Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Pilsonības atjaunošana

Pilsonības atjaunošana
 
Latvijas pilsonību var atjaunot pēc personas lūguma, ja tā zaudēta:
1) vecāku vai adoptētāju izvēles dēļ bez personas rakstveida piekrišanas – atjaunot var līdz 25 gadu vecumam;
 
Kārtību, kādā tiek pieņemts un izskatīts iesniegums par Latvijas pilsonības atjaunošanu reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība".
 
Latvijas pilsonību neatjauno personai:
2) kura, apliecinot piederību pie Latvijas pilsonības vai naturalizējoties, apzināti sniegusi nepatiesas ziņas, tādējādi nepamatoti ieguvusi Latvijas pilsonību un kurai Latvijas pilsonība ir atņemta ar tiesas spriedumu;
3) uz kuru attiecas Pilsonības likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi (izņēmums ir pieļaujams, ja persona dien Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas dalībvalsts, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes bruņotajos spēkos vai militārā organizācijā).
 
Nepieciešamie dokumenti:
  1.  iesnieguma veidlapa
  2.  personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
  3.  izziņa par sodāmību (tikai attiecībā uz personām, kuras sasniegušas 14 gadu vecumu), ko izsniegusi un parakstījusi kompetentā iestāde pilsonības valstī un kura izsniegta ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesnieguma par Latvijas pilsonības atjaunošanu iesniegšanas, vai dokumentārs apliecinājums par to, ka šādu izziņu nav iespējams iegūt;
  4. dokuments par valsts nodevas samaksu  21.34 euro apmērā vai 7.11 euro apmērā  - politiski represētai personai, pirmās grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu.
Valsts nodeva jāpārskaita uz zemāk norādīto kontu:
Bankas rekvizīti
Saņēmējs: VALSTS KASE, TRELLV22
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konts: LV35TREL1060140919700
Iemaksas mērķis: Valsts nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu.
 
Kur var iesniegt dokumentus?
3) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi:
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026
 
Svarīgi!
Izziņai par sodāmību jābūt tulkotai latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā) un legalizētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā. 
 
 
Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija (nav notariāli jāapliecina), izziņa par sodāmību (oriģināls ar tulkojumu) un dokuments, kas apliecina valsts nodevas apmaksu.
 
Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja lēmumu nav iespējams pieņemt viena mēneša laikā, lēmuma izskatīšanas termiņš tiek pagarināts līdz četriem mēnešiem, pēc tam, ja nepieciešams,  līdz vienam gadam.
 
Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai

+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities