Press information
Ukraiņu kampaņas baneris
Eu logo ansamblis angļu valodā

Trafficking in human beings is an international problem affecting millions of people around the world. Latvia has for many years been considered a country of origin and transit for victims of trafficking, but in recent years it has also become a destination country for the exploitation of foreigners.

"The most common forms of trafficking in human beings found in Latvia are labour exploitation, sexual exploitation and exploitative sham marriages. Both recruitment and retention in trafficking of human beings exploit a person's vulnerabilities. Most often, the vulnerabilities of individuals are related to economic, psychological or social conditions," explains Minister of the Interior Rihards Kozlovskis.

Despite the ongoing fight against this inhumane practice, victims and their fellow human beings can often miss the signs of trafficking. Understanding the signs of trafficking in human beings and paying attention to the various warning signs is essential to help society identify and prevent it.

Within the framework of the information campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!", the Office of Citizenship and Migration Affairs (hereinafter referred to as the Office) has prepared tips that can help you notice trafficking in human beings.

  1. Excessive supervision and control

Victims of trafficking are often subject to increased control and supervision, and may have restrictions on their freedom that are indicative of physical exploitation.

"Often exploited persons do not initially see themselves as victims of trafficking in human beings. Only after receiving psychological support does the person become aware of what has happened. Therefore, it is very important to be aware of ‘red signals’ that may indicate human trafficking," explains Maira Roze, Head of the Office.

  1. Working against their own will

If a person behaves in a timid or distrustful manner, this may indicate a restricted freedom to choose their workplace or lifestyle. If a colleague or friend cannot explain their current situation, such as their work or home address, or avoids talking about their personal life and appears depressed, this may be a sign of trafficking in human beings.

  1. Inadequate working conditions

If you see a person working in substandard working conditions – for example, many hours without breaks, disproportionately low pay or forced labour – these may be signs of labour exploitation.

  1. Social isolation

Victims of trafficking in human beings are often isolated from family and friends. They are limited in their ability to communicate with their relatives to ask for help. If a person appears socially isolated or withdrawn, these may be signs of trafficking in human being.

  1. Material control

If a person does not have freedom of movement or access to their financial resources and personal belongings, these can be signs of trafficking in human beings.

It is important to remember that these are just some of the possible signals of trafficking in human beings. Every situation is different, so it is important to consider all factors to determine whether there is a risk of trafficking.

More information on the information and communication campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!" is available on the websites of the Office and the Ministry of the Interior: www.pmlp.gov.lv and www.iem.gov.lv.

Communication campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!" is created and funded within the framework of the Asylum, Migration and Integration Fund 2021 – 2027 Programme Project No PMLP/PMIF/2023/2 "Support measures for reception and accommodation of persons in need of international protection in Latvia (1st phase)".

 

Office of Citizenship and Migration Affairs
Public relations
prese@pmlp.gov.lv, +371 67219185

Торгівля людьми – це міжнародна проблема, яка зачіпає мільйони людей по всьому світу. Латвія протягом багатьох років вважалася країною походження і транзиту жертв торгівлі людьми, але в останні роки вона також стала цільовою країною для жертв торгівлі людьми, де відбувається експлуатація іноземців.

«Найпоширенішими формами торгівлі людьми є трудова експлуатація, сексуальна експлуатація та шлюби за розрахунком (фіктивні). Як при вербуванні, так і при утриманні через торгівлю людьми використовують деякі вразливі риси людини. Найчастіше вразливість людей пов'язана з економічними, психологічними або соціальними умовами», – пояснює міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс (Rihards Kozlovskis).

Незважаючи на постійну боротьбу з цією нелюдською практикою, жертви та їх близькі часто не помічають ознак торгівлі людьми. Щоб допомогти суспільству виявити та запобігти торгівлі людьми, важливо розуміти її ознаки та звертати увагу на різні попереджувальні знаки.

Управління у справах громадянства та міграції (далі – Управління) в рамках інформаційної кампанії «Вияви загрозу торгівлі людьми!» підготувала поради, які допоможуть розпізнати загрози торгівлі людьми.

  1. Надмірний нагляд і контроль

Жертви торгівлі людьми часто піддаються посиленому контролю і спостереженню, а також можуть зазнавати обмежень свободи, які свідчать про фізичну експлуатацію.

«Часто експлуатовані особи спочатку не вважають себе жертвами торгівлі людьми. Тільки після отримання психологічної підтримки людина починає усвідомлювати, що сталося. Тому дуже важливо знати про «червоні сигнали», які можуть свідчити про торгівлю людьми», – пояснює Майра Розе (Maira Roze), голова Управління.

  1. Робота проти власної волі

Якщо людина поводиться боязко або недовірливо, це може свідчити про обмеження свободи вибору місця роботи або способу життя. Якщо близька людина або друг не може пояснити своє поточне становище, наприклад, свою роботу або місце свого проживання, або уникає розмов про особисте життя і виглядає пригніченим, це може свідчити про ознаку торгівлі людьми.

  1. Неналежні умови праці

Якщо ви бачите, що людина працює в незадовільних умовах праці – наприклад, багато годин без перерв, непропорційно низька оплата або примусова праця – це може бути ознакою трудової експлуатації.

  1. Соціальна ізоляція

Жертви торгівлі людьми часто ізольовані від сім'ї та друзів. Вони обмежені в можливості спілкуватися з родичами, щоб попросити про допомогу. Якщо людина виглядає соціально ізольованою або замкненою, це може бути ознакою торгівлі людьми.

  1. Контроль матеріальних ресурсів

Якщо людина не має свободи пересування або доступу до своїх фінансових ресурсів та особистих речей, це може бути ознакою торгівлі людьми.

Важливо пам'ятати, що це лише деякі з можливих ознак торгівлі людьми. Кожна ситуація відрізняється від інших, тому важливо враховувати всі фактори, щоб визначити, чи існує ризик торгівлі людьми.

Докладніша інформація про інформаційно-комунікаційну кампанію «Вияви загрозу торгівлі людьми!» доступна на сайтах Управління та Міністерства внутрішніх справ: www.pmlp.gov.lv та www.iem.gov.lv

Комунікаційна кампанія «Вияви загрозу торгівлі людьми!» створена та фінансується в рамках проекту програми Фонду притулку, міграції та інтеграції на 2021 – 2027 роки № PMLP/PMIF/2023/2 «Заходи підтримки з питань прийому та розміщення в Латвії осіб, які потребують міжнародного захисту (етап 1)».
 

Управління у справах громадянства та міграції
Зв'язки з громадськістю
prese@pmlp.gov.lv, 67219185