Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Projekta gaita uz 21.12.2012.

Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada programmas projekta „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā” 
īstenošanas gaita 2012.gada 1.jūlijs – 31.decembris

Projekta ietvaros tiek turpināti iepriekš Eiropas Bēgļu fonda daudzgadu programmas projektā jau aizsākti pasākumi ar mērķi pilnveidot patvēruma jomā iesaistīto darbinieku zināšanas, prasmes un bagātināt to piededzi, kas nākotnē sekmēs patvēruma politiskas attīstību Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) un veicinās nacionālās patvēruma sistēmas iekļaušanos Kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidē, tāpat arī patvēruma meklētājiem nodrošinās taisnīgu un efektīvu patvēruma procedūras īstenošanu, ievērojot to tiesības un starptautisko aizsardzību. Projektā pārskata periodā ir veiktas šādas aktivitātes:

  1. Projekta eksperti turpina 2010.gada programmas projektā aizsāktos darbus, Patvēruma lietu nodaļas darbiniekiem sniedzot neatsveramu atbalstu Dublinas regulas saņemto pieprasījumu apstrādē, nodrošinot informācijas pieprasījumos minēto datu pārbaudi, apkopojot detalizētu informāciju par izcelsmes valstīm. Nereti informācija par patvēruma meklētāju izcelsmes valstīm nav pieejama publiskajos informatīvajos resursos, tādēļ Projekta ietvaros iespējams saņemt informāciju no Austrijas Sarkanā Krusta struktūrvienības Austrijas Izcelsmes valstu un patvēruma izpētes un dokumentācijas centra (ACCORD), kas sagatavo ziņojumus pēc individuāla pieprasījuma, izmantojot informāciju no dažādiem maksas informācijas avotiem. Tādejādi ACCORD sagatavotā informācija ir balstīta ir daudzveidīgiem un detalizētiem informācijas avotiem, kas nodrošina izcelsmes valsts informācijas precizitāti un objektivitāti. Līdz šim no ACCORD Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk- PMLP) ir saņēmusi 3 atbildes uz informācijas pieprasījumiem.
  2. Lai uzlabotu PMLP darbinieku zināšanas un prasmes patvēruma meklētāju izmitināšanas jomā, šī gada oktobrī Eiropas Patvēruma meklētāju izmitināšanas organizāciju tīkla (European Network of Asylum Seekers Reception Organizations (ENARO)) apmācību programmas ietvaros tika organizēta PMLP darbinieka stažēšanās Ungārijā. Vizītes laikā PMLP darbiniekam bija iespēja apgūt citas Eiropas Savienības dalībvalsts pieredzi darbā ar patvēruma meklētāju integrāciju vietējā sabiedrībā. Tika apmeklēti patvēruma meklētāju izmitināšanas centri Debrecenā un Bicskē, mācību iestādes, kā arī novērtēts dažādu nevalstisko organizāciju ieguldītais darbs patvēruma meklētāju un jau statusu ieguvušo iedzīvošanās veicināšanai. Vienlaikus arī Latvijā tika uzņemts stažieris no Zviedrijas Migrācijas pārvaldes, kuram Projekta ietvaros tika nodrošināta iespēja apmeklēt patvēruma meklētāju izmitināšanas centru „Mucenieki”, novērtēt ikdienas darba organizāciju centrā, iepazīties ar citu Latvijas institūciju un nevalstisko organizāciju lomu un ieguldījumu patvēruma meklētāju integrāciju veicinošu pasākumu īstenošanā.
  3. Tāpat Projekta ietvaros tiek nodrošināta PMLP darbinieku dalība ES patvēruma jomā strādājošo darbinieku apmācību kursos (European Asylum Curriculum). Viens PMLP darbinieks piedalījies apmācībā par Intervijas tehnikas izstrādi, bet divi pilnveidojuši iemaņas par izcelsmes valstu informācijas jautājumiem. Līdz Projekta noslēgumam Curriculum apmācību ietvaros tiek plānota vēl vismaz 3 PMLP darbinieku apmācība.
  4. 2012.gada nogalē notika Ziemeļu Ministru padomes darba grupas sanāksme Zviedrijā. Tās mērķis bija pārrunāt Dublinas Regulas piemērošanas jautājumus, t.i., izvērtēt kritērijus un mehānismus par patvēruma meklētāju atgriešanu to izcelsmes valstī. Sanāksmē piedalījās Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Islandes un, ar Projekta atbalstu, Latvijas patvēruma jomas eksperti. 2013.gadā ir plānots nodrošināt vēl viena PMLP pārstāvja dalību forumā, seminārā vai konferencē, kur tiktu izskatīti būtiski patvēruma jomas jautājumi.
  5. Projekta ietvaros 23 darbinieki no PMLP struktūrvienībām Rīgā un Daugavpilī turpina svešvalodu apmācību.
  6. Papildus tam, Projektā sekmīgi noorganizēts seminārs „Patvēruma procedūrā iesaistīto institūciju sadarbība Patvēruma likuma piemērošanā”. Seminārs tika organizēts ar mērķi uzlabot patvēruma jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku, kas nesen sākuši pildīt amata pienākumus vai kuriem ir nepilnīgas zināšanas patvēruma jautājumos, izpratni par dažādiem patvēruma procedūras aspektiem. Seminārā piedalījās pārstāvji no PMLP, Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības aģentūras, Valsts robežsardzes, Rīgas domes, Rīgas un Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas un Iekšlietu ministrijas. Seminārā ANO Komisariāta bēgļu jautājumos pārstāvis sniedza ieskatu starptautiskajās bēgļu tiesībās, divi PMLP lektori detalizēti raksturoja patvēruma lietu izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību un par patvēruma meklētāju un statusu ieguvušo personu tiesībām un pienākumiem, kā ar par patvēruma procedūrā iesaistīto institūciju lomu. Projekta ietvaros nākamajā gadā tiks organizēts vēl viens seminārs, kurā PMLP un VRS eksperti analizēs jautājumus, kas saistīti ar patvēruma iesniegumu izskatīšanu.

Informācijai: 
Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam Eiropas Bēgļu fonda 2011.gada projekts „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā” tiek īstenots no 2012.gada 1.jūlija līdz 2013.gada 30.jūnijam. Projekta kopējais finansējums ir 62 930LVL.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

ES.JPGsolidlogo.JPGEU_return_fund.JPG

Informācija ievietota: 21.12.2012.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities