Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

PAR PMLP

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša iestāde, kuras kompetencē ietilpst personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izdošana, Iedzīvotāju reģistra uzturēšana un valsts migrācijas politikas īstenošana, t.sk. repatriācijas un patvēruma politikas izstrādāšana un realizēšana, personu tiesiskā statusa noteikšana, naturalizācija u.c.

2016.gadā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde atzīmēja pastāvēšanas divdesmit piecu gadu jubileju. Kopš migrācijas dienesta izveidošanas palielinājies iestādes kompetencē esošo jautājumu loks, audzis darbinieku skaits, tomēr iestāde joprojām atrodas attīstības un veidošanās procesā. Joprojām pilnveidojam pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot to pieejamību iedzīvotājiem un ieviešot jaunus, modernus pakalpojumus.

Pārvaldes misija ir efektīva publisko pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar labas pārvaldības un kopējā sabiedriskā labuma principiem, īstenojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības noteiktās prasības un prioritātes.

Sadarbībā un saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un kolēģiem PMLP darbinieki ievēro šādas vērtības:

  • Taisnīgums un godīgums – mēs ievērojam personu vienlīdzību likuma priekšā, esam taisnīgi likumu piemērošanā un lēmumu pieņemšanā, korekti saskarsmē ar klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem;
  • Profesionalitāte – amata pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas ir augstā līmenī, nepārtraukti pilnveidojam savas profesionālās zināšanas un uzlabojam prasmes.
  • Konfidencialitāte – mēs ievērojam konfidencialitāti, neizpaužam un neizmantojam savās vai citu personu interesēs informāciju, kas iegūta, pildot amata pienākumus.
  • Pieejamība – mēs veidojam klientu apkalpošanas vietas, ievērojot pieprasījumu pēc pakalpojuma, sniedzam klientiem iespēju izvēlēties pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas un komunikācijas kanālus, nodrošinām iespēju klātienē tikties ar vadošajiem speciālistiem.
  • Tiesiskums – mēs ievērojam normatīvo aktu prasības publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinām ar pakalpojumu sniegšanu saistīto sūdzību un apstrīdēto lēmumu izskatīšanu, pakalpojuma atteikuma gadījumā vai negatīva lēmuma gadījumā pamatojam atteikumu, balstoties uz normatīvo aktu prasībām.
  • Cieņa pret klientu – mēs esam pieklājīgi un korekti attiecībā pret jebkuru personu, vienkāršojam un pilnveidojam pakalpojumu saņemšanas procedūras, nodrošinām informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām.
  • Lojalitāte – amata pienākumu izpildē esam uzticīgi valsts un sabiedrības interesēm, vienmēr uzskatot tās par primārām.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde attīsta un uzlabo savu darbību, lai palielinātu savu devumu sabiedrības un valsts izaugsmes veicināšanā, kā arī kvalitatīvi pildītu sev uzticētos pienākumus. Lai īstenotu izvirzītos mērķus, mums ir svarīga sabiedrības izpratne un atbalsts!

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās