Statuss:
Noslēdzies
logo

No 2011.gada 1.oktobra Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – PMLP) ir uzsāktaEiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta„Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveidošana” (turpmāk – Projekts) īstenošana. Tā kā Projektā risināmo jautājumu loks skar gan PMLP, gan Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) darbību, tad Projekta īstenošanā PMLP un VRS piedalīsies kā partneri un kopīgi veiks nepieciešamos pasākumus sekmīgai rezultātu sasniegšanai

Projekta mērķis ir radīt priekšnoteikumus vienotas sistēmas izveidošanai, kurā tiks uzkrāti dati par visiem atgrieztajiem ārzemniekiem - gan tiem, kas atgriezti piespiedu kārtā, gan atgriezušies brīvprātīgi, gan par tiem, kuriem ir noteikts ieceļošanas aizliegums, gan par tiem, kuriem nav noteikts ieceļošanas aizliegums.

Projekta ieviešanai tiks izlietoti Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas un nacionālā budžeta līdzekļi. Projekts tiks ieviests 9 mēnešus no 2011.gada 1.oktobra līdz 2012.gada 30.jūnijam.

Projekta ietvaros tiks veikti pirmie priekšdarbi atgriezto ārzemnieku reģistra izveidei, t.i., vienota atgriezto ārzemnieku reģistra izveidošanas koncepcijas izstrāde, likumdošanas izmaiņu izstrāde, kā arī tehniskās specifikācijas izstrāde.

Nākamo Eiropas Atgriešanās fonda programmu ietvaros ir plānota Atgriezto ārzemnieku reģistra izstrāde un ieviešana, nepieciešamā tehniskā aprīkojuma īre vai iegāde un, visbeidzot, lietotāju apmācība.

Šādas vienotas sistēmas izveides ieguvumi ir sekojoši:

·      Dati par ieceļošanas aizliegumiem, un atgrieztajiem ārzemniekiem tiks uzkrāti vienā informācijas sistēmā, nodrošinot to kvalitāti un aktualitāti;

·      Iespēja operatīvi ievadīt sākotnējos datus par ārzemnieku, piemēram, aizturēšanu vai atgriešanas lēmuma izdošanu;

·      Informācijas aprites paātrināšana (VRS varēs ievadīt atgriešanas lēmumus un līdz ar to nevajadzēs tos papīra veidā sūtīt PMLP);

·      PMLP un VRS būs pieejama informācija par abu iestāžu konstatētajiem ārzemniekiem un pieņemtajiem lēmumiem;

·      Vienots statistikas avots abām iestādēm atgriešanas jomā;

·      Informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoma atbilstība Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

·      PMLP Ieceļošanas aizliegumu apakšsistēmas un VRS Nelegālās imigrācijas reģistra apvienošana paver iespējas papildināt/izmainīt jauno informācijas sistēmu ar PMLP un VRS darbiniekiem nepieciešamo funkcionalitāti;

·      Vienota informācijas sistēma ir vienkāršāk un lētāk uzturama, prasot mazāk cilvēku, laika un tehniskos resursus.

Plānots, ka izveidotā sistēma būs PMLP uzturētās Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) apakšsistēma, kurai būs tieša sasaiste ar citām VMIS apakšsistēmām, kā arī ar citu iestāžu informācijas sistēmām.

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta „Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveidošana” īstenošanas gaita uz 14.03.2012.

 

Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī tika organizēta iepirkumu procedūra, kā rezultātā izvēlēts apakšuzņēmējs – SIA „AA Projekts”, ar kuru 2011.gada 19.decembrī noslēgts līgums par koncepcijas un programmatūras prasību specifikācijas izstrādi vienota Atgriezto ārzemnieku reģistra izveidošanai.

27.12.2011. notika Līguma atklāšanas sanāksme, kuras laikā Projekta eksperti iepazinās ar firmas pārstāvjiem, pārrunāja turpmāko darba gaitu, vienojās par tuvākajām intervijām, informācijas apmaiņas procesu, protokolu saskaņošanas kārtību u.tml. jautājumiem.

Kopumā Projekta īstenošana norit saskaņā ar Projekta gaitas plānu un starp PMLP un apakšuzņēmēju SIA „AA Projekts” noslēgto Līgumu. Laika posmā no Līguma noslēgšanas līdz šim brīdim ar „ AA Projekts” ir notikušas jau 11 tikšanās, no tām:

•      27.12. – Projekta atklāšanas sanāksme;

•      18.01. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      24.01. – Intervija ar PMLP ekspertiem;

•      25.01. – Intervija ar PMLP ekspertiem;

•      26.01. – Projekta progresa sanāksme;

•      31.01. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      07.02. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      15.02. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      17.02. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      23.02. – Projekta progresa sanāksme;

•      13.03. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem.

Šobrīd ir izstrādāts pirmā koncepcijas versija, kurā veikta situācijas analīze, aprakstīti konceptuāli iespējamie risinājumi un veikta vispārīga ietekmes analīze. Saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem koncepcijas gala versija tiks iesniegta aprīļa beigās.

Marta beigās tiks uzsākts darbs arī pie programmatūras prasību specifikācijas izstrādes, kuras iesniegšanas termiņš ir 20.06.2012.

Šobrīd Projekta īstenošanā ir iesaistīti arī PMLP un VRS juristi, kuru uzdevums ir iepazīties ar spēkā esošo normatīvo regulējumu atgriezto personu uzskaites jomā un uzsākt darbu pie Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes. Ministru kabineta noteikumu projekta un anotācijas izstrādes termiņš ir jūnija vidus.

 

Eiropas Atgriešanās fonda 2010.gada programmas projekta „Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveidošana” īstenošanas gaita uz 29.06.2012.

 

 

Projekta īstenošanas pirmajā ceturksnī tika organizēta iepirkumu procedūra, kā rezultātā izvēlēts apakšuzņēmējs – SIA „AA Projekts”, ar kuru 2011.gada 19.decembrī noslēgts līgums par koncepcijas un programmatūras prasību specifikācijas izstrādi vienota Atgriezto ārzemnieku reģistra izveidošanai (turpmāk - Līgums).

27.12.2011. notika Līguma atklāšanas sanāksme, kuras laikā Projekta eksperti iepazinās ar firmas pārstāvjiem, pārrunāja turpmāko darba gaitu, vienojās par tuvākajām intervijām, informācijas apmaiņas procesu, protokolu saskaņošanas kārtību u.tml. jautājumiem.

Kopumā Projekta īstenošana norit saskaņā ar Projekta gaitas plānu un starp PMLP un apakšuzņēmēju SIA „AA Projekts” noslēgto Līgumu. Laika posmā no Līguma noslēgšanas līdz šim brīdim ar „ AA Projekts” ir notikušas 36 tikšanās, no tām:

•      27.12. – Projekta atklāšanas sanāksme;

•      18.01. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      24.01. – Intervija ar PMLP ekspertiem;

•      25.01. – Intervija ar PMLP ekspertiem;

•      26.01. – Projekta progresa sanāksme;

•      31.01. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      07.02. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      15.02. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      17.02. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      23.02. – Projekta progresa sanāksme;

•      13.03. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem.

•      19.03. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      21.03. – intervija ar PMLP ekspertiem;

•      26.03. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      29.03. – Projekta progresa sanāksme;

•      10.04. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      17.04. – Intervija ar PMLP ekspertiem;

•      19.04. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      26.04. – Projekta progresa sanāksme;

•      26.04. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      03.05. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      08.05. – Intervija ar VRS ekspertiem;

•      09.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      15.05. - Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      18.05. – Trīspusējā intervija ar PMLP (tiek pieaicināti arī bēgļu apakšsistēmas eksperti) un VRS ekspertiem;

•      22.05. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      24.05. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      29.05. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      31.05. – Intervija ar PMLP ekspertiem;

•      05.06. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      07.06. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      11.06. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      13.06. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      15.06. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      18.06. – Trīspusējā intervija ar PMLP un VRS ekspertiem;

•      20.06. – Projekta progresa sanāksme.

Projekta īstenošanas laikā un Līguma ietvaros ir izstrādāti šādi starpnodevumi:

  • 30.01. – koncepcijas struktūras (satura rādītāja) saskaņošana, intervijas grafiku saskaņošana;
  • 27.02. – situācijas analīze un konceptuāli iespējamie risinājumi, vispārīga ietekmes analīze;
  • 26.03. – tehniskās specifikācijas struktūra (satura rādītāja) un interviju grafika saskaņošana;
  • 26.03. – koncepcijas detalizēti risinājumi un pilna ietekmes analīze;
  • 07.05. – pašreizējo Ieceļošanas aizlieguma reģistra un Nelegālās imigrācijas reģistra informācijas sistēmu procesu un darba plūsmu analīze: papildus ieviešamo funkciju izpildes procesu un darba plūsmu noteikšana;
  • 28.05. – jaunā Atgriezto ārzemnieku reģistra funkcionalitātes izvērtēšana un noteikšana.

Uz Projekta noslēgumu ir izstrādāti šādi gala nodevumi:

30.04. – koncepcijas „Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistra izstrāde” gala versija;

20.06. – tehniskās specifikācijas „Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistra izstrāde, ieviešana un uzturēšana” gala versija.

Projekta 3.pasākuma „Nepieciešamo likumdošanas izmaiņu analīze un Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde” īstenošanā tika iesaistīti gan PMLP, gan VRS juristi, kuri sadarbībā ar Projekta ekspertiem izstrādāja Ministru kabineta noteikumu projektu un anotāciju.

28.06.2012. Iekšlietu ministrijas Tiesību aktu projektu virzības komitejai elektroniski tika nosūtīti MK noteikumu „Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistra uzturēšanas un izmantošanas noteikumi” projekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Kontaktpersona: Dace Belcāne

e-pasts: dace.belcane@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67829748

Publicēšanas datums: 29.06.2012.