PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
64/2019 Pakalpojuma 07.11.2019. 28.11.2019. Rīga Personalizācijas sistēmas ielaušanās testu veikšana SIA "IT Centrs" 3600,00 3.4. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas un pēc Akta abpusējas parakstīšanas par darbu izpildi un ziņojuma iesniegšanu. 6.1. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
85/2019 Pakalpojuma 30.10.2019. 01.12.2020. Rīga, Bruņinieku ielā 72b Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu tehniskā apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2020. gadam SIA „Auks” 1980,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu Aktā un rēķinā minēto summu. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkurai Pusei ir tiesības lauzt Līgumu, darot to zināmu otrai Pusei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja tā ir izpildījusi visas savas saistības uz Līguma laušanas brīdi.
2019/16 Pakalpojuma 21.10.2019. 20.10.2020. Rīga Uzturēšanās atļauju datu noliktavas pilnveidošana un uzturēšana (vienam gadam) SIA “T2T” 39456,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā PMLP 2019/16 27.09.2019. 08.10.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2019/137 Pakalpojuma 16.10.2019. 31.01.2020. Rīga PILSONĪBAS IEGŪŠANAS UN ZAUDĒŠANAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (PIZIS) IEPIRKUMA ATBALSTS PAKALPOJUMA (tehniskās specifikācijas izstrāde) IEGĀDE “AA Projekts'' 32901,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Atbilstoši vispārīgās vienošanās noteikumiem
Darba uzdevums Nr.PMLP/2019/138 Pakalpojuma 16.10.2019. 28.02.2020. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras izstrāde un pilnveidošana AS “RIX Technologies” 123825,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem
83/2019 Pakalpojuma 15.10.2019. 31.12.2020. Lielā ielā 1a, Liepājā Mākslinieku pakalpojumu nodrošināšana svinīgās ceremonijas laikā Liepājā Laura Budkeviča 300,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
82/2019 Pakalpojuma 15.10.2019. 31.12.2020. Lielā iela 1a, Liepājā Mākslinieku pakalpojumu nodrošināšana svinīgās ceremonijas laikā Liepājā Mairita Bauermeistere 300,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
79/2019 Pakalpojuma 07.10.2019. 31.10.2019. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
69/2019-2 Pakalpojuma 30.08.2019. 13.09.2019. Latvija PMLP teritoriālo nodaļu ugunsdzēšamo aparātu pārbaudes pakalpojumu nodrošināšana “Security LV” 2257,50 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
69/2019-1 Pakalpojuma 30.08.2019. 31.08.2020. Latvija PMLP teritoriālo nodaļu automātiskās ugunsaizsardzības iekārtu tehniskās apkopes pakalpojumu nodrošināšana SIA “Security LV'' 4157,52 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Līgums var tikt lauzts, abām Pusēm par to rakstiski vienojoties.
70/2019 Pakalpojuma 26.08.2019. 31.08.2020. Ogre,Brīvība ielā 33 Muzikālie pakalpojumi naturalizācijas pretendentu svinīgās ceremonijas laikā Ogrē Romāns Ivanovs 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma nosacījumiem Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
2019/11-EPRA Prikuma 22.08.2019. 21.09.2019. Rīga eID karšu personalizēšanas un PIN/PUK pārvaldības risinājumam nepieciešamo iekārtu iegāde AMRO BALTIC SIA 26754,00 Apmaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2019/11-EPRA 24.05.2019. 17.06.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/9-1 Pirkuma 19.08.2019. 30.08.2019. Rīgas 1.nodaļā Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rīgas 1. nodaļā SIA CREEN 39841,06 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses
2018/21-EPRA Pakalpojuma 13.08.2019. 12.01.2020. Rīga eID karšu personalizācijas un izsniegšanas infrastruktūras(PIN/PUK) risinājuma izstrāde RAULWALTER OU 28000,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pušu parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2018/21-EPRA 17.03.2019. 23.04.2019. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
68/2019 Pakalpojuma 13.08.2019. 30.05.2020. Daugavpils iela 31, Rīga Telpu kopšana Rīgas 4. nodaļā Irina Frolova 3265,85 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
67/2019 Pakalpojuma 13.08.2019. 31.05.2020. Kr. Valdemāra iela 26, Rīga Telpu kopšana Rīga 2. nodaļā Irina Frolova 3057,68 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
65/2019 Pirkuma 07.08.2019. 23.08.2019. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā Biometrijas izgūšanas iekārtu "VSIONBOX"izgaismošanas moduļu iegāde ELTEX SIA 9700,00 Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
60/2019-PMIF Pakalpojuma 01.08.2019. 31.12.2019. Rīga Informatīvo videomateriālu izstrāde par Patvēruma meklētāju centra iekšējās kārtības noteikumiem, ugunsdrošību un evakuāciju Grizzly Riga SIA 3745,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām un zaudējumu atlīdzināšanas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums Nr.ID PMLP/2019/82 Pirkuma 24.07.2019. 13.12.2019. Rīga VMIS programmatūras izstrādes un pilnveidošanas darbi RIX Technologies AS 57655,00 Pasūtītājs veic apmaksu par faktiski veikto Darbu apjomu, nepārsniedzot šajā punktā minētās kopējās summas apmēru. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. 1.1. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
63/2019 Telpu kopšana 18.07.2019. 31.05.2020. Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga Telpu kopšana Rīgas 3. nodaļā Vita Gražule 3382,24 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
62/2019 Pirkuma 18.07.2019. 31.12.2019. Latvija Biroja papīra iegādes un piegādes pakalpojums SIA "Daiļrade EKSPO" 37230,91 Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Preci uz Piegādātāja attaisnojuma dokumentā norādīto bankas kontu. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.
59/2019 Telpu uzkopšana 17.07.2019. 31.05.2020. Užavas iela 8, Ventspils Telpu kopšana Ventspils nodaļā Jolanta Eglīte 1271,84 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
61/2019 Telpu apsardze 12.07.2019. 11.07.2020. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumi PMLP teritoriālajās nodaļās "esecurity" SIA 9999,99 Pasūtītājs apmaksā ikmēneša apsardzes maksu ar pēcapmaksu, pārskaitot summu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma izpildi, un līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi, vienošanās un labojumi noformējami rakstveidā un pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
58/2019 Pakalpojuma 02.07.2019. 01.07.2020. Lielā iela 3, Saldus Sauso atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Saldus nodaļā EKO KURZEME SIS 16,04 Apmaksa pēc ikmēneša tarifa Atbilsoši līguma nosacījumiem PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var izbeigt vienpusēji līgumu par to vienu mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot, ja Klients nav veicis no Līguma izrietošos maksājumus Līgumā noteiktā termiņā.
47/2019 Sadarbības 01.07.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un VSAA sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 27000,00 Atbilstošiliguma nosacījumiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
50/2019 Sadarbības 27.06.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un Valsts ieņēmuma diensta sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Valasts ieņēmumu dienesnts 0,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
57/2019 Pirkuma 27.06.2019. 30.11.2019. Rīga KOFAX programmatūras jauninājumu un ražotāja atbalsta saņemšanas iegāde SIA”DigitalStream” 1425,00 Apmaksa par Uzturēšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas brīža. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
49/2019 Sadarbības 21.06.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un Uzņēmuma reģistra sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Uzņēmuma reģistrs 36000,00 Atbilstošiliguma nosacījumiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
Darba uzdevums ID PMLP/2019/75 Pakalpojuma 18.06.2019. 17.06.2020. Rīga SAP Bussiiness Object licenču uzturēšana vienam gadam LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 2539,00 Apmaksa par Licencēm un uzturēšanas pakalpojumiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Jebkuri grozījumi un labojumi šajā Darba uzdevumā stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, un tos parakstījušas Puses.
44/2019 Sadarbības 18.06.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un Valsts reģionālās atīstības aģentūras sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Valsts reģionālās atīstības aģentūra 0,00 Atbilstošiliguma nosacījumiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
56/2019 Pakalpojumu 17.06.2019. 05.07.2019. Daugavpils ielā 31, Rīgā Kondicionieru uzstādīšna PMLP Rīgas 4. nodaļā SIA "Zenko" 5043,95 Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
43/2019 Sadarbības 13.06.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un IeM Informācijas centra sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros IeM Informācijas centrs 0,00 Saskaņā ar līgum anosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
48/2019 Sadarbības 06.06.2019. 21.01.2012. Rīga Pārvaldes un Tiesu administrācijas sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Tiesu administrācija 27000,00 Atbilstošiliguma nosacījumiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
54/2019 Telpu kopšana 03.06.2019. 12.06.2020. Tukums, Raudas iela 4 Telpu kopšana Tukuma nodaļā Artis Bētiņš 1153,20 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
52/2019 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Krišjāņa Valdemāra iela 26, Rīga Telpu kopšana Rīgas 2. nodaļā SIA “Pro Cleaner” 3957,75 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
51/2019 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Daugavpils iela 31, Rīga Telpu kopšana PMLP Rīgas 4. nodaļā SIA “Pro Cleaner” 4226,40 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un izpildītāja iesniegtu rēķinu Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
53/2019 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Rīga, Eduarada Smiļģa ielā 46 Telpu kopšana Rigas 3. nodaļā Irina Špakova 3589,32 2.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
2019/12-14 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Meža iela 7, Valmiera Telpu kopšana Valmieras nodaļā Kaspars Začests 1073.52 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta,abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/12 20.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/12-12 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Cēsu iela 28, Limbaži Telpu kopšana Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 605,64 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta,abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/12 20.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/12-10 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Uzvaras iela 4, Dobele Telpu kopšana Dobeles nodaļā Maija Dubrovska 1147,44 3.5. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/12 29.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/12-8 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Alūksne, Uzvaras iela 1 Telpu kopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 682,92 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 2019/12 29.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/12-5 Telpu kopšana 03.06.2019. 31.05.2020. Rīgas iela 2, Madona Telpu kopšana Madonas nodaļā Valentīna Burķīte 693,84 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/12 29.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/10-11 Telpu kopšana 22.05.2019. 31.05.2020. Vecā Ostmala24, Liepāja Telpu kopšana Liepājas nodaļā Aija Dūčmane 3318,36 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2019/10-4 Telpu kopšana 22.05.2019. 31.05.2020. Bruņinieku iela 72b, Rīga Telpu kopšana Personalizācijas centrā SIA”Marivo” 4261,80 Maksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, un izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Puses savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt.
2019/10-9 Telpu kopšana 22.05.2019. 31.05.2020. Daugavpils, 18. novembra iela 105 Telpu kopšana Daugavpils nodaļā Svetlana Leytane 2396,04 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2019/10-7 Telpu kopšana 22.05.2019. 31.05.2020. A.Lerha - Puškaiša iela 6, Talsi Telpu kopšana Talsu nodaļā IK ”Daiga Grīnberga” 840,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2019/10-6 telpu kopšana 22.05.2019. 31.05.2020. Lielā iela 3, Saldus Telpku kopšana Saldus nodaļā Skaidrīte Birgere 844,56 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2019/10 26.04.2019. 09.05.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2019/3-1 Pakalpojuma 20.05.2019. 31.03.2020. Larvija Videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope Pārvaldes teritoriālajās nodaļās vienam gadam SIA CREEN 21936,00 Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem
2019/8 Pakalpojuma 20.05.2019. 19.05.2020. Rīga Patvēruma meklētāju statistikas programmatūras pilnveidošana un uzturēšana (vienam gadam) LATTELECOM TECHNOLOGY SIA 39492,00 3.4. Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā,, atbilstoši paveiktajiem Darbiem, pēc Akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. PMLP2019/8 02.04.2019. 15.04.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
41/2019 Sadarbības 17.05.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un Latvijas Zvērinātu notāru padomes sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Latvijas Zvērinātu notāru padome 15000,00 Atbilstošiliguma nosacījumiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
Darba uzdevums PMLP/2019/67 Pakalpojuma 16.05.2019. 31.12.2019. Rīga Elektroniskās dokumentu apsrādes informācijas sistēmas (EDA)uzturēšanas darbu (KOFAX) iegāde EISā SIA “AA Projekts”, 28000,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
39/2019 Sadarbības līgums 15.05.2019. 21.01.2021. Rīga Pārvaldes un Kultūras informācijas sistēmu centra sadarbības līgums Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/006 „Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” ietvaros Kultūras informācijas sistēmu centrs 0,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Līgumu var izbeigt abpusēji rakstveidā par to vienojoties.
2018/19 Pakalpojuma 15.05.2019. 15.07.2019. Rīga Personu apliecinošo dokumentu komponentu migrācijas starp modernizētajām kriptogrāfijas pārvaldīšanas (HSM) iekārtām un kriptogrāfisko procesu pārvaldības migrācijas veikšana no fiziskajiem serveriem uz virtuālo serveru platformu Bundesdruckere GnbH 447070,00 Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. PMLP2018/19 31.01.2019. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Jebkuri grozījumi un papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, Pusēm vienojoties, un tie stājas spēkā pēc tam, kad Puses tos parakstījušas.
30/2019 Pasta pakalpojumi 13.05.2019. 17.05.2019. Latvija Vēlēšanu paziņojumu nosūtīšana uz vēlētāju dzīves vietām (ES vēlēšanas) VAS ”Latvijas Pasts" 14400,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
Darba uzdevums PMLP/2019/48 Pakalpojuma 09.05.2019. 31.08.2019. Rīga Vienotās migrācijas imformācijas sistēmas porgrammatūras izstrādes un pilnveidošanas paklpojumu iegāde AS “RIX Technologies" 68510,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
34/2019 Pirkuma 30.04.2019. 31.05.2019. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b PIN aplokšņu iegāde un piegāde SIA”HIGH Information Technologies” 3625,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
23/2019-PMIF Pakalpojuma 30.04.2019. 31.12.2019. Rīga Tulkojumu kvalitātes bārbaudes darbi SIA TILDE 9998,35 3.2. Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura no Pusēm atbild par tā pilnvarotu personu vai darbinieku vainojamas rīcības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru Pusei vienu mēnesi iepriekš.
Daba uzdevums PMLP/2019/47 Pakalpojuma 29.04.2019. 30.12.2019. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas programmatūras papildinājumu izstrāde un pilnveidošna RIX Technologies 87880,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
35/2019 Pakalpojuma 29.04.2019. 14.05.2019. Rīga Vēlātāju sarakstu drukāšana, iepakošana un piegāde FITEK SIA 5435,76 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2019/5-PMIF-2 Paklapojums 24.04.2019. 30.12.2019. Rīga Individuālās angļu valodas mācības Pārvaldes darbiniekiem. SIA”POLYGLOT” 8400,00 Maksājumus par Mācībām Pasūtītājs maksā bezskaidru norēķinu veidā 30 darba dienu laikā pēc katra ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta bez atrunām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas uz Izpildītāja norādīto kontu. PMLP2019/5-PMIF 28.02.2019. 19.03.2019. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses.
PMLP2019/5-PMIF-1 Pakalpojuma 24.04.2019. 30.12.2019. Rīga Angļu valodas mācības grupā Pārvaldes darbiniekiem SIA”POLYGLOT” 21600,00 Maksājumus par Mācībām Pasūtītājs maksā bezskaidru norēķinu veidā 30 darba dienu laikā pēc katra ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta bez atrunām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas uz Izpildītāja norādīto kontu. PMLP2019/5-PMIF 28.02.2019. 19.03.2019. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses.
33/2019 Telpu uzkopšana 23.04.2019. 31.05.2019. Meža iela 7, Valmiera Telpu uzkopšana Valmieras nodaļā Kaspars Začests 105,05 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
Vispārīgā vienošanās PMLP2019/9 Prikuma 23.04.2019. 22.04.2020. Latvija Videonovērošanas sistēmu piegāde un uzstādīšana SIA”Creen”, SIA "Incept", SIA ''KNK" 41985,00 Pasūtītājs veic apmaksu par saņemtajiem Darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2019/9 28.03.2019. 08.04.2019. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrajai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
2019/7 Pakalpojuma 12.04.2019. 11.04.2021. Rīga Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS)komponentu uzturēšana - secunet Biomidle un secunet eID PKI Suite programmatūras tehniskā atbalsta pakalpojumi diviem gadiem secunet Security Networks AG 156900,00 Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. PMLP2019/7 14.03.2019. 03.04.2019. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski informējot Izpildītāju 3 (trīs) mēnešus iepriekš
Darba uzdevums Nr. ID PMLP/2019/38 Pirkuma 12.04.2019. 11.04.2020. Rīga SAP BusinessObjects BI, EDge edition (usesr) licenšu iegāde un uzturēšana vienam gadam. “Lattelecom Tehnology” 84835,38 Apmaksa par Licencēm un uzturēšanas pakalpojumiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Darba uzdevums var tikt izbeigts pirms Darba uzdevuma termiņa beigām, Pusēm par to vienojoties.
Vispārīgā vienošanās PMLP2019/3 Pakalpojuma 01.04.2019. 31.03.2021. Latvija Videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope SIA CREEN, SIA INCEPT, SIA RUPEKS 41984,00 Atbilstoši vispārīgās vinošnās nosacījumiem PMLP2019/3 07.03.2019. 18.03.2019. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Vienošanos var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties.
Darba uzdevums PMLP2019/40 Pakalpojuma 29.03.2019. 01.11.2020. Rīga Vienotās migrācijas inforācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanas un attīstības darbi AS “RIX Technologies” 741260,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
25/2019 Pakalpojumu 26.03.2019. 08.04.2019. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
21/2019 pakalpojumu 20.03.2019. 30.04.2019. Rīga SAP programmatūras lietošanas apmācību kursi INFOTRUST SIA 8000,00 Norēķini tiek veikti bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja kredītiestādes norēķina kontu, kas norādīts Līgumā un Izpildītāja izsniegtajā rēķinā. Atbilstoši līguma nosacījumiem Līguma darbību var izbeigt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā.
2018/18 Pakalpojuma 19.03.2019. 18.03.2019. Rīga Pārvaldes īpašumā esošā autotransporta tehniskā apkope un remonts MELGA PLUS SIA 41000,00 5.3. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu bez atrunām parakstīta akta sastādīšanas un parakstīšanas, un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2018/18 14.12.2018. 28.12.2018. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses.
PMLP/2019/37 Pakalpojuma 18.03.2019. 16.03.2020. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmaatūras papildinājumu un izstrādes darbi AS''RIX Tehnologies'' 38740,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Atbilstoši Vispārīgajai vienošanās nosacījumiem.
PMLP2019/6 Pakalpojuma 15.03.2019. 15.05.2019. Latvija Eiropas Parlamenta vēlešanu norises nodrošināšana -vēlešanu paziņojumu nosūtīšana uz vēlētāju dzīvesvietas adresēm RELLER SIA 311750,00 Apmaksa par Sūtījumu piegādi adresātiem tiek veikta, kā pēcapmaksa pēc katra no etapiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2019/6 19.02.2019. 28.02.2019. 6.1. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un nes pilnu materiālo atbildību. 8.4. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2019/2 Pakalpojuma 08.03.2019. 11.05.2019. Latvija Vēlēšanu paziņojumu sagatavošana, šķirošana un nodošana pasta pakalpojuma sniedzējam AS "Fiteks" 147900,00 Apmaksa par Sūtījumu sagatavošanu un nogādāšanu pasta pakalpojumu sniedzējam tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2019/2 21.01.2019. 27.02.2019. Līguma laušana neatbrīvo Puses no līgumsoda samaksas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
24/2019 pakalpojuma 07.03.2019. 06.06.2020. Ventspils, Raiņa iela 10 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2019. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Ventspilī Sandra Bauere 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2019/4 Pakalpojuma 05.03.2019. 05.03.2021. Rīga Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (FPRIS) izveides darbi AS “RIX Technologies” 3295035,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc attiecīgās Darbu daļas izpildes, ko apliecinu Pušu parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts un Izpildītāja iesniegts rēķins. PMLP2018/12-FPRIS 28.10.2018. 10.12.2018. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
18/2019 Pakalpojuma 01.03.2019. 31.05.2019. Dobele Telpu uzkopšana PMLP Dobeles nodaļā Maija Dubrovska 254,07 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa.
Darba uzdevums PMLP/2019/31 Pakalpojuma 25.02.2019. 31.07.2019. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programatūras izstrāde un pilnveidošana "RIX Technologies" 59280,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Atbilstoši vīspārīgās vienošanās nosacījumiem Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās.
17/2019 Pirkuma 25.02.2019. 20.03.2019. Personalizācijas centrā Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Kondicioniera iegāde un nomaiņa Personalizācija centra telpās SAI "Auks" 3107,51 Apmaksa par Darbiem tiek veikta 10 darba dienu laikā ar pārskaitījumu pēc Akta bez atrunām parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
16/2019-ISA Pakalpojuma 21.02.2019. 23.02.2020. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisa piegāde DIigitalStream SIA 1080,00 Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
10/2019 Pakalpojuma 18.02.2019. 17.02.2021. Rīga Pārvaldes īpašumā esošo mobilo telefonu tehniskā apkope EKOSHOP SIA 3999,00 3.4. Apmaksa par Darbu veikšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
12/2019 Pakalpojuma 08.02.2019. 15.02.2019. Rīga 2 Lekcijas "Jaunie MK noteikumi par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību" Konsultāciju sabiedrība „Padoms”, SIA 880,00 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam maksu par Kursiem 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Kursu beigām, pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Par maksājumu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0.1% no laikā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas. Par Kursu termiņu nokavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.1% no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējas Līguma summas. Līguma darbību var izbeigt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā.
2018/20 Apsardze 24.01.2019. 23.01.2020. Patvērumu meklētāju centrā Mucenieki, Ropažu novads Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Muceniekos SIA”Apsardze ROR" 45270,00 Apmaksa tiek uzskatīta par notikušu ar brīdi, kad Maksātājs ir iesniedzis bankā maksājuma uzdevumu par pārskaitījuma veikšanu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. PMLP2018/20 18.12.2018. 02.01.2019. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
14/2019 Pakalpojuma 11.01.2019. 12.01.2020. Rīga Interaktīvā TV Biznesea klientiem SIA”Lattelecom" 635,04 Abonents apņemas maksāt Pakalpojuma mēneša abonēšanas maksu saskaņā ar klientam piestādīto rēķinu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Abonentam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Lattelecom vismaz 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
10/2019 Pakalpojuma 10.01.2019. 31.01.2020. Rīga Pārvaldes autotransporta mazgāšanas un salona tīrīšanas pakalpojums SIA ENRI 3999,00 Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākošā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
9/2019 Pirkuma 10.01.2019. 31.12.2019. Rīga Zīmogu iegāde Reklāmas un Zīmogu Fabrika A/S 3999,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
163/2018 Pirkuma 07.01.2019. 06.01.2020. Rīga Rīgas sabiedriskā transporta biļešu iegāde Rīgas satiksme SIA 3999,00 Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad PIRCĒJS ir veicis pārskaitījumu un nauda pilnā apmērā ir ienākusi PĀRDEVĒJA norēķinu kontā, vai PĀRDEVĒJAM ir iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu pilnā apmērā. Saskaņā ar vispārīgajiem līguma noteikumiem Līgums ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei.
3/2019 Apsaimniekošanas 03.01.2019. 31.12.2021. Partizānu iela 21B, Balvi Elektrības un iznomājamai patībai pieguļošās teritorijas uzturēšanas un kopšanas līgums SIA”DIGAL” 18,50 Nomnieks par Pakalpojumiem un saņemto Elektroenerģiju maksā par katru kārtējo mēnesi līdz nākošā mēneša 20 (divdesmitajam) datumam, veicot apmaksu, šajā līgumā norādītajā kontā, saskaņā ar Apsaimniekotāja izrakstītajiem rēķiniem. Abas puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā pieņemto pienākumu izpildi, par materiālo zaudējumu kompensāciju, ko vainīgā puse sedz otrai pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, Pusēm vienojoties, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
4/2019 Komunālie pakalpojumi 02.01.2019. 31.12.2021. Partizānu iela 21, Balvi Ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana Balvu nodaļai Balvu novada pašvldības aģentūra "SATE"-TEX" 18,00 Nomnieks maksā Piegādātājam par Komunālajiem pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem un pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nomniekam ir tiesības vienpusēji, pēc savas izvēles, jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, par to rakstiski paziņojot Piegādātājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Pušu strīdi tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties, strīdi un nesaskaņas tiek izskatīti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.
2/2019 Pakalpojumu 01.01.2019. Balvi, Partizānu iela 21B Sadzīves atkritumu izvešana PMLP Balvu nodaļai Pilsētvides serviss SIA 16,58 Maksa par pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī vai ceturksnī par saņemtajiem pakalpojumiem, 20 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Klientam ir tiesības lauzt līgumu, iepriekš par to rakstiski informējot pakalpojuma sniedzēju, ne vēlāk kā 1 mēnesi iepriekš.
2018
148/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 31.12.2019. Patvērumu meklētāju centrā Mucenieki, Ropažu novads Patvēruma meklētāja centra "Mucenieki" durvju piekļuves kontroles un video novērošanas sistēmas uzturēšana un apkope STA Group SIA 5600,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
161/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 31.12.2019. Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, Personalizācijas centrā Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas apkope un uzturēšana Personalizācijas centrā 2019.gadam AS "STA Group" 1740,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
162/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 31.12.2019. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Personalizācijas centrā Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugunsdzēsības aparatūras un Ugunsgrēka atklāšanas trauksmes izziņošanas sistēmas (UAS) Tehniskā apkope vienam gadam SIA PRIMETE SERVISS 2 880,00 EUR Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
156/2018 Pakalpojuma 27.12.2018. 28.06.2019. Rīga 3 Utimaco HSM iekārtu uzturēšanas pakalpojumi 2019. gadam RAULWALTER OU 5250,00 Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas bezskaidras naudas norēķinu veidā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
158/2018 Pakaplojuma 20.12.2018. 26.12.2019. Rīga Cisco kontaktu centra programmatūras licenču uzturēšanas atbalsts astoņām licensēm SANTA MONICA NETWORKS SIA 1804,00 Apmaksa par saņemto Preci tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. 5.4. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/16-PMIF Pakalpojuma 18.12.2018. 17.12.2019. Rīga Attālinātas saziņas risinājuma ražotāja atbalsts Pexip Infinity licensēm vienam gadam. SIA”Santa Monica Networks”, 14172,26 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. 2018/16-PMIF 04.12.2018. 17.12.2018. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
2018/15 Pirkuma 18.12.2018. 01.04.2019. Rīga 2 Biomertijas datu iegūšanas iekārtu iegāde SIA “DATI Group” 31540,00 2.3. Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preces piegādes un Preces pavadzīme-rēķina, kurā norādīts Pārdevēja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa, saņemšanas. 2018/15 22.11.2018. 03.12.2018. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2018/3 Pakalpojuma 14.12.2018. 16.12.2019. Rīga Personu apliecinošum dokumentu informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana SIA “Lattelecom Technology 349 800,00 3.3. Pasūtītājs apmaksā attiecīgo Līguma summas daļu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta abpusējas parakstīšanas (Papildpakalpojumu gadījumā) un rēķina saņemšanas. PMLP2018/3 31.03.2018. 02.05.2018. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
149/2018 Pakalpojuma 11.12.2018. 31.12.2019. Dobele, Brīvības ielā 17 Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2019. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses
150/2018 Pakalpojuma 11.12.2018. 31.12.2019. Ezermalas ielā 8a, Rīga Atkritumu apsaimniekošana Ezermalas ielā 8a SIA "Lautus" 3999,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā minēto maksājamo summu. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
134/2018 Pirkuma 11.12.2018. 10.12.2019. Rīga Kofax Capture Enterprise Image vol.600K licenses iegāde un uzturēšana 1 gadu SIA" DigitalStream" 4320,00 Apmaksa par preču iegādi tiek veikta kā pecapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas. Pircējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ja Pārdevējs ir kavējis Preces piegādi vairāk kā 10 (desmit) darba dienas. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to parakstījuša abas puses.
144/2018 Pakālpojuma 06.12.2018. 06.08.2020. Latvija Darba drošības pasākumu organizēšana un nelaimes gadījumu darba vietā izmenklēšana PMLP pārvaldē un tās teritoriālajās nodaļās. Darba drošības centrs SIA 3999,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums PMLP/2018/154 Pakalpojuma 05.12.2018. 21.12.2018. Rīga Elektronisko dokumentu apstrādes (EDA) modernizācijas, pielāgošanas un uzturēšanas darbi (Kofax ieviešanas un konsultācijas pakalpojumi) AA Projekts SIA 40880,00 2.8. Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Atbilstoši Vispārīgās vienošanās noteikumiem. 4.5. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
140/2018 Pirkuma 30.11.2018. 19.12.2018. Latvija 109 privātuma filtru piegāde teritoriālo nodaļu monitoru aprīkošanai AS "Capital" 9810,00 3.4. Apmaksa par saņemtajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Pārdevēja. 5.4. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2008/13-8 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Rīga Esošās rindu sistēmas komponentes modernizēšana Rīgas 3. nodaļā SIA Pristis 3080,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-7 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Rīga Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Rīgas 1. nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 10850,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-6 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Rēzekne Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Rēzeknes nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 3570,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-5 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Ogre Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Ogres nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 5635,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-4 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Liepāja Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Liepājas nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 2780,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-3 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Jūrmala Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Jūrmalas nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 3120,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13-3 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-2 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Jelgava Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Jelgavas nodaļā SIA Pristis 9450,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2018/13-1 Pirkuma 30.11.2018. 29.05.2019. Daugavpils Rindu sistēmas komponentes iegāde un uzstādīšana Daugavpils nodaļā esošās rindu sistēmas modernizācijai SIA Pristis 3130,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2018/13 29.10.2018. 09.11.2018. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
143/2018 Pakalpojuma 30.11.2018. 02.12.2019. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi A/S Berendsen Tekstila Serviss 3999,00 Izpildītājs katru mēnesi nosūta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Pakalpojumiem. Pasūtītājam Pakalpojumu norēķins ir jāveic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu pirms termiņa var izbeigt par to rakstiski paziņojot otrai pusei ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš, norādot izbeigšanas iemeslu.
132/2018 Pakalpojuma 20.11.2018. 30.12.2019. Rīgā, Daugavpils ielā 31. Muzikālo pakalpojumu nodrošināšana 2018. gadā naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijas laikā Rīgas 4. nodaļā Laila Žukova 1000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Puses, savstarpēji vienojoties, var pagarināt Līguma termiņu vai izbeigt Līgumu.
2018/14 Pakalpojuma 14.11.2018. 13.12.2019. Rīga KOFAX programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšas servisa piegāde DIGITALSTREAM SIA 36812,98 2.4. Apmaksa par veiktajiem darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas PMLP2018/14 09.10.2018. 22.10.2018. 5.1. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
131/2018 Pirkuma 13.11.2018. 21.12.2018. Rīga 25 jaunās paaudzes 2D svītrkodu skeneru (Honeywell Voyager 1450g2d) personu apliecinošu dokumentu personālizācijas un pārbaudes procesam iegāde SIA “C2”, 3905,50 Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas. 5.7. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
Skatīt arhīvu