E-pakalpojumā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" iespējams skatīt informāciju par personai, tās nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.

Iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms lēmuma numurs/lietas numurs un pārkāpēja dzimšanas dati.

Maksājuma uzdevumā jānorāda:

Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr.: 90000050138
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22
Konta nr.:
LV14TREL1060141019600

Maksājuma mērķis: xxxxxxx (veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda administratīvā pārkāpuma lietas vai lēmuma numurs).