Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

LATVIJAS NEPILSOŅA STATUSA IEGŪŠANA

Ja persona vēlas iegūt Latvijas nepilsoņa statusu, tai jāiesniedz Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumos Nr.1011 „Latvijas nepilsoņa statusa noteikšanas kārtība” 3.punktā norādīte dokumenti:

  1. iesniegumu par nepilsoņa statusa piešķiršanu, apliecinot, ka persona nav un nav bijusi nevienas valsts pilsonis un uz viņu neattiecas likuma "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" 1.panta trešajā daļā noteiktie ierobežojumi nepilsoņa statusa iegūšanai. Iesnieguma veidlapa bērnam; iesnieguma veidlapa no 18 gadiem.
  2. dzīves aprakstu;
  3. dzimšanas apliecību vai izrakstu no dzimšanas reģistra (ja tāds ir);
  4. dokumentu, kas apliecina personas identitāti (ja tāds ir);
  5. dokumentus, kas apliecina personas tiesības uz nepilsoņa statusu (ja tādi ir);
  6. dokumentu, ko izsniegusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteikta ārvalsts kompetenta institūcija un kas apliecina, ka persona nav un nav bijusi attiecīgās valsts pilsonis, vai dokumentāru apliecinājumu, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

    Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 14.decembra noteikumu Nr.1011 „Latvijas nepilsoņa statusa noteikšanas kārtība” 5.punktu, nosakot 3.6.apakšpunktā minēto institūciju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

5.1. valsts, kurā persona ir dzimusi;
5.2. valsts, kurā ir personas pēdējā reģistrētā dzīvesvieta;
5.3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskā piederība;
5.4. valsts, kuras pilsonis (pavalstnieks) varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā (pavalstniecībā) tā varētu tikt uzņemta.

Kur jāiesniedz  dokumenti tiesiskā statusa noteikšanai?

Dokumentus tiesiskā statusa noteikšanai var iesniegt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs, vai arī nosūtot pa pastu uz adresi Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?

Lēmumu par tiesiskā statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajos termiņos, tas ir, viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams, lietas izskatīšanu var pagarināt līdz četriem mēnešiem.

Tiesiskā statusa piešķiršanas gadījumā personai tiek piešķirts personas kods un ziņas par to tiek iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

 

ATTEIKŠANĀS NO NEPILSOŅA STATUSA

Kādos gadījumos ir jāatsakās no Latvijas nepilsoņa statusa?

Saskaņā ar likuma „Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības" (turpmāk – likums) 6.panta pirmo daļu Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības (pavalstniecības) iegūšanas.
Saskaņā ar likuma 6.panta otro daļu Latvijas nepilsonim, kuram tiek garantēta kādas valsts pilsonība (pavalstniecība) vai ir izsniegts kādas ārvalsts ceļošanas dokuments, ir tiesības atteikties no nepilsoņa statusa.

Kur un kādus dokumentus jāiesniedz, lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa?

Lai atteiktos no Latvijas nepilsoņa statusa, personai jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs jāiesniedz iesniegums par atteikšanos no nepilsoņa statusa, uzrādot dokumentu, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanas vai garantijas faktu, vai arī ārvalsts ceļošanas dokumentu.

Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, ja iesniedzēja paraksts ir notariāli apliecināts.

Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no nepilsoņa statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana..

Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no Latvijas nepilsoņa statusa, saskaņā ar likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu tai atņem Latvijas nepilsoņa statusu.

Kas un cik ilgi izskata iesniegtos dokumentus?

Dokumentus par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskata Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālā nodaļa vai Personu statusa kontroles departaments.

Lēmumu par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņem Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajos termiņos, tas ir, viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams, lietas izskatīšanu var pagarināt līdz četriem mēnešiem.

Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanas gadījumā ziņas par personas tiesiskā statusa maiņu tiek aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā.

Kādas ir personas turpmākās uzturēšanās iespējas Latvijas Republikā, kura atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa?

Ja persona vēlas turpināt pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā un tā ir likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no Latvijas nepilsoņa statusa, tai ir tiesības pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību (Eiropas Savienības pilsoņiem).

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var saņemt pa tālruni 67219289, 67219485 vai 67219116, vai rakstīt uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities