Press information
banner for Ukrainian campaign
Eu logo ansamblis angļu valodā

The information campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!" organised by the Office of Citizenship and Migration Affairs (hereinafter referred to as the Office) is coming to an end. Within the framework of the campaign, various activities have been implemented to raise awareness among Ukrainian civilians living in Latvia about the possible risks of trafficking in human beings and preventive measures.

The campaign provides practical advice to help people protect themselves from trafficking in human beings, as well as information on where to seek help in such criminal cases. A social media and advertising campaign has been implemented providing explanatory infographics and videos to provide information on how to identify potential threats and what to do if you need help in case of trafficking in human beings. At the same time, the campaign involved ambassadors who shared on their social media accounts appeals to Ukrainian civilians living in Latvia to be cautious when looking for new job offers.

"The most common risks of labour exploitation are found in sectors where low-skilled labour is needed and there is a high share of the informal economy. In Latvia, the risks of trafficking in human beings are most frequent in sectors such as construction, agriculture, logging, food production and catering," says Maira Roze, Head of the Office, adding that in recent years there have been fewer cases of physical violence against victims, but blackmail, manipulation, threats or other methods of psychological control are used more frequently.

"At the beginning of 2024, 8.7 thousand Ukrainian nationals were registered as workers in Latvia. The materials developed in the framework of this campaign and collected in one location will continue to help Ukrainian civilians to easily find all recommendations on how to avoid trafficking in human beings," says Agnese Zīle, national coordinator of the Ministry of Internal Affairs for the prevention of human trafficking.

As shown by the data available at the Office, the most common forms of trafficking in human beings found in Latvia are labour exploitation, sexual exploitation and exploitative sham marriages. Sexual exploitation and exploitative sham marriages are predominantly imposed on women, while labour exploitation has a higher proportion of male victims, but women are also often subjected to this form of trafficking.

Current statistics on trafficking in human beings

In Latvia, a total of 111 victims of trafficking in human beings were identified in the period of 2021-2023, 16 of whom were third-country nationals. Although most of the victims of trafficking in human beings are Latvian nationals, the risks of exploitation of Ukrainian civilians are also increasing. Last year, 24 victims of trafficking in human beings were identified in Latvia, 15 of whom were subjected to labour exploitation, four to sexual exploitation, one to sham marriages and four to other forms of trafficking in human beings. Most of the identified victims were adults and one was a minor.

Assistance options

In cases of trafficking in human beings, you can turn to:

More information on the risks of trafficking in human beings is available on the websites of the Office and the Ministry of the Interior: www.pmlp.gov.lv and www.iem.gov.lv.

Communication campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!" is created and funded within the framework of the Asylum, Migration and Integration Fund 2021 – 2027 Programme Project No PMLP/PMIF/2023/2 "Support measures for reception and accommodation of persons in need of international protection in Latvia (1st phase)".

Additional information:

Office of Citizenship and Migration Affairs
Public Relations
prese@pmlp.gov.lv
+371 67219185

Завершується інформаційна кампанія «Вияви загрозу торгівлі людьми!», організована Управлінням у справах громадянства та міграції (далі – Управління), в межах якої проведені різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності громадян України, які проживають у Латвії, про можливі ризики торгівлі людьми та заходи з їх попередження.

В ході кампанії надані практичні рекомендації, які допоможуть людям захиститися від торгівлі людьми, а також поширено інформацію про те, куди звертатися за допомогою у таких кримінальних випадках. Реалізована кампанія в соцмережах та рекламна кампанія, розроблена роз’яснювальна інфографіка та відео, щоб надати інформацію про те, як розпізнати потенційні загрози та що робити, якщо потрібна допомога у випадку торгівлі людьми. Водночас до кампанії долучилися працівники Посольств, які на своїх сторінках у соціальних мережах поширювали заклики до українських цивільних мешканців, які проживають у Латвії, бути обережними під час пошуку нових пропозицій щодо працевлаштування.

«Найчастіше ризики трудової експлуатації зустрічаються в галузях, де потрібна низькокваліфікована робоча сила та наявна висока частка неформальної (тіньової) економіки. У Латвії ризики торгівлі людьми найчастіше зустрічаються в таких галузях, як будівництво, сільське господарство, лісозаготівля, виробництво продуктів харчування та громадське харчування», – говорить Майра Розе (Maira Roze), Голова Управління, додаючи, що в останні роки стало менше випадків фізичного насильства над жертвами, але частіше використовуються шантаж, маніпуляції, погрози або інші методи психологічного контролю.

«На початок 2024 року в Латвії як працевлаштовані зареєстровані 8,7 тисяч громадян України. Матеріали, розроблені в межах цієї кампанії, також і надалі допомагатимуть українським цивільним мешканцям зручно знаходити в одному місці рекомендації, як уникнути торгівлі людьми», – говорить Агнезе Зіле (Agnese Zīle), представник Міністерства внутрішніх справ.

За даними Управління, найбільш часто виявленими формами торгівлі людьми є трудова експлуатація, сексуальна експлуатація та шлюби за розрахунком (фіктивні). Сексуальній експлуатації та фіктивним шлюбам за розрахунком піддаються переважно жінки, тоді як трудова експлуатація має більшу частку потерпілих – чоловіків, але жінки також часто стають жертвами цієї форми торгівлі людьми.

Поточна статистика щодо торгівлі людьми

У Латвії в період 2021-2023 років виявлено 111 жертв торгівлі людьми, 16 з яких – громадяни третіх країн. Хоча більшість жертв торгівлі людьми є громадянами Латвії, ризики експлуатації цивільних жителів України також зростають. Минулого року в Латвії виявлено 24 жертви торгівлі людьми, 15 з яких зазнали трудової експлуатації, четверо – сексуальної, одна особа постраждала від фіктивного шлюбу і ще четверо – від інших форм торгівлі людьми. Більшість ідентифікованих жертв були дорослими, а одна – неповнолітньою особою.

Варіанти допомоги

У випадках торгівлі людьми можна звернутися до:

Більше інформації про ризики торгівлі людьми можна знайти на сайтах Управління та Міністерства внутрішніх справ: www.pmlp.gov.lv та www.iem.gov.lv

Комунікаційна кампанія «Вияви загрозу торгівлі людьми!» створена та фінансується в рамках проекту програми Фонду притулку, міграції та інтеграції на 2021 – 2027 роки № PMLP/PMIF/2023/2 «Заходи підтримки з питань прийому та розміщення в Латвії осіб, які потребують міжнародного захисту (етап 1)».

Додаткова інформація:

Управління з питань громадянства та міграції
Відділ кадрів та зв'язків з громадськістю
prese@pmlp.gov.lv
67219185