PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
PMLP2019/6 Pakalpojuma 15.03.2019. 15.05.2019. Latvija Eiropas Parlamenta vēlešanu norises nodrošināšana -vēlešanu paziņojumu nosūtīšana uz vēlētāju dzīvesvietas adresēm RELLER SIA 311750,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa pēc katra no etapiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2019/6 19.02.2019. 28.02.2019. 6.1. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. 8.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2019/2 Pakalpojuma 08.03.2019. 11.05.2019. Latvija Vēlēšanu paziņojumu sagatavošana, šķirošana un nodošana pasta pakalpojuma sniedzējam AS "Fiteks" 147900,00 Apmaksa par Sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2019/2 21.01.2019. 27.02.2019. Līguma laušana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/4 Pakalpojuma 05.03.2019. 05.03.2021. Rīga Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (FPRIS) izveides darbi AS “RIX Technologies” 3295035,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās Darbu daļas izpildes, ko apliecinu Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts un Izpildītāja iesniegts rēķins. PMLP2018/12-FPRIS 28.10.2018. 10.12.2018. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
18/2019 Pakalpojuma 01.03.2019. 31.05.2019. Dobele Telpu uzkopšana PMLP Dobeles nodaļā Maija Dubrovska 254,07 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
Darba uzdevums PMLP/2019/31 Pakalpojuma 25.02.2019. 31.07.2019. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programatūras izstrāde un pilnveidošana "RIX Technologies" 59280,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Atbilstoši vīspārīgās vienošanās nosacījumiem Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās.
17/2019 Pirkuma 25.02.2019. 20.03.2019. Personalizācijas centrā Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Kondicioniera iegāde un nomaiņa Personalizācija centra telpās SAI "Auks" 3107,51 Apmaksa par Darbiem tiek veikta 10 darba dienu laikā ar pārskaitījumu pēc Akta bez atrunām parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
16/2019-ISA Pakalpojuma 21.02.2019. 23.02.2020. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisa piegāde DIigitalStream SIA 1080,00 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
10/2019 Pakalpojuma 18.02.2019. 17.02.2021. Rīga Pārvaldes īpašumā esošo mobilo telefonu tehniskā apkope EKOSHOP SIA 3999,00 3.4. Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
12/2019 Pakalpojuma 08.02.2019. 15.02.2019. Rīga 2 Lekcijas "Jaunie MK noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību" Konsultāciju sabiedrība „Padoms”, SIA 880,00 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam maksu par Kursiem 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Kursu beigām, pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Par maksājumu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0.1% no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. Par Kursu termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējas Līguma summas. Līguma darbību var izbeigt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā.
2018/20 Apsardze 24.01.2019. 23.01.2020. Patvērumu meklētāju centrā Mucenieki, Ropažu novads Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Muceniekos SIA”Apsardze ROR" 45270,00 Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Maksātājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. PMLP2018/20 18.12.2018. 02.01.2019. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
14/2019 Pakalpojuma 11.01.2019. 12.01.2020. Rīga Interaktīvā TV Biznesea klientiem SIA”Lattelecom" 635,04 Abonents apņemas maksāt Pakalpojuma mēneša abonēšanas maksu saskaņā ar klientam piestādīto rēķinu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
10/2019 Pakalpojuma 10.01.2019. 31.01.2020. Rīga Pārvaldes autotransporta mazgāšanas un salona tīrīšanas pakalpojums SIA ENRI 3999,00 Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākošā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
9/2019 Pirkuma 10.01.2019. 31.12.2019. Rīga Zīmogu iegāde Reklāmas un Zīmogu Fabrika A/S 3999,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
163/2018 Pirkuma 07.01.2019. 06.01.2020. Rīga Rīgas sabiedriskā transporta biļešu iegāde Rīgas satiksme SIA 3999,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
3/2019 Apsaimniekošanas 03.01.2019. 31.12.2021. Partizānu iela 21B, Balvi Elektrības un iznomājamai patībai pieguļošās teritorijas uzturēšanas un kopšanas līgums SIA”DIGAL” 18,50 Nomnieks par Pakalpojumiem un saņemto Elektroenerģiju maksā par katru kārtējo mēnesi līdz nākošā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam, veicot apmaksu, šajā līgumā norādītajā kontā, saskaņā ar Apsaimniekotāja izrakstītajiem rēķiniem. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, Pusēm vienojoties, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
4/2019 Komunālie pakalpojumi 02.01.2019. 31.12.2021. Partizānu iela 21, Balvi Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Balvu nodaļai Balvu novada pašvldības aģentūra "SATE"-TEX" 18,00 Nomnieks maksā Piegādātājam par Komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nomniekam ir tiesības vienpusēji, pēc savas izvēles, jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, par to rakstiski paziņojot Piegādātājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Pušu strīdi tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdi un nesaskaņas tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.
2/2019 Pakalpojumu 01.01.2019. Balvi, Partizānu iela 21B Sadzīves atkritumu izvešana PMLP Balvu nodaļai Pilsētvides serviss SIA 16,58 Maksa par pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī vai ceturksnī par saņemtajiem pakalpojumiem, 20 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Klientam ir tiesības lauzt līgumu, iepriekš par to rakstiski informējot pakalpojuma sniedzēju, ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
2018
148/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 31.12.2019. Patvērumu meklētāju centrā Mucenieki, Ropažu novads Patvēruma meklētāja centra "Mucenieki" durvju piekļuves kontroles un video novērošanas sistēmas uzturēšana un apkope STA Group SIA 5600,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
161/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 31.12.2019. Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, Personalizācijas centrā Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2019.gadam AS "STA Group" 1740,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
162/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 31.12.2019. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Personalizācijas centrā Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un Ugunsgrēka atklāšanas trauksmes izziņošanas sistēmas (UAS) Tehniskā apkope vienam gadam SIA PRIMETE SERVISS 2 880,00 EUR Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
156/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 28.06.2019. Rīga 3 Utimaco HSM iekārtu uzturēšanas pakalpojumi 2019. gadam RAULWALTER OU 5250,00 Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
158/2018 Pakaplojuma 20.12.2018. 26.12.2019. Rīga Cisco kontaktu centra programmatūras licenču uzturēšanas atbalsts astoņām licensēm SANTA MONICA NETWORKS SIA 1804,00 Apmaksa par saņemto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. 5.4. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/16-PMIF Pakalpojuma 18.12.2018. 17.12.2019. Rīga Attālinātas saziņas risinājuma ražotāja atbalsts Pexip Infinity licensēm vienam gadam. SIA”Santa Monica Networks”, 14172,26 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2018/16-PMIF 04.12.2018. 17.12.2018. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2018/15 Pirkuma 18.12.2018. 01.04.2019. Rīga 2 Biomertijas datu iegūšanas iekārtu iegāde SIA “DATI Group” 31540,00 2.3. Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un Preces pavadzīme-rēķina, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa, saņemšanas. 2018/15 22.11.2018. 03.12.2018. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2018/3 Pakalpojuma 14.12.2018. 16.12.2019. Rīga Personu apliecinošum dokumentu informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana SIA “Lattelecom Technology 349 800,00 3.3. Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta abpusējas parakstīšanas (Papildpakalpojumu gadījumā) un rēķina saņemšanas. PMLP2018/3 31.03.2018. 02.05.2018. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
149/2018 Pakalpojuma 11.12.2018. 31.12.2019. Dobele, Brīvības ielā 17 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2019. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses
150/2018 Pakalpojuma 11.12.2018. 31.12.2019. Ezermalas ielā 8a, Rīga Atkritumu apsaimniekošana Ezermalas ielā 8a SIA "Lautus" 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
134/2018 Pirkuma 11.12.2018. 10.12.2019. Rīga Kofax Capture Enterprise Image vol.600K licenses iegāde un uzturēšana 1 gadu SIA" DigitalStream" 4320,00 Apmaksa par preču iegādi tiek veikta kā pecapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preces piegādi vairāk kā 10 (desmit) darba dienas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījuša abas puses.
144/2018 Pakālpojuma 06.12.2018. 06.08.2020. Latvija Darba drošības pasākumu organizēšana un nelaimes gadījumu darba vietā izmenklēšana PMLP pārvaldē un tās teritoriālajās nodaļās. Darba drošības centrs SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums PMLP/2018/154 Pakalpojuma 05.12.2018. 21.12.2018. Rīga Elektronisko dokumentu apstrādes (EDA) modernizācijas, pielāgošanas un uzturēšanas darbi (Kofax ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi) AA Projekts SIA 40880,00 2.8. Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem. 4.5. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
140/2018 Pirkuma 30.11.2018. 19.12.2018. Latvija 109 privātuma filtru piegāde teritoriālo nodaļu monitoru aprīkošanai AS "Capital" 9810,00 3.4. Apmaksa par saņemtajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Pārdevēja. 5.4. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2008/13-8 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Rīga Esošās rindu sistēmas komponentes modernizēšana Rīgas 3. nodaļā SIA Pristis 3080,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-7 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Rīga Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Rīgas 1. nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 10850,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-6 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Rēzekne Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Rēzeknes nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 3570,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-5 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Ogre Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Ogres nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 5635,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-4 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Liepāja Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Liepājas nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 2780,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-3 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Jūrmala Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Jūrmalas nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 3120,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13-3 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-2 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Jelgava Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Jelgavas nodaļā SIA Pristis 9450,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-1 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Daugavpils Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Daugavpils nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 3130,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
143/2018 Pakalpojuma 30.11.2018. 02.12.2019. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi A/S Berendsen Tekstila Serviss 3999,00 Izpildītājs katru mēnesi nosūta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Pakalpojumiem. Pasūtītājam Pakalpojumu norēķins ir jāveic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu pirms termiņa var izbeigt par to rakstiski paziņojot otrai pusei ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, norādot izbeigšanas iemeslu.
132/2018 Pakalpojuma 20.11.2018. 30.12.2019. Rīgā, Daugavpils ielā 31. Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Rīgas 4. nodaļā Laila Žukova 1000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2018/14 Pakalpojuma 14.11.2018. 13.12.2019. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšas servisa piegāde DIGITALSTREAM SIA 36812,98 2.4. Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas PMLP2018/14 09.10.2018. 22.10.2018. 5.1. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
131/2018 Pirkuma 13.11.2018. 21.12.2018. Rīga 25 jaunās paaudzes 2D svītrkodu skeneru (Honeywell Voyager 1450g2d) personu apliecinošu dokumentu personālizācijas un pārbaudes procesam iegāde SIA “C2”, 3905,50 Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas. 5.7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
130/2018 Pakalpojuma 05.11.2018. 04.11.2020. Mucenieki, Ropažu novads Gultas veļas, segu, spilvenu un dvieļu mazgāšana Patvēruma meklētāju centra "Mucenieki" vajadzībām TVAIKONIS SIA 3999,00 4.1. Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja sastādītā rēķina par sniegtajiem mazgāšanas pakalpojumiem pieņemšanas apmaksai. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. 6.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā tiek izdarīti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas un parakstījušas abas Puses.
PMLP201/4-PMIF-3 Pakalpojuma 05.11.2018. 04.11.2020. Latvija Mutisko un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana POLYGLOT SIA, SKRIVANEK BALTIC SIA 44681,50 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. PMLP2018/4 29.03.2018. 19.04.2018. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
PMLP201/4-PMIF-2 Pakalpojuma 05.11.2018. 04.11.2020. latvija Mutisko un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana POLYGLOT SIA 28144,25 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. PMLP2018/4 29.03.2018. 19.04.2018. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
PMLP201/4-PMIF-1 Pakalpojuma 05.11.2018. 04.11.2020. Latvija Mutisko un rakstveida tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana AMBER LINE SIA, POLYGLOT SIA 14148,25 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos, turpmāk saukta Maksa, atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un pieņemšanas - nodošanas aktā fiksētajam apjomam. PMLP2018/4 29.03.2018. 19.04.2018. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Vienošanās noformējami kā Vienošanās pielikumi, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā no abpusējas parakstīšanas brīža.
125/2018 Telpu noma 02.11.2018. 31.12.2019. Jūrmalas pilsēta Telpu noma svinīgo ceremoniju nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas muzejs 14,40 Pamats apmaksai par katru Ceremonijas norisi ir Pušu parakstīts Akts, kas aizpildīts atbilstoši Līguma pielikumam, un rēķins, kuru izraksta Iznomātājs.Nomas maksā ir iekļauti visi Iznomātāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar telpu nomu Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgums var tikt lauzts, paziņojot par to otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
127/2018 pakalpojuma 02.11.2018. 31.12.2019. Jēkabpils Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Jēkabpilī Gunta Davidovska 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņaār vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
126/2018 Telpu kopšana 02.11.2018. 31.05.2019. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļā Irina Špakova 2079,26 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
122/2018 Pakalpojuma 31.10.2018. 15.11.2018. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
121/2018 Pakaplojuma 31.10.2018. 31.10.2019. Rīga, Bruņinieku ielā 72b Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2019. gadam SIA „Auks” 1893,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
123/2018 Pakalpojuma 31.10.2018. 31.10.2019. Rīga Papīra smalcinātāju tehniskā ikmēmeša apkope "Beta Komunikācijas" SIA 1652,00 Apmaksa par izpildītajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 1 (vienu) reizi mēnesī. Pasūtītājs apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu.Pasūtītājam nav pienākuma pasūtīt apkopes veikšanu tādā apmērā, lai sasniegtu pilnu Līguma summu. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% (viena desmitdaļas procenta) apmērā no iepriekšējā mēneša maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no iepriekšējā mēneša maksājuma summas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un zaudējumu atlīdzināšanas. Ja Darbi ir veikti nekvalitatīvi un tiek konstatēti trūkumi vai defekti vai arī Darbi ir veikti neatbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā novērš konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdu izskatīt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu noteikumiem.
103/2018 Pakalpojuma 29.10.2018. 20.12.2018. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumiem programmatūras uzturēšanas jomā. SIA “Lattelecom Technology” 8520,00 Pasūtītājs veic apmaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas saskaņošanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Pasūtītājs veic apmaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk – akts) abpusējas saskaņošanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu.
119/2018 Telpu noma 29.10.2018. 01.12.2023. Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 26 Telpu noma Rīgas 2. nodaļai VALSTS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI VAS 182953,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem dienā, kad saņemti IZNOMĀTĀJA norēķinu kontā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms nomas termiņa beigām jebkurā laikā.
115/2018 Telpu noma 24.10.2018. 31.12.2019. Rīgas ielā 200, Jēkabpilī Telpu noma Naturalizācijas eksāmeniem Jēkabpilī 2019.gadam JĒKABPILS PAMATSKOLA 3,31 Noteikto nomas maksu NOMNIEKS samaksā IZNOMĀTĀJAM ar pārskaitījumu 10 (desmit) darba dienu laikā saskaņā ar IZNOMĀTĀJA iesniegto rēķinu. Atbilstoši visparīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses
108/2018 Pirkuma 24.10.2018. 28.12.2018. Rīga Pasu sagatavju papildud drukas iekārtas iegāde Personalizācijas centra vajadzībām Veridos GmbH 8751,50 Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. 8.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
111/2018 Pakalpojuma 15.10.2018. 31.12.2018. Liepāja Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Iveta Ļesiņa Līdzi 200,00 Pēcapmaksa 10 darba dienu laikā no katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
113/2018 Pakalpojuma 15.10.2018. 31.12.2019. Liepāja Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas cermonijā Elita Siliņa Līdz 200,00 Par svalaicīgu un kvalitatīvu paveiktajiem darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam par vienu Ceremoniju 10,00EUR (desmit eiro un nulle centu) apmērā.Maksā iekļauti visi Izpildītāja maksājamie nodokļi un Izpildītāja izdevumi, kas saistīti ar darba veikšanu. Saskaņā ar vispārējiem līguma nosacījumiem Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. Ja pasūtītājs izbeidz Līgumu pēc savas iniciatīvas, tad Izpildītājam ir tiesības pieprasīt apmaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem, kas izpidlīti līdz Līguma izbeigšans dienai.
112/2018 Pakalpojuma 15.10.2018. 31.12.2019. Liepāja Muzikālie pakalpojumi Latvijas pilsonības pretendentu sveikšanas ceremonijā Laura Budkeviča Līdz 200,00 10 darba dienu laikā pēc katras ceremonijas novadīšanas dienas Saskaņā ar vispārējiem nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas puses. Līgums var tikt lauzts, paziņojot to otrai pusei vismaz 15 darba dienas iepriekš.
105/2018 Pirkuma 02.10.2018. 29.10.2018. Latvija Trīs informatīvo kiosku iegāde, izvietošanai PMLP teritoriālajās nodaļās AS “CAPITAL" 9755,04 Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
98/2018 Pakalpojumu 27.09.2018. 05.10.2018. Latvija Sūtījumu vēlētāju informēšanai par vēlētāju apliecību saņemšanas kārtību nosūtīšana uz vēlētāju dzīves vietas adresi VAS „Latvijas Pasts”, 14400,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
2018/10-EPRA Pirkuma 21.09.2018. 19.10.2018. Rīga EPRA projekta ietvaros Paaugstinātas drošības kriptogrāfisko moduļu iegāde (HSM iekārtu komplekts) RaulWalter OÜ 69300,00 Apmaksa par Precēm un to uzstādīšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2018/10-ERPA 08.06.2018. 25.06.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
102/2018 Pakalpojuma 19.09.2018. 30.09.2018. Grieķija LR pasu dizaina koncepcijas realizācijas autoruzraudzība Treiguts Consulting SIA 1500,00 Apmaksa par pieņemtajiem DARBIEM tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) dienu laikā pēc IZPILDĪTĀJA izsniegta rēķina saņemšanas, ja PUSES ir parakstījušas AKTU. PUSE, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas LĪGUMĀ noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas nodarīti otrai PUSEI, ņemot vērā, ka katras PUSES materiālā atbildība šī LĪGUMA ietvaros ir ierobežota LĪGUMCENAS apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi LĪGUMĀ ir izdarāmi rakstveidā un kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas PUSES.
2018/11 Pakalpojuma 13.09.2018. 12.09.2019. Rīga Uzturēšanas atļauju datu noliktavas pilnveidošana un uzturēšana LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 39935,96 Par Darbiem apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. PMLP2018/11 19.07.2018. 30.07.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2018/111 Pakalpojuma 05.09.2018. 20.12.2018. Rīga "Vienotās migrācijas informācijas sistēmas" apakšsistēmu "Iedzīvotāju reģistrs" un "Patvēruma meklētāju reģistrš" programmatūras papildinājumu izstrāde AS “RIX Technologies” 55350,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
101/2018 Pirkuma 04.09.2018. 19.09.2018. Latvija Vēlētāju personalizētu vēlēšanu apliecību izgatavošana un piegāde SIA “Baltijas Banknote” 9450,00 Apmaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma maksa. Puses ir atbildīgas par Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
104/2018-2 Pakalpojuma 03.09.2018. 04.01.2019. Latvija UGUNSDZĒŠAMO APARĀTU PĀRBAUDE SECURITY LV SIA 2150,00 4.2. Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bez atrunām parakstīta Akta abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienas iepriekš ir iesniedzis rēķinu – faktūru. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Puses savstarpēji vienojoties var pagarināt Līguma termiņu vai arī lauzt Līgumu.
104/2018-1 Pakalpojuma 03.09.2018. 31.08.2019. Latvija Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajās nodaļās SECURITY LV SIA 3999,99 5.5. Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 7.1. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. 9.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
100/2018 Pakalpojumu 30.08.2018. 05.10.2018. Latvija Informatīvo sūtījumu par vēlētāju apliecību saņemšanas kārtību sagatavošana, šķirošanu un piegāde "Fitek" SIA 3420,00 Apmaksa par sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojuma sniedzējam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījušas abas puses.
97/2018 Pakalpojuma 10.08.2018. 31.01.2019. Rīga Granta līguma īstenošanas atbilstības audita veikšana projektam „Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts 2017-2018”. SIA “Auditorfirma Padoms” 2480,00 Samaksu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katra Darba etapa, atbilstoši nodošanas-pieņemšanas aktiem un Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem. Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra Puse. Ja kāda no Pusēm pārkāpj būtiskus Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
96/2018 Pakalpojuma 07.08.2018. 07.09.2018. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Personalizācijas centrā Ventilācijas sistērmas tīrīšanas darbi Personalizācijas centrā SIA „VEGA 1 serviss” 1989,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2018/80 Pakalpojuma 27.07.2018. 01.06.2018. Rīga Jaunas ielūgumu reģistra informācijas sistēmas izstrādes VMIS iegāde EISā AS “RIX Technologies”, 455000,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās
92/2018 Sadarbības 27.07.2018. 01.03.2019. Sadarbības līgums ar Ārlietu ministriju Kosovas projekta ietvaros Ārlietu ministriju 1250,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
86/2018 Telpu noma 25.07.2018. 01.07.2020. Saldū, Lielā ielā 3 Telpu noma Saldus nodaļas vajadzībām SIA”Mežsaimnieks RD” 11178,00 NOMNIEKS maksājumus par Telpu lietošanu un par komunālajiem maksājumiem veic ar pēcapmaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākamā mēneša 15. datumam. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās.
91/2018 Apsardze 12.07.2018. 11.07.2019. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšana PMLP teritoriālajām nodaļām SIA ”eSECURITY.LV”, 9999,99 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par Pasūtītājam nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem vispārējās civiltiesiskās atbildības polises ietvaros, saskaņā ar Pasūtītājam iesniegto polisi un polises pielikumiem. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un savstarpēji izpildot Līgumā noteiktos pienākumus.
87/2018 Pakalpojuma 03.07.2018. 02.07.2019. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) un Personu datu pārlūkošanas sistēmas (PDP) drošības audita un ielaušanās testu veikšana. SIA “IT Centrs” 9000,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas un pēc Akta abpusējas parakstīšanas par audita un testēšanas darbu izpildi un ziņojuma iesniegšanu. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt lauzts, Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
84/2018 Pakalpojuma 02.07.2018. 01.07.2019. Lielā ielā 3, Saldus Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošana Saldus nodaļā SIA „Viduskurzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija" 34,68 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
109/2018 Pakalpojuma 18.06.2018. 17.06.2019. Rīga SAP AG licenču garantijas tehniskā atbalsta pakalpojumi LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 2600,00 2.4. Apmaksa par Licenču uzturēšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 4.5. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
85/2018 Pirkuma 18.06.2018. 17.07.2018. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b PIN aplokšņu izgatavošanu un piegāde High Information Technologies SIA 5825,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
88/2018 Pirkuma 15.06.2018. 01.09.2018. Rīga Dekoratīvās kastītēs ievietotu piemiņas krūšu nozīmju izgatavošana un piegāde SIA “Zeltkaļi” 9960,00 Apmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katras preču pavadzīmes parakstīšanas. Līgumslēdzējas puses nes pilnu atbildību par Līgumā minēto saistību izpildi. Līgums var tikt vienpusēji lauzts otru pusi rakstiski brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
88/2018 Pirkuma 15.06.2018. 01.09.2018. Rīga Dekoratīvās kastītēs ievietotu piemiņas krūšu nozīmju izgatavošana un piegāde. SIA "Zeltkaļi" 9960,00 Apmaksa tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katras preču pavadzīmes parakstīšanas. Līgumslēdzējas puses nes pilnu atbildību par Līgumā minēto saistību izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību pienācīgas izpildes. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
79/2018 Telpu kopšana 13.06.2018. 12.06.2019. Tukums, Raudas iela 4 Telpu kopšana Tukuma nodaļā Atis Bētiņš 1153,20 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/7 Pakalpojuma 13.06.2018. 14.06.2020. Rīga Personu apliecinošu dokumentu un nelielu kravu pārvietošana un to apsardze pārvietošanas laikā Rīgas pilsētas ietvaros IMI Serviss SIA 37200,00 Pasūtītājs apmaksā Darbus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktā ietverto un akceptēto informāciju, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2018/7 21.05.2018. 01.06.2018. Kavējuma naudas un līgumsoda samaksa puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Katrai no Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms tā termiņa beigām, norādot iemeslu un brīdinot rakstiski otro pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir izpildītas šajā Līgumā paredzētās saistības līdz Līguma laušanas dienai.
48/2018 Telpu noma 11.06.2018. 31.05.2021. Talsos, Anša Lerha-Puškaiša ielā 6 Telpu noma Talsu nodaļas vajadzībām Ajmal Shah Din 17702,28 Iznomātājs rēķinus izraksta līdz katra kalendārā mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam un Nomnieks tos apmaksā rēķinā norādītajā termiņā, kas ir ne mazāks kā 10 (desmit) dienas no rēķina izrakstīšanas datuma. atbilstoši līguma nosacījumiem Šo Līgumu var grozīt, tajā skaitā izbeigt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Visi Līguma grozījumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
81/2018 Pirkuma 11.06.2018. 29.06.2018. Rīga 16 Licencenšu iegāde informātīvo ekrānu Magic-info satura pārvaldībai A/S Capital 5040,00 Apmaksa par saņemtajām Licencēm sniedzamajiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
76/2018 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Limbaži, Cēsu iela 28 Telpu kopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 657,60 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/6-6 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Saldū, Lielā ielā 3. Telpu kopšana Saldus nodaļā Skaidrīte Birgere 746,88 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/6-5 Telpu kopšana 01.06.2018. 30.05.2019. Madona, Rīgas iela 2. Telpu kopšana Madonas nodaļā Valentīna Burķīte 594,72 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/6-7 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Talsi, A. Lerha - Puškaiša iela 6 Telpu kopšana Talsu nodaļā Daiga Grīnberga 816,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-11 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Liepāja, Vecā Ostmala 24 Telpu kopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 3134,04 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-2 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīga, Eduarda Smiļģa iela 46 Telpu kopšana Rīgas 3. nodaļā ĒRIKS LĪCIS 3589,32 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-4 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīga, Bruņinieku iela 72b Telpu kopšana Personalizācijas centrā Marivo SIA 4348,80 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-9 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Daugavpils, 18.novembra iela 105 telpu kopšana Daugavpils nodaļā Svetlana Leytane 2396,04 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-8 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2018. Alūskne, Dārza iela 11 telpu kopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 653,64 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2018/6-15 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Ventspils, Užavas iela 8 telpu kopšana Ventspils nodaļā Jeļena Rozentāle 1336,32 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2018/6 21.04.2018. 03.05.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
75/2018 Telpu uzkopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Valmiera, Meža iela 7 Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā RISINĀJUMS I SIA 10428,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
73/2018 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīgā, J.Alunāna ielā 1 Telpu kopšana Rīgas 2. nodaļā SIA "Pro Cleaner" 4845,60 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku nodarinātajiem materiālajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumā vai lietošanā esošām lietām, ja šādi zaudējumi nodarīti Darbu veikšanas laikā, Puses savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
74/2018 Telpu kopšana 01.06.2018. 31.05.2019. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu kopšana Rīgas 4. nodaļā SIA "Pro Cleaner" 4226,40 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par savu darbinieku nodarinātajiem materiālajiem zaudējumiem Pasūtītāja īpašumā vai lietošanā esošām lietām, ja šādi zaudējumi nodarīti Darbu veikšanas laikā, Puses savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2018/9 Pirkuma 25.05.2018. 24.05.2021. Rīga Pašreizējā parauga pasu sagatavju papildus izgatavošana un piegāde Veridos GmbH 2 495 000,00 EUR Atbilstoši līguma nosacījumiem PMLP2018/9 Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
69/2018 Pakalpojuma 15.05.2018. 30.06.2018. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā Gāzes un ugunsdzēsības sistēmas mezgla apmaiņa Personalizācijas centrā SPRINKLERS SERVISS SIA 5050,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
68/2018 Pakalpojuma 15.05.2018. 19.07.2020. Rīga Personalizācijas centra kvalitātes un informācijas drošības vadības sistēmas noērtēšana saskaņā ar ISO27001:2013 un ISO9001:2015 standartu. SIA “BM Trada Latvija” 5000,00 Pasūtītājs sagatavo un piestāda Pasūtītājam rēķinu elektroniskā veidā (turpmāk tekstā „e-rēķins”) atbilsto-ši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz rēķinā norādāmo informāciju Ja kāda no Pusēm pārkāpj būtiskus Līguma nosacījumus, otrai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei rakstiskā veidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši Pušu pilnvaroti pārstāvji. Visi grozījumi un papildinājumi pievienojami Līgumam kā pielikumi, kuri uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2016/36 Pirkuma 11.05.2018. 10.05.2023. Rīga Jaunā parauga ID karšu sagatavju izgatavošana un piegāde 5 gadiem. IDEMIA FRANCE S.A.S. 11250000,00 EUR Pasūtītājs veic Līgumcenas apmaksu pa daļām, atbilstoši savstarpēji saskaņotajam Sagatavju piegāžu grafikam. PMLP2016/36 14.12.2016. 17.01.2017. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un tiesību aktos noteikto kārtību. Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs, samaksā Izpildītājam par Sagatavēm, kas tam jau piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem.
63/2018 Patapinājuma 27.04.2018. 30.06.2023. Rīga Iekšējās drošības fonda projekta Nr.PMLP/IDF/2015/2 “Nacionālās vīzu informācijas sistēmas lietošana un attīstīšana (1.posms)” projekta ietvaros iegādātā tehniskā aprīkojuma nodošana patapinājumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Ārlietu ministrija 0,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgumu var papildināt vai grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
58/2018-PMIF Pakalpojuma 27.04.2018. 30.12.2019. Patvēruma meklētāju centrs "Mucenieki" Bērnu īslaicīgas uzraudzības pakalpojumi PMC Anna Vorobjova 9975,00 Pasūtītājs apmaksu par Pakalpojumu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Aktu parakstīšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
61/2018 Pakalpojuma 25.04.2018. Madona, Rīgas iela 2. Ikmēneša sadzīves atkritumu izvešanas Pārvaldes Madonas nodaļā MADONAS NAMSAIMNIEKS SIA 16,50 Par saņemto pakalpojumu apmaksu veic 20 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgums var tikt izbeigts Pusēm vismaz 1 mēnesi iepriekš par to paziņojot otrai Pusei.
59/2018 Pirkuma 23.04.2018. 27.04.2018. Bezvadu austiņu un EHS iegāde informatīvajam tālrunim SIA MarkIT Latvija 3273,92 Apmaksu par Precēm Pircējs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma maksa. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preču piegādi vairāk kā desmit darba dienas.Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
60/2018 Pirkuma 23.04.2018. 31.05.2018. Rīga Šallīsu iegāde Pārvaldes klientu apklapošanas speciālistiem SIA„Viesnīcu tekstils” 2795,50 Apmaksa par Darbu veikšanu Izpildītājam tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, kurā norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2018/45 Pakalpojuma 23.04.2018. 31.12.2018. Rīga KOFAX ieviešanas un konsultācijas darbi SIA“AA Projekts” 127680,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanasun rēķina saņemšanas,un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās.
2018/2 Pirkuma 16.04.2018. 15.04.2020. Rīga "Reprezentatīva fotoalbuma (grāmatu) iegāde svinīgo ceremoniju nodrošināšanai" SIA "Apgāds Zvaigzne ABC" 25000 EUR Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Pavadzīmes parakstīšanas. PMLP 2018/2 12.03.2018. 23.03.2018. Par Līgumā noteikto maksājumu kavēšanu, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas. Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro savas Līgumā noteiktās saistības, Pircējs ir tiesīgs uzlikt tam līgumsodu par Preču piegādes nokavējumu vai citu saistību neizpildi 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
54/2018 Pakalpojuma 16.04.2018. 24.04.2019. Ogre,Brīvība ielā 33 Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
56/2018 Telpu noma 16.04.2018. 30.04.2021. Madona, Rīgas iela 2 Telpu noma Madonas nodaļas vajadzībām Madonas novada pašvaldība 6333,84 Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad maksājuma iestādē iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Šo Līgumu var grozīt, tajā skaitā izbeigt, Pusēm rakstveidā par to vienojoties. Visi Līguma grozījumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
52/2018 pakalpojuma 13.04.2018. 26.04.2018. Saulkrasti, ainažu iela 74 Skolēnu konkursa "Saliedēti dažādībā" noslēguma pasākuma dalībnieku ēdināšana un izmitināšana Munda SIA 1550,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu – faktūru par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2017/29-PMIF Pirkuma 12.04.2018. 30.04.2018. Rīga Patvēruma meklētāju centra videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmas papildināšana AS STA Grupa 84247,70 Pasūtītājs veic norēķinus 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu veikšanas, ko apliecina bez ierunām Pušu parakstīts pieņemšanas nodošanas akts un Izpildītāja iesniegts rēķins. 2017/29-PMIF 02.01.2018. 23.03.2018. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
94/2018 Pakalpojuma 10.04.2018. 31.05.2020. Liepāja PMLP liepājas nodaļas transportlīdzekļa tehniskās apkopes pakalpojums diviem gadiem SIA „TRĪS K SERVISS” 3999,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu bez atrunām parakstīta defektācijas akta sastādīšanas un parakstīšanas, un Izpildītāja piestādītas pavadzīmes saņemšanas. Par Pasūtījuma veikšanas termiņa nokavējumu vai par garantijas remonta termiņa nokavējumu Pasūtītājs var uzlikt Izpildītājam līgumsodu 0.1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Pasūtījuma vērtības par katru nokavēto dienu, nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no Pasūtījuma summas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
51/2018 Pirkuma 10.04.2018. 25.04.2018. Madona, Rīgas iela 2 Mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu vienotā klientu apkalpošanas sistēmā jaunajās PMLP Madonas nodaļas telpās Jelgavas mēbeles 2918,14 Pircējs apmaksā Summu ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču uzstādīšanas un Pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, kur norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgums var tikt lauzts abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
2018/1-3 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 06.04.2018. 13.04.2018. Meža ielā 7, Valmierā Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Valmieras nodaļai SIA CREEN 10712,86 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/1-2 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 06.04.2018. 12.04.2018. Rīgas ielā 24, Valkā Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Valkas nodaļai SIA Creen 9739,96 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/1-1 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 06.04.2018. 11.04.2018. Dārza ielā 11, Alūksnē Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Alūksnes nodaļai SIA Creen 9739,96 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
50/2018 Pakalpojuma 05.04.2018. 04.04.2020. Liepāja Liepājas nodaļas automašīnas virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana ARDALA SIA 500,00 Apmaksu par Pasūtījumu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2018/1-4 pie vispārīgās vienošanās 2018/1 Pirkuma 04.04.2018. 10.04.2018. Partizānu ielā 21b, Balvos Videonovērošanas kameru iegāde un uzstādīšana Valkas nodaļai SIA Creen 11275,86 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
25/2018 Telpu noma 29.03.2018. 01.04.2021. Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155 Telpu noma Rēzeknes nodaļas vajadzībām SIA RPKK 51522,84 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā NOMNIEKS devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas NOMNIEKA norēķina konts, pārskaitīt uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Visi strīdi, kas rodas Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās pārrunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiks izšķirti tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2017/3-2 Pakalpojuma 28.03.2018. 27.03.2019. Latvija Videnovērošanas sistēmu tehniskā apkope PMLP teritoriālajās nodaļās Creen SIA 25385,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto summu. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Skatīt arhīvu