Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

IZSAUKUMA APSTIPRINĀŠANA

Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai var iesniegt JEBKURĀ Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā.
Izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamos dokumentus var iesniegt latviešu, angļu, franču, krievu vai vācu valodā. Uzaicinātājs izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo iesniegumu un paskaidrojumus sniedz tikai latviešu valodā.

Izsaukuma apstiprināšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumi Nr.564:

Izsaukuma apstiprināšana

Dokumentus izsaukuma apstiprināšanai iesniedz:

 • pilngadīgs Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis;
 • pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir derīga pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā;
 • Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas Latvijas Republikā ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;
 • Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde;
 • Latvijas Republikas  reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska perona, kurai Latvijas Republikā ir reģistrēta  pilnvarotā persona;
 • alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā ieguvusi pilngadīga persona, lai atkalapvienotos ar ģimenes locekļiem Patvēruma likuma izpratnē;
 • tādas nepilngadīgas personas bez pavadības likumiskais pārstāvis, kurai Latvijas Republikā piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un kura vēlas atkalapvienoties ar savu māti un tēvu, ja ir saņemts bāriņtiesas atzinums, ka tas ir nepilngadīgās personas interesēs.

Fiziskā persona dokumentus iesniedz personīgi. Ja persona attaisnojošu iemeslu dēļ dokumentus nevar iesniegt personīgi un to apliecina attiecīga izziņa, dokumentus var iesniegt pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.

Fiziskā persona, noformējot izsaukumu:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja izsaukumu noformē laulātajam, uzaicinātājs iesniedz sava personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • sniedz informāciju par savu tālruņa numuru vai citu informāciju (piemēram, elektroniskā pasta adresi), kas nodrošina saziņas iespējas,
 • sniedz ziņas par ārzemnieku: vārds (vārdi) un uzvārds latīņalfabētiskajā rakstībā, kā norādīts ārzemnieka ceļošanas dokumentā, valstiskā piederība; dzimums; dzimšanas datums; dzimšanas vieta; dzīvesvietas adrese ārzemēs; paredzamā uzturēšanās vieta Latvijas Republikā; uzturēšanās mērķis un laiks Latvijas Republikā;
 • samaksā valsts nodevu.

Darba devējs, noformējot izsaukumu ārzemniekam, kuru paredzēts nodarbināt Latvijas Republikā:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru;
 • iesniedz iesniegumu:
 • ja ārzemnieka profesija ir reglamentēta, iesniedz kvalifikācijas atzīšanas apliecības vai līdzvērtīga dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām. Ja ārzemnieka profesija nav reglamentēta, iesniedz legalizēta izglītības dokumenta vai triju gadu pieredzi apliecinoša dokumenta kopiju profesijā, kurā darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku, pievienojot noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Šajā apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz, apstiprinot izsaukumu: atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, ja nemainās nodarbināšanas joma; uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai; komercreģistrā reģistrētam valdes vai padomes loceklim, prokūristam, administratoram, likvidatoram vai personālsabiedrības biedram, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personai, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli; izglītības iestādes audzēknim vai studējošajam, kas ierodas Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā un iesniedz dokumentu, kas apliecina mācību vai studiju faktu; ārzemniekam, kurš pieprasa Eiropas Savienības zilo karti, ja viņš netiks nodarbināts reglamentētā profesijā un darba devējs iesniedz ārzemnieka piecu gadu profesionālo pieredzi apliecinošu dokumentu, kas saņemts atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka kārtību, kādā profesionālo pieredzi var atzīt par derīgu Eiropas Savienības zilās kartes saņemšanai attiecīgā specialitātē vai nozarē;
 • ja ārzemnieka darbs Latvijas Republikā paredzēts saskaņā ar darba līgumu vai uzņēmuma līgumu, iesniedz darba līguma vai tā projekta kopiju vai uzņēmuma līguma vai tā projekta kopiju; (Minētos dokumentus iesniedz arī gadījumā, ja izsaukumu noformē atkārtotas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai);
 • ja paredzēts fizisku personu nodarbināt uz uzņēmuma līguma pamata, iesniedz Latvijas vai ārvalstu nodokļu administrācijas apstiprinātu dokumentu, kas apliecina, ka fiziskā persona ir reģistrējusies kā nodokļu maksātāja un veikusi nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu iemaksu budžetā vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un persona veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (samaksas grafiku), izņemot gadījumu, ja nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;
 • uzaicinot uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku, iesniedz ārvalsts uzņēmuma vēstuli, kurā iekļauta šāda informācija: informācija par pārcelšanas ilgumu; apliecinājums, ka ārzemnieks ieņems vadītāja, speciālista vai darbinieka praktikanta amatu; informāciju par atalgojumu, kādu ārzemnieks saņems, uzturoties Latvijas Republikā, kā arī par citiem nodarbinātības nosacījumiem; 
 • apliecinājums, ka pēc uzturēšanās Latvijas Republikā ārzemniekam tiks nodrošināta nodarbinātība uzņēmumā, kas ārzemnieku nosūta veikt darbu Latvijas Republikā;
 • ja darba devējs paredz nodarbināt ārzemnieku tādā darbā, kura veikšanai ir nepieciešama atļauja (licence), iesniedz atļaujas (licences) kopiju;
 • ja izsaukuma pieteikumu iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs, papildus šajā punktā minētajiem dokumentiem iesniedz darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja iesniegumu, kurā norādīta informācija par katra uzaicināmā ārzemnieka paredzamo nodarbināšanas ilgumu pie attiecīgā darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma saņēmēja un darba izpildes vietu;
 • samaksā valsts nodevu.

Ja ārzemnieku plāno nodarbināt pie vairākiem komersantiem vai vairākos amatos vai profesijās pie viena komersanta, lēmums par nodarbinātības tiesību piešķiršanu nepieciešams katram darba veidam, izņemot gadījumu, ja: nodarbinātība ir saistīta ar komercdarbības veikšanu atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam; ārzemnieks līdz diviem mēnešiem kalendāra gada laikā tiek nodarbināts pie viena darba devēja citā specialitātē (profesijā), nevis tajā, kuras veikšanai viņam piešķirtas tiesības uz nodarbinātību, un šāda nodarbinātība saistīta ar prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu.

Ārzemnieku atļauts nodarbināt tikai tajā specialitātē (profesijā), kurā piešķirtas tiesības uz nodarbinātību. Ja mainās darba devējs vai specialitāte (profesija), ārzemniekam ir pienākums iegūt jaunas tiesības uz nodarbinātību atbilstoši šiem noteikumiem, izņemot iepriekšminētos gadījumus. Ja ārzemnieka uzturēšanās atļaujā ir ieraksts "Komercdarbība", jaunas tiesības uz nodarbinātību viņam jāiegūst tikai gadījumā, ja paredzamā nodarbinātība nav saistīta ar komercdarbības veikšanu. Ja mainās citi nosacījumi, kas bijuši par pamatu tiesību uz nodarbinātību piešķiršanai (piemēram, mainās darba laiks, darba izpildes vieta, darba samaksas apmērs), darba devējs triju darbdienu laikā no nosacījumu maiņas brīža par to informē pārvaldi.

Juridiskās personas vai valsts pārvaldes iestādes pārstāvis, noformējot izsaukumu:

 • uzrāda personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši noformētu pilnvaru;
 • iesniedz iesniegumu;
 • samaksā valsts nodevu.

Ja uzaicinājums ārzemniekam uzturēties Latvijas Republikā saistīts ar studentu vai audzēkņu apmaiņu, iesniegumā papildus norāda ziņas par fizisko personu, kas uzņemas atbildību par nepilngadīgu audzēkni viņa uzturēšanās laikā Latvijas Republikā. Papildus citiem dokumentiem uzaicinātājs iesniedz dokumentu, kas apliecina uzaicinātāja tiesības organizēt apmaiņas programmu, kā arī Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes apliecinājumu, ka audzēknis mācīsies šajā izglītības iestādē saskaņā ar konkrēto apmaiņas programmu, vai Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības institūcijas izsniegtu apliecinājumu, ka ārzemnieks piedalās apmaiņas programmā starptautiska augstākās izglītības institūciju sadarbības tīkla, starptautiska (starpaugstskolu) apmaiņas līguma vai starpresoru līguma ietvaros.

Ja uzturēšanās atļaujā norādītā termiņa ietvaros, nemainoties darba devējam, mainās nodarbinātā ārzemnieka profesija vai amats, kura ieņemšanai nepieciešams pieteikt brīvu darba vietu Nodarbinātības valsts aģentūrā, darba devējs ārzemniekam noformē jaunu izsaukumu. Ja ārzemnieku nodarbina vairāki darba devēji, izsaukumu noformē katrs darba devējs, izņemot gadījumu, ja vairāki darba devēji nodarbina komercreģistrā reģistrētu valdes vai padomes locekli, prokūristu, administratoru, likvidatoru vai personālsabiedrības biedru, kam ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai personu, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli.

Vienā izsaukuma pieprasījumā var iekļaut vairākus vienas ģimenes locekļus, ja viņiem ir kopīgs uzturēšanās nolūks Latvijas Republikā.

Pārvaldes amatpersona lēmumu par izsaukuma apstiprināšanu pieņem divu darbdienu laikā vai, ja izsaukuma pieprasījums, saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību Latvijas Republikā, - piecu darbdienu laikā pēc izsaukuma apstiprināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu pārbaude, amatpersona par to informē uzaicinātāju un lēmumu pieņem 10 darbdienu laikā.

!!! Ja izsaukumu neapstiprina, atceļ vai uzaicinātājs atsauc izsaukumu, iesniegtos dokumentus uzaicinātājam neizsniedz un iekasēto valsts nodevu neatmaksā.

Pārvaldes amatpersona izsaukumu neapstiprina, ja:

 1. uzaicinātājs nav iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, kas paredzēti Ministru kabineta noteikumos par izsaukumu apstiprināšanas kārtību, vai iesniegtie dokumenti ir iegūti prettiesiskā ceļā, tie ir viltoti vai ar tiem veiktas manipulācijas, vai uzaicinātājs atsakās sniegt pieprasītos paskaidrojumus, kas saistīti ar izsaukuma apstiprināšanu un uzaicināmā ārzemnieka ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā;
 2. uzaicinātais ārzemnieks iekļauts to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta;
 3. konstatēts, ka uzaicinātājs sniedzis nepatiesas ziņas;
 4. kompetentas valsts iestādes sniegušas informāciju, kas ir par pamatu tam, lai ārzemniekam atteiktu ieceļošanu;
 5. konstatēts, ka uzaicinātajam ārzemniekam nav Latvijas Republikā atzīta ceļošanas dokumenta;
 6. ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieks rada nelegālās imigrācijas risku;
 7. konstatēts, ka uzaicinātājam ārzemniekam ir noteikts ieceļošanas aizliegums Šengenas teritorijā;
 8. uzaicinātājs rakstveidā atsaucis izsaukumu;
 9. uzaicinātājs ir zaudējis tiesības uzturēties Latvijas Republikā;
 10. uzaicinātājs ir zaudējis šajā likumā noteiktās tiesības uzaicināt ārzemnieku;
 11. konstatēts, ka ārzemnieks, uzturoties Latvijas Republikā, pēdējo piecu gadu laikā, sākot no dienas, kad iesniegti dokumenti izsaukuma apstiprināšanai, ir izdarījis administratīvo pārkāpumu, un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav samaksājis uzlikto naudas sodu, izņemot gadījumu, kad administratīvā akta darbība ir apturēta vai tiesas nolēmums par naudas soda samaksu nav stājies spēkā;
 12. uzaicinātāja komercsabiedrības pamatkapitāls nav apmaksāts saskaņā ar Komerclikumu;
 13. ārzemnieka uzaicināšanas iemesls ir nodarbinātība saskaņā ar darba līgumu un darba devējs Nodarbinātības valsts aģentūrā nav reģistrējis brīvu darba vietu vai darba vieta ir reģistrēta, bet tā pēc reģistrēšanas bijusi brīva mazāk par normatīvajos aktos par ārzemnieku nodarbināšanas kārtību noteikto periodu, vai uzaicinātā ārzemnieka kvalifikācija vai nodarbināšanas nosacījumi neatbilst reģistrētās brīvās darba vietas pieteikumā norādītajam;
 14. ir pamats uzskatīt, ka ārzemnieka patiesais uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas  mērķis neatbilst dokumentos norādītajam mērķim.

Uzaicinātājam ir tiesības lēmumu par izsaukuma apstiprināšanas atteikumu vai izsaukuma atcelšanu 30 dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās dienas apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.

Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu uzaicinātājs likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam  SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities