Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Nepilsoņu vai bezvalstnieku bērni

Bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņš atbilst šādiem nosacījumiem:

 • dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta;
 • pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvija;
 • pirms tam visu laiku bijis nepilsonis vai bezvalstnieks;
 • viņa vecāki visu laiku ir bezvalstnieki vai nepilsoņi;
 • tā vecāka pastāvīgā dzīvesvieta, ar kuru kopā bērns dzīvo, ne mazāk kā pēdējos piecus gadus ir Latvijā.

Jaunajiem vecākiem!

Latvijas pilsonību, pamatojoties uz viena vecāka pausto gribu, var reģistrēt vienlaicīgi ar bērna dzimšanas fakta reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā!

Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem un izskata iesniegumu, un reģistrē personu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma 3.1 panta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24. septembra noteikumi Nr. 976 "Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni".

Par bērnu līdz 15 gadu vecumam iesniegumu ir tiesīgs iesniegt bērna likumiskais pārstāvis:

 • viens no bērna vecākiem;
 • bērna māte, ja bērna dzimšanas aktā nav ieraksta par bērna tēvu;
 • viens no bērna vecākiem, ja otrs vecāks miris;
 • bērna aizbildnis.
Nepieciešamie dokumenti iesniegšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē:
1. iesniegums; 
2. bērna likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;
3. dokuments, kas apliecina bērna pastāvīgo dzīvi Latvijā (piemēram, izziņa no mācību iestādes);
4. dokuments, kas apliecina vecāka pastāvīgo dzīvošanu Latvijā pēdējo piecu gadu laikā (piemēram, darbavietas izziņa vai izziņa par pabalsta saņemšanu).
Ja viens no bērna vecākiem miris ārvalstīs, papildus jāiesniedz vecāka miršanas apliecība vai tiesas nolēmums par personas izsludināšanu par mirušu.

No 15 gadu vecuma līdz 18 gadiem iesniegumu iesniedz pats bērns:

1. iesniegums;

2. personu apliecinošs dokuments;

3. dokuments, kas apliecina pēdējo piecu gadu pastāvīgu dzīvošanu Latvijā (piemēram, izglītības iestādes izziņa u.c.);

4. viens no zemāk norādītajiem dokumentiem, kas apliecina latviešu valodas prasmi:

 • izziņa un apliecība par vispārējās pamatizglītības iegūšanu latviešu mācību valodā;
 • Izglītības satura un eksaminācijas centra pēc 2011.gada 31.augusta (derīguma termiņš 5 gadi no izsniegšanas brīža) izsniegts sertifikāts, kas apliecina centralizētajā eksāmenā latviešu valodā (akreditētā izglītības programmā 9.klasei), iegūto kopējo procentuālo novērtējumu ne mazāku par 50%, vai centralizētajā eksāmenā latviešu valodā un literatūrā (akreditētā izglītības programmā 12.klasei) iegūto kopējo procentuālo novērtējumu ne mazāku par 20%;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta latviešu valodas prasmes pārbaudes lapa ar atzīmi par pārbaudes nokārtošanu;

5. viena fotogrāfija (3x4cm), ja latviešu valodas prasme tiks apliecināta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Latviešu valodas prasmes pārbaužu kārtību reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.973 "Noteikumi par latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaudi".

No latviešu valodas prasmes pārbaudes ir atbrīvoti bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte, ko apliecina invaliditātes apliecība vai Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes noteikšanu.

 

Kur var iesniegt dokumentus?
Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
 
Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai

+371 67209400

    sarunas var tikt ierakstītas

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities