PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
2017
105/2017 Pakalpojuma 12.12.2017. 31.12.2018. Ventspils, Raiņa iela 10 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Ventspilī Sandra Bauere 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
106/2017 Pakalpojuma 12.12.2017. 31.12.2018. Dobele Sauso sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Dobeles nodaļai DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA 207,00 Pasūtītājs maksu par SSA izvešanu veic, pārskaitot summu, kura uzrādīta rēķinā, Izpildītāja kontā līdz rēķinā norādītajam datumam, ja Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
105/2017 Pakalpojuma 11.12.2017. 31.12.2018. Dobele, Brīvības ielā 17 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses
2017/22 Apsardze 08.12.2017. 31.12.2018. Patvērumu meklētāju centrs ”Jaunceltne 2”, Ropažu novads Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi PMC "Mucenieki" 2018.gadam SIA”Apsardze ROR” 45870,00 Pasūtītājs ikmēneša rēķina apmaksu par šī Pakalpojuma izpildi veic euro, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī un Izpildītāja iesniegto rēķinu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 2017/22 17.11.2017. 28.11.2017. Atbilstoši līguma nosacījumiem 10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
117/2017-IDF Pakalpojuma 08.12.2017. 29.12.2017. Rīga IT projektu plānošanas un vadības apmācības kursu nodrošināšana BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA SIA 1640,00 Pasūtītājs apmaksu veic 15 darb dienu laikā pēc apmācības beigām. Atbilstoši līguma nosacījumiem Līguma darbību var izbeigt, Sadarbības partneriem par to vienojoties rakstveidā.
102/2017 Pakalpojuma 08.12.2017. Rīga Datortehnikas un elektrotehnikas utilizācija ĻEKONGERMESS 0,00 Maksa par datortehnikas un elektrotehnikas utilizāciju Izpildītājam tiek kompensēta ar pārstrādes rezultātā radīto lūžņu vērtību. Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, paziņojot 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
98/2017 Telpu noma 04.12.2017. 30.12.2018. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu noma Naturalizācijas Svinīgo Ceremoniju nodrošināšanai Rīgas 4.nodaļai Rīgas Austrumu izpilddirekcija 87,11 Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinā 10 darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkurigrozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parrakstījušas abas puses
2017/10-IDF Pakalpojuma 01.12.2017. 30.11.2018. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas programmatūras pilnveidošana RIX Technologies AS 419160,00 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu daļas veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto Darbu apjomam, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos no līguma noslēgšanas dienas. 2017/10-IDF 15.05.2017. 16.06.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
94/2017 Autora līgums 01.12.2017. 28.12.2017. Rīga Apmācību kursi PMLP darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Aivars Krasnogolovs 671,22 Pasūtītājs apmaksu par kursiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 darba dienu laikā no pienēmšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt , Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.
97/2017 Pirkuma 29.11.2017. 17.12.2017. Rīga Vienotu aksesuāru(šalīšu) izgatavošana un piegāde klientu apkalpošanas speciālistiem. Viesnīcu Tekstils SIA 2320,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
2017/19 Pakalpojuma 27.11.2017. 31.12.2017. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas datu apmaoņas testēšana. SIA “SkyWave” 40000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/19 31.10.2017. 13.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/21 Pakalpojuma 27.11.2017. 31.12.2017. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas drošības izvērtējums SIA”ABC software” 40000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2017/21 03.11.2017. 14.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.izpildei.
2017/24 Pirkuma 27.11.2017. 26.12.2017. Rīga Lieljaudas dokumentu smalcinātāja iegāde Tomega SIA 22557,00 Samaksa par Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces piegādes un Preces pavadzīmes - rēķina, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa, saņemšanas. 2017/24 10.11.2017. 21.11.2017. Jebkura veida problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš par saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos. 8.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
2017/193 Pakaplpojuma 27.11.2017. 01.06.2018. Rīga Kofax ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi AA Projekts SIA 100000,00 Pasūtītājs samaksu veic saskaņā ar vispārīgās vienošanās nosacījumiem Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās
122/2017 Pirkuma 24.11.2017. 20.12.2017. Rīga Septiņu sienas informatīvo stendu izgatavošana un piegāde POLIGRĀFIJAS AĢENTŪRA SIA 3580,00 Pasūtītājs pēcapmaksas veidā veicgala norēķinus par pasūtījumu saskaņā ar stingrās uzskaitesuzskaites preču pavadzīmi vai pieņemsānas nodošanas aktu-rēķinu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses savastarpēji vienojoties var pagarināt līguma termiņu vai izbeigt līgumu.
2017/20 Pakalpojuma 14.11.2017. 13.11.2018. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde DigitalStream SIA 36812,98 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/20 30.10.2017. 10.11.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2.1-34/17/198 Telpu noma 14.11.2017. 11.12.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
91/2017 Pirkuma 13.11.2017. 12.11.2018. Latvija Preču iegāde veikalā "'Depo DIY" DEPO DIY SIA 5999,00 Apmaksa par Precēm tiek veikta ae pārsakitījumu uz Paŗdevēja norādīto bankas norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Grozījumi var tik izdarīti Pusēm par to rakstiski vienojoties.
e-87/2017 Pakalpojuma 09.11.2017. 29.12.2017. Konsultāciju pakalpojumi Personu apliecinošo dokumentu izstrādē RAULWALTER OU 7500,00 3.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā PASŪTĪTĀJS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas PASŪTĪTĀJA norēķinu konts, pārskaitīt uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. PUSE, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas LĪGUMĀ noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI, ņemot vērā, ka katras PUSES materiālā atbildība šī LĪGUMA ietvaros ir ierobežota LĪGUMCENAS apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi LĪGUMĀ ir izdarāmi rakstveidā un kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas PUSES.
92/2017 Pakalpojuma 07.11.2017. 01.12.2018. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi A/S Berendsen Tekstila Serviss 3999,00 Izpildītāja maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniskā veidā un tie ir derīgi arī bez paraksta. Tie tiek nosūtīti uz Pasūtītāja e-pasta adresi. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Jebkādi pielikumi, labojumi vai papildinājumi Līgumam var tikt veikti tikai pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
90/2017 Pirkuma 06.11.2017. 28.11.2017. Rīga AS “CAPITAL" 3 (trīs) informācijas kiosku iegāde 3080,24 Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
62/2017 Telpu noma 06.11.2017. 01.11.2020. Gulbene, Ūdenvada iela 2A Telpu noma Gulbenes nodaļai Gulbene, Ūdensvada iela 2A SIA „TV 11.kanāls” 15519,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Abas Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai Pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
PMLP/2017/147 Pakalpojuma 03.11.2017. 20.12.2017. Rīga Jama un Tasktop ieviešanas un konsultājiju pakalpojumi SIA “AA Projekts” 15680,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
63/2017 Telpu noma 03.11.2017. 02.11.2020. Jēkabpilī, Rīgas ielā 184 Telpu noma Jēkabpils nodaļas vajadzībām Voldemārs Marks SIA 17814,24 NOMNIEKS Nomas maksu un maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem veic ar pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākamā mēneša 15. datumam. NOMNIEKA pienākums ir maksāt Nomas maksu IZNOMĀTĀJA noteiktajā termiņā, ja IZNOMĀTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms termiņa iestāšanās ir iesniedzis NOMNIEKAM rēķinu. Abas Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā Puse sedz otrai Pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
66/2017 Telpu noma 03.11.2017. 02.11.2020. Tukumā, Raudas ielā 4 Telpu noma Tukuma nodaļai Tukumā, Raudas ielā 4 SIA „Raudas4” 20217,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
88/2017-PMIF Pirkuma 30.10.2017. 31.12.2017. Rīga Informatīvās brošūras izdruka un piegāde SIA„DUE” 2512,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
89/2019 Pakalpjuma 30.10.2017. 30.12.2018. Rīgā, Daugavpils ielā 31. Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Rīgas 4. nodaļā (Laila Žukova) Laila Žukova 1000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2017/14 Paklpojuma 25.10.2017. 25.04.2019. Rīga Nacionālās vīzu sistēmas uzturēšana A/S „RIX Technologies” 288000,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) par darbiem tiek sastādīts un parakstīts perioda (ceturkšņa) beigās. 07.07.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/12-1 Pakalpojuma 25.10.2017. 24.04.2020. Rīga VMIS uzturēšana, papildināšana un tehniskā personas koda risinājuma izstrāde publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamībai ar ES iedzīvotāju elektronisko identifikatoru RIX Technologies AS 676350,00 Norēķini par darbiem tiek veikti reizi kalendārajā ceturksnī, maksājot par nākamo norēķinu periodu. 2017/12 24.06.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/12-2 Pakalpojuma 25.10.2017. 20.12.2018. Rīga VMIS uzturēšana, papildināšana un tehniskā personas koda risinājuma izstrāde publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu pieejamībai ar ES iedzīvotāju elektronisko identifikatoru (Otrā daļa) A/S „RIX Technologies 140400,00 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu daļas veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto Darbu apjomam, bet ne retāk kā reizi četros mēnešos no līguma noslēgšanas dienas. 2017/12 24.06.2017. 08.08.2017. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
86/2017 Pakalpojuma 23.10.2017. 31.10.2018. Rīga, Bruņinieku ielā 72b Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2018. gadam SIA „Auks” 1809,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
82/2017 Pakalpojuma 18.10.2017. 31.10.2018. Latvija Papīru smalcinātāju ikmēneša tehniskā apkope SIA „Beta Komunikācijas” 1652,00 Par katru veikto apkopi Pasūtītājs maksā Izpildītājam nolīgto summu atbilstoši veikto Darbu apjomam un Līguma Pielikumā Nr.1 minētajiem izcenojumiem. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
83/2017 Pirkuma 17.10.2017. 15.11.2017. Rīga Vienotu aksesuāru izgatavošana un piegāde Pārvaldes klientu apkalpošanas speciālistiem SIA „Viesnīcu tekstils” 4550,00 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
80/2017 Pakalpojuma 10.10.2017. 12.12.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Gaisa kondicionieru uzstādīšanas darbi Rīgas 3. nodaļā. SIA “OPUS VIRIDIS” 7525,80 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
79/2017 Patapinājuma 05.10.2017. 31.12.2021. Rīga Par programmatūru pieņemšanu patapinājumā no VRAA VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
2.1-34/17/197 Telpu noma 03.10.2017. 16.10.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
73/2017-PMIF Paklpojuma 02.10.2017. 31.12.2017. Rīga Tekstu rediģēšanas pakalpojuma nodrošināšana Linearis SIA 3509,00 Samaksa par padarīto Darbu, kas veikts atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tiek precizēta atkarībā no konkrētā pasūtījuma apjoma, vadoties pēc savstarpēji saskaņotas Izcenojumu tabulas. Par iepriekš rakstiski (arī elektroniski) saskaņotā Darba izpildes termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no nokavētā Darba daļas maksas par katru nokavējuma dienu, ja minētais nokavējums radies Izpildītāja vai Izpildītāja iesaistīto trešu personu vainas dēļ. Līgums var tikt papildināts, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Jebkurš pielikums uzskatāms par šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Visi papildinājumi un izmaiņas Līguma tekstā izdarāmas rakstiski un ir spēkā pēc to abpusējas apstiprināšanas.
PMLP/2017/137 Pakalpojuma 28.09.2017. 20.12.2017. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi AA Projekts SIA 8000,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu
2017/15-1 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīgā, J.Alunāna ielā 1 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 2. nodaļā SIA PRISTIS 21045,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Nekvalitatīvu Preču gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-2 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 4. nodaļā PRISTIS SIA 13225,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-3 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Rīgas 3. nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-4 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Liepāja, Vecā ostmala 24 Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Liepājas nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/15-5 Pirkuma 27.09.2017. 26.10.2017. Daugavpils, 18. novembra iela 105. Rindu sistēmas vai tās komponentu uzstādīšana Daugavpils nodaļā PRISTIS SIA 2576,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un Uzstādīšanu. 2017/15 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
e-77/2017 Patapinājuma 21.09.2017. 31.12.2022. Latvija POS termināļu patapinājuma un maksājumu karšu pieņemšanas līgums "Citadele banka" SIA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Patapinājuma līgumu var papildināt un grozīt Līdzējiem savstarpēji vienojoties un tikai saskaņojot šādas izmaiņas ar Valsts kasi.
e-78/2017 Sadarbības 14.09.2017. Rīga CFLA Kohēzijaas politikas fondu vadības informācijas sistēmas 2014.-2020.gadam e-videse izmantošanu CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgumu var lauzt vismaz vienu mēnesi iepriekš iesniedzot Aģentūrā rakstisku paziņojumu.
75/2017 Sadarbības 14.09.2017. Rīga Rīgas skolēnu konkursa "Saliedēti dažādībā" nodrošināšana. RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 0,00 Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai jebkādu līguma noteikuma pārkāpumu Puses ir atbildīgas vispārējā civiltiesiskajā kārtībā. Līgumu var grozīt vai papildināt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties, kas stājas spēkā tikai pēc abpusējas parakstīšanas.
Vispārīgā vienošanās PMLP2017/15 Pirkuma 06.09.2017. 05.09.2018. Latvija Rindu sistēmas vai to komponenšu piegāde un uzstādīšana PRISTIS SIA 41999,99 Pircējs veic apmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atbilstoši parakstītai Pavadzīmei un Aktam. PMLP2017/15 10.08.2017. 21.08.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Ja Izpildītājs kavē vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba dienām, Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
76/2017-1 Pakalpojuma 01.09.2017. 31.08.2018. Latvija Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehnisko apkopi un uzturēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās "Security LV" SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Puses ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
71/2017 Telpu uzkopšana 30.08.2017. 31.05.2018. Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļā Marika Līce 3499,51 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa
2.1-34/17/166 Telpu noma 29.08.2017. 11.09.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada dome 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
PMLP/2017/102 Pirkuma 14.08.2017. 20.12.2017. Rīga Saperion platformas pielāgošanas un konsultēšanas darbi "DPA" SIA 66080,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas Sasakaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem. Sasakaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem.
58/2017 telpu noma 10.08.2017. 07.09.2018. Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 Telpu noma PMLP Rīgas 2. nodaļas vajadzībām Latvijas republikas satversmes tiesa 38498,28 Nomas maksu Nomnieks katru mēnesi ieskaita Iznomātāja kontā līdz rēķinā norādītajam datunam, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša pēdējai darba dienai Saskaņā ar vispārīgajiem nosacījumiem Šis līgums var tikt grozī un papildināts.
2.1-34/17/152 Telpu noma 03.08.2017. 21.08.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 42,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
e-64/2017 Sadarbības 31.07.2017. Rīga Sadarbība starp PMLP un VARAM Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistāmas (PIKTAPS) aktivitāšu īstenošanā. VARAM 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem.
61/2017 Telpu noma 25.07.2017. 14.09.2022. Rēzeknes iela 26, Preiļi. Telpu noma PMLP Preiļu nodaļas vajadzībām Preiļu novada dome 28641,60 Visi noteiktie maksājumi jāveic 10 (desmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas tekošajā mēnesī par iepriekšējo mēnesi un tie tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad maksājuma summa ir pilnā apjomā nonākusi “Iznomātāja” bankas kontā. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo no pārējo ar Līgumu uzņemto vai no tā izrietošo saistību izpildes. Atbilstoši vispārīgajiem līguma nosacījumiem
e-59/2017 Sadarbības līgums 21.07.2017. 20.12.2019. Rīga Eiropas Savienības fonda projekta "Mašīntulkošana" īstenošana Kultūras informācijas sistēmu centrs 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
60/2017 Sadarbības 20.07.2017. Rīga Sadarbības līgums ar Kultūras ministriju Kosovas projekta ietvaros Kultūras ministrija 0,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem
57/2017-PMIF Pakaplojuma 18.07.2017. 30.09.2017. Rīga Brošūras "Informācijas patvēruma meklētājiem" dizaina un maketa izstrāde "DUE" SIA 4094,50 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
56/2017 Apsardze 05.07.2017. 11.07.2018. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana PMLP teritoriālajām nodaļām 1 gadam "eSECURITY.LV" SIA 9999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma izpildi, un līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un savstarpēji izpildot Līgumā noteiktos pienākumus.
55/2017 Pakalpojuma 28.06.2017. 03.07.2017. Latvija Sūtījumu piegāde vēlētājiem atkārtoto vēlēšanu nodrošināšanai Latvijas Pasts VAS 9950,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses
2017/9-1 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Aizkraukle, Gaismas iela 14 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Aizkraukles nodaļai Creen SIA 11971,36 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-2 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Cēsis, Poruka iela 8 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Cēsu nodaļai Creen SIA 3615,48 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-3 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Gulbene, Ūdensvada iela 2a Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Gulbenes nodaļai Creen SIA 7011,06 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-4 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Limbaži, Cēsu iela 28 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Limbažu nodaļai Creen SIA 9558,71 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2017/9-5 Pirkuma 21.06.2017. 23.06.2017. Jēkabpils, Rīgas iela 184 Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Jēkabpils nodaļai Creen SIA 8427,76 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/9 Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
67/2017 Pakalpojuma 20.06.2017. 17.06.2018. Rīga SAP AG Business Objects licenču uzturēšana Lattelecom Technology SIA 2600,00 Apmaksa par Licenču uzturēšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas attiecīgās Puses vainas dēļ nodarīti otrai. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
52/2017 Telpu kopšana 19.06.2017. 18.06.2018. Ventspils, Užavas iela 8 Telpu uskopšana Ventspils nodaļā Jeļena Rozentāle 1314,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
43/2017 Sadarbības 16.06.2017. 30.04.2032. Sigulda, Raiņa iela 3 PMLP pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Siguldā PMLP, Siguldas novada Dome 0,00 Līguma mērķis nav labuma gūšana un maksa par telpu lietošanu un komunālajiem pakalpojumiem netiek noteikta. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/11 Pakalpojuma 12.06.2017. 05.06.2019. Rīga Pārvaldes automašīnu tehniskā apkope un remonts SIA MELGA PLUS 33884,30 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu bez atrunām parakstīta akta sastādīšanas un parakstīšanas, un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2017/11 11.05.2017. 23.05.2017. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2017/9 Pirkuma 08.06.2017. 07.06.2018. Latvija Vispārīgā vienošanās par videonovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana PMLP teritoriālajās nodaļās SIA CREEN, SIA LA PILIGRIM INTERNATIONAL, SIA INCEPT 41950,00 Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2017/9 11.05.2017. 23.05.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
51/2017 Telpu kopšana 01.06.2017. 12.06.2018. Tukums, Raudas iela 4 Telpu uzkopšana Tukuma nodaļā Artis Bētiņš 1153,20 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
50/2017 Telpu kopšana 01.06.2017. 31.05.2018. Limbaži, Cēsu iela 28 Telpu uzkopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 588,36 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
44/2017 Telpu noma 31.05.2017. 31.12.2018. Uzvaras iela3, Bauska Telpu noma Bauskas nodaļas vajadzībām VAS "VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" 4437,64 NOMNIEKS ieskaita IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā Nomas maksu (ar PVN) par kārtējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 25. (divdesmit piektajam) datumam. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu NOMNIEKAM jāmaksā nokavējuma procenti 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Veiktā samaksa bez īpaša paziņojuma NOMNIEKAM vispirms ieskaitāma nokavējuma procentu apmaksai. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā laikā.
35/2017-PMIF Pirkuma 31.05.2017. 30.12.2017. PMC Mucenieki Žalūziju uzmērīšana, piegāde un uzstādīšana PMC Mucenieki ALAN LTD SIA 9999,98 Pircējs apmaksā Summu ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, kur norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa. Ja Pārdevējs daļēji vai pilnīgi neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preces piegādes un uzstādīšanas nokavējumu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Summas. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
e-85/2017 Sadarbības 26.05.2017. Ikšķile, Peldu iela 22 Ikšķiles novada pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv IKŠĶILES NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
47/2017-PMIF Pakalpojuma 25.05.2017. 31.12.2017. PMC Mucenieki Psihologa konsultāciju nodrošināšana patvēruma meklētājiem Marina Streļcova 2440,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas aktu parakstīšanas. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtītāja informācijas neizpaušanu un apņemas segt zaudējumus, kādi radušies Pasūtītājam konfidenciālas informācijas izpaušanas rezultātā. Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
46/2017-PMIF Pirkuma 25.05.2017. 31.12.2017. Rīga Piena maisījuma iegāde Patvēruma meklētāju vajadzībām SIA "NUKO" 5999,99 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
2017/7-14 Telpu kopšana 24.05.2017. 31.05.2018. Valmier, Meža iela 7 Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā IMPEL SERVIKS SIA 1187,59 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktuun izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-1 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Rīga, J.Alunāna iela 1 Telpu uzkopšana Rīgas 1. nodaļā Ilga Stahovska 3553,44 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP 2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2017/7-2 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļā SIA "Info Serviss" 3828,72 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2017/7-3 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu uzkopšanas Rīgas 4. nodaļā SIA "Info Serviss" 3828,72 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2017/7-4 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Rīgā Bruņenieku iela 72b Telpu uzkopšana Personalizācijas centrā SIA "Info Serviss" 2953,68 3.5. Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-5 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Madona, Saules iela 17 Telpu uzkopšana Madonas nodaļā Valentīna Burķīte 789,12 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-6 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Saldus, Lielā iela 3 Telpu uzkopšana Saldus nodļā Skaidrīte Birgere 746,88 3.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-7 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Talsi, A.Lerha - Puskaiša iela 6 Telpu uzkopšana Talsu nodaļā Dzintra Kalniņa 816,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-8 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Alūksne, Dārza iela 11 Telpu uzkopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 653,64 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-9 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Daugavpils, 18. novembra iela 105 Telpu uzkopšana Daugavpils nodaļā Zinaida Kartaševa 2232,72 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/7-11 Telpu kopšana 23.05.2017. 31.05.2018. Liepāja, Vecā Ostmala 24 Telpu uzkopšana Liepājas nodaļā Aijai Dūčmane 3072,60 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2017/7 24.04.2017. 08.05.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2017/8 Pakalpojuma 19.05.2017. 18.05.2019. Rīga PADIS komponentu uzturēšana diviem gadiem "X INFOTECH" SIA 205873,75 Norēķini par Pamatpakalpojumiem tiek veikti reizi gadā, maksājot par nākamo periodu, bet par Papildpakalpojumiem - reizi ceturksnī par faktiski veiktiem pakalpojumiem ar pēcapmaksu. PMLP2017/8 21.04.2017. 03.05.2017. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs, samaksā Izpildītājam par Pakalpojumiem, kas tam jau sniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2017/6-IDF-2 Pirkuma 15.05.2017. 14.06.2017. Rīga Foto fonu iegāde un piegāde SIA DATI GROUP 6399,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2017/6-IDF 03.03.2017. 10.04.2017. Ja Pircējs saņemtajam Aprīkojumam garantijas darbības laikā konstatē to izgatavotāja pieļautus defektus vai piegādātā Aprīkojuma neatbilstību Pasūtījumam, tad Pārdevējs uz sava rēķina nodrošina brāķa vai neatbilstošā Aprīkojuma apmaiņu pret līdzvērtīgām. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
41/2017 Pakalpojuma 12.05.2017. 30.05.2017. Latvija Vēlētāju sarakstu un vēlētāju alfabētisko srakstu drukāšana, šķirošana un piegāde Fitek SIA 6000,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
42/2017 Pakalpojuma 08.05.2017. 08.05.2018. Rīga Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas (PIZIS) uzturēšana "iSoft solutions"SIA 9800,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.
45/2017 Telpu kopšana 28.04.2017. 31.05.2017. Vecā Ostmala 24, Liepāja Telpu uzkopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 240,69 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
40/2017 Pakalpojuma 27.04.2017. 04.05.2019. Daugavpils PMLP Daugavpils nodaļas rīcībā esošās automašīnas tehniskā apkope, virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana. SD Auto SIA 2000,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt maksājumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/6-IDF-1 Pirkuma 24.04.2017. 23.05.2017. Rīga Biometrijas datu apstrādes licenču iegāde SQUALIO Cloud Consulting SIA 27893,25 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. PMLP2017/6-IDF 30.03.2017. 10.04.2017. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
38/2017 Pirkuma 24.04.2017. 10.05.2017. Rīga Veidlapu, vīzu uzlīmēšanai dizaina izstrāde, izgatavošana un piegāde Baltijas Banknote SIA 1200,00 Samaksu Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
37/2017 Pakalapojuma 18.04.2017. 26.04.2017. Skolēnu konkursa "Saliedēti dažādībā" noslēguma pasākuma dalībnieku ēdināšana un izmitināšana Munda SIA 1785,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu – faktūru par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
39/2017 Telpu noma 04.04.2017. 03.04.2020. Cēsis Telpu noma svinīgo ceremoniju nodrošināšanai Cēsīs Cēsu novada pašvaldība 10,69 Nomnieks maksā nomas maksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no atbilstoša Iznomātāja rēķina saņemšanas, veicot samaksu Iznomātāja norādītās bankas kontā. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto samaksas dienu, ja Līdzēji nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu, bet ne vairāk, kā 10% no nesamaksātās rēķina summas. Visus Līguma grozījumus un papildinājumus Līdzēji veic rakstiskā formā un tie ir pievienojami Līgumam, un kļūst par neatņemamu tā sastāvdaļu.
2016/44 Pakalpojuma 03.04.2017. 02.04.2019. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas komponentu uzturēšana - secunet biomiddle un cecunet eID PKI Suite programmatūras tehniskā atbalsts pakalpojumi secunet Security Networks AG 156900,00 Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. 2016/44 28.03.2017. Jebkāda šā Līguma pārkāpuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus Latvijas Republikas Civillikumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Izpildītāju 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
32/2017 Pakalpojuma 29.03.2017. 24.04.2018. Ogre,Brīvība ielā 33 Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
36/2017 Pakalpojuma 27.03.2017. 27.03.2017. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas pakalpojumu iegāde EISā "AA Projekts" SIA 12000,00 Pasūtītājs samaksu par Pielikumā noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu
2.1-34/17/46 Teplu noma 23.03.2017. 19.06.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 126,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
PMLP2017/3 Pakalpojuma 21.03.2017. 20.03.2019. Latvija Vispārīgā vienošanās par videonovērošanas sistēmas tehnisko apkopi PMLP teritoriālajās nodaļās Creen SIA, INCEPT SIA, LA PILIGRIM INTERNATIONAL SIA 41980,00 Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs veic apmaksu bezskaidras naudas norēķina veidā vienu reizi ceturksnī 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu apmaksai Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 25.01.2017. 06.02.2017. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
2016/28-IDF-1 Pirkuma 16.03.2017. 15.06.2017. Rīga 35 Integrated Biometric Kojak četru pirksu nospiedumu skeneru iegāde. "SQUALIO Cloud consulting" SIA 68425,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 09.09.2016. 01.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
29/2017 Pirkuma 16.03.2017. 15.04.2017. Rīga PIN aplokšņu izgatavošana un piegādei Personalizācijas centram HIGH Information Technologies SIA 6620,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā desmit darba dienas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
30/2017 Pakalpojuma 16.03.2017. 31.12.2017. Dobele Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2016/35-2 Pakalpojuma 08.03.2017. 31.05.2017. Latvija Vēlētāju paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 2017.dagam Latvijas Pasts VAS 372000,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa pēc katra no etapiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 2016/35 09.09.2016. 01.11.2016. Par Līgumā norādītās atlīdzības samaksas nokavējumu Pasūtītāja vainas dēļ Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (nulle komats viens procents) apmērā no maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no maksājuma summas. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
26/2017-PMIF Pirkuma 08.03.2017. 09.04.2017. PMC 30 Veļas žāvēsānas statīvu "Leifheit Classic 200 Easy" iegāde PMC vajadzībām "Tirdziniecības nams "Kurši"" SIA 479,10 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
31/2017-PMIF Pirkuma 07.03.2017. 31.12.2017. Rīga Lietoto apģērbu un apavu iegāde patvēruma meklētājiem R.D.A. SIA 9999,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas un Pārdevēja rēķina saņemšanas dienas. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šis līgums var tikt izbeigts, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) kalendārās nedēļas iepriekš.
2016/35-1 Pakalpojuma 06.03.2017. 31.05.2017. Latvija Vēlētāju paziņojumu sagatavošana un nosūtīšana 2017.dagam Fitek SIA 139500,00 Apmaksa par Sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 2016/35 09.09.2016. 01.11.2016. Ja Izpildītājs neveic Sūtījuma sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam Līgumā noteiktajos termiņos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgums var tikt lauzts Pusēm savstarpēji vienojoties, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nav Līgumā noteiktajos termiņos veicis Sūtījumu izsūtīšanu.
PMLP16/2017-PMIF Pakalpojuma 28.02.2017. 31.12.2017. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutisko un rakstveida tulkošanu no Tigriņu valodas SIA Konels, SIA Skivanek Baltic, SIA Baltic Translation 3999,99 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
27/2017-PMIF Pakalpojuma 23.02.2017. 01.03.2017. PMC Mucenieki Montāžas darbi PMC Mucenieki Hausmaster SIA 485,00 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
25/2017 Pakalpojuma 14.02.2017. Rīga Inkasācijaas pakalpojumi PMC EUROCASH1 LATVIJA SIA 4839,00 Klients apņemas veikt samaksu par naudas piegādi vienu reizi mēnesī saskaņā ar iesniegto rēķinu. Samaksu veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu Izpildītāja bankas kontā. Gadījumā, ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tiek maksāts līgumsods 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentus) no Līguma kopējās summas. Jebkādas Līguma izmaiņas sastādāmas rakstveidā un ir spēkā no brīža, kad tās parakstījuši abi Līdzēji.
19/2017 Pirkuma 13.02.2017. 16.02.2018. Latvija Termopapīra piegāde rindu sistēmu Q-matic, Q-NET biļešu printeriem PRISTIS SIA 4838,79 Apmaksa par piegādāto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtījuma brīža neizpilda Pasūtījumu vai neapmaina nekvalitatīvās Preces pret kvalitatīvām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
22/2017 Pakalpojuma 09.02.2017. 08.03.2018. Rīga Interaktīvās TV Biznesa klientiem Latteleco SIA 211,68 Abonents apņemas maksāt par Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem Lattelecom tarifiem Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentu 0,3% apmērā no nesamaksātās summas. Visa samaksātā naudas summa vispirms tiek novirzīta nokavējuma procenta segšanai. Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
23/2017 Pakalpojuma 01.02.2017. 31.12.2018. Rīga PMLP mobilo telefonu tehniskā apkope EKOSHOP SIA 4838,79 Pasūtītājs apmaksu veic divdesmit darba dienu laikā no pavadzīmes – rēķina vai Apkopes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, kurā norādīti veiktie darbi un konts, uz kuru ir jāveic pārskaitījums, saņemšanas dienas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
2017/2 Pakalpojuma 31.01.2017. 31.01.2018. Rīga Informatīvā tālruņa pakalpojumi 2017. gadam Lattelecom SIA 31457,40 Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina un atskaites saņemšanas dienas, samaksājot ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā. 2017/2 11.01.2017. 23.01.2017. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto Pakalpojumu.
11/2017 Pirkuma 30.01.2017. 24.02.2017. PMC Mucenieku Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana PMC koplietošanas telpās "L Bizness group" SIA 2259,59 Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā tiek dots norādījums kredītiestādei pārskaitīt Summu uz Pārdevēja norēķinu kontu. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
18/2017 Telpu noma 26.01.2017. 18.02.2020. Jēkabpils , Brīvības iela 120 Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 24,79 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Nomnieks devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Nomnieka norēķina konts, pārskaitīt uz Iznomātāja norēķinu kontu rēķinā norādīto summu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
5/2017 Apsardzes 23.01.2017. 31.12.2019. Liepājā, Vecā ostmalas ielā 24 Liepājas nodaļas Tehniskā un fiziskā apsardze Drošības birojs SIA 3999,99 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darba trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi, vienošanās un labojumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13/2017 Telpu noma 18.01.2017. 30.12.2017. Valmiera, Zvaigžņu ielā 4. Telpu noma naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Valmierā 2017.gadam VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA-VALMIERAS PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA 60,00 Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam nomas maksu saskaņā ar Līgumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas un Iznomātāja sagatavotā rēķina saņemšanas, nomas maksu samaksājot uz Iznomātāja norādīto bankas norēķinu kontu. Puses savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem. Visus šī Līguma grozījumus un papildinājumus Puses izdara rakstveidā, tie ir pievienojami šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
6/2017 Pakalpojuma 09.01.2017. 31.12.2018. Rīga Pārvaldes transportlīdzekļu mazgāšana, salonu tīrīšana un virsbūves pulēšana ENRI SIA 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
2/2017 Pirkuma 04.01.2017. 06.01.2018. Rīga Par biļešu iegādi viedbiļetēm Rīgas satiksme SIA 3999,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
2016/41-PMIF Pirkuma 04.01.2017. 31.10.2017. Rīga, PMC Dezinfekciju lampu iegāde PMC telpām Kront SIA 16689,72 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. 2016/41-PMIF 29.11.2016. 12.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2.1-34/17/2 Telpu noma 03.01.2017. 20.03.2017. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 104,13 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
107/2016 Pakalpojuma 02.01.2017. 31.12.2017. Rīga Smalcināto, norakstīto personas apliecinošo dokumentu utilizācija RAGN-SELLS SIA 3628,79 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt līguma darbības laiku vai izbeigt līgumu.
1/2017 Telpu noma 02.01.2017. 31.12.2019. Madonā, Saules ielā 17 Telpu nomas līgums PMLP Madonas nodaļai SPECPROJEKTS SIA 12730,85 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 8.4. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2016
117/2016 Pakalpojuma 30.12.2016. 30.12.2017. Rīga Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas uzturēšana Personalizācijas centrā 2017. gadam Sprinkler service SIA 3999,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
130/2016 Pakalpojuma 29.12.2016. 31.12.2026. Latvija Delegeģēšanas līgums par uzticamības pakalpojumu sniegšanu LATVIJAS VALSTS RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS VAS XXXXXX
137/2016 Telpu uzkopšana 28.12.2016. 31.05.2017. Saldus, Lielā iela 3 Telpu uzkopšana PMLP Saldus nodaļā Skaidrīte Birgere 315,85 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu vai citu saistību neizpildi t.sk. 1% (viena procenta) apmērā no mēneša maksas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no mēneša paredzētās maksājuma summas. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/40 Pakalpojuma 27.12.2016. 31.12.2017. Rīga Utimaco HSM iekārtu uzturēšanas pakalpojumi Utimaco IS GmbH 10140,00 Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2016/40 29.11.2016. 12.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
135/2016 Komumālie pakalpojumi 22.12.2016. 31.12.2017. Dobele Sauso, sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma nodrošināšana PMLP Dobeles nodaļā DOBELES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI SIA 250,47 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar maksas par SSA izvešanu samaksu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/39 Pirkuma 21.12.2016. 29.12.2016. PMC Mucenieki Mēbeļu iegāde speciāli pielāgotām telpām Patvēruma meklētēju centrā DCK SIA 3994,85 Apmaksa par Preču piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes parakstīšanas. 2016/39 08.12.2016. 19.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/43 Pakalpojuma 21.12.2016. 20.12.2017. Rīga Uzturēšanās atļauju un patvēruma meklētāju statistikas programmatūras uzturēšana Lattelecom Technology 35172,33 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2016/43 09.12.2016. 20.03.2017. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
136/2016 Pakalpojuma 20.12.2016. 19.04.2018. Latvija Darba drošības pasākumu organizēšana un nelaimes gadījumu darba vietā izmenklēšana PMLP pārvaldē un tās teritoriālajās nodaļās. Darba drošības centrs SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
133/2016 Telpu uzkopšana 19.12.2016. 31.05.2017. Rīga Telpu uzkopšana PMLP Rīgas 4. nodaļā RMB Group SIA 2024,27 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
132/2016 Pirkuma 19.12.2016. 31.12.2017. Rīga Lietoto apģērbu un apavu iegāde patvēruma meklētājiem R.D.A.SIA 3999,99 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu septiņu darba dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2016/28-IDF-4 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 16 foto tehnikas Canon EOS 1300D ar objektīvu, galda statīvu un strāvas adapteri iegāde IB serviss SIA 7104,96 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-5 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 27 tintes printeru EPSON L130 iegāde. CAPITAL AS 2435,40 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-6 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 25 lāzerprinteru Canon i-SENSYS LBP252dw iegāde IB serviss SIA 3212,25 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-7 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga Multifunkcionālās, krāsainās drukas iekārtas KONIKA Minolta Bizhub C3350 iegāde CAPITAL AS 1212,64 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/28-IDF-8 Pirkuma 07.12.2016. 30.04.2017. Rīga 10 multifunkcionālo, melnbalto drukas iekārtu KONIKA Minolta Bizhub 4750 iegāde CAPITAL AS 12837,00 Apmaksa par Aprīkojuma piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas par Aprīkojuma piegādi. 2016/28-IDF 12.09.2016. 17.11.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
128/2016 Telpu noma 06.12.2016. 31.12.2017. Jūrmalas pilsēta Telpu noma svinīgo ceremoniju nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas muzejs 14,40 Pamats apmaksai par katru Ceremonijas norisi ir Pušu parakstīts Akts, kas aizpildīts atbilstoši Līguma pielikumam, un rēķins, kuru izraksta Iznomātājs.Nomas maksā ir iekļauti visi Iznomātāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar telpu nomu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgums var tikt lauzts, paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
127/2016 Pakalpojuma 05.12.2016. 12.06.2017. Tukums, Raudas ielā 4 Telpu uzkopšana Tukuma nodaļā Housing Solution service SIA 579,86 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku nodarinātajiem materiālajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumā vai lietošanā esošām lietām, ja šādi zaudējumi nodarīti Darbu veikšanas laikā, 9.4. Puses savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
108/2016 Pakalpojuma 02.12.2016. 01.12.2017. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas un nomas pakalopjumi PMLP nodaļās BERENDSEN TEKSTILA SERVISS A/S 3999,00 Par samaksas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītājs ir devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pilnīgas zaudējumu atlīdzības samaksas un Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkādi pielikumi, labojumi vai papildinājumi Līgumam var tikt veikti tikai pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
126/2016 Telpu uzkopšana 02.12.2016. 31.05.2017. Daugavpils Telpu uzkopšana PMLP daugavpils nodaļā Zinaida Kartaševa 930,30 2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/24-PMIF-2 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga 150 metāla galdu iegāde WSP SIA 4237,50 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-3 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga 300 metāla taburešu iegāde PMC FL Birojs SIA 4200,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-4 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. 420 gultas matraču iegāde PMC FL Birojs SIA 21420,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 28.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-5 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga 4 vienstāvīgas gultas (personām ar kustību traucējumiem) un skapja komplektu iegāde PMC FL Birojs SIA 761,40 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 28.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
116/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga Lifta tehnioskās apkopes līgums 2017.gadam LATVIJAS LIFTS-ŠINDLERS AS 516,48 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu pieņemšanas – nodošanas aktā un rēķinā minēto summu. Par apkopes savlaicīgu neveikšanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1 % apmērā no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas. Izmaiņas un papildinājumi Līgumam ir spēkā un ir uzskatāmi par Līguma sastāvdaļām tikai tad, ja tie iesniegti rakstveidā un tos parakstījušas abas Līguma Puses.
121/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga PMLP Rīgas 2. nodaļas pielķūšanas kontroles sistēmas apkope durvīm 2017.gadam STA Grupa SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
119/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga PMLP Personalizācijas telpu piekļūšanas kontroles sistēmas apkope durvīm un turnikiem 2017. gadam STA Grupa SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
109/2016 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2018. Rīga Ziedu iegāde Vendella SIA 3999,00 Pircējs apmaksā Summu ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā tiek dots norādījums kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt attiecīgo Summas daļu uz Pārdevēja norēķinu kontu. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām, un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to vienojoties rakstiski 1(vienas) nedēļas laikā un veicot savstarpējos norēķinus.
118/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 30.12.2017. Rīga PMLP Personalizācijas telpu apsardzes sistēmas sistēmas apkope durvīm un turnikiem 2017. gadam SIA Evidence Network 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu, un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
110/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā 2017. gadam Rīgā, Daugavpils ielā 31 Biedrība "Aīda" 1000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
122/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Liepāja Muzikālo pakalpojumu (dzejas priekšnesums)nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Iveta Ļesina 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
123/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Liepāja Muzikālo pakalpojumu (klavieru pavadījums)nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Elita Siliņa 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
120/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Liepāja Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Laura Budkeviča 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
112/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Valmiera Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Valmierā Inese Reinfelde 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
114/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Jēkabpils Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Jēkabpilī Gunta Davidovska 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
113/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Cēsis Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Cēsīs Rihards Saule 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
115/2016 Pakalpojuma 25.11.2016. 31.12.2017. Ventspils Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2017. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Ventspilī Sandra Bauere 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
111/2016 Pirkuma 25.11.2016. 31.12.2017. Rīga Zīmogu iegāde Reklāmas un Zīmogu Fabrika AS 3990,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/32-PMIF-1 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(ledusskapju) iegādi PMC AIVI SIA 9472,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/32-PMIF-2 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(veļas mazgājamās mašīnas) iegādi PMC AIVI SIA 2700,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/32-PMIF-3 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(veļas žāvētāji) iegādi PMC Dižtehnika SIA 3732,60 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/32-PMIF-4 Pirkuma 23.11.2016. 31.10.2017. Rīga Par sadzīves tehnikas(trauku mazgājamā mašīna) iegādi PMC Dižtehnika SIA 335,84 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/32-PMIF 18.10.2016. 31.10.2016. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties
2016/24-PMIF-1 Pirkuma 23.11.2016. 31.12.2017. Rīga 180 Divstāvu metāla gultu ar skapjiem iegāde PMC SIA”FAB Company” 29700,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/24-PMIF-6 Pirkuma 23.11.2016. 31.12.2017. Rīga 10 matraču iegāde gultām, kuras paredzētas personām ar kustību traucējumiem SIA”FAB Company” 1150,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/24-PMIF 04.07.2016. 29.08.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/20 Pakalpojuma 22.11.2016. 30.11.2017. Rīga KOFAX Programmatūras ražotāja atbalstu un jauninājumu saņemšanas servisa piegādi DIGITALSTREAM SIA 25133,00 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 08.11.2016. 28.12.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
106/2016 pakalpojuma 09.11.2016. 30.12.2016. Rīga Konsultāciju pakalpojumi ISO27001:2013 UN ISO9001:2015 sertifikācijas procesa atbalstam PADD Personalizācijas centrā un Tehnoloģiju nodaļā RaulWalter OÜ 3300,00 Apmaksa par pieņemtajiem DARBIEM tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izsniegta rēķina saņemšanas, ja PUSES ir parakstījušas AKTU. PUSE, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas LĪGUMĀ noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI, ņemot vērā, ka katras PUSES materiālā atbildība šī LĪGUMA ietvaros ir ierobežota MAKSIMĀLĀS LĪGUMA SUMMAS apmērā. LĪGUMS var tikt lauzts PUSĒM par to savstarpēji vienojoties, kā arī citos LĪGUMĀ minētajos gadījumos.
105/2016 Pakalpojuma 04.11.2016. 03.11.2018. Rīga Gultas veļas magāšana, segu un spilvenu tīrīšanu PMC IRVE SIA 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. Līgums var tikt vienpusēji lauzts, otru pusi rakstiski brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
92/2016 Pakalpojuma 31.10.2016. 13.11.2016. Rīga Tehniskās specifikācijas izstrāde Patvēruma meklēāju centra ēku un teritorijas videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšanai Multicop SIA 660,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts pirms noteiktā termiņa beigām, abām pusēm par to rakstiski vienojoties 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
2016/34 Pirkuma 27.10.2016. 26.11.2016. Latvija Rindu sisēmas iegāde un uzstādīšana PRISTIS SIA 41130,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi un uzstādīšanu. 2016/34 07.10.2016. 18.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
104/2016 Pakalpojuma 27.10.2016. 28.11.2016. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
2016/30-PMIF-1 Pirkuma 27.10.2016. 31.12.2017. Rīga Gultas veļu komplektu un dvieļu iegāde EGLE RIS SIA 11872,60 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/30-PMIF 20.09.2016. 03.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/30-PMIF-2 Pirkuma 27.10.2016. 31.12.2017. Rīga Spilvenu iegāde EGLE RIS SIA 1699,00 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/30-PMIF 20.09.2016. 03.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/30-PMIF-3 Pirkuma 27.10.2016. 31.12.2017. Rīga Segu iegāde EGLE RIS SIA 2761,65 Apmaksa par katru Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas par katru Preču piegādi. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/30-PMIF 20.09.2016. 03.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
103/2016 Pirkuma 26.10.2016. 30.11.2018. Rīga Preču iegāde SIA DEPO DIY veikalos DEPO DIY SIA 3999,00 Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgums var tikt izbeigts pusēm savstarpēji vienojoties
101/2016 Pakalpojuma 26.10.2016. 31.10.2017. Latvija PMLP īpašumā esošo papīra smalcinātāju ikmēneša apkope Bete Komunikācijas SIA 1500,00 Pasūtītājs apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
102/2016 Pakalpojum 24.10.2016. 31.10.2017. Personalizācijas centrs, Rīgā, Bruņenieku ielā 72b. Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskās apkopes un uzturēšanas darbi Personalizācijas centrā. Auks SIA 1809,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
98/2016 Pirkuma 10.10.2016. 31.12.2017. Rīga Piena maisījuma piegāde patvēruma meklētāju bērniem NUKO SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu par Līgumā norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas norādītajā adresē, Preču saņemšanu apliecina Pasūtītāja atbildīgas personas paraksts uz preču pavadzīmes – rēķina.Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. Piegādātājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam.5.3. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
2016/26-PMIF-1 Pakalpojuma 05.10.2016. 04.10.2018. Latvija Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana SIA”Skrivanek Baltic”, SIA”Konels” EUR 79 554,41 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP 2016/26-PMIF-1 18.07.2016. 12.09.2016. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.Vienošanās var tikt izbeigta pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/26-PMIF-2 Pakalpojuma 05.10.2016. 04.10.2018. Latvija Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana SIA”Skrivanek Baltic”, SIA”Konels” EUR 103554,42 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP 2016/26-PMIF-2 17.07.2016. 12.09.2016. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.Vienošanās var tikt izbeigta pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2016/26-PMIF-3 Pakalpojuma 05.10.2016. 04.10.2018. Latvija Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana SIA”Skrivanek Baltic”, SIA”Konels” EUR 125082,17 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP 2016/26-PMIF-3 17.07.2016. 12.09.2016. Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.Vienošanās var tikt izbeigta pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2.1-34/16/168 Telpu noma 27.09.2016. 12.12.2016. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 104,13 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
2016/31 Pakalpojuma 26.09.2016. 31.03.2017. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) datu apmaiņas testēšana. SIA „SkyWave” 40000,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķinu saņemšanas. 2016/31 07.09.2016. 19.10.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Gadījumā, ja 1 (viena) mēneša laikā pārrunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, LR normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
95/2016 Pakalpojuma 22.09.2016. 21.11.2016. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
94/2016 Pirkuma 09.09.2016. 30.09.2016. Rīga Web kameru piegāde un uzstādīšana SIA MarkIT Latvija 2190,72 Apmaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma maksa. Jebkura veida problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš par saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos. Ja noteiktajā termiņā Pārdevējs neapmaina nekvalitatīvo vai bojāto Preci, tad Pārdevējs 10 (desmit) dienu laikā atmaksā Pircējam nekvalitatīvās Preces cenu un maksā līgumsodu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no nekvalitatīvās Preces cenas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/29-PMIF Pakalpojuma 09.09.2016. 31.12.2017. PMC Mucenieki Medicīnas kabinete izveide un uzturēšana Patvēruma meklētāju centrā Mucenieki A/S Veselības centru apvienība 70384,00 Maksā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto Maksu. PMLP 2016/29-PMIF 12.08.2016. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, ja Izpildītājs 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas nenodrošina medicīnas kabineta atbilstību likumdošanā noteiktajām prasībām, lai tiktu veikta reģistrācija Ārstniecības iestāžu reģistrā. Pasūtītājs var ieturēt līgumsodu no Izpildītāja sniegto Pakalpojumu, vai sniegto Pakalpojuma daļas samaksas, kā arī pieprasīt Līgumsoda atsevišķu samaksu, ja Izpildītāja atbildība ir iestājusies pēc sniegto Pakalpojumu apmaksas, vai maksājums par sniegto Pakalpojumu daļu nesedz līgumsoda apmēru. Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami kā Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
100/2016 Pakalpojuma 08.09.2016. 01.12.2016. Rīga Atbalsta pakalpojuma sniegšana projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" kopsavilkuma un tā pielikumu pilnveidošanu, iesniegšanai VARAM Ernst&Young Baltic SIA 3990,00 Samaksa par Darbu tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bez atrunām parakstīta pieņemšanas nodošanas akta un rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
2016/27-IDF Pakalpojuma 07.09.2016. 01.06.2017. Rīga Programmatūras prasību specifikācijas izstrādie NVIS Progammatūras pilnveidošanai un NVIS Ielūgumu reģistea izveidošanai. ERNST & YOUNG BALTIC SIA 26000,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2016/27-IDF 07.07.2016. 18.07.2016. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
PMLP2016/23-PMIF-2 Telpu uzkopšana 25.08.2016. 30.12.2017. Rīga Ģenerāltīrīšanas darbi Patvēruma meklētāju centrā. RMB GROUP SIA 7219,00 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. PMLP2016/23-PMIF 17.06.2016. 30.06.2016. Ja Izpildītājs neveic Darbus pienācīgā kvalitātē un atbilstoši Līguma nosacījumiem, vai neievēro Līgumā noteiktajos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no summas par katru Aktā konstatēto Darbu kvalitātes un/vai izpildes neatbilstību Līgumam. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/23-PMIF-1 Telpu uzkopšana 25.08.2016. 30.12.2017. Rīga TELPU UZKOPŠANA PMC INFO SERVISS SIA 6440,16 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. PMLP2016/23-PMIF 17.06.2016. 30.06.2016. Ja Izpildītājs neveic Darbus pienācīgā kvalitātē un atbilstoši Līguma nosacījumiem, vai neievēro Līgumā noteiktajos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no summas par katru Aktā konstatēto Darbu kvalitātes un/vai izpildes neatbilstību Līgumam. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
87/2016 Pakalpojuma 25.08.2016. 25.09.2017. rīga ISO 27001:2013 un ISO 9001:2015 priekšaudits un sertifikācija PMLP PADD Personalizācijas centram BM TRADA LATVIJA SIA 3990,00 Ja Pasūtītājs kavē izrakstītā rēķina apmaksu, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Ja Izpildītājs kavē savu Līgumā paredzēto saistību izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam pienākums maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā Pakalpojuma maksas, par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kavētā Pakalpojuma maksas. Ja kāda no Pusēm pārkāpj būtiskus Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
e-84/2015 Sadarbības 11.08.2016. Smiltenē, Dārza ielā 3 Smiltenes novada pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
2.1-34/16/149 Telpu noma 01.08.2016. 22.08.2016. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 34,71 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
2016/4-1 Pakalpojuma 28.07.2016. 27.07.2017. Rīga VMIS un tās reģistru papildināšana un uzturēšana vienam gadam RIX Tehnologies 311600,00 Pasūtītājs veic norēķinus 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto uzturēšanas pakalpojumu apjomam, ik pēc diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 2016/4 07.03.2016. 11.04.2016. Izpildītājam nolīgtie darbi jāveic ar vislielāko rūpību un Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību ir nodarījis Pasūtītājam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/4-2 Pakalpojuma 28.07.2016. 27.07.2017. Rīga NVIS un tās reģistru papildināšana un uzturēšana vienam gadam RIX Tehnologies 220400,00 Pasūtītājs veic norēķinus 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto uzturēšanas pakalpojumu apjomam, ik pēc diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. 2016/4 07.03.2016. 04.04.2016. Izpildītājam nolīgtie darbi jāveic ar vislielāko rūpību un Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību ir nodarījis Pasūtītājam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
86/2016 Pirkuma 21.07.2016. 16.08.2016. Patvēruma meklētāju centrs "Mucenieki" Metāla divstāvu gultu piegāde un uzstādīšana Patvēruma meklētāju centrā "Mucenieki" SIA BDF 3924,00 Apmaksa par Preču piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto Summu. Visi piemērojamie nodokļi tiek maksāti papildus un vienlaicīgi ar Summas samaksu. Nekvalitatīvu Preču gadījumā apmainīt tās uz kvalitatīvām, izmantojot savus līdzekļus.Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
83/2016 pakalpojuma 01.07.2016. 30.06.2017. Latvija Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana PMLP teritoriālajās nodaļās SECURITY LV SIA 3999,00 Maksā ietilpst visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies Darbu izpildi. Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Puses ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
PMLP2016/21-PMIF Pirkuma 15.06.2016. 30.12.2017. Patvēeruma meklētāju centrs "Mucenieki" Higiēnas preču komplektu piegāde Patvēruma meklētājiem SIA "Spoddrība" 15000,00 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja rēķinā norādīto bankas kontu. 2016/21-PMIF 25.05.2016. 06.06.2016. Ja Piegādātājs piegādājis nekvalitatīvu vai tehniskajās specifikācijas prasībām neatbilstošu Preci, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pasūtītājs norāda atklātos trūkumus. Piegādātājam uz sava rēķina atklātie defekti un trūkumi jānovērš, nodrošinot Preces apmaiņu un trūkstošās Preces piegādi 1 (vienas) darba dienas laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Piegādātājam tiek aprēķināts līgumsods 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no kopējās Līguma summas par katru trūkumu novēršanas termiņa dienu. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.
2016/8-PMIF Pakalpojuma 15.06.2016. 30.12.2017. Latvija Psihiatra sākotnējās apskates-konsultācijas sniegšana patvēruma meklētājiem Vivendi veselības centrs SIA 7671,00 Pasūtītājs veic ikmēneša maksu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem atbilstoši piestādītajam rēķinam un Aktam.Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša 10 (desmitajam) datumam izraksta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu apjomu un iesniedz Pasūtītājam kopā ar Aktu. 2016/8-PMIF 20.05.2016. Maksājuma nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā par katru maksājuma nokavējuma dienu no Izpildītāja ikmēneša rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Izpildītāja ikmēneša rēķina norādītās summas. Ja Pakalpojums Izpildītāja vainas dēļ nav sniegts kvalitatīvi, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Izpildītāja ikmēneša rēķinā norādītās summas. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem.
2016/25 Pakalpojuma 12.06.2016. 11.06.2017. Latvija Tehniskās apsardzes un apsardzes sistēmu tehniskās apkopes nodrošināšana PMLP teritoriālajās nodaļās MEGA SARGS SIA 11730,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2016/25 30.06.2016. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par Līgumā noteikto saistību neievērošanu, Darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi, vienošanās un labojumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
69/2016 pakalpojuma 10.06.2016. 31.12.2017. Zviedrija Valodas analīzes un tulkošanas kvalitātes pārbaudes pakaplojumu sniegšana SKANDINAVISK SPRAKANLYS AB 3998,35 Apmaksa par katru Pakalpojumu tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc valodas analīzes ziņojuma vai ziņojuma par tulkojuma kvalitāti saņemšanas un pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. Par Līguma summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas.Par Pakalpojuma sniegšanas termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi veiktajiem Pakalpojumiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu,nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
71/2016_1 paklpojuma 10.06.2016. Rīga Lursoft pakalpojumu saņemšana internetā, izmantojot piederošās sistēmas LURSOFT IT SIA 529,24 Pieslēguma maksā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis. Mainoties pievienotās vērtības nodokļa lielumam, Izpildītājs ir tiesīgs atbilstoši izmainīt pieslēguma maksas lielumu. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt apmaksas noteikumus, brīdinot par to Pasūtītāju 1 (vienu) nedēļu iepriekš. Ja Pasūtītājs nevēlas turpināt Līgumu uz jauniem noteikumiem, viņam par to jāpaziņo 2 (divu) nedēļu laikā pēc jauno noteikumu publicēšanas Izpildītāja Interneta vietnē, un šajā gadījumā viņam ir tiesības izmantot pakalpojumus pēc iepriekš noteiktajām cenām iemaksātās summas atlikuma apjomā, pēc kura izmantošanas Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu. Savlaicīgu maksājumu neveikšanas gadījumā Izpildītājam ir tiesības informāciju par Pasūtītāja saistību nepildīšanu publicēt vai nodot publicēšanai kredītinformāciju un maksājumu parādsaistību informācijas reģistros, ne mazāk kā 2 (divas) nedēļas iepriekš par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju. Strīdi, kuri radušies saistībā ar šo Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā. Strīdu neatrisināšanas gadījumā tie tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
85/2016 Pakalpojumi 10.06.2016. 17.06.2017. Rīga SAP Business Object licenšu uzturēšana LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 2600,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Apmaksa par Licenču uzturēšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas attiecīgās Puses vainas dēļ nodarīti otrai Pusei (izņemot netiešos zaudējumus). Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
2016/18 Pirkuma 08.06.2016. 06.06.2017. Latvija Vidionovērošanas sistēmas iegāde un uzstādīšana Creen SIA, MODELLING AND CONSULTING IN MATERIAL TECHNOLOGIES SIA, WEST IATRONS SIA 41950,00 Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. 18.05.2016. 30.06.2016. Par veikto Darbu savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās maksājuma summas. Par Pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Maksas. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.
2016/16-4 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīga, Bruņinieku iela 72b Telpu uzkopšana Personalizācijas centrā SIA "TALANTS" 3206,88 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-1 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīgš, J.Alunāna ielā 1 Telpu uzkopšana Rīgas 2.nodaļā Ilga Stahovska 3553,44 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-3 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Telpu uzkopšana Rīgas 4.nodaļā SIA "Tīrības centrs" 3169,80 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-5 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Madona, Saules iela 17 Telpu uzkopšana Madonas nodaļā SIA "Tīrības centrs" 881,16 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-9 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Daugavpils, 18.novembra iela 105 Telpu uzkopšana Daugavpils nodaļā SIA "Tīrības centrs" 2069,28 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-14 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Valmiera, Meža iela 7. Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā SIA "Tīrības centrs" 935,52 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-13 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Tukums, Raudas iela 4 Telpu uzkopšana Tukuma nodaļā SIA "Tīrības centrs" 958,44 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-10 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Dobele, Uzvaras iela 4 Telpu uzkopšana Dobeles nodaļā SIA "Tīrības centrs" 1016,28 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-6 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Saldū, Lielā ielā 3 Telpu uzkopšana Saldus nodaļā SIA "Tīrības centrs" 758,04 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-2 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu uzkopšana Rīgas 3.nodaļā SIA "Tīrības centrs" 3828,72 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-7 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. A.Lerha Puskaiša iela 6, Talsi Telpu uzkopšana Talsu nodaļā Dzintra Kalniņa 804,00 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-15 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Ventspils, Užavas iela 8 Telpu uzkopšana Ventspils nodaļā SIA "Tīrības centrs" 1314,00 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-11 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Liepāja, Graudu ielā 45 Telpu uzkopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 1749,00 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/16-8 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Alūksne, Dārza iela 11 Telpu uzkopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 653,64 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, turpmāk saukts „Akts”, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. 2016/16 29.04.2016. 13.05.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
75/2016 Telpu uzkopšana 01.06.2016. 31.05.2017. Līmbaži, Cēsu iela 28 Telpu uzkopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 588,36 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu.2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/15 Pakalpojuma 25.05.2016. 25.05.2018. Rīga Dokumentu apsardze to pārvadāšanas laikā Rīgas robežās APSARDZE RĪGA SIA 40920,00 Pasūtītājs apmaksā Darbus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktā ietverto un akceptēto informāciju, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu; 2016/15 06.05.2016. Par Darbu savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās apmaksas Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās apmaksas Summas. Pasūtītājs var ieturēt līgumsodu no Izpildītāja sniegto Pakalpojumu, vai sniegto Pakalpojuma daļas samaksas, kā arī pieprasīt Līgumsoda atsevišķu samaksu, ja Izpildītāja atbildība ir iestājusies pēc sniegto Pakalpojumu apmaksas, vai maksājums par sniegto Pakalpojumu daļu nesedz līgumsoda apmēru. Katrai no pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms tā termiņa beigām, norādot iemeslu un brīdinot rakstiski otro pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir izpildītas šajā Līgumā paredzētās saistības līdz Līguma laušanas dienai. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta nosacījumus.
67/2016 Sadarbības 12.05.2016. 31.12.2022. Patvēruma meklētāju centrs Darba vietas aprīkojuma nodrošināšana Patvēruma meklētāju centrā un atbalsta sniegšana sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšanai. Sabiedrības integrācijas fonds 0,00 Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem. SIF ir tiesīgs vienpusēji izbeigt LĪGUMU, par to rakstiski brīdinot PMLP 1 (vienu) kalendāro mēnesi iepriekš. PMLP nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu segšanu saistībā ar LĪGUMA izbeigšanu.Visus strīdus un domstarpības, kas rodas LĪGUMA izpildes laikā, PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā.
2016/14-PMIF Pakalpojuma 28.04.2016. 30.12.2017. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu kurdu valodā un urdu valodā SIA Konels, SIA Skrivanek Baltic 41999,00 Vienošanās summā ietilpst visas ar Darba izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā, dokumentāli pierādāmi sabiedriskā transporta vai nakšņošanas izdevumi Latvijas Republikas teritorijā. PMLP2016/14-PMIF 22.04.2016. Ja Izpildītājs neatbild uz Pasūtītāja elektronisko uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 10,00 (desmit eiro un nulle centi) eiro apmērā par katru Pasūtījumu.Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi vairāk kā par 3 (trīs) darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Vienošanās izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Vienošanās noteikumus.
2016/10-PMIF Pirkuma 27.04.2016. 30.12.2017. Rīga Pārtikas paku fasēšan un piegāde Dobeles dzirnavnieks 38860,22 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu par Līguma 2.1. punktā norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Preces saņemšanas 2016/10-PMIF 22.03.2016. 05.04.2016. 7.3. Ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav piegādājis Preci, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.
47/2016-PMIF Pakalpojuma 27.04.2016. 31.12.2017. Rīga, PMC Psihologa pakalpojuma sniegšana patvēruma meklētājiem PMC Marina Fomičeva 3960,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas- nodošanas aktu parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto summu. Par Līgumā noteiktās apmaksas savlaicīgu neizpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Laikā neiesniedzot atskaites vai neattaisnotu iemeslu dēļ neierodoties uz iepriekš saskaņotām Konsultācijām, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līguma termiņam beidzoties, Darbi tiek pārtraukti. Ja maksimālais Līgumā paredzētais Darbu apjoms nav izpildīts, Pusēm ir pienākums konstatēt un Aktā fiksēt faktiski paveikto Darbu apjomu.
66/2016 Pakalpojuma 25.04.2016. 24.04.2017. Ogre, Brīvības iela 33. Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu pēc savas iniciatīvas, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas izpildīti līdz Līguma izbeigšanas dienai. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2016/7 Pakalpojuma 20.04.2016. 31.03.2017. Rīga Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas (PIZIS) uzturēšana iSOFT SOLUTIONS SIA 9975,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2016/7 02.03.2016. 14.03.2016. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt neatbilstošas kvalitātes Darbus un fiksēt rakstveidā konstatētos trūkumus.Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2016/13-PMIF Apsardzes 19.04.2016. 31.12.2017. Patvērumu meklētāju centrs Par apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Patvēruma meklētāju centrā Apsardze Ror SIA 77496,26 3.1. Pasūtītājs ikmēneša rēķina apmaksu par šī Pakalpojuma izpildi veic euro, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī un Izpildītāja iesniegto rēķinu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. 2016/13-PMIF 04.04.2016. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgās neatmaksātās summas. 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādai Pušu darbībai vai bezdarbībai.
40/2016 Pakalpojuma 01.04.2016. 31.03.2019. Rīga Vēstuļu frankēšanas mašīnas tehniskā apkoe SIA "Posttech" 572,04 Vienu reizi Ceturksnī līdz nākamā mēneša 10.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu par iepriekšējā Ceturksnī Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem. Samaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinus. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties līguma izpildes laikā, tiek izskatīti abpusējās sarunās. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs un Izpildītājs ir tiesīgi izbeigt šo līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš un līdz līguma izbeigšanai veicot visus savstarpējos norēķinus.
44/2016 Pakalpojuma 23.03.2016. 31.03.2019. Rīga Virszemes TV Biznesa klientiem SIA "Lattelecom" 338,16 Abonēšanas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Pakalpojuma ierīkošanas dienu. Par nepilnu mēnesi abonēšanas maksa tiek aprēķināta atbilstoši Pakalpojuma sniegšanas laikam attiecīgajā mēnesī ar precizitāti līdz 1 (vienai) kalendārajai dienai. Visus norēķinus par elektronisko sakaru pakalpojumiem Abonents apņemas veikt līdz rēķinā norādītajam datumam. Mainoties Pakalpojuma tarifiem, Lattelecom vienu mēnesi iepriekš izsūta Abonentam rakstveida paziņojumu. Par katru maksājuma kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentus 0,3% apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. Ja Abonents vienpusēji izbeidz Līgumu vai Pakalpojuma sniegšana Abonentam tiek pārtraukta viņa vainas dēļ pirms Pakalpojuma lietošanas minimālā termiņa beigām, papildus jau veiktajiem maksājumiem par Pakalpojumu Abonents maksā kompensāciju 100% abonēšanas maksas apmērā no Līguma pielikuma pārtraukšanas dienas līdz Pakalpojuma minimālā lietošanas termiņa beigām.
2016/3 Pirkuma 22.03.2016. 21.04.2016. Rīga Specifiska dizaina PIN aplokšņu iizgatavošana un piegāde "X INFOTECH" SIA 7260,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Piegādātāja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu. 2016/3 02.03.2016. 14.03.2016. Par Līgumā noteikto maksājumu kavēšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no maksājuma summas. Gadījumā, ja Piegādātājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegādātājs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā desmit darba dienas.
2.1-34/16/58 Telpu noma 22.03.2016. 20.06.2016. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 104,13 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
e-37/2016 Sadarbības 11.03.2016. Aksnītes novada dome, Skolas iela 7, Aksnīte, Aksnītes nov., LV5208 Aknīste pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-41/2016 Sadarbības 11.03.2016. Pāvilostas novada pašvaldība, Dzīntaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 Pāvilostas pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-38/2016 Sadarbības 08.03.2016. Salas novada pašvaldība, Susējas ielā 9, Sala, Salas no., LV-5230 Salas novada pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv SALAS NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-39/2016 Sadarbības 08.03.2016. Jaunpils novada dome, "Ērģelneiki", Junpils, Jaunpils nov., LV3145 Jaunpils novada pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBA, VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
2016/2 Pakalpojuma 07.03.2016. 31.12.2016. Rīga Uzturēšanas pakalpojuma sniegšana 3 Utimaco HSM iekārtām Utimaco IS GmbH 10140,00 Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. 2016/2 22.01.2014. 02.02.2016. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei.Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
35/2016 Pirkuma 01.03.2016. 28.02.2020. Latvija Dzeramā ūdens pasūtīšana un piegāde patvēruma meklētāju intervēšanas telpām SIA "VENDEN" 1000,00 Pasūtītājs veic norēķinus par piegādāto ūdeni un Iekārtu īri ar pārskatījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Piegādātāja izrakstīto Preču pavadzīmju un rēķinu par Iekārtu īri par attiecīgo norēķinu periodu saņemšanas vai skaidrā naudā Piegādātāja pārstāvim piegādes brīdī. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro noteiktos maksājumu veikšanas termiņus, tam ir pienākums maksāt līgumsodu 0.5 % apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Šajā gadījumā Piegādātājam ir tiesības naudas līdzekļus, kas ienāk no Pasūtītāja vispirms novirzīt līgumsoda segšanai un tikai pēc tam dzēst pamatparādu Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji vienojoties.
24/2016 Pakalpojuma 25.02.2016. Rīga Datu nesēju iznīcināšana un pārstrāde SIA Līgatnes papīrs 0,00 Puse, kura nav izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Ja Izpildītājs pieļauj trešo personu piekļuvi Dokumentos iekļautajai informācijai un nenodrošina Dokumentos iekļautās informācijas un datu drošības saglabāšanu Darbu izpildes un transportēšanas laikā, viņš ir atbildīgs par to LR spēka esošās likumdošanas ietvaros. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2015/21 Pakalpojuma 24.02.2016. 24.02.2018. Rīga Personu apliecinošu dokumentu infirmācijas sistēmas (PADIS) programmatūras uzturēšana un papildināšana Lattelecom Technology SIA 470200,00 Norēķini par Pamatpakalpojumiem tiek veikti reizi kalendārajā ceturksnī, iepriekšējā mēnesī pirms attiecīgā kalendārā ceturkšņa maksājot par nākamo norēķinu periodu, bet par Papildpakalpojumiem – par faktiski veiktiem Pakalpojumiem ar pēcapmaksu. 2015/21 23.07.2015. 26.08.2015. Par savlaicīgu Līgumcenas daļas samaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētās maksājumu summas. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Pakalpojumu izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi, vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
27/2016 Pirkuma 24.02.2016. 14.03.2018. Rīga Par Frankēšanas mašīnas Francotyp-Postalia Optimal termodrukas kasešu un uzlīmju pārdošanu un piegādi SIA Posttech 3999,00 Summā ir iekļauti Piegādātāja taisītie izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi un uzstādīšanu. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Summu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par saņemto Preču savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Piegādātājs var uzlikt Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās Summas.Par Pasūtījuma piegādes termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvo Preču apmaiņas termiņa nokavējumu Pasūtītājs var uzlikt Piegādātājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no termiņā nepiegādāto vai neapmainīto Preču Summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Pasūtījuma Summas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
IP-16-258-lī Telpu noma 18.02.2016. 17.02.2021. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu nomas līgums Rīgas 3. nodaļai Eduarda Smiļģa ielā 46 Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija 2490,79 Maksājumus par Nekustamā īpašuma lietošanu Nomnieks sāk maksāt no Līguma parakstīšanas dienas. Nomas maksu Nomnieks veic pa kalendārajiem mēnešiem un tos ieskaita Iznomātāja norēķinu kontā par kārtējo kalendāro mēnesi līdz mēneša 10.(desmitam) datumam saskaņā ar Iznomātāja izsniegto rēķinu.Nekustamā īpašuma nodokli Nomnieks maksā saskaņā ar pašvaldības kompetentās iestādes izsniegtajiem maksāšanas paziņojumiem. Kārtējā taksācijas perioda sākumā pašvaldības kompetentā iestāde rakstiski paziņo Nomniekam par aprēķināto nodokļa summu un samaksas kārtību. Par samaksas termiņa neievērošanu Nomnieks Iznomātājam maksā kavējuma procentus 0,1% apmērā no kopējās pamatparāda summas par katru nokavēto dienu. Visi no Nomnieka saņemtie maksājumi pirmām kārtām dzēš kavējuma procentus. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa, 1 (vienu) mēnesi iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu Nomniekam.Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Telpu nomas maksu nosaka Rīgas domes Īpašuma departamenta pieaicināts sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Nomnieks sedz Iznomātāja izdevumus par pieaicinātā sertificētā nekustamā īpašuma vērtētāja īpašuma nosacītas nomas maksas vērtējuma veikšanu, sedzot to kā atsevišķu, vienreizēju maksājumu vai sadalot vairākos maksājumos. Nomas maksu nesamazina pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas.
28/2016 Pakalpojuma 17.02.2016. 31.05.2016. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļas telpās Eduarda Smiļģa ielā 46 Marika Lāce 403,47 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Izpildītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par bojājumiem, kādi radušies Darbu veikšanas laikā un apņemas tos izlabot par saviem līdzekļiem. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei neievērojot Līguma noteikumus. Puses savstarpēji vienojoties var pagarināt Līguma termiņu vai arī lauzt Līgumu. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par to 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš
15/2016 Pirkuma 16.02.2016. 16.02.2017. Latvija Termopapīra piegāde rindu sistēmas Q-matic, Q-NET biļešu printerim. SIA PRISTIS 3999,00 Apmaksa par piegādāto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto summu ar pievienotās vērtības nodokli. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
23/2016 Pakalpojuma 09.02.2016. 08.02.2017. Rīga Lattelecom Interaktīvās TV pakalpojums Lattelecom SIA 254,37 Abonents apņemas maksāt par Pakalpojumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem Lattelecom tarifiem un šī Līguma Pielikumam Nr.1. Bojājuma gadījumā elektronisko sakaru pakalpojumu abonēšanas maksu pārrēķina, ja Pakalpojumu nevar izmantot no Abonenta neatkarīgu apstākļu dēļ ilgāk par 3 (trim) dienām, skaitot no nākamās dienas pēc pieteikuma saņemšanas.Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom nokavējuma procentu 0,3% apmērā no nesamaksātās summas. Visa samaksātā naudas summa vispirms tiek novirzīta nokavējuma procenta segšanai. Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš. Lattelecom ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu un izbeigt šo Līgumu, ja Pakalpojums tiek nodrošināts, izmantojot citu saistītu pakalpojumu un tiek pārtraukta saistītā pakalpojuma sniegšana.
02/02/2016 Telpu noma 02.02.2016. 01.02.2021. Jelgava, Užavas iela 8 Telpu noma Jelgavas nodaļai Jelgavā, Užavas ielā 8. JELGAVAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMU PĀRVALDE SIA 297,83 Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un vienlaicīgi ar Maksas veikšanu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus, ja Ja NOMNIEKS nemaksā nomas maksu un citus Līgumā paredzētos maksājumus ilgāk, kā trīs mēnešus. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. NOMNIEKS paziņo IZNOMĀTĀJAM rakstiski, ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš par gaidāmo telpu atbrīvošanu, sakarā ar Līguma izbeigšanos vai ar to atbrīvošanu pirms termiņa un nodod tās savlaicīgi, saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu
2016/1 Pakalpojuma 01.02.2016. 31.01.2017. Rīga Informatīvā tālruņa nodrošināsāna SIA "Lattelecom" 31457,40 Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no rēķina un atskaites saņemšanas dienas, samaksājot ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītajā bankas norēķinu kontā. Bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā ir uzskatāms par samaksas dienu. 2016/1 12.01.2016. 25.01.2016. Puses normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un apmērā atbild par zaudējumiem, kas otrai pusei nodarīti viņu vainojamas rīcības rezultātā. Līgumsods neatbrīvo Izpildītāju no zaudējumu atlīdzības pienākuma. Maksājuma nokavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā par katru maksājuma nokavējuma dienu no Izpildītāja kārtējā rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Izpildītāja kārtējā rēķina norādītās summas. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru Pusi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto Pakalpojumu.
16/2016 Pakalpojuma 01.02.2016. 31.01.2017. Rīga Īsā koda numura pakalpojuma nodrošināšana. SIA LATTELECOM 192,09 Abonents maksā Lattelecom Pakalpojuma ikmēneša abonēšanas maksu.4.5. Lattelecom katru mēnesi, sākot ar Īsā koda numura Līguma parakstīšanas brīdi, nosūta Abonentam rēķinu par Īsā koda numura abonēšanas pakalpojumiem, maksu iekļaujot Abonenta ikmēneša rēķinā par saņemtajiem elektronisko sakaru pakalpojumiem. Par katru rēķina samaksas kavējuma dienu Abonents maksā Lattelecom līgumsodu 0,3% (trīs desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas. Parāda saistību gadījumā kārtējais maksājums tiek segts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu dzēšanas. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu pēc minimālā termiņa beigām, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei vismaz 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš.
13/2016 Pakalpojuma 01.02.2016. 31.12.2017. Rīga Pārvaldes transportlīdzekļu mazgāšana, virsbūves un salona tīrīsana ENRI SIA 3999,00 Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākošā mēneša 10. (desmitajam) datumam, ja Izpildītājs ne vēlāk kā piecas dienas pirms apmaksas termiņa beigām ir iesniedzis rēķinu par apmaksas veikšanu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Līguma neizpildīšanu noteiktajā laikā Pasūtītājs maksā Izpildītājam kavējuma naudu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nenomaksātā parāda summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nenomaksātā parāda summas. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
8/2016 Pakalpojuma 29.01.2016. 29.02.2016. UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU PĀRBAUDE 35 PMLP NODAĻĀS UN 13 PMLP AUTOMAŠĪNĀS SIA "LAT-VIAN" 2150,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bez atrunām parakstīta Akta abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienas iepriekš ir iesniedzis rēķinu – faktūru. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Maksas apmaksu Par Līgumā noteikto maksājumu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās maksājuma summas. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvi veikto Darbu trūkumu un defektu novēršanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas.Ja Izpildītājs veicis nevērīgu ugunsdzēšamo aparātu pārbaudi, Puses nes materiālo atbildību pilnā apmērā, par otrai pusei radītajiem zaudējumiem, sakarā ar šī līguma nosacījumu neizpildi. Puses savstarpēji vienojoties var pagarināt Līguma termiņu vai arī lauzt Līgumu. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot otrai Pusei par to 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
2.1-34/16/15 Telpu noma 19.01.2016. 15.03.2016. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmena kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 69,42 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
4/2016 Pakalpojuma 08.01.2016. 19.01.2016. Rīga Par telpu pārplānojuma skices izstrādi PMLP Rīgas 3.nodaļai Eduarda Smiļģa ielā 46. SIA "SALONS ARKA" 1400,00 Samaksas kārtība Apmaksu par Darbu veikšanu Pasūtītājs divdesmit darba dienu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā. 4.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus, vienlaicīgi ar maksu par Darbiem. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no ikmēneša maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no ikmēneša maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
1/2016 Pirkuma 07.01.2016. 06.01.2017. Rīga Par biļešu iegādi ar nepersonalizētajām viedkartēm Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" 3999,00 Maksājums par PIRCĒJA Pasūtījumu tiek veikts, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izsniegtu rēķinu. PIRCĒJAM ir pienākums samaksāt PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu pilnā apmērā 10 (desmit) dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas, pārskaitot naudu uz PĀRDEVĒJA rēķinā norādīto norēķinu bankas kontu. 2.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Ja PIRCĒJS nokavē rēķinu samaksas termiņu, PĀRDEVĒJS ielādē e-talonos biļeti/es Līgumā noteikto dienu laikā pēc rēķina samaksas pilnā apmērā. Rēķinu samaksas termiņu neievērošanas gadījumā PIRCĒJS ir atbildīgs par e-talonos ielādētās/o biļetes/šu derīguma termiņu nobīdi un PIRCĒJAM nav tiesības atteikties pieņemt e-talonus ar šādā veidā ielādētu/ām biļeti/ēm. 7.3. LĪDZĒJIEM ir tiesības jebkurā laikā izbeigt Līgumu, paziņojot par to otram LĪDZĒJAM rakstiski 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un ja tās parakstīs abi LĪDZĒJI.
e-106/2015 Sadarbības 04.01.2016. Kultūras laukumā 1A, Viļāni, LV-4650 Viļānu pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA, VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA, PMLP 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
3/2016 Pakalpojuma 01.01.2016. 31.12.2016. Rīga, Ezermalas 8a Par 3, atkritumiem paredzēto, slēgto konteineru nomāšanu telpām Ezermalas ielā 8a. SIA "Ragn-Sells" 102,48 Pasūtītājs maksu par Atkritumu izvešanu veic, pārskaitot summu, kura uzrādīta rēķinā, Izpildītāja kon¬tā līdz rēķinā norādītajam datumam, ja Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar maksas par Atkritumu izvešanu samaksu. 4.4. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar maksas par Atkritumu izvešanu samaksu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Pasūtītājs ir atbildīgs par viņa norādītajā teritorijā novietoto Izpildītāja konteineru saglabāšanu un atbild par to bojāšanu, zādzību u.tml. Ja konteineri tiek bojāti, tos nepareizi lietojot, tad bojāto konteineru remonts un nomaiņa notiek par Pasūtītāja līdzekļiem. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir pieļāvis konteineru pazušanu vai bojāšanu, viņš atlīdzina Izpildītājam konteineru atlikušo vērtību. 5.3. Par Līgumā minēto rēķinu savlaicīgu neapmaksāšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, var pagarināt līguma darbības laiku vai izbeigt līgumu. Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
2015
162/2015 Telpu noma un ēdināšanas pakalpojumi 21.12.2015. 11.02.2016. Rīga Telpu īre un ēdināšana viesnīcā Avalon konferences rīkošanai 2016.gada 10. un 11. februārī SIA "HWS Management" 1338,80 Pasūtītājs pārskaita Summu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par savlaicīgu norēķinu neveikšanu vai neveikšanu vispār Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) dienā no nenomaksātās summas par katru kavēto dienu viesnīcas norādītajā norēķinu kontā. Bankas komisiju par pārskaitījumu sedz Pasūtītājs. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsaistību izpildes. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgu rēķinu apmaksu, Izpildītājam ir tiesības nepieņemt turpmākus pasūtījumus, kā arī atcelt apstiprinātos pasūtījumus. 3.4.Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto pakalpojuma uzsākšanas termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavējuma stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
130/2015 Pakalpojuma 18.12.2015. 30.12.2016. Rīga Specializētās apsardzes signalizācijas tehniskā apkope 2016.gadam PADD Personalizācijas centrā SIA "Evidence Network" 1500,00 Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus. Summā ietilpst visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies ar Darbu izpildi. Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Par Līgumā noteikto maksājumu savlaicīgu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
Vispārīgā vienošanās 2015/23 Pakalpojuma 16.12.2015. 15.12.2017. Latvija Mutiskā un rakstveida tulkošanas pakalpojuma nodrošināšanas vjetnamiešu valodā Baltic Translations SIA, KONELS SIA, LINEARIS SIA 50000,00 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Vienošanās summā ietilpst visas ar Darba izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā, dokumentāli pierādāmi sabiedriskā transporta vai nakšņošanas izdevumi Latvijas Republikas teritorijā, ko Pasūtītājs papildus apmaksā Izpildītājam, ja mutiskās tulkošanas pakalpojumi tiek veikti ārpus Rīgas pilsētas teritorijas. nakšņošanas izdevumi Latvijas Republikas teritorijā, ko Pasūtītājs papildus apmaksā Izpildītājam, ja mutiskās tulkošanas pakalpojumi tiek veikti ārpus Rīgas pilsētas teritorijas. Par veikto Darbu savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās maksājuma summas. Ja Izpildītājs neatbild uz Pasūtītāja elektronisko uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 10,00 (desmit eiro un nulle centi) eiro apmērā par katru Pasūtījumu. Vienošanās var tikt vienpusēji lauzta otru Puses rakstiski brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
133/2015 Pakalpojuma 16.12.2015. 30.12.2016. Rīga Piekļūšanas kontroles sistēmu apkope durvīm un turniketiem Rīgas 2. nodaļā 2016.gadam AS "STA Group" 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Par Līgumā noteikto maksājumu savlaicīgu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
2015/31 Pirkuma 15.12.2015. 21.12.2015. Rīga Par 30 foto ekrānu piegādi SIA Komerccentrs DATI grupa 24750,00 Līguma summā ir iekļautas visas ar Iekārtu piegādi saistītās izmaksas. Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Piegādātāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2015/31 02.12.2015. 14.12.2015. Par Līguma summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par Līgumā noteikto piegādes termiņu nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja Piegādātājs kavē Iekārtu piegādi vairāk kā 10 (desmit) dienas, pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu.
132/2015 Pakalpojuma 15.12.2015. 30.12.2016. Rīga Piekļūšanas kontroles sistēmu apkope durvīm un turniketiem PADD Personalizācijas centrā 2016.gadam AS "STA Grupa" 1500,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Līgumā noteikto maksājumu savlaicīgu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
159/2015 Pakalpojuma 10.12.2015. 31.12.2016. Cēsis Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Cēsīs Rihards Saule 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2015/32 Pirkuma 08.12.2015. 28.12.2015. Rīga Attālinātās saziņas risinājuma (Pexip Infinity 50 lietotāju licence 36 mēnešiem) iegāde. Santa Monica Networks SIA 24608,24 Līguma summā ir iekļautas visas ar Iekārtu piegādi saistītās izmaksas. Apmaksa par saņemto Risinājumu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Piegādātāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2015/32 17.11.2015. 30.11.2015. Par Līguma summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par Līgumā noteikto piegādes termiņu nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja Piegādātājs kavē Risinājuma piegādi vairāk kā 10 (desmit) dienas, pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu.
79/2015 Teplu noma 04.12.2015. 31.12.2019. Aizkraukle, Gaismas iela 4 Telpu noma Aizkraukles nodaļai SIA "Aizkraukles sabiedrība" 250,80 Nomnieks maksājumus par Telpu lietošanu, komunālajiem maksājumiem un Telpu tīrīšanu veic ar pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākamā mēneša 20.datumam. Nomnieka pienākums ir veikt maksājumus Iznomātāja noteiktajā termiņā, ja Iznomātājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms termiņa iestāšanās ir iesniedzis Nomniekam rēķinu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs lauzt Līgumu, neatlīdzinot zaudējumus. NOMNIEKS paziņo IZNOMĀTĀJAM rakstiski, ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus iepriekš par gaidāmo telpu atbrīvošanu, sakarā ar Līguma izbeigšanos vai ar to atbrīvošanu pirms termiņa un nodod tās savlaicīgi, saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu; Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei.
153/2015 Pakalpojuma 03.12.2015. 25.12.2015. Saldus Apkures sistēmas remonts Saldus noaļā SIA "Saldus nama pārvaldnieks 399,35 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas uz Izpildītāja izrakstīta rēķina 30 dienu laikā no rēķina iesniegšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Summa ir ieskaitīta Izpildītāja norēķinu kontā. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājumu summas. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu (vai nekvalitatīvu izpildi), vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
150/2015 Telpu noma 03.12.2015. 30.12.2017. Rīga Telpu noma svinīgās ceremonijas "Solījuma par uzticību Latvija Republikai došanas un parakstīšanas svinīgā ceremonija" nodrošināšanai Rīgas 4.nodaļā Rīgas Austrumu izpilddirekcija 95,21 Pasūtītājs par saņemto pakalpojumu norēķinās 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktos un rēķinā minēto summu. Ja Pasūtītājs kavē maksājumu apmaksas termiņu, tas maksā nokavējuma procentus 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no visas nesamaksātās summas, pamatojoties uz Izpildītāja atsevišķu rēķinu. Ja Izpildītājs nenodrošina Telpu nodošanu Izpildītājam Ceremonijas norisei Līgumā noteiktajā termiņā, tad tam jāmaksā nokavējuma procenti 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā par katru kavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no paredzētās samaksas summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
156/2015 Pakalpojuma 03.12.2015. 31.12.2016. Liepāja Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Raivis Bružis 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
154/2015 Pakalpojums 03.12.2015. 31.12.2016. Liepāja Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Laura Budkeviča 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
157/2015 Pakalpojuma 03.12.2015. 31.12.2016. Liepāja Klavieru pavadījuma pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Elita siliņa 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
155/2015 Pkalpojuma 03.12.2015. 31.12.2016. Liepāja Dzejas priekšnesuma pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Liepājā Iveta Ļesina 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
122/2015 Telpu noma 03.12.2015. 31.12.2020. Ventpils Telpu noma Ventspils nodaļai Ventspilī, Užavas ielā 8. Pas'valdības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" 593,92 NOMNIEKS ieskaita IZNOMĀTĀJA kontā nomas maksu par vienu mēnesi ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša 20. datumam. Nomas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar Telpu nomu, daļējas samaksas gadījumos, Nomnieka maksājums, ievērojot Civillikuma 1843.panta nosacījumus, vispirms tiks ieskaitīts vēl nenomaksātajos nokavējuma procentos, bet palikušais atlikums tiks izlietots pamatparāda samazināšanai un tikai pēc tam līgumsoda dzēšanai. Pamatparāds tiek samazināts, vispirms dzēšot vecāko saistību – pirmkārt, nomas maksu, un pēc tam maksu par pakalpojumiem, kas saistīti ar Telpu nomu, un citus maksājumus. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
126/2015 Pakalpojuma 02.12.2015. 01.12.2016. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas serviss un nomas pakalpojumi A/S Berendsen Tekstila Serviss 3999,00 Izpildītājs katru mēnesi nosūta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Pakalpojumiem. Pasūtītājam Pakalpojumu norēķins ir jāveic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par samaksas dienu uzskatāms datums, kad Pasūtītājs ir devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Maksu par Pakalpojumiem Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā bankas kontā. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no aizkavētā maksājuma summas. 6.4. Ja Izpildītājs daļēji vai pilnīgi neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Pakalpojuma veikšanas nokavējumu 0.1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētā Pakalpojuma vērtības par katru nokavēto Pakalpojuma sniegšanas kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Pakalpojuma vērtības. Līgumu pirms termiņa var izbeigt par to rakstiski paziņojot otrai pusei ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, norādot izbeigšanas iemeslu.Ja Līguma darbības laikā kopējā Līguma summa sasniedz Eur 3999,00 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņus eiro un nulle centu) bez PVN, Puses veic pilnīgus savstarpējus norēķinus un Līgums automātiski zaudē savu spēku.
151/2015 Pakalpojuma 02.12.2015. 31.12.2016. Dobele Sauso sadzīves atkritumu izvešana Dobeles nodaļai SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" 0,00 Par šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (viena desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma apmēra. Par šajā Līgumā noteikto atkritumu izvešanas termiņu neievērošanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 0,50 (nulle eiro un piecdesmit centi) dienā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2015/30 Pakalpojuma 02.12.2015. 01.08.2016. Rīga Uzturēšanās atļauju statistikas programmatūras uzturēšana SIA "Lattelecom Technology" 41670,00 Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un reizē ar maksu par Darbiem. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. 2015/30 20.11.2015. 01.12.2015. Par savlaicīgu Maksas samaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas.Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi, vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līgumcenas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
127/2015 Pirkuma 01.12.2015. 30.11.2016. Rīga Preču iegāde DEPO veikalos SIA "DEPO DIY" 3999,00 Preču apmaksa tiek veikta pēcapmaksas veidā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Pavadzīmes parakstīšanas dienas. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja norēķinu kontā. Gadījumā, ja kādas Pavadzīmes samaksa netiek veikta šajā punktā noteiktajā termiņā, tad Pārdevējam ir tiesības vienpusēji bez iepriekšēja Pircēja brīdinājuma samazināt Preču apmaksas termiņu turpmākajiem preču pirkumiem, kas tiek norādīts Pārdevēja Pavadzīmē. Gadījumā, ja Pircējs kavē Preču apmaksas termiņu, tad Pārdevējs ir tiesīgs prasīt nokavējuma procentus 0,5% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru kavēto dienu. Minētie nokavējuma procenti tiek pievienoti pie nākamās Pavadzīmes vai par to tiek izrakstīts atsevišķs rēķins. Nokavējuma procentu piemērošanas gadījumā jebkuri Pircēja veiktie maksājumi vispirms tiek ieskaitīti nokavējuma procentuapmaksai un tikai pēc piemēroto nokavējumu procentu pilnīgas apmaksas atlikusī summa tiek ieskaitīta pamatparāda apmaksai. Pārdevējs var vienpusēji nekavējoties izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pircējam rakstveidā, gadījumā, ja Pircējs regulāri (t.i., vismaz trīs reizes sešu mēnešu laikā) kavē Pavadzīmju apmaksas termiņus.
2015/28 Pirkuma 01.12.2015. 21.12.2015. Rīga TRĪSDESMIT SEPTIŅU DIGITĀLO FOTOKAMERU AR OBJEKTĪVU UN STATĪVU IEGĀDE SIA "IB Serviss" 13933,09 Preces piegādes tiek veiktas ar Pircēju iepriekš saskaņotā datumā un laikā. Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto Summu. Visi piemērojamie nodokļi tiek maksāti papildus un vienlaicīgi ar Summas samaksu. 2015/28 12.11.2015. 24.12.2015. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
2015/29 Pirkuma 01.12.2015. 14.12.2015. Rīga KOFAX licenšu iegāde un uzstādīšana "DigitalStream" SIA 9600,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto Summu. 2015/29 24.11.2015. 04.12.2015. Par Līgumā noteikto maksājumu kavēšanu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā 10 (desmit) darba dienas.
2015/27 Pirkuma 01.12.2015. 18.12.2015. Rīga Mobilās tehnikas vadības procesa nodrošināšanai SIA "MarkIT Latvija" 17600,00 Līguma summā ir iekļautas visas ar Iekārtu piegādi saistītās izmaksas. Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Piegādātāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2015/27 12.11.2015. 24.11.2015. Par Līguma summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par Līgumā noteikto piegādes termiņu nokavējumu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
158/2015 Pakalpojuma 01.12.2015. 11.12.2015. Rīga, Daugavpils ielā 31 Eksamināciju telpu remonts Rīgas 4. nodaļā MODELLING AND CONSULTING IN MATERIAL TECHNOLOGIES SIA 3949,65 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu (vai nekvalitatīvu izpildi), vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
163/2015 Pakalpojuma 01.12.2015. 11.12.2015. Jūrmala Grīdas seguma virskārtas atjaunošana un grīgas daļēja restaurācija Jūrmalas nodaļā SIA "ASB Trade" 2442,94 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 60 dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājumu summas. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu (vai nekvalitatīvu izpildi), vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
2016/6 Pakalpojuma 17.11.2015. 27.06.2019. Rīga Vēlētāju reģistra sagatavošana 2017.gadam pašvaldību vēlēšanām un uzturēšanā trīs gadiem RIX Technologies AS 630000,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā rēķina. Norēķinus veic pa posmiem viena tekošā gada ietvaros sākot no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši plānoto uzturēšanas pakalpojumu apjomam. 2016/6 20.05.2016. 27.06.2016. 5.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs vairākkārtīgi (vismaz divas reizes) nepilda Līgumā noteiktos pienākumus vai Izpildītāja darbinieki rupji pārkāpj Iedzīvotāju reģistra departamenta iekšējās darba kārtības, drošības vai citus speciālos noteikumus, un Izpildītāja darbinieki ar parakstu ir apliecinājuši, ka ievēros tos. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
144/2015 Pirkuma 12.11.2015. 12.11.2016. Rīga Preču iegāde JYSK veikalos JYSK LINNEN N FURNITURE SIA 3000,00 Pircējs veiks norēķinus ar Pārdevēju par precēm, veicot rēķinu apmaksu septiņu darba dienu laikā no rēķina un pavadzīmes saņemšanas dienas. Pircējs apmaksu veic, pārskaitot naudas līdzekļus Pārdevēja izrakstītā rēķinā uzrādītajā bankas kontā, ja Puses katrā konkrētā gadījumā nav vienojušās savādāk. Gadījumā, ja kāda no Pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma noteikumus, vainīgā Puse pilnīgi atlīdzina otrai Pusei radušos zaudējumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Par samaksas nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Līguma summas. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas starp Pusēm sakarā ar šī līguma izpildi, Puses risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskatīšana tiek nodota tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Šis līgums var tikt lauzts, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei 2 (divas) kalendārās nedēļas iepriekš. Šis līgums uzskatāms par izbeigtu tikai tad, kad Puses ir pilnīgi izpildījušas savas saistības viena pret otru saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstiski un tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
129/2015 Pakalpojuma 12.11.2015. 15.12.2015. Rīga Par PMLP ienterneta iekšējās mājas lapas http://manaavize.pmlp.gov.lv biznesa prasību specifikāciju izstrādi WD Systems SIA 3990,00 Līguma summā ir iekļautas visas ar Darbu izpildi saistītās izmaksas.Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu bez atrunām pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanas un parakstīšanas, un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par Līgumā noteikto maksājumu savlaicīgu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no ikmēneša maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no ikmēneša maksājuma summas. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvi veikto Darbu trūkumu novēršanas termiņa nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
2015/26 Pakalpojuma 11.11.2015. 30.11.2016. Rīga KOFAX Programmatūas ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas serveru (UAR) piegāde. DigitalStream SIA 31060,00 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2015/26 29.10.2015. 09.11.2015. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Par Summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
e-148/2015 Sadarbības 09.11.2015. Raiņa iela 1a, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Lielvārdes novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
137/2015 Pakalpojuma 09.11.2015. 31.12.2016. Valmiera Muzikālo pakalpojumu sniegšana pretendentu naturalizācijas ceremonijas laikā Valmierā Inere Reinferlde 200,00 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par likumdošanā noteikto nodokļu pārskaitīšanu valsts budžetā atbild Izpildītājs. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vipārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu pēc savas iniciatīvas, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas izpildīti līdz Līguma izbeigšanas dienai. Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
134/2015 Pakalpojuma 09.11.2015. 30.12.2016. Rīga, J.Alunāna iela 1. Lifta ikmēneša tehniskā apkope Rīgā, J.Alunāna ielā 1. AS "Latvijas lifts - Šindlers" 426,84 Maksu par Darbiem Pasūtītājs apmaksā ar pārskaitījumu uz Izpildīāja norēķinu kontu līdz nākošā mēneša 10 (desmitajam) datumam, saskaņā ar abpusēji parakstītu darbu pieņemšanas nodošanas aktu, ja Izpildītājs ir vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, kurā norādīta Maksa un norēķinu konts, uz kuru Maksa ir jāpārskaita. Ja Izpildītājs ilgstoši (vairāk par 30 dienām) kavē lifta tehniskās apkopes veikšanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Par apkopes savlaicīgu neveikšanau, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1%apmērā no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas par katru kavējums dienu, bet ne vairāk, kā 10% no pieņemšanas nodošanas aktā minētās summas. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, atbilstoši LR pastāvošo likumdošanu.
135/2015 Telpu noma 09.11.2015. 30.12.2016. Jūrmala Telpu noma svinīgās ceremonijas "Solījuma par uzticību Latvija Republikai došanas un parakstīšanas svinīgā ceremonija" nodrošināšanai Jūrmalā Jūrmalas pilsētas muzejs 172,80 Pamats apmaksai par katru Ceremonijas norisi ir Pušu parakstīts Akts, kas aizpildīts atbilstoši Līguma pielikumam, un re''kins, kuru izraksta Iznomātājs. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma netaņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses.
139/2015 Pakalpojumi 09.11.2015. 31.12.2016. Ventspils Ventspils nodaļas naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma nodošanai veltītā svinīgā pasākuma muzikālo priekšnesumu nodrošināšana Sandra Bauere 200,00 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par likumdošanā noteikto nodokļu pārskaitīšanu valsts budžetā atbild Izpildītājs. 2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar līguma vispārējiem nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
131/2015 Pakalpojuma 09.11.2015. 30.12.2016. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas uzturēšana Personalizācijas centrā SIA "Sprinkler service" 3999,00 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar samaksu par Darbiem. Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Par Līgumā noteikto maksājumu savlaicīgu neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Par Darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto Darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
136/2015 Pakalpojumi 09.11.2015. 31.12.2016. Dobele Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Agnese Grabinska 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu pēc savas iniciatīvas, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas izpildīti līdz Līguma izbeigšanas dienai.
141/2015 Pakalpojuma 09.11.2015. 30.12.2016. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Rīgā, Daugavpils ielā 31 Biedrība "Aīda" 1000,00 Maksā ir iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar Darbu veikšanu. Par likumdošanā noteikto nodokļu pārskaitīšanu valsts budžetā atbild Izpildītājs. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
140/2015 Pakalpjuma 09.11.2015. 31.12.2016. Bauska, Uzvaras iela 1 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Bauskā Ilga Pūle 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar līgum avispārējiem noteikumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
138/2015 Pakalpojums 09.11.2015. 31.12.2016. Brīvības iela 120, Jēkabpils Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Jēkabpilī Gunta Davidovska 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par Maksas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs dod rīkojumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt Maksu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. Pusēm 5 (piecu) darba dienu laikā jāpaziņo otrai Pusei par savu norēķinu rekvizītu, adrešu, juridiskā statusa izmaiņām.
2015/20 Paklapojuma 04.11.2015. 03.09.2016. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) drošibas auditu un ielaušanās testu veikšana IT Centrs SIA 9700,00 Līguma summā ir iekļautas visas ar šā līguma izpildi saistītās izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un vienlaicīgi ar apmaksas veikšanu. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas par 80% (astoņdesmit procentiem) no Līguma summas pēc Akta abpusējas parakstīšanas par audita un testēšanas darbu izpildi un ziņojuma iesniegšanu, un attiecīgi pēc Akta abpusējas parakstīšanas par atkārtotu Pasūtītāja konstatēto un Izpildītāja novērsto neatbilstību vai ievainojamību pārbaudi un atzinuma iesniegšanu izrakstīto rēķinu 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas. 2015/20 10.09.2015. 21.09.2015. Pasūtītājs Līgumā paredzētos maksājumus ir tiesīgs pārrēķināt saistību dzēšanai šādā secībā, ievērojot prioritāti norādīto maksājumu secības kārtībā, kur katrs iepriekš uzskaitītais maksājums ir prioritārs pār sekojošo: līgumsodi, atlikusī maksa par Darbiem. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2015/25 Pirkuma 04.11.2015. 18.12.2015. Rīga Rindu sistēmas piegāde un uzstādīšana Pristis SIA 30840,00 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Maksas samaksu. Maksā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies ar Darbu veikšanu, tai skaitā ierīkotās rindu sistēmas sastāvdaļu izmaksas, piegādes un uzstādīšanas izdevumi, uzstādīšanas materiālu izmaksas, programmēšanas izmaksas, transporta un citi izdevumi. apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegto rēķinu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā un Aktā minēto summu. 2015/25 09.10.2015. 20.10.2015. Par Līgumā minēto rēķinu savlaicīgu neapmaksāšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvi veikto Darbu trūkumu novēršanas termiņa nokavējumu, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdu izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.
128/2015 Pakalpojuma 04.11.2015. 25.11.2015. Rīga Gaiteņa remonts telpās Ezermalas ielā 8a SIA "ILG" 3969,87 Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un reizē ar Darbu samaksu. Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu (vai nekvalitatīvu izpildi), vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Summas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.Strīdus, kas rodas sakarā ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja 2 (divu) nedēļu laikā no pirmās sarunas dienas Puses nevar panākt vienošanos, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
73/2015 Pakalpojuma 02.11.2015. 26.11.2015. Patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" ēkas telpu pārplānošana "Arhitektes Ināras Caunītes birojs" SIA 3986,21 Darbu kopējā cenā ir iekļautas visas ar šā līguma izpildi saistītās izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un vienlaicīgi ar apmaksas veikšanu. 3.4. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par nekvalitatīvi veiktiem Darbiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
124/2015 Pakalpojuma 02.11.2015. 31.10.2016. Rīga Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā SIA "Auks" 1809,00 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar samaksu par Darbiem. Apmaksa par papilddarbiem, rezerves daļām, izlietojamiem materiāliem tiek veikta atsevišķi, ar pārskaitījumu, saskaņā ar darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem un rēķiniem triju bankas dienu laikā. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Iekārtu remonta veikšanai nepieciešamo rezerves daļu iegāde tiek veikta par atsevišķu samaksu, pirms Darbu veikšanas saskaņojot rezerves daļu apjomu un izmaksas ar Pasūtītāju. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām.Par Līgumā noteiktās norēķinu kārtības neizpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procentus) no kavētās apmaksas summas Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
142/2015 Pakalpjuma 02.11.2015. 30.11.2015. Rīga Datortīkla modernizācija Personalizācijas centrā NEODATA SIA 2996,71 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Maksas samaksu. Apmaksa par Darbu veikšanu tiek bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas un abpusējas Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, ja Izpildītājs kopā ar aktu ir iesniedzis rēķinu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus veikt šajā Līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darba veidu vai posmu, atsakās vai vilcina Līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu vai nepilnību novēršanu vairāk par 10 (desmit) darba dienām no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas brīža, Pasūtītājs ir tiesīgs kavēto saistību izpildi nodot citiem uzņēmējiem vai veikt saviem spēkiem. Šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus. Tāda Pasūtītāja rīcība neatbrīvo Izpildītāju no pārējo, saskaņā ar šī Līgumu, Darbu veikšanas, kā arī no šī Līguma saistību izpildes. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.
125/2015 Pakalpojuma 02.11.2015. 31.12.2016. Latvija Mobilo telefonu akpope un remonts SIA"EKOSHOP" 3999,00 Pasūtītājs apmaksu veic divdesmit darba dienu laikā no pavadzīmes – rēķina vai Apkopes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, kurā norādīti veiktie darbi un konts, uz kuru ir jāveic pārskaitījums, saņemšanas dienas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdu izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.
86/2015 Pakalpojuma 01.11.2015. 31.10.2016. Rīga Papīra smalcinātāju tehniskā ikmēmeša apkope "Beta Komunikācijas" SIA 1500,00 Apmaksa par izpildītajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 1 (vienu) reizi mēnesī. Pasūtītājs apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu.Pasūtītājam nav pienākuma pasūtīt apkopes veikšanu tādā apmērā, lai sasniegtu pilnu Līguma summu. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (viena desmitdaļas procenta) apmērā no iepriekšējā mēneša maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no iepriekšējā mēneša maksājuma summas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un zaudējumu atlīdzināšanas. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdu izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.
2015/17 Pirkuma 28.10.2015. 30.06.2016. Latvija Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Creen SIA, Ilidans SIA, Modelling and consulting in Material Technologies 41900,00 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. Vienošanās summā ietilpst visas ar Darba izpildi saistītās izmaksas. Gadījumā, ja Vienošanās kopsumma pārsniedz plānotās izmaksas, Vienošanās automātiski tiek izbeigta un Puses veic savstarpējos norēķinus. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. 2015/17 30.09.2015. 12.10.2015. Par veikto Darbu savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no aizkavētās maksājuma summas. Ja Izpildītājs neatbild uz Pasūtītāja elektronisko uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līgumsodu EUR 10,00 (desmit eiro un nulle centi) eiro apmērā par katru Pasūtījumu. Par Pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Maksas. Par konfidencialitātes prasību neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Vienošanās kopsummas. Par iepiekuma tehniskajām prasībām neatbilstošu materiālu izmantošanu Izpildītājs makā līgumsodu 40% (četrsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Vienošanās izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šīs Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Vienošanos ar Izpildītāju: trīs reizes pēc kārtas Vienošanās darbības laikā nav iesniedzis piedāvājumu;kavē Darbu izpildi vairāk kā trīs darba dienas; neveic Darbus. 11.3. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Vienošanās izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses. Ja kāds no Vienošanās noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Vienošanās noteikumus.
2.1-34/15/226 Telpu noma 23.10.2015. 14.12.2015. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma Naturalizācijas eksāmena kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 69,42 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
121/2015 Pakalpojuma 19.10.2015. 11.12.2015. Latvija Par UPS uzstādīšanu PMLP teritoriālās nodaļās Pristis SIA 3985,00 Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus Pasūtītājs veic papildus un vienlaicīgi ar Maksas samaksu. Maksā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam rodas ar saistībā ar Darbu veikšanu, tai skaitā, uzstādīšanas izdevumi, uzstādīšanas materiālu izmaksas, programmēšanas izmaksas, transporta un citi izdevumi, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.1. Maksas samaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā un Aktā minēto summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Par Līgumā minēto rēķinu savlaicīgu neapmaksāšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās summas. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvi veikto Darbu trūkumu novēršanas termiņa nokavējumu, Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdu izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.
120/2015 Pakalpojuma 19.10.2015. 19.11.2015. Rīga Par pieejas kontroles sitēmas modernizāciju PADD Personalizācijas centrā STA Grupa SIA 3962,76 Darbu kopējā cenā ir iekļautas visas ar šā līguma izpildi saistītās izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un vienlaicīgi ar apmaksas veikšanu. 3.4. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par Darbu savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Pasūtītājs Līgumā paredzētos maksājumus ir tiesīgs pārrēķināt saistību dzēšanai šādā secībā, ievērojot prioritāti norādīto maksājumu secības kārtībā, kur katrs iepriekš uzskaitītais maksājums ir prioritārs pār sekojošo: līgumsodi, atlikusī maksa par Darbiem. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 (desmit) darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. 9.3. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.
2015/24 Pakalpojums 16.10.2015. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) datu apmaiņas testēšana SIA "SkyWave" 27000,00 Darbu kopējā cenā ir iekļautas visas ar šā līguma izpildi saistītās izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts papildus un vienlaicīgi ar apmaksas veikšanu. 3.4. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2015/24 24.09.2015. 05.10.2015. Par Darbu savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. 6.3. Par Līguma 2.1.punkta apakšpunktos noteikto termiņu nokavējumiem vai par nekvalitatīvi veiktiem Darbiem Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas.Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
2015/22 Pirkuma 08.10.2015. 07.10.2017. Rīga Reprezentatīva fotoalbuma (grāmatu) eigāde svinīgo ceremoniju nodrošināšanai SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 37449,60 Pievienotās vērtības nodoklis 12 % (divpadsmit procentu) apmērā tiek maksāts papildus un vienlaicīgi ar samaksas veikšanu. Finanšu piedāvājumā norādītās cenas nedrīkst tikt paaugstinātas līdz Līgumā paredzēto saistību izpildei.Preces piegādes tiek veiktas ar Pircēju iepriekš saskaņotā datumā un laikā. Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu Pavadzīmē minēto Summu. 2015/22 23.09.2015. 05.10.2015. Par Līgumā noteikto maksājumu kavēšanu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Problēmas un bojājumi Pārdevējam jānovērš par saviem līdzekļiem un ar Pircēju saskaņotos termiņos. 6.4. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā 10 (desmit) darba dienas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Pusēm ir 10 (desmit) darba dienu laikā rakstveidā jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
2015/2-1 Pirkuma 06.10.2015. 05.12.2015. Rīga Biometrisko vīzu apstrādes darba vietu aprīkojuma iegāde "Komerccentrs Dati grupa" SIA 139035,00 Pasūtītājs veic Līgumcenas apmaksu 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc atbilstošo iekārtu piegādes (pieņemšanas) un pakalpojumu sniegšanas un preču pavadzīmes/rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātājam uz pievienotajā rēķinā norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Piegādātāja norēķinu kontu attiecīgajā rēķinā minēto summu. 2015/2 26.02.2015. 21.04.2015. . Ja Piegādātājs neveic savu saistību izpildi Līgumā paredzētajos termiņos un starp Pusēm nav bijusi savstarpēja vienošanās par šo termiņu pagarinājumu, tad Piegādātājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no Līgumcenas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Ja Pasūtītājs neveic Līgumcenas daļas samaksu Līgumā noteiktajos termiņos un starp Pusēm nav bijusi savstarpēja vienošanās par šo termiņu pagarinājumu, tad Pasūtītājs Piegādātājam maksā līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un tiesību aktos noteikto kārtību. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis paziņojumā norādītos Līguma pārkāpumus.Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Piegādātājam par jau piegādātajām Līgumam atbilstošajām iekārtām saskaņā ar Līguma noteikumiem.
113/2015 Nomas 06.10.2015. 30.06.2016. Rīga Zemes gabala noma Dzirciema ielā 26, Rīgā, 8458 m2 platībā. Rīgas domes īpašuma departaments 275,82 Samaksa par zemes nomu tiek veikta četras reizes gadā, maksājot par ceturksni. Rēķina nesaņemšana netabrīvo Nomnieku no pienākuma veikt zemesgabala nomas maksas maksājumus līgumā norādītajā termiņā. Par maksājumu termiņu kavējumiem Nomnieks maksā nokavējuma procentus 0,1% apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Saskaņā ar līguma vispārējiem nosacījumiem Līgums izbeidzas, ja Nomnieks ir zaudējis nedzīvojamās telpas dzirciema ielā 26, Rīgā nomas tiesības. Iznomātāja reorganizācija nevar būt par pamatu līguma laušanai vai grozīšanai.
e-114/2015 Sadarbības 30.09.2015. Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Jelgavas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
E-147/2015 Sadarbības 30.09.2015. "Ikstēs", stalbē, stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Pārgaujas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-95/2015 Sadarbības 24.09.2015. "Jēņi", Sējas naovads, LV-2142 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Sējas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-94/2015 Sadarbības 24.09.2015. Stacijas iela 2, Apes novads, LV-4337 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Apes novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-87/2015 Sadarbības 23.09.2015. Gaujas iela 33A ,Ādaži, Ādažu novads LV-2164 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Ādažu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-117/2015 Sadarbības 18.09.2015. Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Inčukalna novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
2.1-34/15/200 Pakalpojums 15.09.2015. 06.10.2015. Jēkabpils,Rīgas iela 150a. Telpu noma informatīvās dienas organizēšanai Krustpils novada pašvaldība 24,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
e-95/2015 Sadarbības 15.09.2015. Alejas iela8, kocēni, Kocēnu novads, LV-4220 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvirtoyi Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Kocēnu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-107/2015 Sadarbības 15.09.2015. Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Alsungas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-146/2015 Sadarbības 15.09.2015. Saules iela 8, Riebiņu novads, Riebiņi, LV-5326 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Riebiņu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-91/2015 Sadarbības 14.09.2015. Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Daugavpils novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-108/2015 Sadarbības 11.09.2015. Stacijas iela 5, Carnikavas novads, Carnikava, LV-2163 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Carnikava novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-111/2015 Sadarbības 11.09.2015. Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju novads, LV-4570 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Rugāju novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-83/2015 Sadarbības 09.09.2015. Jūras iela 13, Aloja, Alojas nov. Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietotii Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Alojas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-82/2015 Sadarbības 09.09.2015. Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņu nov, Pļaviņās Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Pļaviņu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-85/2015 Sadarbības 09.09.2015. Pilsrundāles 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Rundāles novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-99/2015 Sadarbības 09.09.2015. Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Dundagas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-102/2015 Sadarbības 09.09.2015. Lielā iela 76,Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Grobiņas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-105/2015 Sadarbības 09.09.2015. Valkas iela 16, Strenči, strenču novads, LV-4730 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Strenču novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-91/2015 Sadarbības 08.09.2015. Gaujas iela 4, Junpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, LV-4125 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Jaunpiebalgas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-101/2015 Sadarbības 08.09.2015. Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Brocēnu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-103/2015 Ssadarbības 08.09.2015. Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Lubānas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-109/2015 Sadarbības 08.09.2015. Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Ilūkstes novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0.00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-118/2015 Sadarbības 08.09.2015. Rīgas iela 1, Nereta, Neretas novads, LV-5118 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Neretas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-81/2015 Sadarbības 07.09.2015. Abrenes iela 26, Viļaka, Viļaakas nov. Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Viļakas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-80/2015 Sadarbības 07.09.2015. Brīvības ielā 10, Veisītē, Viesītes novadā Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Viesīts novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personis 6.4. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
2015/19 Pirkuma 07.09.2015. 25.09.2015. Rīga Pat Utimaco HSM jauninājumu iegādi Utimaco IS GmbH 39546,00 Apmaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pārdevēja piestādīta rēķina saņemšanas.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pircējs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pircēja norēķinu konts, pārskaitīt uz Pārdevēja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. 2015/19 04.08.2015. 17.08.2015. Par Līguma summas savlaicīgas apmaksas neveikšanu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Par Preču piegādes termiņu nokavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Līgums var tikt lauzts paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
e-92/2015 Sadarbības 07.09.2015. Krāslavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4994 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Baltinavas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-90/2015 Sadarbības 07.09.2015. Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Nīcas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-89/2015 Sadarbības 07.09.2015. Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Rūjienas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-88/2015 Sadrbības 07.09.2015. Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads, LV-4838 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Varakļānu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-96/2015 Sadarbības 07.09.2015. Raiņa iela 11,Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Skrundas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-98/2015 Sadarbības 07.09.2015. Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Aglonas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-100/2015 Sadarbības 07.09.2015. "Pagastmāja", Murmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Beverīnas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-104/2015 Sadarbības 07.09.2015. Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads, LV-4131 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Raunas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-110/2015 Sadarbības 07.09.2015. "Pagasta nams", Naukšēni, Naukšēnu novads, LV-4244 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Naukšēnu novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-112/2015 Sadarbības 07.09.2015. "Zemeņi", Tērvetes pagasts, LV-3730 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Tērvetes novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-115/2015 Sadarbības 07.09.2015. Jelgavas iela1, Auce, Auces novads, LV-3708 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Auces novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-119/2015 Sadarbības 07.09.2015. Raiņa ielā 23a, Vaiņode, Vaiņodes novads, LV-3435 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Vaiņodes novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-145/2015 Sadarbības 07.09.2015. Zvejnieku ielā 3, Roja, Rojas pagasts, LV-3264 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Rojas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
e-116/2015 Sadarbības 04.09.2015. Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674 Pašvaldības un ministrijas sadarbības līgums, lai klienti saņemtu līgumā norādītās konsultācijas par e-pakalpojumu, kas izvietoti Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojuma portālā www.latvija.lv Dagdas novada pašvaldība, PMLP, Vides un reģionālās attīstības ministrija 0,00 Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, Līdzēja darbiniekiem nodarot kaitējumu cita Līdzēja materiālajiem resursiem vai nodrošinātajam darbavietas aprīkojumam.Līdzējs, kurš ar Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju neizpildi radījis mantisku zaudējumu, personisku kaitējumu vai morālo kaitējumu trešajai personai, atlīdzina šos zaudējumus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, aizskartais Līdzējs ir tiesīgs informēt otra Līdzēja augstāku iestādi. Tādā gadījumā strīds tiek izskatīts hierarhiskās padotības kārtībā valsts pārvaldes ietvaros.
71/2015 Pakalpojums 03.09.2015. 03.09.2015. Līgums par pasta marķēšanas mašīnas lietošanu VAS "Latvijas Pasts" Saskaņā ar līguma vispārējamie nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem 02.09.2020. Ja pasta pakalpojuma sniegšanas pārtraukta Lietotāja parāda dēļ, Lietotāja pasta sūtījumi, kas apstrādāti ar marķēšanas mašinu, netiek Pastā pieņemta un tiek nosūtīta atpakļ lietotājam apmaksia. Līgumu var izbeigt pusēm rakstiski par to brīdinot otru pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš
84/2015 Telpu noma 03.09.2015. 31.12.2021. Alūksne Telpu noma PMLP Alūksnes nodaļai Alūksnes novada pašvaldība 10731,60 Nomnieks maksā Līgumā noteikto Nomas maksu Iznomātājam par attiecīgo mēnesi 10 (desmit) dienu laikā no Iznomātāja izrakstītā rēķina saņemšanas brīža.Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Nomnieks devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Nomnieka norēķina konts, pārskaitīt uz Iznomātāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu Par šī līguma saistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi, vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tādejādi nodarītos zaudējumus un šajā līgumā paredzētajos gadījumos līgumsodu. Līgumsods un zaudējuma samaksa, neatbrīvo Puses no saistību reālās izpildes.Par katru maksājuma kavējuma dienu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,1% bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas. Puses var izbeigt šo līgumu pirms termiņa šādos gadījumos: par to iepriekš vienojoties,ja Nomnieks nav veicis nomas maksu vairāk kā par trijiem mēnešiem,saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
77/2015 Pakalpojums 01.09.2015. 31.08.2018. Latvija Pasta sūtījumu svaru tehniskā apkope un tarifu maiņa SIA "Posttech" Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Puses vienojas, ka darbi tiek veikti saskaņā ar cenām, kuras tiek uzrādītas Izpildītāja iesniegtajā Pušu apstiprinātajā cenrādī.Pasūtītājs par saņemtajiem pakalpojumiem veic samaksu vienu reizi gadā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēs Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas, naudu ieskaitot Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā. saskaņā ar līguma nosacījumiem Paūtītājsir tiesīgs izbeigt šo līgumu pēc savas iniciatīvas , rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz vienu mēnesi iepriekš un līdz līguma izbeigšanai veicot visus svastarpējos norēķinus.
78/2015 Pakalpojums 01.09.2015. 31.12.2015. Liepāja Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas cermonijā Elita Siliņa Līdz 100,00 EUR Par svalaicīgu un kvalitatīvu paveiktajiem darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam par vienu Ceremoniju 10,00EUR (desmit eiro un nulle centu) apmērā.Maksā iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar darba veikšanu. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz Līgumu pēc savas iniciatīvas, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas izpidlīti līdz Līguma izbeigšans dienai.
2.1-34/15/184 Pakalpojums 31.08.2015. 19.10.2015. Jēkabpils Telpu noma Naturalizācijas eksāmenu kārtošanai Krustpils novada pašvaldība 84,00 Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Telpas iznomāšanas datumu. Notiekto nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc nomas perioda beigām, saskaņā ar Iznomātāja iesniegto rēķinu. Par rēķina apmaksas kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās līguma summas par katru kavēto dienu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem.
2015/13 Pakalpojums 10.08.2015. 09.11.2015. Rīga PMLP darbības elektronizācijas plāna izstrāde SIA "Ernst&Young Baltic" 38750,00 Samaksas kārtība saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem. 2015/13 19.06.2015. 02.07.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no pasūtītā Pakalpojuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgas apmaksas neveikšanu, pasūtītājs maksā izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
72/2015 Pakalpojums 10.08.2015. Telpu uzkopšana PMLP Madonas nodaļā Valentīna Burķīte 70,14 Pasūtītājs apmaksu par drabiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
69/2015 Pakalpojums 03.08.2015. 31.05.2016. Rīga Telpu uzkopšana Rīgas 4. nodaļā SIA "RMB Group" 3324,31 EUR Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Gadījumā, ja Izpildītājs nievēro savas Līgumā notiektās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par darbu vai citu saistību neizpildi t.sk. 1% (viena procenta)apmērā no mēneša maksas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit porcenti) no mēneša paredzētās maksājuma summas. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz Līgumu pēc savas iniciatīvas, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas izpidlīti līdz Līguma izbeigšans dienai.
2015/9 Pakalpojums 30.07.2015. 29.07.2016. Latvija Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) un tās reģistru papildināšana un uzturēšana AS "RIX Technologies" 647090,00 Pasūtītājs veic norēķinus 60 darba dienu laikā pēc pakalpojuma veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un izpildītāja piestādīts rēķins 2015/9 07.04.2015. 08.05.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu izpildes un/vai kvalitātes pārkāpumu, izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no nesavlaicīgi un/vai nekvalitatīvi veikto darbu līgumcenas par katru kavējuma dienu, nepārsniedzot 10% no maksas. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1000,00 EUR pra konfidenciālas informācijas nesankcionētu izpaušanu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs viarākkārtīgi nepilda Līgumā notiektos pienākumus vai Izpildītāja darbinieki rupji pārkāpj Iedzīvotāja reģistra departamenta iekšējās darba kārtības, drošības vai citus speciālos noteikumus, un Izpildītāja darbinieki ar parakstu ir apliecinājuši, ka ievēros tos.
2015/12 Pakalpojums 27.07.2015. 31.03.2017. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas komponentu uzturēšana un tehniskais atbalsts SIA "X INFOTECH' Līdz 200000,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2015/12 04.06.2015. 16.06.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no minimālās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no minimālās līguma summas. Ja pasūtītājs neveic līguma summas samaksu noteiktajos termiņos un strap pusēm nav bijusi savstarpēja vienošanās par šo termiņu pagarinājumu, tad pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, pēc vienas nedēļas saistību izpildes termiņu pagarinājuma, bet ne vairāk kā 10% no minimālās līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt līgumu, ja izpildītājs ilgāk par 30 dienām no pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis rakstiskajā paziņojumā norādītos līguma pārkāpumus. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, rakstiski informējot izpildītāju 3 mēnešus iepriekš.
2015/8 Pakalpojums 23.07.2015. 22.07.2016. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas funkcionalitātes papildināšana un uzturēšana AS "RIX Technologies 332100,00 Pasūtītājs veic norēķinus 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojumu veikšanas, ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts (turpmāk – Akts) un Izpildītāja iesniegts rēķins. Norēķinus veic atbilstoši paveikto uzturēšanas pakalpojumu apjomam, ik pēc diviem mēnešiem no līguma noslēgšanas dienas. Kopējā Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā vai Aktā minēto summu. 2015/8 07.04.2015. 08.05.2015. Par Uzturēšanas izpildes termiņa un/vai kvalitātes pārkāpumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no nesavlaicīgi un/vai nekvalitatīvi veikto darbu līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitdaļa) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikā nesamaksātās summas. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam, līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro) par konfidenciālas informācijas nesankcionētu izpaušanu. Saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacīumiem
2015/11 Pakalpojums 07.07.2015. 31.12.2016. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) komponentu uzturēšana - secunet biomiddle un secunte eID PKI Suite programmatūras tehniskā atbalsta pakalpojumi secunet Security Networks AG 141210,00 Samaksas kārtība saskaņā ar vispārīgiem līguma nosacījumiem. 2015/11 16.06.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no pasūtītā Pakalpojuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no minimālās līguma summas. Ja pasūtītājs neveic līguma summas samaksu noteiktajos termiņos un strap pusēm nav bijusi savstarpēja vienošanās par šo termiņu pagarinājumu, tad pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, pēc vienas nedēļas saistību izpildes termiņu pagarinājuma, bet ne vairāk kā 10% no minimālās līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, rakstiski informējot izpildītāju 3 mēnešus iepriekš. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt līgumu, ja izpildītājs ilgāk par 30 dienām no pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis rakstiskajā paziņojumā norādītos līguma pārkāpumus. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par pakalpojumiem, kas tam jau sniegti saskaņā ar līguma noteikumiem.
67/2015 Pakalpojums 01.07.2015. 30.06.2016. Latvija Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana PMLP teritoriālajās nodaļās SIA "Security LV" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no maksas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no maksas. Katrai no pusēm ir tiesības lauzt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi mēnesi iepriekš, un savstarpēji izpildot līgumā noteiktos pienākumus.
2015/14-4 Pakalpojums 30.06.2015. 30.06.2016. Latvija Mutiskā un rakstveida tulkošana SIA "Konels", SIA "Skrivanek Baltic" līdz 10000,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2015/14 08.06.2015. 19.06.2015. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts vienpusēji, rakstiski paziņojot to otrai pusei 30 dienas iepriekš.
2015/14/-3 Pakalpojums 30.06.2015. 30.06.2016. Latvija Mutiskā un rakstveida tulkošana SIA "Konels", SIA "Skrivanek Baltic" līdz 8000,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2015/14 08.06.2015. 19.06.2015. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts vienpusēji, rakstiski paziņojot to otrai pusei 30 dienas iepriekš.
2015/14-2 Pakalpojums 30.06.2015. 30.06.2016. Latvija Mutiskā un rakstveida tulkošana SIA "Konels" līdz 13900,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2015/14 08.06.2015. 19.06.2015. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts vienpusēji, rakstiski paziņojot to otrai pusei 30 dienas iepriekš.
2015/14-1 Pakalpojums 30.06.2015. 30.06.2016. Mutiskā un rastveida tulkošana SIA "Konels", SIA "Skrivanek Baltic" līdz 10000,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2015/14 08.06.2015. 19.07.2015. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts vienpusēji, rakstiski paziņojot to otrai pusei 30 dienas iepriekš.
62/2015 Pakalojums 18.06.2015. 30.06.2017. Latvija Cieto sadzīves atkritumu piegāde, pieņemšana un apglabāšana CSA poligonā "Getliņi" SIA "Getliņi EKO" Līdz 2000,00 EUR Pēcapmaksa 5 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacīumiem.
61/2015 Pakalpojums 18.06.2015. 30.06.2015. Rīga Vājstrāvas un elektroinstalācijas tīkla pielāgošana Rīgas 3.nodaļas telpās SIA "Global plus" 3944,97 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2015/18 Pakalpojums 17.06.2015. 30.06.2017. Rīgas rajons Medicīnas kabineta uzturēšana Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" VSIA Īekšlietu ministrija" līdz 41880,00 EUR Ikmēneša pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/18 04.06.2015. 15.06.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no aizkavētās maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Katrai no pusēm ir tiesības lauzt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi mēnesi iepriekš.
2015/15 Pakalpojums 17.06.2015. 30.06.2016. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana PMLP teritoriālajās nodaļās SIA "Apsardze Rīga'' līdz 11040,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/15 05.06.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no maksas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no maksas. Katrai no pusēm ir tiesības lauzt līgumu, rakstiski par to brīdinot otru pusi mēnesi iepriekš, un savstarpēji izpildot līgumā noteiktos pienākumus.
59/2015 Pakalpojums 17.06.2015. 01.07.2015. Rīga Inventāra un dokumentācijas pārvietošanas darbi, Rīgas 3.nodaļai mainot adresi SIA "INVEST D.N." 3922,00 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
60/2015 Pakalpojums 17.06.2015. 30.06.2015. Rīga Videonovērošanas sistēmas demontāža un montāža, Rīgas 3.nodaļai mainot adresi SIA "Creen" 3868,14 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
2015/16 Pakalpojums 10.06.2015. 07.12.2015. Rīga Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas (PIZIS) uzturēšana SIA "iSoft Solutions"" 10780,00 EUR Pēcapmaksa 2015/16 29.05.2015. 09.06.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no maksas, nepārsniedzot 10% no līgumcenas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2015/2-2 Pirkums 09.06.2015. 08.08.2015. Rīga Biometrijas datu kvalitātes licenču piegāde A/S "RIX Technologies"' 54250,00 EUR Pēcapmaksa 60 dienu laikā 2015/2 26.02.2015. 13.05.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līgumcenas. Jebkuri grozījumi un papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā, pusēm vienojoties, un tie stājas spēkā pēc tam, kad puses tos parakstījušas. Ja piegādātājs 30 dienu laikā nav novērsis norādītos pārkāpumus, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu.
46/2015 Pakalpojums 09.06.2015. 30.06.2015. Rīga Telpu kopšana Rīgas 3.nodaļā Dagnija Ivanovska 180,81 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
58/2015 Pakalpojums 09.06.2015. 18.06.2015. Rīga Kosmētiskais remonts PMLP telpās Rīgā, Stabu ielā 89 un Bruņinieku ielā 72b SIA "ASB Trade" 3924,56 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
57/2015 Pakalpojums 01.06.2015. 31.05.2016. Rīga Telpu kopšana Rīgas 4.nodaļā SIA ""QUAESTA"" 228,93 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
53/2015 Pakalpojums 28.05.2015. 31.05.2016. Madona Telpu kopšana Madonas nodaļā Leonīda Solovjova 70,14 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
55/2015 Pakalpojums 28.05.2015. 31.05.2016. Limbaži Telpu kopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 54,08 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
56/2015 Pakalpojums 28.05.2015. 31.05.2016. Rīga Telpu kopšana Personalizācijas centrā SIA ""TALANT"" 267,24 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
2015/51 Pakalpojums 25.05.2015. 17.06.2016. Rīga SAP Business Object licenču uzturēšana SIA "Lattelecom Technology" 2600,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, pusēm par to rakstiski vienojoties.
2015/6-6 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Saldus Saldus nodaļas telpu kopšana Margita Dankbāre 60,39 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/6 23.03.2015. 07.04.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš.Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
2015/6-7 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Talsi Talsu nodaļas telpu kopšana Dzintra Kalniņa 65,00 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/6 23.03.2015. 07.04.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
2015/6-8 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Alūksne Alūksnes nodaļas telpu kopšana Astrīda Kļaviņa 49,59 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/6 23.03.2015. 07.04.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
2015/6-10 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Dobele Dobeles nodaļas telpu kopšana Agnese Grabinska 88,79 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/6 23.03.2015. 07.04.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
2015/6-13 Pakalpojums 25.05.2015. 11.06.2016. Tukums Tukuma nodaļas telpu kopšana SIA ""Kaucminde"" 67,36 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/6 23.03.2015. 07.04.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
45/2015 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Rīga Telpu kopšana Rīgas 2.nodaļā Ilga Stahovska 302,85 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
48/2015 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Ventspils Telpu kopšana Ventspils nodaļā Vera Tretjaka 103,94 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
49/2015 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Liepāja Telpu kopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 133,34 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpild'tājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līzd līguma izbeigšanas dienai.
50/2015 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Valmiera Telpu kopšana Valmieras nodaļā Laila Blūmiņa-Sarķe 75,40 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
52/2015 Pakalpojums 25.05.2015. 31.05.2016. Daugavpils Telpu kopšana Daugavpils nodaļā Zinaida Kartaševa 186,06 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Par līguma saistību neievērošanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1% no mēneša maksas par katru dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz līgumu pēc savas iniciatīvas , tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma izbeigšanas dienai.
44/2015 Pakalpojums 14.05.2015. 30.06.2016. Rīgas rajons Ģimenes ārsta mājas vizītes patvēruma meklētājiem PMIC "Mucenieki' SIA "Doktorāts Berģi" līdz 3990,00 EUR Pēcapmaksa 10 dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot otrai pusei par to 15 dienu iepriekš.
2015/10-EBF Pakalpojums 11.05.2015. 10.06.2015. Rīgas rajons Videonovērošanas sistēmas un piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa patvēruma izmitināšanas centrā "Mucenieki" AS "STA Grupa" 27654,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/10-EBF 21.04.2015. 05.05.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
2015/7 Pakalpojums 28.04.2015. 27.04.2017. Rīga Pārvaldes automašīnu tehniskā uzturēšana SIA "Auto Šuks" līdz 39999,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2015/7 23.03.2015. 08.04.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
40/2015 Pirkums 22.04.2015. 29.05.2015. Rīga Četru speciālu galdu piegāde un uzstādīšana Personalizācijas centrā SIA "Kate'' 3005,38 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% no summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja preču uzstādīšana tiek kavēta vairāk kā par 2 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
39/2015 Pirkums 20.04.2015. 28.04.2015. Rīga Dokumentu plauktu iegāde un uzstādīšana SIA "DCK" 2270,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs nokavē preču uzstādīšanu vairāk kā par 2 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
38/2015 Pakalpojums 20.04.2015. 31.12.2015. Dobele Muzikālā priekšnesuma nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Dobeles nodaļā Agnese Grabinska līdz 200,00 EUR Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas 10 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
37/2015 Pakalpojums 20.04.2015. 30.05.2015. Rīga Materiālu sagatavošana un 6 lekciju nolasīšana apmācību kursu ietvaros SIA "MĀCĪBU CENTRS HERMEJS"' 1901,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% no maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Vienpusēji laužot līgumu vai laikā neveicot darbus, izpildītājs maksā līgumsodu 10% no maksas. Ja pasūtītājs pārtrauc līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma pārtraukšanas dienai.
36/2015 Pirkums 16.04.2015. 15.04.2016. Rīga Transporta biļešu iegāde ar nepersonalizētajām viedkartēm Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" līdz 825,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
42/2015 Pakalpojums 15.04.2015. 24.04.2015. Rīga Remontdarbi divās arhīva telpās SIA "Ilidans" 3993,48 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 10 darba dienām.
Vispārīgā vienošanās Nr.2015/3 Pakalpojums 15.04.2015. 14.04.2017. Latvija PMLP nodaļu videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope SIA "AL Casa būve"; SIA "Creen"; SIA "Ilidans" līdz 41900,00 EUR Pēcapmaksa vienu reizi ceturksnī 20 darba dienu laikā 2015/3 16.03.2015. 27.03.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi vienošanās izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par vienošanās neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Vienošanās var tikt vienpusēji lauzta, otru pusi rakstiski brīdinot 30 dienas iepriekš. Ja izpildītājs kavēdarbu iapildi vairāk kā 10 darba dienas, pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt vienošanos.
43/2015 Pakalpojums 13.04.2015. 30.04.2015. Rīga Kosmētiskais remonts dokumentu glabāšanas telpās SIA "Global plus'' 3940,62 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.
32/2015 (iep.Nr.IeM NVA 2015/29) Pirkums 31.03.2015. 08.04.2015. Rīga Automašīnas iegāde SIA "SKANDI MOTORS" 20991,74 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
35/2015 Pakalpojums 24.03.2015. 31.12.2015. Rīga Internet un Intranet mājas lapu uzturēšana SIA "Lux Technology" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
2014/23 Pakalpojums 19.03.2015. 18.03.2018. Latvija Kurjerservisa pakalpojumi personu apliecinošu dokumentu un neliela apjoma kravu pārvadāšanai paaugstinātas drošības režīmā VAS "Latvijas Pasts" līdz 231080,40 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2014/23 19.12.2014. 13.02.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgā līguma summas daļas. Par darbu veikšanas nokavējumu vai neizpildi par katru kavēto stundu, izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 1500 EUR. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Puses var vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, par to brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš.
34/2015 Pakalpojums 09.03.2015. 30.12.2015. Rīga Muzikālā priekšnesuma nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Rīgas 4.nodaļā Biedrība "Aīda" līdz 1000,00 EUR Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas 10 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
31/2015 Pakalpojums 06.03.2015. 04.05.2017. Daugavpils Daugavpils nodaļas rīcībā esošās automasīnas remonts, tehniskā apkope un tīrīšana SIA "SD Auto" līdz 2000,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma kopējās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
28/2015 Pirkums 02.03.2015. 23.03.2015. Rīga 300 grāmatu iegāde naturalizācijas pretendentiem SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 3984,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par piegādes termiņu nokavējumu piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līgums summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs kavē pasūtījuma izpildi vairāk kā 10 darba dienas, pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu.
27/2015 Pakalpojums 02.03.2015. 01.05.2015. Rīga Materiālu sagatavošana un 2 lekciju nolasīšana apmācību kursu ietvaros SIA "Raimondo" 2902,12 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā pēc katras lekcijas Līgumsods 0,1% no maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Vienpusēji laužot līgumu vai laikā neveicot darbus, izpildītājs maksā līgumsodu 10% no maksas. Ja pasūtītājs pārtrauc līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma pārtraukšanas dienai.
29/2015 Pirkums 26.02.2015. 12.03.2015. Rīga Mēbeļu dizaina pielāgošana esošajām un jaunu mēbeļu piegāde SIA "Jelgavas mēbeles" 1235,86 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs nokavē preču uzstādīšanu vairāk kā par 5 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
30/2015 Pirkums 26.02.2015. 20.03.2015. Jelgava Mēbeļu dizaina izstrāde, mēbeļu izgatavošana un uzstādīšana SIA "Jelgavas mēbeles" 498,58 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs kavē mēbeļu montāžu un uzstādīšanu vairāk kā par 5 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2015/4 Pakalpojums 25.02.2015. 30.06.2016. Rīga Saperion programmatūras licenču uzturēšana SIA "DPA" 21487,61 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/4 Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no visas nesamaksātās summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
23/2015 Pakalpojums 16.02.2015. 20.02.2015. Rīga Semināra Latvijas nevalstisko organizāciju un pašvaldību darbiniekiem "Naturalizācijas procesam 20 gadi" organizēšana Biedrība "Sadarbības platforma" 450,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no visas nesamaksātās summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
25/2015 Pirkums 16.02.2015. 15.02.2015. Rīga Termopapīra iegāde rindu sistēmas biļešu printeriem SIA "PRISTIS" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par piegādes termiņu nokavējumu piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Līguma viena puse ir tiesīga lauzt līgumu, paziņojot to otrai pusei vismaz 1 mēnesi iepriekš.
24/2015 Pirkums 11.02.2015. 10.03.2015. Rīga PIN aplokšņu ar dizainu piegāde SIA "High Information Technologies" 3992,40 EUR Pēcapmaksa 30 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par piegādes termiņu nokavējumu piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, nepārsniedzot 10% no līgums summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs kavē pasūtījuma izpildi vairāk kā 10 darba dienas, pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu.
13/2015 Pakalpojums 10.02.2015. 10.03.2015. Latvija Ugunsdzēsības inventāra pārbaude (t.sk. ugunsdzēšamo aparātu uzpilde) pārvaldes nodaļās un automašīnās SIA "LAT-VIAN" 2150,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 10 darba dienām. Izpildītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja pasūtītājs nepilda līgumā noteiktos pienākumus.
2015/1 Pakalpojums 04.02.2015. 04.02.2016. Latvija Informatīvā tālruņa pakalpojumi SIA "Lattelecom" 30607,20 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2015/1 09.01.2015. 20.01.2015. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no izpildītāja kārtējā rēķinā norādītās summas. Par kvalitātes pārkāpumiem pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no izpildītāja kārtējā rēķinā norādītās summas par katru kvalitātes prasību pārkāpumu, nepārsniedzot 10% no kārtējā rēķinā norādītās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Puses var vienpusēji atkāpties no līguma pirms termiņa, par to brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš.
15/2015 Pakalpojuma 02.02.2015. 01.08.2016. Latvija Darba drošības aizsardzības pasākumu organizēšana SIA "Darba drošības centrs" 3500,00 Maksā ietilpst visi izdevumi, kas Izpildītājam radīsies Darbu izpildi. Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no nokavētās maksājumu summas. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes vai nekvalitatīvas izpildes, vai citu saistību neizpildi 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Maksas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Puses ir tiesīgs jebkurā laikā izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties. Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu norēķinu rekvizītu, juridisko adrešu izmaiņām. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus. Strīdus, kas rodas sakarā ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja 2 (divu) nedēļu laikā no pirmās sarunas dienas Puses nevar panākt vienošanos, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
7/2015 Pakalpojums 01.02.2015. 31.01.2016. Rīga Transportlīdzekļu mazgāšana, salonu tīrīšana un virsbūves pulēšana SIA "ENRI" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa līdz nākošā mēneša 10. datumam Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātā parāda summas. Par pakalpojuma karšu savlaicīgu nenodošanu izpildītājam pasūtītājs maksā kavējuma naudu 0,14 EUR par katru karti par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma darbības laikā samaksātās summas. Katra puse var vienpusīgi lauzt līgumu 1 mēnesi iepriekš brīdinot otru pusi. Puses var grozīt līguma noteikumus, par to iepriekš savstarpēji vienojoties rakstveidā.
14/2015 Pakalpojums 23.01.2015. 31.12.2015. Rīga Utimaco HSM uzturēšanas pakalpojumi 3 iekārtām Utomaco Safeware AG (Vācija) 3648,00 EUR Priekšapmaksa 20 darba dienu laikā pēc piestādītā rēķina saņemšanas Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par pakalpojuma sniegšanas termiņu nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei vismaz 1 mēnesi iepriekš.
18/2015 Pakalpojums 19.01.2015. 30.03.2015. Rīga Projekta "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" koncepcijas sagatavošana SIA "Ernst & Young Baltic" 3990,00 EUR Pēcapmaksa 30 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties 1 mēnesi iepriekš.
16/2015 Pakalpojums 16.01.2015. 05.02.2015. Cēsis Kosmētiskais remonts Cēsu nodaļas telpās SIA "AL Casa būve" 3994,39 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkura puse var prasīt no otras puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
11/2015 Pakalpojums 05.01.2015. 31.12.2015. Ventspils Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Sandra Bauere līdz 200,00 EUR 10 darba dienu laikā pēc katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
4/2015 Pakalpojums 02.01.2015. 30.12.2015. Rīga Specializētās apsardzes signalizācijas sistēmu apkope Personalizācijas centrā SIA "Evidence Network" 1396,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
5/2015 Pakalpojums 02.01.2015. 30.12.2015. Rīga Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas uzturēšana Personalizācijas centrā SIA "Sprinkler service" 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
8/2015 Pakalpojums 02.01.2015. 31.12.2017. Rīgas rajons Sadzīves tehnikas remonts, rezerves daļu piegāde un uztādīšana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" SIA "Misabil" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pēc pušu savstarpējās vienošanās vai arī vienpusējā kārtā, brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms uzteikuma termiņa.
1/2015 Pakalpojums 02.01.2015. 31.12.2015. Rīga Lifta apkope Rīgas 2.nodaļas telpās A/S "Latvijas lifts - Šindlers" 426,84 EUR Ikmēneša maksa Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, brīdinot otru pusi ne mazāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš.
12/2015 Pakalpojums 02.01.2015. 31.12.2016. Rīga PMLP īpašumā esošo mobilo telefonu apkope SIA "EK Tehnika" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
2014
162/2014 Pirkums 29.12.2014. 31.12.2016. Rīga Ziedu iegāde SIA "Vendella' līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par piegādes termiņu nokavējumu piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, nepārsniedzot 10% no līgums summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to vienojoties rakstiski 1 nedēļas laikā un veicot savstarpējus norēķinus.
163/2014 Pirkums 29.12.2014. 12.12.2016. Rīga Zīmogu iegāde A/S "Reklāmas un Zīmogu fabrika" līdz 3990,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par piegādes termiņu nokavējumu piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, nepārsniedzot 10% no līgums summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs kavē pasūtījuma izpildi vairāk kā 10 darba dienas, pircējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu.
2014/18-EBF-1 Pakalpojums 19.12.2014. 30.06.2015. Lielbritānija PMLP 2 darbinieku vispārējās angļu valodas apmācība Lielbritānijā Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta ietvaros SIA "ADA PLUS" 2991,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/18-EBF 04.11.2014. 19.11.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda saistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienas iepriekš.
2014/18-EBF-2 Pakalpojums 19.12.2014. 30.06.2015. Francija PMLP 1 darbinieka vispārējās franču valodas apmācība Francijā Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta ietvaros SIA "ADA PLUS" 1920,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/18-EBF 04.11.2014. 19.11.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda saistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienas iepriekš.
161/2014 Pakalpojums 11.12.2014. 15.01.2015. Latvija Speciālās pasu tehnikas nogādāšana uzstādīšanai teritoriālajās nodaļās SIA "AUTOSAMA" 3975,00 EUR Pēcapmaksa 90 darba dienu laikā pēc katra akta parakstīšanas Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas.Ja izpildītājs neievēro saistības, pasūtītājs var uzlikt līgumsodu 0,1% no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
159/2014 Pakalpojums 10.12.2014. 10.12.2017. Rīga PMLP transportlīdzekļu apdrošināšanas pakalpojumu saņemšana (IeM NVA a/k 2014/19) AAS "Baltikums" 6692,00 EUR Ikmēneša maksājums līdz nākamā mēneša 20.datumam Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
154/2014 Pakalpojums 10.12.2014. 31.10.2015. Rīga Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā SIA "Auks" 1791,00 EUR Par tehnisko apkopi reizi ceturksnī, bet par rezerves daļu iegādi un papilddarbiem - atsevišķa samaksa Līgumsods 0,1% apmērā no aktā minētās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aktā minētās summas. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmi otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi. Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas puses.
157/2014 Pakalpojums 09.12.2014. 31.12.2015. Liepāja Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Laura Budkeviča līdz 200,00 EUR 10 darba dienu laikā pēc katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
152/2014 Pakalpojums 08.12.2014. 22.12.2014. Rīga Publikāciju izgatavošana Eiropas migrācijas tīkla ietvaros SIA "ADverts" 1534,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no maksas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas. Ja izpildītājs neievēro saistības, pasūtītājs var uzlikt līgumsodu 0,1% no maksas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc pušu savstarpējās vienošanās rakstveidā. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 2 darba dienām.
2014/21 Pakalpojums 08.12.2014. 31.12.2019. Latvija Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) komponentu uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumi Bundesdruckerei GmbH (Vācija) 591000,00 Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/21 11.12.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
149/2014 Pakalpojums 05.12.2014. 19.12.2014. Dobele Elektroinstalācijas mērījumi un elektroiekārtu remonts Dobeles nodaļā SIA "AM ENERGO BŪVE" 1967,42 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Līgums var tikt lauzts savstarpēji sastādot rakstisku darbu pārtraukšanas aktu par izpildīto darbu izmaksām, savstarpējo norēķinu veikšanai.
2014/13 Pakalpojums 05.12.2014. 22.12.2014. Latvijas Republikas vēstniecības Vispārīgā vienošanās par personu apliecinošu dokumentu (PAD)izsniegšanas darbstaciju aprīkojuma piegādi uz Latvijas Republikas pārstāvniecībām ārvalstīs VAS "Latvijas Pasts" 4931,16 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/13 22.11.2014. 03.12.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja izpildītājs kavē pakalpojuma izpildi vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt vienošanos.
148/2014 Pakalpojums 04.12.2014. 19.12.2014. Rīga Kondicioniera nomaiņa Personalizācijas centrā SIA "Auks" 1704,13 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas.Ja izpildītājs neievēro saistības, pasūtītājs var uzlikt līgumsodu 0,1% no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties 5 darba dienas iepriekš.
144/2014 Pakalpojums 04.12.2014. 19.12.2014. Rīga Materiālu sagatavošana un 2 lekciju nolasīšana apmācību kursu ietvaros SIA "Raimondo" 338,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā pēc katras lekcijas Līgumsods 0,1% no maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Vienpusēji laužot līgumu vai laikā neveicot darbus, izpildītājs maksā līgumsodu 10% no maksas. Ja pasūtītājs pārtrauc līgumu pēc savas iniciatīvas, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem, kas izpildīti līdz līguma pārtraukšanas dienai.
156/2014 Pakalpojums 03.12.2014. 02.03.2015. Rīga Saperion platformas produkta Enterprises Content Management izstrādes, papildus pielāgošanas un konsultēšanas darbi SIA "DPA" 16800,00 EUR Pēcapmaksa 20 kalendāro dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
150/2014 Pakalpojums 02.12.2014. 30.12.2015. Rīga Piekļūšanas kontroles sistēmu apkope durvīm un turniketiem Rīgas 2.nodaļā A/S "STA Grupa" 1500,00 EUR Reizi ceturksnī 20 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta iesniegšanas Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
151/2014 Pakalpojums 02.12.2014. 30.12.2015. Rīga Piekļušanas kontroles sistēmu apkope durvīm un turniketiem Personalizācijas centrā A/S "STA Grupa" 1500,00 EUR Reizi ceturksnī 20 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas-pieņemšanas akta iesniegšanas Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
140/2014 Pakalpojums 01.12.2014. 01.12.2015. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi A/S "Berendsen Tekstila Serviss" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 15 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
158/2014 Pakalpojums 01.12.2014. 16.12.2014. Jūrmala Kondicionēšanas sistēmas pārvietošana Jūrmalas nodaļas telpās SIA "Ilidans" 220,75 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas.Ja izpildītājs neievēro saistības, pasūtītājs var uzlikt līgumsodu 0,1% no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
153/2014 Pakalpojums 28.11.2014. 18.12.2014. Rīgas rajons Videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu projektēšanas, funkcionālo un tehnisko prasību izstrāde PMIC "Mucenieki" Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Evidence Network" 101,65 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksājuma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
2014/22 Pakalpojums 28.11.2014. 22.12.2014. Rīga Servisa izstrāde tautas nobalsošanas ierosināšanas parakstu vākšanai A/S "RIX Technologies" 10080,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2014/22 14.11.2014. 26.11.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
146/2014 Pakalpojums 27.11.2014. 31.12.2015. Rīga Preses, radio un TV monitorings un klipings "PMLP" SIA "LETA" 1680,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
160/2014 Pakalpojums 26.11.2014. 18.12.2014. Ogre Kondicionēšanas sistēmas ierīkošana Ogres nodaļā SIA "Ilidans" 2156,97 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas.Ja izpildītājs neievēro saistības, pasūtītājs var uzlikt līgumsodu 0,1% no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2014/20 Pirkums 26.11.2014. 18.12.2014. Rīga Licenču piegāde biometrijas datu iegūšanai Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) vajadzībām A/S "RIX Technologies" 41800,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā 2014/20 12.11.2014. 24.11.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par piegādes termiņu nokavējumu piegādātājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līgums summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
142/2014 Pakalpojums 21.11.2014. 22.12.2014. Rīga Bukletu par jaunā parauga pasu dizainu un aizsarglīdzekļiem izgatavošana un piegāde SIA "Rīgas Sietuve" 1800,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām.
143/2014 Pakalpojums 21.11.2014. 22.12.2014. Rīga Mapju ar specifisku dizainu izgatavošana un piegāde A/S "Reklāmas un zīmogu fabrika" 3700,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām.
2014/17 Pakalpojums 21.11.2014. 22.12.2014. Rīga Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas (PIZIS) uzturēšanas pakalpojumi SIA "iSoft Solutions" 10780,00 EUR Pēcapmaksa 2014/17 07.11.2014. 19.11.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas.Par konfidencialitātes prasīvu pārkāpšanu katra no pusēm var uzlikt otrai pusei līgumsodu 5000,00 EUR Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
141/2014 Pakalpojums 06.11.2014. 12.12.2014. Rīga Brošūru "Ceļš uz Latvijas pilsonību" 3 valodās izgatavošana un piegāde SIA "Poligrāfijas aģentūra" 1540,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no maksas Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja izpildītājs nokavē darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2014/19 Pakalpojums 05.11.2014. 30.11.2015. Rīga KOFAX licenču uzturēšanas atjaunošana SIA "DigitalStream" 23106,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/19 17.10.2014. 28.10.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to vienojoties un paziņojot otrai pusei 30 dienas iepriekš.
139/2014 Pirkums 05.11.2014. 29.11.2014. Rīga 10 elektroenerģijas aizsardzības ierīču ar pagarinātājiem iegāde SIA "MarkIT Latvija" 3059,40 EUR Pēcapmaksa 30 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
137/2014 Pirkums 04.11.2014. 28.11.2014. Rīga 1500 gab. metāla grāmatu turētāju piegāde SIA "Officeday Latvia" 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
136/2014 Pirkums 03.11.2014. 21.11.2014. Rīga Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Rīgas 1.nodaļā SIA "SALONS ARKA" 2061,25 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs kavē preces montāžu vairāk kā par 10 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
134/2014 Pakalpojums 03.11.2014. 03.11.2016. Rīgas rajons Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" iemītnieku gultas veļas mazgāšana un tīrīšana SIA "Irve" līdz 3000,00 EURO Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt vienpusēji lauzts, otru pusi rakstiski brīdinot 30 dienas iepriekš.
133/2014 Pakalpojums 31.10.2014. 31.10.2015. Rīga Papīru smalcinātāju ikmēnša apkope SIA "Beta Komunikācijas" līdz 1500,00 EURO Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2014/16 Pakalpojums 27.10.2014. 05.12.2014. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas - vīzu pieteikuma ārpakalpojuma veiktspējas un drošības testēšana SIA "SkyWave" 40200,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/16 07.10.2014. 20.10.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
135/2014 Pakalpojums 27.10.2014. 27.11.2014. Rīga Tekstu ierunāšana audio ierakstu sagatavošanai naturalizācijas eksāmenu nodrošināšanai Edīte Puriņa 420,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to vienojoties un paziņojot otrai pusei 15 dienas iepriekš.
138/2014 Pakalpojums 17.10.2014. Krāslava Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanas pakalpojumi Krāslavā Krāslavas novada dome - Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
132/2014 Pakalpojums 15.10.2014. 24.10.2014. Rīga Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kotnaktpunkta aktivitāšu programmas 2014.gadam publicitātes materiālu izgatavošana A/S "Reklāmas un Zīmogu fabrika" 518,60 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja izpildītājs nokavē darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
125/2014 Pakalpojums 10.10.2014. 20.10.2014. Rīga Audio sistēmas piegāde un uzstādīšana Rīgas 3.nodaļā SIA "Creen" 2133,61 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
130/2014 Pakalpojums 10.10.2014. 28.10.2014. Rīga Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta aktivitāšu programmas 2014.gadam publikāciju izgatavošana A/S "Reklāmas un Zīmogu fabrika" 1503,90 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja izpildītājs nokavē darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
129/2014 Pakalpojums 10.10.2014. 31.12.2015. Bauska Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Ilga Pūle līdz 200,00 EUR 10 darba dienu laikā pēc katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 dienas iepriekš.
122/2014 Pirkums 24.09.2014. 06.11.2014. Rīga 45 cinkotu divvietīgo metāla krēslu piegāde SIA "Metlat" 3387,60 EUR Pēcapmaksa 30 dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
118/2014 Pakalpojums 22.09.2014. 21.09.2019. Latvija Mobilo sakaru pakalpojumi SIA "Tele2" - Pēcapmaksa 30 dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
119/2014 Pakalpojums 19.09.2014. 28.09.2014. Rīga Videonovērošanas sistēmas papildinājumu piegāde un uzstādīšana Rīgas 4.nodaļā SIA "Creen" 1854,80 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
123/2014 Pakalpojums 17.09.2014. 31.12.2015. Dobele Sauso sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi" - Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Par termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma apmēra. Par termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 0,50 dienā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 1 mēnesi iepriekš.
124/2014 Pakalpojums 15.09.2014. 31.12.2014. Ventspils Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Sandra Bauere līdz 200,00 EUR 10 darba dienu laikā pēc katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
2014/11-EBF Pakalpojums 15.09.2014. 22.06.2015. Rīga Patvēruma statistikas moduļa izstrāde Eiropas Bēgķu fonda (EBF) projekta ietvaros SIA "Lattelecom Technology" 38400,00 EUR Pēcapmaksa 60 dienu laikā PMLP 2014/11-EBF 17.07.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājumu summas. Par saistību neizpildi izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% no līgumcenass, nepārsniedzot 10% no līgumcenas. Par konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu izpildītājs maksā pasūtītājam 1500,00 EUR par katru gadījumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām.
2014/14 Pakalpojums 10.09.2014. 03.10.2014. Rīga Datu sagatavošana vēlētaju apliecību izdošanai 2014.gada Saeimas vēlēšanām A/S "RIX Technologies" 22050,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/14 26.08.2014. 08.09.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļušt par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2014/6 Pakalpojums 08.09.2014. 31.12.2014. Rīga Secunet biomeddle un secunet eID PKI Suite programmatūras tehniskais atbalsts Secunet Security Networks AG 33060,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/6 19.06.2014. 18.07.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
121/2014 Pakalpojums 04.09.2014. 31.12.2014. Jēkabpils Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Gunta Davidovska līdz 200,00 EUR 10 darba dienu laikā pēc katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
2014/12 Pakalpojums 03.09.2014. 26.05.2016. Rīga Dokumentu apsardze to pārvietošanas laikā Rīgas robežās SIA "Apsardze Rīga" līdz 40000,00 EUR Ikmēneša maksa 2014/12 13.08.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Katrai no pusēm ir tiesības lauzt līgumu, norādot iemeslu un brīdinot rakstiski otru pusi 30 dienas iepriekš, ja ir izpildītas līgumā paredzētās saistības līdz līguma laušanas dienai.
120/2014 Pirkums 01.09.2014. 22.09.2014. Rīga Dokumentu plauktu piegāde un uzstādīšana SIA "DCK" 2213,84 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs nokavē preču uzstādīšanu vairāk kā par 2 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
116/2014 Pirkums 28.08.2014. 15.09.2014. Rīga 300 albumu ar Latvijas tematiku iegāde SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 3990,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
117/2014 Pirkums 28.08.2014. 12.09.2014. Rīga Mēbeļu piegāde un uzstādīšana SIA "Jelgavas mēbeles" 3998,60 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs nokavē preču uzstādīšanu vairāk kā par 2 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
110/2014-EBF Pakalpojums 18.08.2014. 28.02.2015. Daugavpils Angļu valodas apmācība 2 PMLP darbiniekiem Daugavpilī Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "ADA PLUS" 600,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
113/2014 Pakalpojums 18.08.2014. 27.08.2014. Rīga Kosmētiskais remonts arhīva telpās SIA "Al Casa būve" 3905,28 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkura puse var prasīt no otras puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
115/2014 Pakalpojums 18.08.2014. 21.08.2014. Rīga Vājstrāvas un elektroinstalācijas tīkla ierīkošana arhīva telpās SIA "GZ Group" 3991,13 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkura puse var prasīt no otras puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
108/2014-EBF Pakalpojums 18.08.2014. 30.05.2015. Rīga Darbinieku angļu valodas zināšanu pārbaude pirms un pēc kursa līdz 10 testa reizēm Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte 70,60 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā pēc katras testēšanas reizes Līgumsods 0,1% no līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas. Par pārbaužu kavējumu līgumsods 0,1% no līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 10 dienas iepriekš.
109/2014-EAF Pakalpojums 18.08.2014. 30.05.2015. Rīga Darbinieku angļu valodas zināšanu pārbaude pirms un pēc kursa līdz 12 reizēm Eiropas Atgriešanās fonda projekta ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte 84,72 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā pēc katras testēšanas reizes Līgumsods 0,1% no līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas. Par pārbaužu kavējumu līgumsods 0,1% no līguma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šīs summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 10 dienas iepriekš.
112/2014 Pakalpojums 12.08.2014. 13.08.2016. Latvija Darbinieku veselības apdrošināšana SE "BTA Insurance Company" Saskaņā ar veselības apdrošināšanas pamatprogrammu Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
2014/3 Pakalpojums 31.07.2014. 31.01.2015. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas papildināšana un Uzturēšanās atļauju reģistra, Ielūgumu reģistra, Patvēruma meklētāju apakšsistēmas, Vienotā civilstāvokļa aktu reģistra uzturēšana A/S "RIX Technologies" 235080,00 EUR Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā PMLP 2014/3 22.04.2014. 27.05.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja izpildītājs vairākkārtīgi nepilda Līgumā noteiktos pienākumus.
107/2014 Pakalpojums 25.07.2014. Ventspils Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijai Ventspilī Ventspils pilsētas dome Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
106/2014 Pakalpojums 21.07.2014. 30.12.2014. Rīga Muzikālā priekšnesuma nodrošināšana naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Rīgas 4.nodaļā Biedrība "Aīda" līdz 247,00 EUR Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
104/2014 Pakalpojums 14.07.2014. 04.08.2014. Rīga Personalizācijas centra videonovērošanas sistēmas papildināšana ar videonovērošanas kamerām SIA "Creen" 3224,70 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
2014/7-1 Pakalpojums 01.07.2014. 30.06.2015. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutisko un rakstveida tulkošanu SIA "Amber", SIA "Skrivanek Baltic", SIA "Linearis" Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/7 03.06.2014. 16.06.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
2014/7-2 Pakalpojums 01.07.2014. 30.06.2015. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutisko un rakstveida tulkošanu SIA "Konels', SIA "Skrivanek Baltic", SIA "Linearis" Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/7 03.06.2014. 16.06.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
2014/7-3 Pakalpojums 01.07.2014. 30.06.2015. Latvija Vispārīgā vienošanās par mutisko un rakstveida tulkošanu SIA "Konels", SIA "Skrivanek Baltic", SIA "Linearis" Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/7 03.06.2014. 16.06.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
59/2014 Pakalpojums 01.07.2014. 31.12.2014. Rīga PMLP Internet un Intranet mājas lapas uzturēšana SIA "Lux Technology" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no ikmēneša maksājuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 dienas iepriekš.
103/2014 Pakalpojums 26.06.2014. Talsi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Talsos Talsu novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
101/2014 Pakalpojums 26.06.2014. 01.07.2015. Latvija Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana PMLP teritoriālajās nodaļās SIA 'SECURITY lv" līdz 3999,00 EUR Pecapmaksa reizi ceturksnī 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par pakalpojumu neveikšanu noteiktajā termiņā izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
105/2014 Pakalpojums 25.06.2014. Saldus Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Saldū Saldus novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pēcapmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas 10 darba dienu laikā Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
2014/8 Pakalpojums 25.06.2014. 25.06.2015. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana pārvaldes teritoriālajās nodaļās SIA "Rīgas apsardze un partneri" līdz 10002,52 EUR Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem 2014/8 04.06.2014. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 30 dienas iepriekš un savstarpēji izpildot līgumā noteiktos pienākumus.
2014/10 Pakalpojums 12.06.2014. 30.06.2015. Rīgas rajons Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana patvēruma meklētājiem PMIC "Mucenieki" telpās Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" līdz 18777,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriešējā mēnesī padarīto 2014/10 28.05.2014. 09.06.2014. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no aizkavētās maksas par katru bokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksas. pasūtītājs var ieturēt līgumsodu, ja izpildītāja atbildība ir iestājusies pēc sniegto pakalpojumu apmaksas vai maksājums par sniegto pakalpojumu daļu nesedz līgumsoda apmēru. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Katrai no pusēm ir tiesības lauztlīgumu, brīdinot rakstiski otro pusi 30 dienas iepriekš, ja ir izpildītas šajā līgumā paredzētās saistības līdz līguma laušanas dienai.
2014/9-EAF Pirkums 12.06.2014. 27.06.2014. Daugavpils Skenera un licences piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana SIA "DIGITALSTREAM" 7900,83 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/9-EAF 27.05.2014. 09.06.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par preces piegādes un uzstādīšanas nokavējumu Pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
99/2014 Pakalpojums 11.06.2014. 11.06.2015. Tukums Tukuma nodaļas telpu kopšana Vaira Elcere 71,14 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
97/2014 Pakalpojums 03.06.2014. 16.06.2014. Rīga Brošūrā "Informatīvais materiāls patvēruma mrklētājiem" iekļaujamās Rīgas kartes maketēšana un piegāde PDF faila formātā Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" 510,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no maksas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Par darbu veikšanas nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% no maksas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu,nepārsniedzot 10% no maksas. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj termiņu vairāk kā par 10 darba dienām.
96/2014 Pakalpojums 30.05.2014. 14.07.2014. Dobele Rindu sistēmas uzstādīšana un konfigurēšana Dobeles nodaļā SIA "PRISTIS" 3995,00 EUR Pēcapmaksa Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2014/2-1 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Rīga Rīgas 2.nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 303,05 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-2 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Rīga Rīgas 3.nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 181,18 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-3 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Rīga Rīgas 4.nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 228,75 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-4 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Rīga Personalizācijas centra telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 264,85 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-5 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Madona Madonas nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 70,14 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-6 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Saldus Saldus nodaļas telpu kopšana Margita Dankbāre 60,39 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-7 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Talsi Talsu nodaļas telpu kopšana Viktors Siņkevičs 65,00 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-8 Pakalpojums 30.05.2014. 01.05.2014. Alūksne Alūksnes nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 52,85 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-9 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Daugavpils Daugavpils nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 188,46 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-10 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Dobele Dobeles nodaļas telpu kopšana IK "Jutas Braunas frizētava" 64,03 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-11 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2014. Liepāja Liepājas nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKSS" 139,45 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-12 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Limbaži Limbažu nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 54,05 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.03.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-14 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2014. Valmiera Valmieras nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 76,63 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
2014/2-15 Pakalpojums 30.05.2014. 01.06.2015. Ventspils Ventspils nodaļas telpu kopšana SIA "IMPEL SERVIKS" 105,20 EUR mēnesī Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā par iepriekšējā menesī padarīto 2014/2 27.03.2014. 07.04.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 darba dienas iepriekš.
87/2014 Pakalpojums 30.05.2014. 26.06.2014. Dobele Kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana Dobeles nodaļas jaunajās telpās SIA "Edinarog" 3978,22 EUR Pecapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par pakalpojumu neveikšanu noteiktajā termiņā izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
88/2014 Pakalpojums 30.05.2014. 14.07.2014. Dobele Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Dobeles nodaļas jaunajās telpās SIA "Creen" 3984,16 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par pakalpojumu neveikšanu noteiktajā termiņā izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
68/2014 Pakalpojums 30.05.2014. 31.05.2016. Latvija Elektroenerģijas piegāde PMLP Ventspils, Saldus, Dobeles un Krāslavas nodaļām A/S "Latvenergo" Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pēcapmaksa reizi mēnesī Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
90/2014 Pakalpojums 30.05.2014. 14.07.2014. Dobele Aprīkojuma un instalāciju demontāža un virsmu sakārtošana, inventāra un dokumentācijas pārvietošana Dobeles nodaļā SIA "AL Casa" 3983,50 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkura puse var prasīt no otras puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
82/2014 Pirkums 29.05.2014. 27.06.2014. PMIC "Mucenieki" (Ropažu rajons) Virtuves skapīšu piegāde un uzstādīšana Patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "BP partneri" 1738,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi līdz 30.06.2014.
95/2014 Pirkums 29.05.2014. 14.07.2014. Dobele Papildus izgatavoto mēbeļu transportēšana un uzstādīšana Dobeles nodaļas jaunajās telpās SIA "Jelgavas mēbeles" 2647,73 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par preces piegādes un uzstādīšanas nokavējumu Pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs nokavē preču montāžu un uzstādīšanu vairāk kā par 5 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
86/2014 Pakalpojums 29.05.2014. 17.06.2015. Rīga Programmatūras ražotāja (SAP AG)garantijas tehniskā atbalsta pakalpojumi - licenču uzturēšana SIA "Lattelecom Technology" 2600,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
78/2014 Pirkums 26.05.2014. 30.05.2014. Rīga 2000 brošūru iegāde SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 3260,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
84/2014 Pakalpojums 26.05.2014. 16.06.2014. Dobele Vājstrāvas un elektroinstalācijas tīkla ierīkošana Dobeles nodaļas jaunajās telpās SIA "Pārstrādes un ražošanas uzņēmums KEMMI" 3982,83 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par pakalpojumu neveikšanu noteiktajā termiņā izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
85/2014 Pakalpojums 26.05.2014. 18.06.2014. Dobele Dobeles nodaļas jauno telpu kosmētiskais remonts SIA "Global Solutions" 3955,08 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par pakalpojumu neveikšanu noteiktajā termiņā izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2014/5-EBF Pirkums 15.05.2014. 30.06.2014. Rīgas rajons Divstāvu metāla gultu piegāde un uzstādīšana patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "BDF" 13444,20 EUR Pēcapmaksa 30 darba dienu laikā 2014/5-EBF 24.04.2014. 07.05.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm apr to rakstiski vienojoties. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs neizpilda pasūtījumu līdz 30.06.2014.
72/2014 Pirkums 14.05.2014. 15.05.2016. Rīga Frankēšanas mašīnas termodrukas kasešu un uzlīmju piegāde SIA "Posttech" 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/36-EĀRF-2 Pakalpojums 14.05.2014. 14.02.2015. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS)uzturēšana Eiropas ārējo robežu fonda projekta ietvaros A/S "RIX Technologies" 16685,00 EUR Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2013/36-EĀRF 18.12.2013. 20.01.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs vairākkārtīgi nepilda līgumā noteiktos pienākumus
2013/36-EĀRF-1 Pakalpojums 14.05.2014. 20.06.2015. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) funkcionalitātes papildināšana Eiropas Ārējo robežu fonda projekta ietvaros A/S "RIX Technologies" 166380,00 EUR 30% avansa maksājums, 70% pēcapmaksa 60 dienu laikā 2013/36-EĀRF 18.12.2013. 20.01.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs 15 kalendāro dienu laikā nav novērsis pārkāpumus, kā arī,ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām
2014/4 Pakalpojums 09.05.2014. 20.05.2014. Rīga Eiropas Parlamenta vēlētāju sarakstu un vēlētāju alfabētisko sarakstu drukāšana, iepakošana un piegāde A/S "OpusCapita" līdz 4828,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2014/4 17.04.2014. 06.05.2014. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājumu summas. Par termiņu nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savsytarpēji vienojoties.
19/2014 Pakalpojums 08.05.2014. Rēzekne Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Rēzeknē Rēzeknes novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
65/2014 Pirkums 07.05.2014. 29.05.2014. Rīga Pasu papildus ierakstu iedrukas printeru tintes kasetņu piegāde SIA "X InfoTech" 3929,37 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
48/2014 Pakalpojums 05.05.2014. 31.05.2016. Liepāja Liepājas nodaļas rīcībā esošās automašīnas tehniskā apkope un remonts SIA "K CONSULT" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājumu summas. Par pasūtījuma izpildes nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma kopējās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, pusei par to paziņojot otrai pusei 30 dienu iepriekš.
63/2014 Pakalpojums 01.05.2014. 31.12.2014. Cēsis Solista pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Rihards Saule līdz 200,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā no katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
64/2014 Pirkums 29.04.2014. 15.06.2014. Rīga PIN aplokšņu ar dizainu piegāde SIA "X InfoTech" 3999,00 EUR Pēcapmaksa 30 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
66/2014 Pakalpojums 25.04.2014. Kuldīga Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Kuldīgā Kuldīgas novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
54/2014 Pakalpojums 22.04.2014. Balvi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Balvos Balvu novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
2013/38 Pakalpojums 15.04.2014. 18.08.2014. Rīga Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšana - Vēlētāju reģistra uzturēšana 2014.gadā A/S "RIX Technologies" 68000,00 EUR Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2013/38 18.12.2013. 15.01.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savsytarpēji vienojoties.
60/2014 Pakalpojums 14.04.2014. 14.04.2019. Valka Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Valkā Valkas novada dome Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Visi līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski, un tie ir spēkā,ja tos ir parakstījušas abas puses.
67/2014 Pirkums 08.04.2014. 10.05.2014. Rīga 300 grāmatu iegāde SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 3984,00 EUR Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
47/2014 Pakalpojums 05.04.2014. 05.04.2016. Liepāja Liepājas nodaļas rīcībā esošās automašīnas virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana SIA "ARDALA" līdz 500,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājumu summas. Par pasūtījuma izpildes nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma kopējās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, pusei par to paziņojot otrai pusei 30 dienu iepriekš.
61/2014 Pakalpojums 01.04.2014. 01.12.2014. Rīga Konsultāciju un atbalsta sniegšana darbam ar uzturēšanās atļauju datu noliktavu SIA "Lattelecom Technology" 3960,00 EUR Pēcapmaksa reizi mēnesī Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par pakalpojumu neveikšanu noteiktajā termiņā izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
55/2014 Pakalpojums 31.03.2014. Madona Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Madonā Madonas novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
40/2014 Pakalpojums 31.03.2014. Valmiera Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Valmierā Valmieras pilsētas pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
56/2014 Pakalpojums 31.03.2014. 31.12.2014. Jūrmala Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Jūrmalā Jūrmalas pilsētas muzejs Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
2013/25-EBF-1 Pakalpojums 26.03.2014. 20.06.2014. Latvija Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma meklētāju apakšsistēmas programmēšana pilnam palīdzības sniegšanas procesam A/S "RIX Technologies" 88060,00 EUR Pēcapmaksa 60 dienu laikā 2013/25-EBF 14.10.2013. 12.03.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abān pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Līguma izbeigšanas gadījumā pasūtītājs samaksā izpildītājam par jau sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar līguma noteikumiem.
2013/25-EBF-2 Pakalpojums 26.03.2014. 22.06.2015. Latvija Vienotās migrācijas informācijas sistēmas patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošanas darbi un saskarnes ar Tiesu informācijas sistēmu izveide A/S "RIX Technologies" 26180,00 EUR Pēcapmaksa 60 dienu laikā 2013/25-EBF 14.10.2013. 12.03.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abān pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Līguma izbeigšanas gadījumā pasūtītājs samaksā izpildītājam par jau sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar līguma noteikumiem.
51/2014-EBF Pakalpojums 21.03.2014. 21.04.2014. Rīga Semināra sagatavošana un novadīšana Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Future Effect" 360,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Vienpusēji laužot līgumu, izpildītājs maksā līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Ja pasūtītājs pārtrauc līgumu, tad izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem darbiem.
13/2014 Pakalpojums 18.03.2014. Ogre Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas norises nodrošināšanas pakalpojumi Ogres novada pašvaldība 4,00 EUR stundā Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
28/2014-EBF Pakalpojums 17.03.2014. 30.04.2014. Rīga Specializētā angļu valodas kursa "Efektīva prezentācija angļu valodā" apmācība 7 darbiniekiem Rīgas Tehniskā universitāte Rīgas Biznesa skola 1128,90 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
2013/26-2 Pirkums 17.03.2014. 17.05.2014. Rīga Elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu lasītāju piegāde SIA "X INFOTECH" 67320,00 EUR Priekšapmaksa 25% apmērā no līgumcenas 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un atlikusī summa 60 dienu laikā pēc iekārtu piegādes 2013/26 08.10.2013. 27.11.2013. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja piegādātājs 30 kalendāro dienu laikā no pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis paziņojumā norādītos līguma pārkāpumus. Līguma izbeigšanas gadījumā pasūtītājs samaksā piegādātājam par jau piegādātajām līgumam atbilstošajām iekārtām saskaņā ar līguma noteikumiem.
21/2014 Pakalpojums 11.03.2014. Alūksne Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas norises nodrošināšanas pakalpojumi Alūksnes novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
44/2014 Pakalpojums 11.03.2014. Gulbene Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Gulbenē Gulbenes novada dome Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
16/2014 Pakalpojums 10.03.2014. Limbaži Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Limbažos Limbažu novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
2014/1 Pakalpojums 07.03.2014. 07.05.2014. Latvija Pasta pakalpojumi sūtījumu par vēlētāju piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim nosūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi VAS "Latvijas Pasts" līdz 372000,00 EUR Pēcapmaksa pēc katra no etapiem 30 darba dienu laikā 2014/1 21.02.2014. Par samaksas nokavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam līgumsodu 0,1% no maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksājuma summas. Ja izpildītājs neveic piegādi noteiktajos termiņos, izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 10% no līguma summas par katru nokavēto dienu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm savstarpēji vienojoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumum ja izpildītājs nav līgumā noteiktajos termiņos veicis sūtījumu izsūtīšanu
46/2014 Pakalpojums 07.03.2014. 06.03.2017. Cēsis Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Cēsīs Cēsu novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
2013/35-2 Pakalpojums 06.03.2014. 13.05.2014. Latvija Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšana - pasta pakalpojumi un sūtījumu sagatavošana 2014.gadā A/S "OpusCapita" līdz 133300,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/35 11.12.2013. 03.02.2014. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm savstarpēji vienojoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumum ja izpildītājs nav līgumā noteiktajos termiņos veicis sūtījumu izsūtīšanu
22/2014 Pakalpojums 03.03.2014. Tukums Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanas pakalpojumi Tukuma novada Dome Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas veikšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
45/2014 Pakalpojums 01.03.2014. 31.12.2014. Valmiera Elektronisko ērģeļu spēles pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Inese Reinfelde līdz 200,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā no katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt līguma termiņu vai izbeigt līgumu.
26/2014 Pakalpojums 26.02.2014. Liepāja Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanas pakalpojumi Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
30/2014 Pakalpojums 26.02.2014. Dobele Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas norises nodrošināšana Dobeles novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas veikšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkuru strīdu, kurš izriet no vienošanās, skar to vai tās pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.
17/2014 Pakalpojums 25.02.2014. Jelgava Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Jelgavā Jelgavas pilsētas dome Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš
18/2014 Pakalpojums 24.02.2014. 31.12.2014. Liepāja Klavieru pavadījuma pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Jānis Imants Birzkops līdz 200,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā no katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
53/2014 Pakalpojums 24.02.2014. 31.12.2014. Liepāja Dzejas priekšnesuma pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Iveta Ļesina līdz 200,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā no katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
52/2014 Pakalpojums 24.02.2014. 31.12.2014. Liepāja Solista pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Raivis Bružis līdz 200,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā no katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
23/2014 Pakalpojums 21.02.2014. Rīga Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšana Rīgā Rīgas Austrumu izpilddirekcija Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš
25/2014 Pakalpojums 19.02.2014. 19.02.2017. Jēkabpils Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Jēkabpilī Jēkabpils pilsētas pašvaldība 24,80 EURO stundā Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
20/2014 Pakalpojums 14.02.2014. Bauska Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanas pakalpojumi Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada administrācija" Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
10/2014 Pakalpojums 07.02.2014. 31.12.2014. Rīga Utimaco HSM uzturēšanas pakalpojumi 3 iekārtām Utomaco Safeware AG (Vācija) 3648,00 EUR Priekšapmaksa 20 darba dienu laikā pēc piestādītā rēķina saņemšanas Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par pakalpojuma sniegšanas termiņu nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei vismaz 1 mēnesi iepriekš.
24/2014 Pakalpojums 07.02.2014. Ludza Telpu noma Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijas nodrošināšanai Ludzā Ludzas novada pašvaldība Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Apmaksa pēc katras ceremonijas novadīšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš.
39/2014 Pirkums 04.02.2014. 26.02.2014. Rīga Dokumentu plauktu iegāde un uzstādīšana Arhīva telpās SIA "Jelgavas mēbeles" 3984,56 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvo preču apmaiņas termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja pārdevējs nokavē preču montāžu un uzstādīšanu vairāk kā par 2 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2013/34 Pakalpojums 03.02.2014. 03.02.2015. Rīga Informatīvā tālruņa pakalpojumi SIA "Lattelecom" 30862,26 EUR Ikmēneša maksa 2013/34 28.12.2013. 10.01.2014. Līgumsods 0,1% apmērā par katru maksājuma nokavēto dienu no izpildītāja kārtējā rēķinā norādītās summas, bet ne vairāk kā 10% no izpildītāja kārtējā rēķina norādītās summas. Rakstisku pretenziju gadījumā pasūtītājs var piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no izpildītāja kārtējā rēķinā norādītās summas par katru kvalitātes prasību pārkāpumu,bet ne vairāk kā 10% no izpildītāja kārtējā rēķinā norādītās summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības atkāpties no līguma, par to rakstiski brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto pakalpojumu.
15/2014 Pakalpojums 03.02.2014. 10.02.2014. Rīga Rīgas 4.nodaļas telpu kosmētiskais remonts SIA "AL Casa būve" 3812,15 EUR Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2013/37-EBF Pirkums 31.01.2014. 31.03.2014. Latvija Divstāvu metāla gultu piegāde un uzstādīšana PMIC "Mucenieki" Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Lazurīts S" 13664,35 EUR Pēcapmaksa 30 darba dienu laikā 2013/37-EBF 13.12.2013. 27.12.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētas maksājuma summas. Par pasūtījuma izpildes termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvo preču apmaiņas termiņa nokavējumu pircējs var uzlikt pārdevējam līgumsodu 0,1% par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, pusēm par to rakstiski vienojoties.
14/2014 Pakalpojums 30.01.2014. 01.07.2014. Rīga Franču valodas apmācība vienam PMLP darbiniekam Francijas vēstniecības Latvijā Francijas Institūts Latvijā 143,10 EUR Semestra maksa 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties. Jebkura šāda vienošanās par papildinājumiem. grozījumiem vai šī līguma pirmstermiņa izbeigšanu stājas spēkā pēc tā s abpusējas parakstīšanas un kļūst par ši līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3/2014-EBF Pakalpojums 22.01.2014. 22.04.2014. Rīga Franču valodas apmācība 6 PMLP darbiniekiem Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros Francijas institūts Latvijā 922,02 EUR Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Par saistību neizpildi izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no konkrētās saistības izmaksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, rakstiski par to vienojoties.
9/2014 Pakalpojums 21.01.2014. 31.12.2016. Rīga PMLP īpašumā esošo mobilo telefonu apkope SIA "Sonaks Pluss" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% no nokavētās maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājumu summas.Ja izpildītājs neievēro savas saistības, pasūtītājs var uzlikt tam līgumsodu par apkopes nokavējumu 1% apmērā no pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma vērtības. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
8/2014 Pakalpojums 15.01.2014. 17.02.2014. Ugunsdzēšamo aparātu pārbaude PMLP nodaļās un automašīnās SIA "Latakva Serviss" 1921,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētās maksājuma summas.Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvi veikto darbu trūkumu un defektu novēršanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma pirms termiņa,par to rakstiski brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto pakalpojumu.
7/2014 Pakalpojums 13.01.2014. 02.02.2015. Latvija Piekļūšanas kontroles sistēmas un videonovērošanas sistēmas uzturēšana PMIC "Mucenieki" A/S "STA Grupa" 1500,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu atbilstoši norādītajam grafikam izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no aktā minētās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aktā minētās summas. Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi.
6/2014 Pirkums 10.01.2014. 12.01.2015. Rīga Zīmogu un spiedogu iegāde A/S "Reklāmas un Zīmogu fabrika" 3990,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma summas. Ja pārdevējs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pircējs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nepiegādāto vai neapmainīto preču summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk par 10 darba dienām. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2/2014 Pakalpojums 07.01.2014. Pasta pakalpojumi VAS "Latvijas Pasts" Saskaņā ar pasta tarifiem Pēcapmaksa 10 darba dienās Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
4/2014 Pirkums 06.01.2014. 30.12.2015. Rīga Preču iegāde SIA "DEPO DIY" mazumtirdzniecības veikalos SIA "DEPO DIY" līdz 3557,18 EUR Pēcapmaksa 14 kalendāro dienu laikā pēc pavadzīmes parakstīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Katra no pusēm var vienpusēji izbeigt līgumu, paziņojot to otrai pusei vismaz 1 mēnesi iepriekš rakstveidā. Arī grozījumus līgumā var izdarīt, pusēm par to rakstiski vienojoties.
1/2014 Pakalpojums 02.01.2014. 02.01.2015. Rīga Pārvaldes transportlīdzekļu mazgāšana, salonu tīrīšana un virsbūves pulēšana SIA "ENRI" līdz 3999,00 EUR Pēcapmaksa 1 reizi mēnesī Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Puses var grozīt līguma noteikumus, par to iepriekš vienojoties rakstbeidā. Visi līguma pielikumi un papildinājumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Katrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, vienu mēnesi iepriekš brīdinot par to otru pusi.
5/2014 Pakalpojums 02.01.2014. 31.12.2014. Rīga Rīgas 2.nodaļas lifta apkope A/S "Latvijas lifts-Šindlers" 426,84 EUR Pēcapmaksa reizi mēnesī Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Par apkopes savlaicīgu neveikšanu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no minētās summas. Ja izpildītājs vairāk par 30 dienām kavē lifta tehniskās apkopes veikšanas termiņu, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2013
2013/32 Pakalpojums 18.12.2013. 18.12.2014. Rīga MultiPerso programmatūras vienlaicīgo savienojumu licenču piegāde un uzturēšana 2014.gadā SIA "X InfoTech" 80000,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/32 04.12.2013. 12.12.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja saistību izpildes termiņštiek kavēts vairāk kā par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2013/33-1 Pakalpojums 18.12.2013. 30.11.2014. Rīga SAPERION programmatūras licences ražotāja atbalsta pagarināšana SIA "DPA" 15000,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/33 04.12.2013. 16.12.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2013/33-2 Pakalpojums 18.12.2013. 30.11.2014. Rīga KOFAX programmatūras licenču ražotāja atbalsta pagarināšana esošajām licencēm SIA "DigitalStream" 7980,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/33 04.12.2013. 16.12.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2013/26-3 Pirkums 17.12.2013. 17.02.2014. Rīga Optisko pirkstu nospiedumu skeneru piegāde SIA "X INFOTECH" 12240,00 EUR Priekšapmaksa 25% apmērā no līgumcenas 30 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un atlikusī summa 60 dienu laikā pēc iekārtu piegādes 2013/26 08.10.2013. 27.11.2013. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja piegādātājs 30 kalendāro dienu laikā no pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis paziņojumā norādītos līguma pārkāpumus. Līguma izbeigšanas gadījumā pasūtītājs samaksā piegādātājam par jau piegādātajām līgumam atbilstošajām iekārtām saskaņā ar līguma noteikumiem.
132/2013 Pakalpojums 14.12.2013. 30.12.2014. Rīga Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas uzturēšana Personalizācijas centrā SIA "Sprinklers serviss" 3999,00 EUR Pēcapmaksa vienu reizi mēnesī Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi.
133/2013 Pakalpojums 14.12.2013. 30.12.2014. Rīga Personalizācijas centra apsardzes signalizācijas sistēmu apkope SIA "Evidence Network" 1396,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu, par paveikto darbu trūkumu un bojājumu savlaicīgu nenovēršanu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, pusēm par to rakstiski vienojoties.
128/2013 Pakalpojums 14.12.2013. 30.12.2014. Rīga Piekļūšanas kontroles sistēmu apkope durvīm un turniketiem PMLP Rīgas 2.nodaļā un Personalizācijas centrā A/S "STA Grupa" 2824,00 EUR Ceturkšņa maksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
113/2013 Pakalpojums 13.12.2013. 31.05.2014. Rīga SAP Business Object licenču uzturēšana SIA "Lattelecom Technology" 2800,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par izpildītāja vainas dēļ pieļauta termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam līgumsodu 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
129/2013 Pirkums 12.12.2013. 19.12.2013. Rīga 10000 gab. Orfix drošības maisiņu piegāde SIA "Modus Tetra" 1280,00 LVL Pēcapmaksa 20 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās maksājuma summas. Ja pārdevējs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pircējs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk par 10 darba dienām.
134/2013 Pakalpojums 12.12.2013. 31.10.2014. Rīga Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā SIA "Auks" 1620,00 EUR Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Līgumsods 0,1% apmērā no kavētās apmaksas summas par katru dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētās apmaksas summas. Par darbu savlaicīgu neveikšanu atbilstoši norādītajam grafikam izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no aktā minētās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no aktā minētās summas. Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
127/2013 Pakalpojums 06.12.2013. 30.12.2014. Latvija Sadzīves tehnikas remontdarbi patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" SIA "Misabil" līdz 2999,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Par darbu veikšanas termiņa nokavējumu izpildītājs maksā pasūtītājam 0,1% apmērā no summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.
126/2013 Pakalpojums 05.12.2013. 31.12.2014. Rīga LETA mediju monitoringa abonēšana 2014.g. SIA "LETA" 1080,00 LVL Reizi gadā Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem Klientam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, par to 3 mēnešus iepriekš rakstveidā brīdinot pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumattiecības, neatlīdzinot Klientam radušos zaudējumus, par to rakstveidā brīdinot Klientu, ja tas veicis maksājumus ilgāk par 30 dienām, neatbrīvojot klientu no parāda un līgumsoda samaksas.
125/2013 Pakalpojums 04.12.2013. 05.12.2013. Rīga Materiālu sagatavošana un lekcijas nolasīšana par tēmu "Augsti kvalitatīva klientu apkalpošana valsts un pašvaldības iestādēs" SIA "ABAALE" 223,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no maksas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Visi līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti pusēm rakstveidā vienojoties un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienpusēji laužot līgumu vai laikā neveicot darbus, Izpildītājs maksā līgumsodu 10% apmērāno maksas.
2013/27-EBF-1 Pakalpojums 03.12.2013. 30.06.2014. Lielbritānija Divu darbinieku 3 nedēļu vispārējās angļu valodas apmācība Lielbritānijā Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Education Centre Durbe" 3000,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/27-EBF,EAF 18.10.2013. 29.10.2013. Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par nenotikušām apmācībām izpildītājs maksā pasūtītājam 15% no līguma kopsummas par katru nenotikušo apmācību. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
2013/27-EBF-2 Pakalpojums 03.12.2013. 30.06.2014. Lielbritānija Viena darbinieka 4 nedēļu vispārējās angļu valodas apmācība Lielbritānijā Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Alius Lingua" 2191,22 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/27-EBF, EAF 18.10.2013. 29.10.2013. Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par nenotikušām apmācībām izpildītājs maksā pasūtītājam 15% no līguma kopsummas par katru nenotikušo apmācību. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
2013/27-EBF-3 Pakalpojums 03.12.2013. 30.06.2014. Francija Viena darbinieka 3 nedēļu vispārējās franču valodas apmācība Francijā Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "ADA PLUS" 1872,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/27-EBF,EAF 18.10.2013. 29.10.2013. Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par nenotikušām apmācībām izpildītājs maksā pasūtītājam 15% no līguma kopsummas par katru nenotikušo apmācību. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
2013/27-EAF-1 Pakalpojums 03.12.2013. 30.12.2014. Lielbritānija Piecu darbinieku 3 nedēļu vispārējās angļu valodas apmācība Lielbritānijā Eiropas Atgriešanās fonda projekta ietvaros SIA "Education Centre Durbe" 7500,00 EUR Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā 2013/27-EBF,EAF 18.10.2013. 29.10.2013. Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par nenotikušām apmācībām izpildītājs maksā pasūtītājam 15% no līguma kopsummas par katru nenotikušo apmācību. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
114/2013 Pakalpojums 01.12.2013. 01.12.2014. Latvija Maināmo paklāju noma, tīrīšana un nomaiņa pārvaldes teritoriālajās nodaļās A/S "Berendsen Tekstila Serviss" līdz 2999,00 LVL Ikmēneša maksa Līgumsods 0,1% apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no aizkavētā maksājuma summas. Pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt izpildītājam līgumsodu par pakalpojuma veikšanas nokavējumu 0,1% no kavētā pakalpojuma vērtības par katru nokavēto pakalpojuma sniegšanas kalendāro dienu, nepārsniedzot 10% no pakalpojuma vērtības. Līgumu pirms termiņa var izbeigt par to rakstiski paziņojot otrai pusei ne mazāk kā 1 mēnesi iepriekš. Ja izpildītājs pieļāvis pakalpojuma neatbilstību vairāk par 2 reizēm, Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt līgumu.
2013/31 Pakalpojums 27.11.2013. 12.12.2013. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) vīzas pieteikuma servisa pielāgošana ārpakalpojuma sniegšanai A/S "RIX Technologies" 19800,00 LVL Pēcapmaksa 2013/31 13.11.2013. 25.11.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja izpildītājs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi vai citu saistību neizpildi 0,1% apmērā no maksas, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abān pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2013/29 Pakalpojums 27.11.2013. 30.12.2014. Rīga ORACLE DBVS programmatūras licenču uzturēšana Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā 44058,56 EUR Reizi gadā 2013/29 21.11.2013. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem Saskaņā ar vispārējiem moteikumiem
2013/28 Pakalpojums 20.11.2013. 12.12.2013. Rīga Patvēruma meklētāju reģistra apakšsistēmas uzturēšana A/S "RIX Tehnologies" 11480,00 LVL Pēcapmaksa 2013/28 30.10.2013. 11.11.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja izpildītājs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi vai citu saistību neizpildi 0,1% apmērā no maksas, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu.
2013/120 Pakalpojums 15.11.2013. 01.12.2013. Rīga Pārvaldes publisko interneta resursu drošības pārvaldības izvērtējums SIA "Agile & Co" 2999,00 LVL Pēcapmaksa 60 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja izpildītājs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi vai citu saistību neizpildi 0,1% apmērā no maksas, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
116/2013 Pakalpojums 31.10.2013. 31.10.2014. Rīga Papīru smalcinātāju ikmēneša apkope SIA "Beta Komunikācijas" 999,00 LVL Ikmēneša maksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/24 Pakalpojums 24.10.2013. 12.12.2013. Rīga Uzturēšanās atļauju reģistra uzturēšana A/S "RIX Technologies" 25960,00 LVL Pēcapmaksa 2013/24 02.10.2013. 14.10.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja izpildītājs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pasūtītājs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu, nekvalitatīvu izpildi vai citu saistību neizpildi 0,1% apmērā no maksas, bet ne vairāk kā 10% no maksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abān pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
110/2013 Pakalpojums 21.10.2013. 14.02.2015. Rīga Rindu sistēmu Q-matic un Q-NET biļešu printeru termopapīru piegāde SIA "Pristis" 2999,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Par saņemto preces savlaicīgu apmaksas neveikšanu, izpildītājs var uzlikt pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas. Par pasūtījuma piegādes termiņa nokavējumu vai par nekvalitatīvo preces apmaiņas termiņa nokavējumu pasūtītājs var uzlikt izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nepiegādāto vai neapmainīto preču summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, pusēm par to savstarpēji vienojoties. Ja izpildītājs 10 darba dienu laikā no no pasūtījuma brīža neizpilda pasūtījumu vai neapmaina nekvalitatīvās preces pret kvalitatīvām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2013/15 Pakalpojums 15.10.2013. 20.12.2015. Latvija Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras papildinājumu izstrāde un uzturēšana SIA "Lattelecom Technology" 269914,00 EUR Pēcapmaksa 60 dienu laikā 2013/15 27.05.2013. 04.09.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj termiņu vairāk kā par 10 darba dienām
98/2013 Pirkums 30.09.2013. 01.11.2013. Rīga Personas apliecību personīgo identifikācijas numuru nesēju ar trīsslāņu struktūru un divu krāsu apdruku piegāde SIA "Hight Information Technologies" 2998,05 LVL Pēcapmaksa 30 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no maksājuma summas. Ja pārdevējs neievēro savas līgumā noteiktās saistības, pircējs ir tiesīgs uzlikt līgumsodu par preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja pārdevējs ir kavējis preču piegādi vairāk par 10 darba dienām.
2013/23 Pakalpojums 27.09.2013. 27.09.2013. Rīga MultiPerso programmatūras papildus funkcionalitātes licenču iegāde, licenzētās programmatūras uzstādīšana, konfigurēšana un garantijas uzturēšana SIA "X InfoTech" 28000,00 EUR Pēcapmaksa 2013/23 09.09.2013. 20.09.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu iapilde tiek kavēta vairāk par 10 dienām, pasūtītajam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2013/22 Pakalpojums 17.09.2013. 12.12.2013. Rīga Atbalsta pakalpojumi Nacionalās vīzu informācijas sistēmas VIS Mail II konsultāciju testēšanai SIA "SkyWave" 19800,00 LVL Pēcapmaksa 2013/22 22.08.2013. 02.09.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
97/2013 Pakalpojums 10.09.2013. 26.09.2013. Rīga Darbinieku apmācība programmā "Ugunsdrošība" SIA "Latakva Serviss" 1400,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu iapilde tiek kavēta vairāk par 10 dienām, pasūtītajam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
96/2013 Pakalpojums 06.09.2013. 01.10.2013. Rīga Dizaina papildinājumi Eiropas migrācijas tīkla mājas lapai SIA "Zappa Industries" 210,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām
89/2013-EBF Pakalpojums 02.09.2013. 31.05.2014. Daugavpils Angļu valodas apmācība 2 Daugavpils nodaļas darbiniekiem Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "ADA PLUS" 494,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus līguma noteikumus. Ja kāda no pusēm nepilda līgumā noteiktās saistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienas iepriekš.
89/2013-EBF Pakalpojums 02.09.2013. 31.05.2014. Daugavpils Divu darbinieku angļu valodas apmācība Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "ADA PLUSS" 494,00 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Ja izpildītājs nenodrošina apmācību paredzētajā laikā, tad tas maksā pasūtītājam 0,1% par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopsummas. Par maksājumu saistību kavējumu pasūtītājs maksā izpildītājam 0,1% no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāda no pusēm nepilda līgumsaistības, otrai pusei ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski brīdinot 10 dienu iepriekš.
2013/21 Pakalpojums 30.08.2013. 29.08.2014. Rīga ORACLE DBVS programmatūras licenču uzturēšana Oracle East Central Europe limited filāle Latvijā 45631,01 LVL Reizi gadā 2013/21 16.08.2013. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
91/2013-EBF Pakalpojums 27.08.2013. 30.06.2014. Rīga Psihologa pakalpojumi patvēruma meklētājiem Marina Fomičeva 2998,80 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot otrajai pusei 15 dienas iepriekš.
90/2013 Pakalpojums 20.08.2013. 20.09.2013. Rīga Publikāciju ar procesa aprakstu par sniegtajiem pakalpojumiem trešo valstu pilsoņiem sakarā ar ielūgumu, darba atļauju un uzturēšanās atļauju noformēšanu izstrāde Eiropas Sociālā fonda projektam SIA "Drukātava" 747,94 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs pārkāpj termiņu vairāk kā par 10 darba dienām
2013/20 Pakalpojums 12.08.2013. 01.09.2013. Rīga Oracle Database Vault risinājuma ieviešana SIA "DBA Competence Center" 19930,00 LVL Pēcapmaksa 2013/20 08.07.2013. 19.07.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
88/2013 Pakalpojums 06.08.2013. 30.06.2015. Rīga Ģimenes ārsta mājas vizīšu nodrošināšana patvēruma meklētājiem Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Doktorāts Berģi" līdz 2970,00 LVL Reizi mēnesī Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot otrai pusei par to 15 dienu iepriekš.
87/2013 Pirkums 05.08.2013. 30.06.2015. Rīga Viedbiļešu iegāde patvēruma meklētāju, kuri uzturas patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki", vajadzībām Eiropas Bēgļu fonda projekta ietvaros SIA "Rīgas satiksme" līdz 7907,14 LVL Priekšapmaksa Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Pusēm ir tiesības jebkurā laikā izbeigt līgumu, pazinojot par to otrai pusei rakstiski 30 dienas iepriekš. Jebkuras izmaiņas šī līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un ja tās parakstījušas abas puses.
81/2013 Pirkums 29.07.2013. 15.08.2013. Rīga Specializētās daudzfunkcionālās iekārtas iegāde SIA "Ma-1 Datori" 1244,29 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.
69/2013 Pakalpojums 25.07.2013. 24.07.2014. Rīga Nederīgo pasu un personas apliecību atlikumu uzkrāšana atkritumiem paredzētos slēdzamos konteineros un izvešana PS "Exto D" līdz 2999,00 Pēcapmaksa reizi mēnesī Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pusr var vienpusēji lauzt līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai pusei vismaz 1 mēnesi iepriekš.
79/2013 Pakalpojums 18.07.2013. 30.08.2013. Rīga Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta aktivitāšu programmas 2013.gadam "Politikas ziņpjuma par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2012.gadā" publikāciju izgatavošana A/S "Reklāmas un Zīmogu fabrika" 741,57 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs pārkāpj Darbu veikšanas termiņu vairāk kā par 10 darba dienām.
2013/16 Pakalpojums 10.07.2013. 09.07.2015. Rīga Automašīnu tehniskā apkope un remonts SIA "Auto Šuks" 19999,99 LVL Pēcapmaksa 2013/16 10.06.2013. 21.06.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to savstarpēji vienojoties.
2013/18 Pakalpojums 05.07.2013. 01.08.2013. Rīga Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Robežapsardzības informācijas sistēmas"RAIS 2009" izstrāde" A/S "RIX Technologies", Maksātājs - Valsts Robežsardzes Galvenā pārvaldevalde 13920,00 LVL Pēcapmaksa 2013/18 06.06.2013. 17.06.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts pusēm par to rakstiski vienojoties.
53/2013 Pirkums 01.07.2013. 01.07.2014. Rīga Zaudēto lietu vāku iegāde SIA "Hermess" 2999,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/19 Pakalpojums 01.07.2013. 01.07.2014. Latvija Apsardzes pakalpojumi Pārvaldes teritoriāljām nodaļām SIA "Rīgas apsardze un partneri" līdz 6789,60 LVL Ikmēneša maksa 2013/19 12.06.2013. 25.06.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 dienas iepriekš un savstarpēji izpildot Līgumā noteiktos pienākumus
2013/9-1 Pakalpojums 01.07.2013. 30.06.2014. Rīga Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumi Pārvaldes, Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības 2012.g.programmas projekta un Eiropas migrācijas tīkla vajadzībām SIA "Skrivanek Baltic" līdz 7480,00 LVL Pēcapmaksa 2013/9-1 10.04.2013. 22.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus līguma noteikumus. Līgums var tikt vienpusēji lauzts otru pusi rakstiski brīdinot 30 dienas iepriekš.
2013/9-2 Pakalpojums 01.07.2013. 30.06.2014. Rīga Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumi Pārvaldes, Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības 2012.g.programmas projekta un Eiropas migrācijas tīkla vajadzībām SIA "Skrivanek Baltic" līdz 2200,00 LVL Pēcapmaksa 2013/9-2 10.04.2013. 22.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus līguma noteikumus. Līgums var tikt vienpusēji lauzts otru pusi rakstiski brīdinot 30 dienas iepriekš.
2013/9-3 Pakalpojums 01.07.2013. 30.06.2014. Rīga Mutiskās un rakstveida tulkošanas pakalpojumi Pārvaldes, Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības 2012.g.programmas projekta un Eiropas migrācijas tīkla vajadzībām SIA "Konels" līdz 6670,00 LVL Pēcapmaksa 2013/9-3 10.04.2013. 22.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus līguma noteikumus. Līgums var tikt vienpusēji lauzts otru pusi rakstiski brīdinot 30 dienas iepriekš.
76/2013 Pakalpojums 01.07.2013. 01.07.2014. Latvija Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana pārvaldes teritoriālajās nodaļās SIA "Security LV" 2999,00 LVL Ceturkšņa maksa Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Puses ir tiesīgas jebkurā laikā izbeigt līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi vismaz 30 dienu iepriekš.
63/2013 Pakalpojums 26.06.2013. 14.07.2013. Rīga EID elektroniskas parakstīšanas sīklietotnes izstrāde SIA "EUSO" 2999,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Ja tiek kavēta darbu izpilde vairāk kā par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
66/2013 Pakalpojums 25.06.2013. 27.06.2013. Jūrmala Videonovērošanas sistēmas pārvietošana un uzstādīšana Jūrmalas nodaļā SIA "Creen" 2866,08 Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
71/2013 Pakalpojums 25.06.2013. 26.07.2013. Jūrmala Kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana Jūrmalas nodaļas jaunajās telpās SIA "Gitex" 2977,99 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk kā par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
68/2013 Pirkums 19.06.2013. 05.07.2013. Rēzekne Gaisa kondicioniera piegāde un uzstādīšana Rēzeknes nodaļā SIA "KLIMATON" 1516,86 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Ja pārdevējs kavē preces montāžu un uzstādīšanu vairāk kā par 2 darba dienām, pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
2013/10 Pakalpojums 17.06.2013. 17.09.2013. Rīga Vēlētāju reģistra un saistīto informācijas sistēmu darbības nepārtrauktības un sistēmas atjaunošanas plāna izstrāde SIA "Komerccentrs DATI grupa" 69874,00 LVL Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2013/10 15.04.2013. 14.05.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājumu summas. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
62/2013 Pakalpojums 04.06.2013. 28.06.2013. Jūrmala Elektroniskās rindu regulēšanas sistēmas pārvietošana, pielāgošana un uzstādīšana Jūrmalas nodaļā SIA "Pristis" 1802,50 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās summas Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/11-1 Pakalpojums 01.06.2013. 01.06.2014. Rīga Rīgas 2.nodaļas telpu uzkopšanas darbi SIA "Liir" 195,30 LVL mēnesī Ikmēneša maksa 2013/11 17.04.2013. 29.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/11-2 Pakalpojums 01.06.2013. 01.06.2014. Rīga Rīgas 3.nodaļas telpu uzkopšanas darbi SIA "Liir" 129,15 LVL mēnesī Ikmēneša maksa 2013/11 17.04.2013. 29.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/11-3 Pakalpojums 01.06.2013. 01.06.2014. Rīga Rīgas 4.nodaļas telpu uzkopšanas darbi SIA "Liir" 162,50 LVL mēnesī Ikmēneša maksa 2013/11 17.04.2013. 29.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/11-4 Pakalpojums 01.06.2013. 01.06.2014. Rīga Personalizācijas centra telpu uzkopšanas darbi SIA "Liir" 189,88 LVL mēnesī Ikmēneša maksa 2013/11 17.04.2013. 29.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no kvartālā paredzētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no kvartālā paredzētās maksājuma summas. Jebkura puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot to otrai pusei 15 darba dienu iepriekš. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
60/2013 Pakalpojums 31.05.2013. 25.06.2013. Jūrmala Jūrmalas nodaļas jauno telpu kosmētiskais remonts SIA "Barma distribution" 2995,37 LVL Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām Pasūtīyājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/17 Pakalpojums 29.05.2013. 29.06.2013. Rīga Datu rezerves kopēšanas infrastruktūras politikas izstrāde un ieviešana produkcijā SIA "Komerccentrs DATI grupa" 19985,00 LVL Pēcapmaksa 2013/17 17.05.2013. 29.05.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājuma summas Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2012/5 Pirkums 28.05.2013. 28.05.2018. Rīga Pasu sagatavju izgatavošana un piegāde Giesecke & Devrient GmbH 9980000,00 EUR Pēcapmaksa atbilstoši piegāžu grafikam 2012/5 12.04.2012. 02.07.2012. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/14 Pakalpojums 15.05.2013. 28.05.2013. Rīga Vēlētāju sarakstu drukāšana, iepakošana un piegāde pašvaldību vēlēšanām A/S "Itella Information" līdz 3302,50 LVL Pēcapmaksa 2013/14 26.04.2013. 10.05.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% no summas. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
55/2013 Pakalpojums 10.05.2013. 24.05.2013. Ventspils Elektroniskās rindu regulēšanas sistēmas uzstādīšana Ventspils nodaļā SIA "Pristis" 1544,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
49/2013 Pakalpojums 07.05.2013. 03.06.2013. Cēsis Elektroniskās rindu regulēšanas sistēmas uzstādīšana Cēsu nodaļā SIA "Pristis" 1185,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
47/2013 Pakalpojums 30.04.2013. 30.04.2015. Daugavpils PMLP automašīnas Volvo 940 remonts, tehniskā apkope, virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana SIA "SD Auto" 1500,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums tiek lauzts, Pusei par to paziņojot otrai Pusei 30 dienu iepriekš.
44/2013 Pakalpojums 29.04.2013. 31.12.2013. Rīga PMLP Internet un Intranet mājas lapas uzturēšana SIA "Lux Technology" 2900,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājan ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstveidā brīdinot Izpildītāju 30 dienas iepriekš.
2013/48 Pirkums 29.04.2013. 29.05.2013. Rīga 118500 PIN aplokšņu ar dizainu iegāde SIA "X InfoTech" 2998,05 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā 10 darba dienas.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/6 - EBF proj. Pakalpojums 19.04.2013. 31.07.2014. Rīga Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana patvēruma meklētājiem Patvēruma meklētāju izmitināšanas centra "Mucenieki" telpās VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" līdz 18000,00 LVL Ikmēneša maksa 2013/6 02.04.2013. 12.04.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi.
17/2013 Pakalpojums 09.04.2013. 18.05.2013. Londona Viena PMLP darbinieka juridiska satura angļu valodas apmācības kurss un uzturēšanās Lielbritānijā, Londonā no 12.05.2013 līdz 18.05.2013 The London School of English 1520,00 EUR Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Paasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja izpildītājs ilgāk par 10 dienām no pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis līguma pārkāpumus. Jebkuri grozījumi, papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā, pusēm vienojoties, un tie stājas spēkā pēc tam, kad puses tos parakstījušas.
2012/25-1 Pakalpojums 03.04.2013. 27.12.2013. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana A/S "RIX Technologies" 119020,00 LVL Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2012/25-EAF, ERAF 20.12.2012. 21.01.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nesavlaicīgi veikto darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs vairākkārtīgi nepilda līgumā noteiktos pienākumus.
2012/25-2 Pakalpojums 03.04.2013. 27.12.2013. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana A/S "RIX Tecnologies" 79860,00 LVL Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2012/25-EAF, ERAF 20.12.2012. 21.01.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nesavlaicīgi veikto darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja izpildītājs vairākkārtīgi nepilda līgumā noteiktos pienākumus.
2012/25-EAF-3 Pakalpojums 03.04.2013. 22.06.2015. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas papildināšana ar Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistru Eiropas atgriešanās fonda ietvaros A/S "RIX Technologies" 248578,00 LVL Avanss/Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2015/25-EAF, ERAF 20.12.2012. 21.01.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nesavlaicīgi veikto darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas Saskaņā ar Līguma P.9.4 nosacījumiem
2012/25-ERAF-4 Pakalpojums 03.04.2013. 28.06.2013. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas apakšprogrammu Uzturēšanās atļauju reģistra, Ielūgumu reģistra papildināšana, lai nodrošinātu pāreju uz Eiro valūtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros A/s "RIX Technologies" 4500,00 LVL Pēcapmaksa 60 darba dienu laikā 2012/25-EAF, ERAF 20.12.2012. 21.01.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nesavlaicīgi veikto darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas Ja izpildītājs nesniedz paredzētos Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos un kavē darbu izpildi vairāk par 10 dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2012/25-ERAF-5 Pakalpojums 03.04.2013. 30.08.2013. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas pielāgošana eiro valūtai Eiropas Reģionālās attīstības fonda ietvaros A/S "RIX Technologies" 1800,00 LVL Pēcapmaksa 120 darba dienu laikā 2012/25-EAF, ERAF 20.12.2012. 21.01.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no nesavlaicīgi veikto darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas Ja izpildītājs nesniedz paredzētos Pakalpojumus Līgumā noteiktajos termiņos un kavē darbu izpildi vairāk par 10 dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
43/2013 Pakalpojums 03.04.2013. 10.04.2013. Rīga Videonovērošanas sistēmas uzstādīšana norakstīto pasu smalcinātavā SIA "Latfinansa" 2769,95 Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par ti rakstiski vienojoties.
42/2013 Pakalpojums 02.04.2013. 01.04.2014. Rīga IBM Tivoli Storage Manager programmatūras uzturēšana SIA "Tavs datorserviss" 2497,18 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par ti rakstiski vienojoties.
38/2013 Pakalpojums 01.04.2013. 01.04.2016. Rīga Vēstuļu frankēšanas mašīnas tehniskā apkope SIA "Posttech" 402,00 LVL Ceturkšņa maksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi.
40/2013 Pakalpojums 20.03.2013. 31.07.2013. Rīga Gaisa dzesēšanas sistēmas Sanyo tehniskās apkopes darbi PMLP Servera telpā SIA "Inženiercentrs komforts" 180,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.
2013/2 Pakalpojums 20.03.2013. 20.05.2013. Rīga Pasta pakalpojumi sūtījumu par vēlētāju piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim nosūtīšanai uz vēlētāju dzīvesvietas adresi VAS "Latvijas Pasts" 272000,00 LVL Pēcapmaksa 2013/2 17.01.2013. 04.03.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs nav Līgumā noteiktajos termiņos veicis Sūtījumu izsūtīšanu.
2012/35 Pakalpojums 19.03.2013. 19.03.2015. Latvija Pārvadāšanas (kurjerservisa) pakalpojumi Latvijas teritorijā, personu apliecinošu dokumentu, ar tiem saistīto dokumentu un neliela apjoma kravu pārvadāšana paaugstinātas drošības režīmā VAS "Latvijas Pasts" 89364,48 LVL Ikmēneša maksa 2012/35 02.01.2013. 04.02.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja kāds no līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus līguma noteikumus.Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt līgumu pirms Līguma termiņa beigām, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei vismaz vienu mēnesi iepriekš.
36/2013 Pakalpojums 15.03.2013. 15.04.2013. Rīga EID kontakta mikroshēmā iekļautā programmnodrošinājuma un datu attālinātas pārvaldības risinājuma tehniskā projektējuma izstrāde SIA "X InfoTech" 2999,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/5 Pakalpojums 15.03.2013. 15.04.2013. Rīga Vēlētāju reģistra, ar to saistītās informācijas un komunikāciju infrastruktūras risku analīze SIA "IT Centrs" 19800,00 LVL Pēcapmaksa 2013/5 22.02.2013. 05.03.2013. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu satāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja Darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
41/2013 Pakalpojums 12.03.2013. 26.03.2013. Rīga Mēbeļu demontāža, remonts, mēbeļu un dokumentācijas pārvietošana uz citām telpām SIA "ALCUM" 2011,80 LVL Pēcapmaksa 90 dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses.
2013/8 Pakalpojums 11.03.2013. 22.05.2013. Rīga Sūtījumu par vēlētāju piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim sagatavošana A/S "Itella Information" 92000,00 LVL Pēcapmaksa 2013/8 08.03.2013. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs nav Līgumā noteiktajos termiņos veicis Sūtījumu izskatīšanu
2012/23 Pakalpojums 08.03.2013. 30.06.2013. Rīga Vēlēšanu reģistra papildinājumu izstrāde AS "RIX Technologies" 89920,00 LVL Pēcapmaksa 2012/23 20.11.2012. 04.02.2013. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
20/2013 Pakalpojums 28.02.2013. 20.03.2013. Rīga Optiskā tīkla modernizācija SIA "Neodata" 2712,60 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs pārkāpj d\arbu izpildes termiņu vairāk kā par 10 darba dienām
2012/31 Pakalpojums 13.02.2013. 13.02.2015. Latvija Videonovērošanas sistēmu apkope SIA "Creen" līdz 19999,00 LVL Ceturkšņa maksa 2012/31 12.12.2012. 27.12.2012. Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Ja Izpildītājs neveic paredzētos darbus līgumā noteiktajos termiņos un kavē to izpildi vairāk par 10 dienām savas vainas pēc, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
2012/34 Pakalpojums 31.01.2013. 31.01.2014. Rīga Informatīvā tālruņa pakalpojumi SIA"Lattelecom" 19890,00 LVL Ikmēneša maksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkādi Līguma grozījumi tiek veikti rakstveidā un tie stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru pusi ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš un veicot norēķinus par faktiski sniegto pakalpojumu.
2012/26 Pakalpojums 21.01.2013. 30.12.2013. Rīga Oracle programmatūras licenču uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojumi Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā 30062,65 LVL Reizi gadā. 2012/26 27.12.2012. Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem
16/2013 Pakalpojums 17.01.2013. 26.02.2013. Rīga Vājstrāvas un elektroinstalācijas tīkla ierīkošana SIA"Pārstrādes un ražošanas uzņēmums KEMMI" 2997,68 LVL Pēcapmaksa 90 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu
18/2013 Pakalpojums 09.01.2013. 28.02.2013. Rīga Remonts nederīgo personalizācijas dokumentu smalcinātavā SIA" Audea" 2914,77 LVL Pēcapmaksa 20 darba dienu laikā Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Ja darbu izpilde tiek kavēta vairāk par 10 darba dienām, pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.
91/2012 Pakalpojums 04.01.2013. 20.03.2013. Rīga Divu servera telpu sistēmu vienreizēju tehnisko apkope SIA "Moduls-Rīga" 2690,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu; Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja izpildītājs vairāk kā par 10 dienām nav izpildījis līgumā visas uzņemtās saistības
1/2013 Pakalpojums 04.01.2013. 30.11.2013. Rīga Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskās apkopes un uzturēšanas darbi Personalizācijas centrā SIA "AKVA MNP" 1152,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlak kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi.
12/2013 Pakalpojums 04.01.2013. 30.12.2013. Personalizācijas centrs Serveru telpu gāzes dzēšanas sisēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras apkope;Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmu apkope SIA" Sprinklers serviss" 2952,00 LVL Ceturkšņa maksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
8/2013 Pakalpojums 02.01.2013. 30.12.2013. PMIC "Mucenieki" Piekļūšanas kontroles sistēmas, apsardzes, signalizācijas sistēmas un videonovērošanas sistēmas, t.sk. durvju atsevišķi remonta darbi A/S "STA Grupa" 1000,00 LVL Pēcapmaksa Līgumsods 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu Visi līguma grozījumi, papildinājumi un pielikumi ir spēkā ar nosacījumu, ka tie tiek noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.Jebkurai pusei ir tiesības lauzt līgumu, darot to zināmu otrai pusei ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz līguma laušanas brīdi.
Atpakaļ