PMLP noslēgtie līgumi

Līguma Nr Līguma veids Noslēgšanas datums Izpildes termiņš Izpildes vieta Līguma priekšmets Piegādātājs Līgumcena (bez PVN) Samaksas kārtība Iepirkuma ID Nr. Publicēts IUB pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datums atbildība par līguma neizpildi līguma izbeigšanas kārtība, grozījumi Faili
71/2020 Telpu kopšana 09.10.2020. 31.05.2021. Telpu uzkopšana Rīgas 3. nodaļā Daniēls Kravalis 2311,38 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. 7.3. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2020/5 Pakalpojuma 08.10.2020. 08.10.2022. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) uzturēšana un papildināšana uz diviem gadiem AS “RIX Technologies” 448070,00 Pasūtītājs veic norēķinus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Nodevumu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2020/5 08.04.2020. 15.05.2020. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2020/18-PIZIS Pakalpojuma 05.10.2020. 04.04.2021. Rīga Latvijas pilsonības iegūšanas valodas prasmju un zināšanu pašpārbaudes elektroniskā tiešsaistes risinājuma izstrāde SIA "AA Projekts" 40880,00 Maksājumu (turpmāk – Maksa) par Darbiem Pasūtītājs maksā bezskaidru norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (turpmāk – Akts) abpusējas bez atrunām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas, uz Izpildītāja norādīto kontu. PMLP2020/18-PIZIS 27.07.2020. 07.08.2020. Katra no Pusēm piekrīt atlīdzināt otrai Pusei zaudējumu, bojājumu, atbildību, izmaksas vai izdevumus, kas varētu būt radušies otrai Pusei nepatiesas informācijas sniegšanas rezultātā vai saistībā ar attiecīgās Puses nespēju izpildīt savas saistības, kas izriet no Līguma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas Puses.
2020/19 Pakalpojuma 01.10.2020. 30.06.2021. Rīga Elektroniskās tiešsaistes vēlētāju reģistrācijas informācijas sistēmas izstrāde un darbības nodrošināšana SIA “SOAAR” 227943,00 Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā vai pieņemšanas-nodošanas aktā minēto summu. PMLP2020/19 10.08.2020. 10.09.2020. 6.2. Jebkura Puse ir tiesīga prasīt gan līgumsodu, gan Līguma izpildi. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
67/2020 Pakalpojuma 25.09.2020. 30.12.2020. Rīga Uzdevumu sagatavošana Pilsonības likumā noteiktajām pārbaudēm Dite Liepa 1176,47 Pasūtītājs apmaksā Līguma summu ar pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta abpusējas bez atrunām parakstīšanas un Pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Visi Līguma pielikumi, papildinājumi un grozījumi ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses vai to pilnvarotās personas.
Darba uzdevums PMLP/2020/109 Pakalpojuma 16.09.2020. 21.12.2020. Rīga Uzturēšanās atļauju datu noliktavas un Patvērumu meklētāju statistikas programmatūras izstrādes darbu un izmaiņas realizācija T2T 40120 4.5. Pasūtītājs samaksu par Darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tas ir, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un pēc kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas E-pasūtījumu apakšsistēmā. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Jebkuri grozījumi un labojumi Darba uzdevumā stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses.
64/2020 Pakalpojuma 14.09.2020. 28.09.2020. Rīga Nolietotās Pārvaldes automašīnas pieņemšana un pārstrāde GREENWHEEL SIA 0,00 Izdevumus, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, ieturēt no Transportlīdzekļa atlikušās tirgus vērtības apmēra. Saskaņā ar līgumā noteikto Visi šā līguma grozījumi, labojumi un papildinājumi sastādāmi rakstiski, Pusēm savstarpēji vienojoties.
63/2020 Pakalpojuma 14.09.2020. 16.09.2020. Čiekurkalna 1.līnijā 1, Rīgā Mācību kursa “Izdegšanas sindroms” pasniegšana Valsts administrācijas skola 830,00 Pasūtītājs apmaksā Līguma summu ar pārskaitījumu uz Pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu (norādīts Līguma sadaļā “Pušu rekvizīti”) 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta abpusējas bez atrunām parakstīšanas un Pakalpojuma sniedzēja rēķina saņemšanas. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Visi Līguma pielikumi, papildinājumi un grozījumi ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses vai to pilnvarotās personas.
PMLP2020/22-PMIF Pirkuma 09.09.2020. 08.10.2020. Latvija Baktericīdo gaisa recirkulatoru iegāde Kront SIA 9005,80 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas pavadzīmes parakstīšanas. PMLP2020/22-PMIF 20.09.2020. 31.08.2020. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses.
62/2020-1 Pakalpojumu 01.09.2020. 31.08.2021. Latvija Automātisko ugunsdzēsības iekārtu tehniskā apkope eSECURITY.LV 4402,08 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 7.1. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
62/2020-2 Pakalpojuma 31.08.2020. 10.12.2020. Latvija Pārvaldes ugunsdzēšamo aparāu pārbaude SIA “MS LATVIA” 2335,00 Pasūtītājs apmaksā Maksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām un līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to rakstveidā otrai Pusei 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
2020/17 Pakalpojuma 21.08.2020. 20.10.2021. Rīga eID kartes papildus lietotnes uzstādīšanas risinājuma izstrāde RaulWalter OÜ 41000 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu parakstīta pieņemšanas-nodošanas akta un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2020/17 29.07.2020. 10.08.2020. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
59/2020-PMIF Pakalpojuma 17.08.2020. 30.12.2022. Patvēruma meklētāju centrs, Mucenieki, Ropažu novads Bērnu īslaicīgās pieskatīšanas pakalpojumi Patvērumu meklētāju centrā Inese Mūrmane 9 979,00 2.5. Pasūtītājs apmaksu par Pakalpojumu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Akta parakstīšanas. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Līgumu var grozīt, noformējot savstarpēju rakstisku vienošanos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
61/2020 Prkuma 10.08.2020. 09.09.2020. Latvija Roku dezinfekcijas dozatoru ar sensoru iegāde KEMITEK SIA 8107,38 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preces saņemšanas un abpusējas pavadzīmes parakstīšanas. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses.
60/2020 Pirkuma 07.08.2020. 01.10.2020. Personalizācijas nodaļā, Rīgā, Bruņinieku ielā 72b Kondicionieru demontāža, montāža un uzstādīšana Personalizācijas nodaļā SIA AUKS 4654,94 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas dienas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to parakstījušas Puses.
Darba uzdevums PMLP/2020/86 Pakalpojuma 04.08.2020. 16.12.2020. Rīga Projektu un pieteikumu pārvaldības vides Jama atbalsts un konsultācijas pakalpojumi AA Projekts SIA 348000,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
54/2020 Pakalpojuma 24.07.2020. 20.08.2020. Rīga Vēlētāju sarakstu drukāšana Rīgas domes vēlēšanām AS Fitek 2047,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
58/2020 Pakalpojumu 20.07.2020. 27.08.2020. Rīga SAP bussiness Objects programmatūras lietošanas apmācība SIA “Infotrust” 2900,00 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam maksu par Apmācībām 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Apmācības beigām, pēc katra pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas Puses ir vienojušās, ka jebkurš strīds, domstarpības un prasības, kas izriet no Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiek risināts sarunu ceļā. Līguma darbību var izbeigt, Pusēm par to vienojoties rakstveidā.
57/2020 Apsardzes pakalpojumi 10.07.2020. 11.07.2021. Latvija Tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana teritoriālajās nodaļās SIA “esecurity.lv” 9999,99 Pasūtītājs apmaksā ikmēneša apsardzes maksu ar pēcapmaksu, pārskaitot summu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma izpildi, un līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes. Jebkura Puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un savstarpēji izpildot Līgumā noteiktos pienākumus.
PMLP2020/13 Apsardze 01.07.2020. 30.05.2022. 30.05.2022 Dokumentu apsardze pārvietošanas laikā Rīgas robežās G4S Latvija SIA 36998,88 Pasūtītājs apmaksā Darbus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktā ietverto un akceptēto informāciju, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu. PMLP2020/13 12.05.2020. 25.05.2020. 7.10. Kavējuma naudas un līgumsoda samaksa puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. 10.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
56/2020 Pasta pakalpojumi 19.06.2020. 30.07.2020. Rīga Vēlētāju paziņojumu nodogādāšana vēlētājiem uz deklarētajām dzīves vietām VAS Latvijas pasts 141960,00 2.4. Apmaksa par Pasta pakalpojumu sniegšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji vienojoties, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2020/12 Pakalpojuma 17.06.2020. 08.09.2020. Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīgā; Eduarda Smilģa ielā 46, Rīgā; Daugavpils ielā 31, Rīgā Rūdītā stikla norobežojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Rīgas 2.3. un 4. nodaļās FIRMA "FM" SIA 22010,30 Samaksa par Preču izgatavošanu un paveiktiem Darbiem tiek veikta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc kvalitatīvu Darbu paveikšanas un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas bez atrunām parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas. PMLP2020/12 18.05.2020. 29.05.2020. 7.2. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību neizpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgums var tikt lauzts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
2020/11 Apsardzes pakalpojumi 13.06.2020. 15.07.2020. Rīgas 1., 2., 3. un 4. Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rīgas teritoriālajās nodaļās t.sk. apmeklētāju plūsmas organizēšana, nodrošinot nepiederošo personu neiekļūšanu telpās SIA “Security LV” 12 291,40 Pasūtītājs rēķina apmaksu par šī Pakalpojuma izpildi veic, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītiem aktiem par sniegtajiem Pakalpojumiem katrā Objektā un Izpildītāja iesniegto rēķinu, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to uz Izpildītāja rēķinā norādīto norēķinu kontu. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
51/2020 Pakalpojuma 11.06.2020. 30.06.2020. Rīga Personu apliecinošu dokumentu un nelielu kravu pārvietošana un to apsardze pārvietošanas laikā Rīgas pilsētas ietvaros IMI Serviss SIA 800,00 Pasūtītājs apmaksā Darbus, reizi mēnesī, bezskaidras naudas norēķinu veidā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā, par iepriekšējā mēnesī padarīto, pamatojoties uz ikmēneša Aktā ietverto un akceptēto informāciju, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Kavējuma naudas un līgumsoda samaksa puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Katrai no Pusēm ir tiesības lauzt Līgumu pirms tā termiņa beigām, norādot iemeslu un brīdinot rakstiski otro pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir izpildītas šajā Līgumā paredzētās saistības līdz Līguma laušanas dienai.
Darba uzdevums PMLP/2020/77 Pakalpojuma 10.06.2020. 30.06.2020. Rīga DoccLogix sistēmas pārnešanas darbi T2T SIA 6080,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
50/2020 Pakalpojuma 08.06.2020. 30.11.2020. Rīga Video sižeta sagatavošana Pārvaldes rinformatīvo paziņojumu nodrošinašai LTV VIDEO MIRKLIS LV SIA 1100,00 2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par katru (gan pirmo, gan otro) kvalitatīvi veikto Sižetu/Pakalpojumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta (turpmāk – Akts) abpusējas parakstīšanas uz Izpildītāja bankas kontu. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā, ja noslēgti rakstveidā un ir līgumslēdzēju pušu parakstīti. Visi strīdus jautājumi starp līgumslēdzēju pusēm tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā tiesā.
Darba uzdevums PMLP/2020/78-1 Pakalpojuma 05.06.2020. 17.06.2021. Rīga SAP AG licenču uzturēšana vienam gadam T2T SIA 2530,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
48/2020 Pakalpojuma 03.06.2020. 14.06.2020. Rīga Reklāmas pārridīšanas LR-1 un LR-4 VSIA „Latvijas Radio”, 1003,57 Pasūtītājam par Pasūtījuma izpildi ir jāsamaksā Radio ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc Radio izrakstī¬tā rēķina saņemšanas dienas Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Līdzējiem tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Līdzējiem par to rakstiski vienojoties.
49/2020 Pakalpojuma 03.06.2020. 14.06.2020. Rīga Reklāmas izvietošana LTV LATVIJAS TELEVĪZIJA VALSTS SIA 3106,61 Televīzijas izrakstīto rēķinu Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudas summu uz Televīzijas norēķinu kontu kredītiestādē. Atbilstoši līguma nosacījumiem Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
45/2020 Pakalpojuma 01.06.2020. 31.05.2021. Liepāja Liepājas nodaļas automašīnas tehniaskā apkope un remonta darbu veikšana „TRĪS K SERVISS” 3999,00 Apmaksu par Pasūtījumu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
47/2020 Telpu kopšana 01.06.2020. 31.05.2021. Rīgas iela 2, Madona Telpu kopšana Madonas nodaļas vajadzībām Valentīna Burķīte 693,84 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
46/2020 Telpu kopšana 01.06.2020. 31.05.2021. Uzvaras iela 4, Dobele Telpu kopšana Dobeles nodaļā Staņislava Kazakeviča 1147,44 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
44/2020 Pakalpojuma 27.05.2020. 14.05.2022. Liepāja Liepājas nodaļas automašīnas virsbūves mazgāšana un salona tīrīšana Ardala 500,00 Apmaksu par Pasūtījumu Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildi, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā uzņemtām saistībām. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
PMLP2020/7-12 Telpu kopšanas 27.05.2020. 31.05.2020. Cēsu iela 28, Limbaži Telpu kopšanu Limbažu nodaļā Sarmīte Birģele 605,64 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-8 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Alūksne, Dārza iela 11 Telpu kopšana Alūksnes nodaļā Elvīra Martuzāne 565,32 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-14 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Meža iela 7, Valmiera Telpu kopšana Valmieras nodaļā Kaspars Začests 1058,16 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-9 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. 18. novembra iela 105, Daugavpils Telpu kopšana Daugavpils nodaļā Svetlana Leytane 2396,04 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu PMLP2020/7 17.04.2020. 24.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-2 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2020. Rīga, Eduarda Smiļga iela 46 Telpu kopšana Rīgas 3. nodaļā Vita Gražule 3589,44 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu PMLP2020/7 14.04.2020. 24.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-1 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Krišjāņa Valdemāra ielā 26, Rīga Telpu kopšanas Rīgas 2. nodaļā Irina Frolovska 3429,48 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-15 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Užavas iela 8, Ventspils Telpu kopšana Ventspils nodaļā Concord Service Group SIA 1492,20 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
2020/7-11 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Vecā ostmala 24, Liepāja Telpu kopšana Liepājas nodaļā Concord Service Group SIA 3318,36 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-7 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. A.Lerha-Puskaiša ielā 6, Talsi Telpu kopšana Talsu nodaļā Marivo SIA 804,00 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-6 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2020. Lielā iela 3, Saldus Telpu kopšana Saldus nodaļā Marivo SIA 769,20 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-13 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Tukums, Raudas ielā 4 Telpu kopšana Tukuma nodaļā Marivo SIA 1033,32 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-4 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Rīga, Bruņinieku iela 72B Telpu kopšana Personalizācijas nodaļā Marivo SIA 4348,80 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
PMLP2020/7-3 Telpu kopšana 27.05.2020. 31.05.2021. Rīga, Daugavpils iela 31 Telpu kopšana Rīgas 4. nodaļā Marivo SIA 3803,76 Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līgumā minētā rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas maksā Izpildītājam ikmēneša maksu. PMLP2020/7 14.04.2020. 27.04.2020. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgās Puses no Līguma saistību turpmākas pienācīgas pildīšanas. Līgumu var grozīt vai papildināt Pusēm rakstveidā vienojoties.
Darba uzdevums PMLP/2020/73 Pakalpojuma 22.05.2020. 30.11.2020. Rīga VMIS(Vienotās migrācijas informācijas sistēmas) datu noliktavas pilnveidošana un attīstība AS “RIX Technologies” 63996,75 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tas ir, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem
43/2020 Pakalpojuma 18.05.2020. 18.05.2020. Ezermalas ielā 8A, Rīga Atkritumu apsaimniekošana Eco Baltia vide SIA 13,66 Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
42/2020-PMIF Pirkuma 08.05.2020. 30.06.2022. Rīga Pārtikas preču piegāde Patvēruma meklētāju vajadzībām “LANEKSS” 9999,00 Pasūtītājs apmaksā katrā Preču pavadzīmē – rēķinā norādīto summu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc kvalitatīvas Preces saņemšanas Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
PMLP/2020/54 Pakalpojuma 07.05.2020. 06.05.2021. Rīga Vienotās migrācijas informācijs sistēmas (VMIS) programmatūras izstrādes un pilnveidošanas darbi RIX Technologies 182650,00 Psūtītājs samaksu par izpildītajiem darbiem veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījūmiem. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošnās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par netņemamu un būtisku darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
Darba uzdevums PMLP/2020/51 Pakalpojuma 27.04.2020. 15.10.2020. KOFAX ieviešanas un konsultčijas pakalpojumi Elektroniskā dokumentu arhīva sistēmas nodrošināšanai AA Projekts SIA 16800,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
Darba uzdevums PMLP/2020/48-1 Pakalpojuma 22.04.2020. 22.04.2021. Rīga SAP Business Object licenču uzturēšana vienam gadam SIA T2T 15424,00 Apmaksa par Licencēm un uzturēšanas pakalpojumiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Jebkuri grozījumi un labojumi šajā Darba uzdevumā stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā, un tos parakstījušas Puses.
39/2020 Telpu noma 16.04.2020. 31.12.2042. Bauska, Uzvaras ielā 3 Telpu noma Bauskas nodaļas vajadzībām Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi" 753,61 Saskaņā ar līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumeim Pusēm rakstiski vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms nomas termiņa beigām jebkurā laikā.
37/2020 Telpu kopšana 14.04.2020. 31.05.2020. Dobele, Uzvaras iela 4 Telpu kopšana Dobeles nodaļā Staņislava Kazakeviča 95,62 Pasūtītājs apmaksu par darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā divdesmit darba dienu laikā no pieņemšanas nodošnas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķiņa saņemšanas Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdiznina visus zaudējumus otrai Pusei. Jebkura pupse var vienpupsēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 darba dienas iepriekš.
38/2020 Pakalpojuma 07.04.2020. 30.06.2020. Patvērumu meklētāju centrs Mucenieki, Ropažu novads Psihologa konsultācijas pakalpojumu sniegšana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucenieki Dora Balode 9000,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Jebuka puse var vienpusēji lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 dienas iepriekš.
36/2020-PMIF Pakalpojumu 06.04.2020. 30.06.2020. Cīekurkalna 3. Šķērslīnija, Rīga Smilšu spēles terapijas metodes nodrošināšanas pakalpojumi patvēruma meklētājiem Lelde Kāpiņa 3000,00 Pasūtītājs veic samaksu par darbiem bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā no pieņemšansa - nodošanas akta parakstīšanas . Sasakaņā ar līguma nosacījūmiem. Jebkura puse var vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to otrai pusei 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš.
2019/3-2 Pakalpojuma 30.03.2020. 31.03.2021. Latvija Videonovērošanas sistēmu tehniskā apkope Pārvaldes teritoriālajās nodaļās vienam gadam SIA CREEN 23397,21 Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem
31/2020 Telpu kopšana 27.03.2020. 31.05.2020. Rīgas 4. nodaļa, Daugavpils ielā 31. Telpu uzkopšana Rīgas 4. nodaļā SIA Margavas 352,20 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
35/2020 Apsardze 17.03.2020. 07.04.2020. Rīga Fiziskās apsardzes nodrošināšana un apmeklētāju plūsmas organizēšana Rīgas teritoriālajās nodaļās Security LV SIA 9768,00 Pasūtītāj veic apmaksu, pamatojoties uz parakstītu un iesniegtu aktu un rēķinu. Saskaņā ar līguma nosacījmiem Saskaņā ar līguma nosacījumiem
2020/3-PMIF Pakalpojuma 16.03.2020. 04.11.2020. Latvija Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšanu TULKOJUMU BIROJS SKRIVANEK LATVIA SIA, SIA “Linearis”, SIA “Amber Line” 41999,00 Darbi tiek apmaksāti atsevišķos maksājumos (turpmāk – Maksa) atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumiem un Aktā fiksētajam apjomam. Izpildītājs iesniedz Aktu Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu sniegšanas. PMLP2020/3 11.02.2020. 26.03.2020. Puses atbild par saistību izpildi un zaudējumiem, kas tās vainas dēļ radušies otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
25/2020 Pakalpojumu 16.03.2020. 15.03.2023. Rīga Pārsertifikācijas audita par atbilstību izsniegto sertifikātu ISO27001 un ISO9001 prasībām pakalpojums BM Certification SIA 3750,00 Saskaņā ar līguma nosacījumiem 8.1. Puses ir atbildīgas viena pret otru saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tai saistošajiem starptautiskajiem aktiem. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši Pušu pilnvaroti pārstāvji. Visi grozījumi un papildinājumi pievienojami Līgumam kā pielikumi, kuri uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2020/2 Pirkuma 11.03.2020. 10.03.2021. Rīga Reprezentatīvu foto albūmu iegāde „Apgāds Zvaigzne ABC” SIA 29 358,00 4.7. Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc akta un Pavadzīmes parakstīšanas. PMLP2020/2 30.01.2020. 10.02.2020. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
24/2012 Pirkuma 09.03.2020. 30.06.2022. Rīga Trauku un mājsaimniecības preču iegāde patvēruma meklētāju vajadzībām Arkolat SIA 4132,23 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas pavadzīmes parakstīšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses.
PMLP2020/6 Pakalpojuma 06.03.2020. Rīga Paziņojumu par vēlētāja piederību noteiktam vēlēšanu iecirknim sagatavošanu, šķirošanu pēc pasta indeksiem un nodošanu pasta pakalpojumu sniedzējam VAS Latvijas Pasts FITEK A/S 41405,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta, kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 15 darba dienu laikā pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas. PMLP2020/6 18.02.2020. 02.03.2020. Puses ir atbildīgas par no Līguma izcēlušos saistību savlaicīgu un pienācīgu izpildi un uzņemas pilnu materiālo atbildību. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2020/1 Pakalpojuma 04.03.2020. 03.03.2021. Rīga Elektronisko dokumentu arhīva (EDA) papildināšana un uzturēšana (vienam gadam) WeAreDots SIA 41500,00 Norēķini par Pakalpojumiem tiek veikti reizi ceturksnī 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas–pieņemšanas akta (turpmāk – Akts) par sniegtajiem Pakalpojumiem abpusējas bez atrunām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. PMLP2020/1 31.01.2020. 11.02.2020. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
18/2020 Pirkuma 02.03.2020. 01.03.2021. Rīga Zaudēto lietu vāku izgatavošana un piegāde SIA „Hermess” 3990,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses.
22/2020-PMIF Pakalpojums 24.02.2020. 30.12.2020. Rīga Angļu valodas mācību pakalpojums grupās “William Jones Language Instruction And Consultancy Centre” 22/2020-PMIF Maksājumus par kvalitatīvi veiktu Pakalpojumu Pasūtītājs maksā bezskaidru norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta, bez atrunām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas uz Izpildītāja norādīto kontu. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to ir parakstījušas Puses.
Darba uzdevums PMLP/2019/9 Pakalpojuma 20.02.2020. 30.09.2021. RĪga Nacionālās vīzu sistēmas programmatūras papildinājumu un atbasta pakalpojumu iegāde AS “RIX Technologies” 185993,60 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tas ir, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
20/2020-PMIF Pakalpojuma 19.02.2020. 30.12.2020. Rīga Individuālās angļu valodas apmācības “Alius Lingua” 1746,00 Maksājumus par Mācībām Pasūtītājs maksā bezskaidru norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc katra ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta (turpmāk – Akts), bez atrunām parakstīšanas un Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. Zaudējumu segšanas un līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma. Līgums var tikt izbeigts pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
19/2020 Pakalpojuma 19.02.2020. 31.12.2020. Rīga KOFAX Programmatūras ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde SIA ”DigitalStream” 900,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc preču pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas dienas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/27 Apsardze 18.02.2020. 17.02.2021. Patvērumu meklētāju centrā “Mucenieki”, Ropažu novads, LV-2137 Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Patvēruma meklētāju centrā Mucenieki SECURITY SOLUTIONS SIA 44 148,44 Pasūtītājs ikmēneša rēķina apmaksu par šī Pakalpojuma izpildi veic pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīto aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem iepriekšējā mēnesī un Izpildītāja iesniegto rēķinu, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot to Izpildītāja rēķinā norādītajā norēķinu kontā. PMLP2019/27 06.01.2020. 14.01.2020. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa no procenta) apmērā no noteiktajā termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
16/2020 Pirkuma 14.02.2020. 30.06.2022. Rīga Lietotus apģērbus un apavu iegāde Patvēruma meklētāju vajadzībām. SIA„R.D.A" 4132,23 Pasūtītājs apmaksā Pārdevēja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja atbildīgas personas paraksta uz preču pavadzīmes – rēķina. Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
2020/15 Telpu kopšana 11.02.2020. 31.05.2020. Vecā Ostmala 24, Liepāja Telpu kopšana Liepājas nodaļā Dzintra Raboviča 994,77 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
8/2020 Pakalpojuma 04.02.2020. 03.02.2021. Rīga Eiropas Migrācijas tīkla vārdnīcas lietnotnes atjauninājumu veidošana Consiglio Nazionale delle Ricerche 3800,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
14/2020 Pirkuma 03.02.2020. 30.06.2022. Patvēruma meklētāju centrs, Mucenieki, Ropažu novads Higiēnas preču komplektu iegāde Patvēruma meklētāju centra vajadzībām SIA ”Mayeri Professional” 9999,00 Pasūtītājs apmaksā Piegādātāja iesniegto preču pavadzīmi – rēķinu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc kvalitatīvas Preces saņemšanas Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības.
12/2020 Pakalpojuma 30.01.2020. 31.01.2021. Pārvaldes automašīnu mazgāšanas un salonu tīrīšanas līgums SIA “ENRI” 3999,00 Apmaksa par pakalpojumu sniegšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz nākošā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Līguma kavējuma naudas samaksa neatbrīvo vainīgo Pasūtītāju no saistību pilnīgas izpildes. Katrai Pusei ir tiesības vienpusīgi lauzt šo līgumu vienu mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi. Līgums tiek uzskatīts par vienpusīgi lauztu pēc 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu notecēšanas no rakstiska paziņojuma par Līguma vienpusējas laušanu saņemšanas brīža un līgumsaistību izpildes pilnā apmērā.
13/2020 Pakalpojuma 29.01.2020. 02.02.2021. Brīvības iela 120, Jēkabpils Muzikālie priekšnesumi naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Jēkabpilī Gunta Davidovska 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
6/2020 Pirkuma 27.01.2020. 30.06.2022. Rīga Sabiedriskā transporta biļešu iegāde Patvēruma meklētāju vajadzībām SIA “Rīgas satiksme” 19714,00 PIRCĒJS samaksā par Pasūtījumu, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstītu elektronisko rēķinu. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu pilnā apmērā, pārskaitot naudu uz elektroniskajā rēķinā norādīto PĀRDEVĒJA bankas kontu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un ja tās parakstīs abi LĪDZĒJI
4/2012 Pirkuma 27.01.2020. 27.01.2021. Rīga Rīgas sabiedriskā tarnsporta biļešu iegāde Pārvaldes darbinieku vajadzībām SIA “Rīgas satiksme” 3999,00 PIRCĒJS samaksā par Pasūtījumu, pamatojoties uz PĀRDEVĒJA izrakstītu elektronisko rēķinu. PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJA izrakstīto rēķinu pilnā apmērā, pārskaitot naudu uz elektroniskajā rēķinā norādīto PĀRDEVĒJA bankas kontu. Atbilstoši līguma nosacījumiem Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, ja tās būs noformētas rakstiski un ja tās parakstīs abi LĪDZĒJI
10/2020 Pakalpojuma 27.01.2020. 31.01.2021. Rīga Inkasācijas pakalpojumi PMC Mucenieki vajadzībām EUROCASH1 LATVIJA SIA 4000,00 Klients apņemas veikt samaksu par naudas piegādi vienu reizi mēnesī saskaņā ar iesniegto rēķinu. Samaksu veic ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu Izpildītāja bankas kontā. Gadījumā, ja ir nokavēts maksājuma termiņš, tiek maksāts līgumsods 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%(desmit procentus) no Līguma kopējās summas. Jebkādas Līguma izmaiņas sastādāmas rakstveidā un ir spēkā no brīža, kad tās parakstījuši abi Līdzēji.
3/2020 Pakalpojuma 22.01.2020. 06.03.2021. Muzikālie priekšnesumi naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Ventspilī Sanadra Bauere 300,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
Darba uzdevums Nr.PMLP/2020/1 Pakalpojuma 17.01.2020. 24.07.2021. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) programmatūras papildinājumu izstrāde un pilnveidošana AS “RIX Technologies” 107328,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tas ir, 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, un kvalitatīvi saņemto pakalpojumu kvalificēšanas EIS Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
2/2020 Pirkuma 15.01.2020. 31.12.2021. Rīga Zīmogu izgatavošana Pārvaldes vajadzībām A/S „Reklāmas un Zīmogu fabrika” 3990,00 Apmaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Preču saņemšanas un abpusējas Pavadzīmes parakstīšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/24 Pakalpojuma 09.01.2020. 05.03.2020. Rīga Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) un Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmas (PADIS) drošības audits SIA “PricewaterhouseCoopers” 37000,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. PMLP2019/24 12.11.2019. 25.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
Darba uzdevums PMLP/2019/208 Pakalpojumu 06.01.2020. 31.08.2020. Rīga VMIS APAKŠSISTĒMAS IZRAIDĪTO ĀRZEMNIEKU UN IECEĻOŠANAS AIZLIEGUMA REĢISTRA FUNKCIONALITĀTES PILNVEIDOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DARBIEM RIX Technologies AS 149722,56 Pasūtītājs veic apmaksu par faktiski veikto darbu apjomu, nepārsniedzot šajā punktā minētās kopējās summas apmēru. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
11/2020 Pakalpojuma 02.01.2020. 31.12.2020. Latvija Dzeramā ūdens aparātu noma Eden Springs Latvia 9 000,00 Apmaksa par Pakalpojumu un nomu ar pārskaitījumu uz Piegādātāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja rēķina saņemšanas. Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumiem
2019
111/2019 SIA"MĪTAVAS LOGI M" 30.12.2019. 10.02.2020. Dobelē, Uzvaras ielā 4 Dobeles nodaļas iekšdurvju izgatavošana un uzstādīšana SIA"MĪTAVAS LOGI M" 1704,54 Pasūtītājs apmaksā Līgumcenu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
114/2019 Pakalpojuma 27.12.2019. 31.12.2020. Dobeles novada pašvaldībā – Brīvības iela 17, Muzikālie priekšnesumi naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Dobelē Daiga Vilumsone 200,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Atbilstoši līguma nosacījumiem. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
116/2019 Pakalpojuma 27.12.2019. 15.07.2024. Dobele Dobeles nodaļas sauso atkritumu izvešana SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi" 19,12 Samaksa par pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī. Atbilstoši līguma nosacījumeim Atbilstoši līguma nosacījumeim
113/2019 Pakalpojumu 27.12.2019. 31.12.2020. “Patvēruma meklētāju centrs”, Mucenieki, Ropažu nov., teritorijā un ēkās PMC Mucenieki durvju piekļuves kontroles un videonovērošanas sistēmas uzturēšana un apkope 2020.gadam AS “STA Grupa”, 5500,00 Pasūtītājs samaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
112/2019 Telpu noma 27.12.2019. 31.12.2020. Tirgoņu ielā 29, Jūrmalā Telpu noma svinīgo cremoniju nodrošināšanai Jūrmalas pilsētas muzejs 13,80 Pamats apmaksai par katru Ceremonijas norisi ir Pušu parakstīts Akts, kas aizpildīts atbilstoši Līguma pielikumam, un rēķins, kuru izraksta Iznomātājs. Katra Puse atbild par savu darbinieku, pilnvaroto personu un pārstāvju darbības vai bezdarbības rezultātā radīto kaitējumu vai zaudējumiem otrai Pusei vai trešajām personām. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses.
117/2019 Pakalpojumu 27.12.2019. 31.12.2021. Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” Sadzīves tehnikas remonta pakalpojumu nodrošināšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” SIA “Misabil” 3999,99 Summas apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc abpusēja pieņemšanas nodošanas akta (turpmāk – Akts) parakstīšanas un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas, kur norādīts Izpildītāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Summa. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.
115/2019 Pakalpojuma 27.12.2019. 30.12.2020. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā, Personalizācijas nodaļā Serveru telpu gāzes dzēšanas sistēmu un ar to saistīto ugundzēsības aparatūras un ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas sistēmas Tehniskā apkope SIA „PRIMETE SERVISS" 3000,00 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā saskaņā ar abpusēji, bez atrunām parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar dienu, kad to parakstījušas abas Puses.
110/2019 Pakalpojuma 23.12.2019. 31.12.2020. Bruņinieku ielā 72 b, Rīgā, Personalizācijas nodaļā Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas apkope un uzturēšana Personalizācijas nodaļā SIA “Multicomp” 1300,00 Pasūtītājs apmaksā Summu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta bez atrunām abpusējas parakstīšanas, ja Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš iesniedzis rēķinu par Summas apmaksu. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/25 Pirkuma 18.12.2019. 17.12.2020. Rīga Attālinātās saziņas risinājuma (Pexip) licenču darbības pagarinājums/ abonēšana SANTA MONICA NETWORKS SIA 24260,01 Apmaksa par Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. PMLP2019/25 02.12.2019. 13.12.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
DARBA UZDEVUMS PMLP/2019/198 Pirkuma 17.12.2019. 23.12.2019. Rīga Izpildītājs piegādā 2 (divas) GDPR Pamata komplekta (GDPR Standard set) risinājuma gada licences 1 (vienam) Datu bāžu serverim. SIA “Datakom” 93800,00 2.3. Pasūtītājs samaksu par licenču piegādi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, t.i., 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc licenču piegādes un kvalitātes apstiprināšanas, pārskaitot preču pavadzīmē vai rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu. Atbilstoši vispārīgās vienošanās nosacījumiem. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
2019/18 Pakalpojuma 17.12.2019. 31.12.2022. Rīga Veridos programmatūras un iekārtu tehniskā atbalsta pakalpojumu iegādi Veridos GmbH 331800,00 Pasūtītājs apmaksā Līguma summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Izpildītājam uz rēķinā norādīto bankas kontu. PMLP2019/18 Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības saskaņā ar Līgumā un normatīvajos aktos noteikto kārtību. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpējās sarunās, kas tiks attiecīgi protokolētas.
108/2019 Pakalpojuma 16.12.2019. 20.01.2020. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b Praktiskās nodarbības ugunsdrošībā Personalizācijas centrā Sunstar Group SIA 200,00 Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc bez atrunām parakstīta Akta un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
98/2019 Pakalpojuma 12.12.2019. 15.12.2020. Latvija Maināmo paklāju tīrīšanas servisa un nomas pakalpojumi SIA”Lindstrom” 3999,00 Izpildītājs katru mēnesi nosūta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Pakalpojumiem. Pasūtītājam Pakalpojumu norēķins ir jāveic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā tiek izdarīti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir apstiprinājušas un parakstījušas abas Puses.
107/2019 Pirkuma 05.12.2019. 20.12.2019. Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3, LV-1026. 9 plakanvirsmu dokumentu skeneru iegāde DIGITALSTREAM SIA 9900,00 Apmaksa par saņemtajām Iekārtām tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina-pavadzīmes saņemšanas no Piegādātāja. Viena Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī Līguma izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtām saistībām. Līgums var tikt lauzts Pusēm par to savstarpēji vienojoties.
Darba uzdevums PMLP/2019/178 Pakalpojumu 04.12.2019. 31.03.2020. Rīga Projekta pārvaldības Jama atbalsts un konsultācijas pakalpojumi SIA “AA Projekts” 70180,00 Pasūtītājs samaksu par noteikto darbu izpildi veic saskaņā ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem. Pušu atbildība noteikta atbilstoši Vispārīgajai vienošanās. Visi Darba uzdevuma grozījumi vai papildinājumi tiek sagatavoti rakstveidā un kļūst par neatņemamu un būtisku Darba uzdevuma sastāvdaļu tikai tad, ja par to ir panākta Pušu rakstiska vienošanās saskaņā ar Darba uzdevuma un Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
105/2019 Patapinājuma 04.12.2019. 31.12.2020. Užavas iela 8, Ventspils Sienas laukuma bezatlīdzības noma SIA Ventspils nekustamie īpašumi 0,00 Atbilstoši līguma nosacījumiem Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai, ja tie ir rakstiski un tos ir parakstījušas abas puses.
104/2019 Pakalpojuma 02.12.2019. 30.12.2020. Rīgā, Daugavpils ielā 31 Muzikālie priekšnesumi naturalizācijas pretendentu svinīgā solījuma parakstīšanas ceremonijā Anna Pilmane 1032,00 Pasūtītājs apmaksu par Darbiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 10 (desmit) darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta, turpmāk – Akts, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Katra no Pusēm ir pilnā mērā materiāli atbildīga par zaudējumiem, kurus tā ir nodarījusi otrai Pusei. Jebkura Puse var vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to otrai Pusei 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš.
2019/21 Pirkums 02.12.2019. 13.12.2019. Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga Rūdīta stikla norobežojumu piegāde un uzstādīšana klientu apkalpošanas zāles darba vietām FIRMA "FM" SIA 13785,20 Apmaksa par Preces piegādi un uzstādīšanu tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preces piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/21 28.10.2019. 21.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
95/2019 Autora līgums 29.11.2019. 10.12.2019. Rīga Apmācību kursi PMLP darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Aivars Krasnogolovs 336,00 Pasūtītājs apmaksu par kursiem veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 darba dienu laikā no pienēmšanas - nodošanas akta parakstīšanas. Saskaņā ar līguma nosacījumiem Līgumu var grozīt , Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos.
2019/17 pirkuma 29.11.2019. 06.12.2019. Rīga Tīkla HSM iekārtu iegāde RAULWALTER OU 36280,00 Apmaksa par Precēm un to uzstādīšanu tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2019/17 11.10.2019. 28.10.2019. 5.1. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
2019/19-8 PIRKUMA 25.11.2019. 13.12.2019. Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Rīgas 1. nodaļā SIA PRISTIS 620,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/19-7 PIRKUMA 25.11.2019. 13.12.2019. Rīgas iela 184, Jēkabpils Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Jēkabpils nodaļā SIA PRISTIS 4330,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/19-6 PIRKUMA 25.11.2019. 13.12.2019. Cēsu iela 28, Limbaži, Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Limbažu nodaļā SIA PRISTIS 4320,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/19-5 Pirkuma 25.11.2019. 13.12.2019. Raudas iela 4, Tukums Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Tukuma nodaļā SIA PRISTIS 4310,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/19-4 Pirkuma 25.11.2019. 13.12.2019. Uzvaras iela 3, Bauska Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Bauskas nodaļā SIA PRISTIS 4310,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/9-3 Pirkuma 25.11.2019. 13.12.2019. Uzvaras iela 4, Dobele Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Dobeles nodaļā SIA PRISTIS 7160,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/19-2 Pirkuma 25.11.2019. 13.12.2019. Poruka iela 8, Cēsis, Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Cēsu nodaļā SIA PRISTIS 8435,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/19-1 Pirkuma 25.11.2019. 13.12.2019. Užavas iela 8, Ventspils, Rindu sistēmas piegāde, modernizācija un uzstādīšana Ventspils nodaļā SIA PRISTIS 8435,00 Apmaksa par Preču piegādi tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par Preču piegādi un Uzstādīšanu un rēķina iesniegšanas. 2019/19 25.10.2019. 05.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un tie stājas spēkā tikai tad, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/15 Pakalpojuma 21.11.2019. 30.11.2020. Rīga KOFAX programmatūras, ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde DIGITALSTREAM SIA 49047,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2019/15 20.11.2019. 11.10.2019. 6.1. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
2019/15 Pakalpojuma 21.11.2019. 30.11.2020. Rīga KOFAX programmatūras, ražotāja atbalsta un jauninājumu saņemšanas servisu piegāde SIA “DigitalStream” 49047,00 Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas. PMLP2019/15 20.11.2019. 11.10.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2019/23 Pirkuma 21.11.2019. 31.03.2020. Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 46 PIN/PUK kodu datu nesēju iegāde SIA “BALTIJAS BANKNOTE” 39000,00 Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) dienu laikā pēc katras Preču piegādes un Preču pavadzīmes-rēķina saņemšanas. PMLP2019/23 01.11.2019. 12.11.2019. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. 9.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
69/2019 Pirkuma 21.11.2019. 19.12.2019. Bruņinieku ielā 72b, Rīgā Pasu papildus iedrukas iekārtas (printeri) ar piederumiem iegāde Personalizācijas centram “Veridos GmbH” 9584,00 Samaksa par Precēm tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preču piegādes un Preču pavadzīmes – rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un Līguma izpildes pienākuma. 8.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2019/20 Pakalpojuma 20.11.2019. 13.12.2019. Rīga Elektronisko dokumentu arhīva (EDA) programmatūras izmaiņu izstrāde un piegāde SIA “WeAreDots” 41500,00 3.2. Pasūtītājs apmaksā sniegtos Pakalpojumus 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta par sniegtajiem Pakalpojumiem abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. PMLP2019/20 28.10.2019. 08.11.2019. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
PMLP2019/14 Pakalpojuma 19.11.2019. 13.12.2019. Rīga Nacionālās vīzu informācijas sistēmas (NVIS) lietojamības testēšana SIA “Corporate Consulting" 9700,00 Apmaksa tiek veikta, bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta un Izpildītāja piestādītā rēķina saņemšanas. PMLP2019/4 31.10.2019. 11.11.2019. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā.
101/2019 Pakalpojuma 19.11.2019. 20.12.2019. Gustava Zemgala gatve 76, Rīga “Personas datu aizsardzības kursi PMLP darbiniekiem” SIA “Magnetic Professional Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde “Mācību centrs MP”” 9880,00 Organizācija veic rēķina apmaksu ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas dienas, kas tiek izrakstīts pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Atbilstoši līguma nosacījumiem. Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Pusēm vienojoties, un pēc abpusējas Pušu parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
93/2019 Pirkuma 11.11.2019. 10.12.2019. Rīga 2 400 bukletu “Pases” iegāde naturalizācijas ceremonijām SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” 4440,00 Maksā iekļauti visi Izpildītāja izdevumi, kas Pārdevējam radīsies ar Preces piegādi. Puses nes pilnu materiālo atbildību par Līguma saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi. Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstveidā, pamatojoties uz spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
94/2019 Pirkuma 11.11.2019. 10.12.2019. Rīgā, Bruņinieku ielā 72b PIN aplokšņu iegāde un piegāde SIA”HIGH Information Technologies” 2325,00 Apmaksu par Precēm Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinu veidā ar pēcapmaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču Pavadzīmes/rēķina saņemšanas, kurā norādīts Piegādātāja norēķina konts, uz kuru ir pārskaitāma Maksa. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un līguma izpildes pienākuma. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
64/2019 Pakalpojuma 07.11.2019. 28.11.2019. Rīga Personalizācijas sistēmas ielaušanās testu veikšana SIA "IT Centrs" 3600,00 3.4. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja piestādīta rēķina saņemšanas un pēc Akta abpusējas parakstīšanas par darbu izpildi un ziņojuma iesniegšanu. 6.1. Puse, kas nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas nodarīti otrai Pusei. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses.
91/2019 Pakalpojumu 06.11.2019. 02.12.2019. Rīga Nodibinājuma "Centrs Dardedze" lekcijas kurss bērnu tiesības aizsardzības jomā Nodibinājums "Centrs Dardedze" 456,00 Norēķini tiek veikti bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja kredītiestādes norēķina kontu, kas norādīts Līgumā un Izpildītāja izsniegtajā rēķinā. Atbilstoši līguma nosacījumiem Atbilstoši līguma nosacījumeim
Skatīt arhīvu