaistot talantus; stingrāk reaģējot uz nelikumīgu migrāciju, arī īstenojot labāku sadarbību ar trešajām valstīm, cita starpā atpakaļuzņemšanas jautājumos; ar spēcīgu patvēruma politiku aizsargājot tos, kam tas ir vajadzīgs; mūsdienīgi pārvaldot Savienības ārējās robežas;
  • novērst un apkarot noziedzību un terorismu – apkarojot organizēto noziedzību, piemēram, cilvēku tirdzniecību, cilvēku kontrabandu un kibernoziedzību; cīnoties pret korupciju; apkarojot terorismu un cīnoties pret radikalizāciju, – vienlaikus garantējot pamattiesību un vērtību ievērošanu, tostarp personas datu aizsardzību;
  • uzlabot mūsu valstu tiesu iestāžu sadarbību – veidojot saiknes starp dažādām tieslietu sistēmām un tradīcijām; stiprinot kopējus rīkus, tostarp Eurojust; izmantojot spriedumu savstarpēju atzīšanu, lai pilsoņiem un uzņēmumiem būtu vienkāršāk izmantot savas tiesības visā Savienībā.

Pirmā mērķa sasniegšanai ir iecerēts attīstīt uz nākotni vērstu un vispusīgu Eiropas migrācijas politiku, stiprinot solidaritāti un atbildību dalībvalstu starpā. Programmā tiek atzīts, ka labi pārvaldīta migrācijas politika var sniegt ieguvumus visām iesaistītajām personu grupām, turklāt ES ir nepieciešama līdzsvarota politika, reaģējot gan uz dalībvalstu prioritātēm un vajadzībām, kā arī dodot iespēju migrantiem pilnīgi izmantot savu potenciālu ES darba tirgū. Vienlaikus tiek uzsvērta nepieciešamība īstenot aktīvu cīņu pret nelegālo migrāciju, ņemot vērā arvien pieaugušo spriedzi, ko rada nelegālās migrācijas plūsmas. Nepieciešams arī turpināt nodrošināt piekļuvi juridiski drošām un efektīvām patvēruma procedūrām tām personām, kam ir nepieciešams saņemt starptautisko aizsardzību.

Savukārt 2015. gadā Eiropas Komisija publicēja Eiropas programmu migrācijas jomā, kura ietvertas vairākas iniciatīvas esošo izaicinājumu un trūkumu risināšanai migrācijas un patvēruma jomā. Kontekstā ar šo programmu 2017. gadā Komisija ir publicējusi arī tās vidusposma izvērtējumu, kurā aplūkots gan paveiktais, gan vēl plānotais nākotnē.

Papildus ieskats Eiropas Savienības migrācijas un patvēruma politikā ŠEIT.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities