Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Latvieši un līvi

Latvietis un līvs ir persona, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
1) persona vai tās priekštecis 1881.gadā vai vēlāk līdz 1940.gada 17.jūnijam dzīvoja Latvijas teritorijā (teritorija 1940.gada 17.jūnijā);
2) piederība pie valstsnācijas (personas tautība ir latvietis vai līvs);
3)  latviešu valodas prasme (pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju, brīvi var stāstīt, sarunāties, atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām).
Vienlaicīgi Latvijas pilsonību var iegūt pēcnācēji līdz 15 gadu vecumam.
 
Latvieši un līvi, reģistrējot Latvijas pilsonību, var saglabāt savu jau esošo pilsonību.

Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem un izskata iesniegumu un reģistrē personu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma  2.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.974  „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.

Nepieciešamie dokumenti:
1. iesniegums:
Iesniegumā jānorāda pretendenta personvārds latviešu valodā un dzimšanas dati vai personas kods (ja tāds piešķirts), tautība, dzīvesvieta (vēlams drukātiem burtiem) un kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis, ja ir).
Neskaidrību gadījumos, lai pārliecinātos par personvārda atveidi latviešu valodā, lūgums sazināties ar Latviešu valodas aģentūru: www.valoda.lv, tālrunis +371 67225879, e-pasts: konsultacija@valoda.lv
 
2. personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
3. dzimšanu apliecinošs dokuments (dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra);
4. dokuments, kas apliecina ģimenes stāvokli (laulības apliecība, dokuments par laulības šķiršanu);
5. bērna dzimšanu apliecinošs dokuments;
6. dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību:
6.1.  par personas vai tās priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā no 1881.gada līdz 1940.gada 17.jūnijam:
 • civilstāvokļa akta reģistra dokumenti - dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, ko izsniedz Dzimtsarakstu departaments, adrese: A.Čaka iela 38, Rīga, LV-1011, e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv tālrunis +371 67226222 vai attiecīgā dzimtsarakstu nodaļa, kurā reģistrēts civilstāvokļa aktu reģistrs;
 • dokumenti par 1896.-1897.gada Viskrievijas vai 1935.gada Latvijas tautas skaitīšanas datiem, nodokļu pārvaldes lietām, karaklausības lietām, ko izsniedz Valsts vēstures arhīvs, adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV–1048, tālrunis +371 20017505, www.arhivi.gov.lv ;

 • pirmskara Latvijas laikā izdotā Latvijas pilsoņa pase.
6.2. pēcnācējiem radniecību apliecinoši dokumenti (civilstāvokļa aktu reģistra dokumenti);
6.3. dokuments, kas apliecina personas tautību, vai tā neesamības gadījumā dokuments, kas apliecina viena no personas vecāku vai vecvecāku tautību:
 • personu apliecinošs dokuments - piemēram bijušās PSRS pilsoņa pase;
 • civilstāvokļa aktu reģistra dokuments - dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, laulības apliecība vai izraksts no laulību reģistra, miršanas apliecība;
 • tiesas spriedums, ar ko konstatēts fakts par personas tautību.
Ja pretendents nevar uzrādīt nevienu no 6.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem, jāraksta paskaidrojums par izveidojušos situāciju un jāiesniedz dokumentārs apliecinājums par pretendenta piederību latviešu kopienai savā dzīvesvietā ārpus Latvijas vai cits dokumentārs apliecinājums, kas apliecina, ka persona pieder pie valstsnācijas, piemēram, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Svētdienas latviešu vai līvu skolas, latviešu draudzes, latviešu studentu korporācijas ārvalstīs vai citas latviešu sabiedriskās organizācijas ārvalstīs izdots apliecinājums.
6.4. latviešu valodas prasmi apliecinošs dokuments, ko iesniedz pēc augstāk minēto dokumentu iesniegšanas un Latvijā veiktās latviešu valodas prasmes pārbaudes.
Latviešu valodas prasmes pārbaude notiek Latvijā.
 
No latviešu valodas prasmes pārbaudes atbrīvo:
 • personu, kas apguvusi pamatizglītību latviešu valodā, apgūstot tajā vairāk kā pusi no pamatizglītības programmas;
 • personu, kas ne agrāk kā piecus gadus pirms tam, kad iesniegts iesniegums par Latvijas pilsonības iegūšanai, ir apliecinājis latviešu valodas prasmi atbilstoši Pilsonības likuma  21.panta otrajā daļā noteiktajam.
Kur var iesniegt dokumentus?
3) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026

Svarīgi!
Iesniegumu paraksta persona no 15 gadu vecuma, kura vēlas iegūt Latvijas pilsonību.
Par bērnu līdz 15 gadu vecumam, kurš vienlaikus ar vienu no vecākiem pretendē iegūt Latvijas pilsonību, iesniegumu paraksta bērna likumiskais pārstāvis.
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentiem ir jābūt tulkotiem latviešu valodā (izņemot, ja dokuments ir angļu, vācu, franču vai krievu valodā un tas tiek iesniegts vēstniecībā vai nosūtīts pa pastu no ārvalstīm) un legalizētiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Legalizācija nav nepieciešama dokumentam, kas izsniegts Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs vai Šveices Konfederācijā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem, kas ir paredzēti izmantošanai Latvijā. Kā arī dokumentam, kas izsniegts valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās: Baltkrievija, Kirgizstāna, Krievija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna.
 
Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām un legalizētām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena gada laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

  Nodaļu atrašanās

  facilities