Izmaiņas Krievijas Federācijas pilsoņiem

No 2022. gada 24. septembra tika pārtraukta gan pirmreizēju, gan atkārtotu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana krievijas Federācijas pilsoņiem. Grozījumi neskar termiņuzturēšanās atļauju reģistrācijas procesu – atļaujas joprojām tiek reģistrētas.

Pirmreizējas un atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas var pieprasīt:

 1. saistībā ar ģimenes apvienošanu (laulātie, nepilngadīgie bērni, aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas, Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu vecāki, kas sasnieguši pensijas vecumu, aizbildņi vai aizgādņi, Latvijas pilsoņu pilngadīgie bērni);
 2. Eiropas Savienības zilās kartes pieprasītāji un uzņēmuma ietvaros pārceltie speciālisti, vadītāji un stažieri;
 3. pētnieki un studenti (tajā skaitā, pētnieki un studenti uz deviņiem mēnešiem – pēc pētniecības projekta vai maģistra vai doktora studiju programmas beigām);
 4. personas, kam piešķirts pagaidu aizsardzības vai alternatīvais statuss Latvijā;
 5. personas, kam Latvijā bijis piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss vai šāds statuss piešķirts citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 6. jebkura persona, neatkarīgi no tai izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas iemesla (jaunuzņēmums, jebkāda ar nodarbinātību vai komercdarbību saistīta termiņuzturēšanās atļauja, investīcijas u.tt.), kas pēdējos trīs mēnešus pirms atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas bijusi nodarbināta Latvijā, un par kuru veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kā arī, ja persona turpina īstenot piešķirtās tiesības uz nodarbinātību.

Izsmeļošs personu kategoriju uzskaitījums – Imigrācijas likuma 23.1 panta ievaddaļā un otrajā daļā.

Izmaiņas Baltkrievijas Republikas pilsoņiem

Baltkrievijas Republikas pilsoņiem tika noteikts aizliegums izsniegt atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas, vienlaicīgi paplašinot personu loku, uz ko šis aizliegums neattiecas.

Pirmreizējas un atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas var pieprasīt:

 1. privātam apciemojumam (reizi kalendārajā gadā uz sešiem mēnešiem – pie Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka – radinieks;
 2. individuālais komersants, pašnodarbināta persona, komercreģistrā reģistrēta amatpersona, ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis, jaunuzņēmuma dibinātājs;
 3. nodarbināta persona (jebkuram  nodarbinātības veidam);
 4. skolēns, students, pētnieks, stažieris;
 5. persona, kas ievietota stacionārā ārstniecības iestādē;
 6. ģimenes apvienošanas gadījumā (laulātie, nepilngadīgie bērni, aizbildnībā un aizgādnībā esošās personas, Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu vecāki, kas sasnieguši pensijas vecumu, aizbildņi vai aizgādņi, Latvijas pilsoņu pilngadīgie bērni);
 7. persona, kam piešķirts bezvalstnieka, pagaidu aizsardzības vai alternatīvais statuss Latvijā;
 8. reliģiskās darbības veikšanai;
 9. persona, kam Latvijā bijis piešķirts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss vai šāds statuss piešķirts citā Eiropas Savienības dalībvalstī;
 10. jebkura persona, neatkarīgi no tai izsniegtās termiņuzturēšanās atļaujas iemesla (jaunuzņēmums, jebkāda ar nodarbinātību vai komercdarbību saistīta termiņuzturēšanās atļauja, investīcijas u.tt.), kas pēdējos trīs mēnešus pirms atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanas bijusi nodarbināta Latvijā, un par kuru veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kā arī, ja persona turpina īstenot piešķirtās tiesības uz nodarbinātību.

Izsmeļošs personu kategoriju uzskaitījums – Imigrācijas likuma 23.1 panta ievaddaļā un trešajā daļā.

Pilns grozījumu teksts šeit.

Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, iesniedzot vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieteikumu, jāpievieno anketa un tajā norādītie dokumenti (šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek reģistrēta termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja).

Anketa Krievijas federācijas pilsoņiem