Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Izceļošana uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Kas ir izceļotājs?
Saskaņā ar Repatriācijas likuma 23.pantu izceļotājs ir persona, kas izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.
Atbilstoši Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai ikvienam cilvēkam ir tiesības brīvi atstāt jebkuru valsti, ieskaitot savu valsti.
 
Tādējādi Latvijas valsts nevar ierobežot ne savas valsts piederīgos ne arī ārzemniekus izmantot viņu tiesības brīvi izceļot no valsts, izņemot minētās konvencijas noteiktajos gadījumos, proti, ko nosaka likums un kas demokrātiskā sabiedrībā ir nepieciešami valsts un sabiedriskās drošības interesēs, lai uzturētu sabiedrisko kārtību, nepieļautu noziegumus, aizsargātu veselību un morāli vai lai aizsargātu citu cilvēku tiesības un brīvības.
 
Izziņas izsniegšana, kas apliecina, ka personai nav šķēršļu izceļošanai no valsts
Atbilstoši Repatriācijas likuma 6.panta 8.punktā noteiktajam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, pamatojoties uz kompetentu institūciju sniegto ziņu pamata, pieņem lēmumu par to, ka nav šķēršļu personas izceļošanai no valsts.
Ievērojot to, ka ieceļošanas valsts kompetentas institūcijas var pieprasīt Latvijas valsts izdotu dokumentu, kas apliecina, ka personai nepastāv šķēršļi izceļošanai no Latvijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir tā institūcija, kas sniedz minēto informāciju.
 
Pirms izceļošanas no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs lūgums sazināties ar kompetento attiecīgās valsts institūciju un noskaidrot, vai nepieciešams dokuments, kas apliecina, ka nepastāv šķēršļi izceļošanai no Latvijas un kādas formalitātes jākārto saistībā ar ieceļošanu un uzturēšanos attiecīgajā valstī.
 
Lai saņemtu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izdotu izziņu, kas apliecina, ka personai nepastāv šķēršļi izceļošanai no valsts, jāvēršas jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, un jāiesniedz:
  • iesniegums par izziņas saņemšanu;
  • Valsts ieņēmuma dienesta izsniegta izziņa, ka nav nodokļu parādu;
  • attiecīgās valsts, uz kuru izceļo ieceļošanas atļauja, ja tāda nepieciešama.
Iesniedzot dokumentus izziņas saņemšanai, personai, kura Latvijā uzturas ar uzturēšanās atļauju, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, jābūt anulētai uzturēšanās atļaujai, reģistrācijas vai pastāvīgās uzturēšanās apliecībai.
 
Izziņas par to, ka personai nav šķēršļu izceļošanai no valsts, netiek izsniegtas personām, kuras izceļo uz Krieviju.
 
Personām, kas vēlas izceļot uz pastāvīgu dzīvi Krievijā un iegūt pārceļotāja statusu, jāvēršas Krievijas Federālās migrācijas dienestā un saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesu regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību jāiesniedz dokumenti pārceļotāja statusa iegūšanai.
Iegūt nepieciešamo informāciju par pārceļotāja statusu un uzturēšanos Krievijā, iespējams Krievijas Federālās migrācijas pārstāvniecībā (Krišjāņa Valdemāra iela 33-27, Rīga, tālrunis 67311940; e pasts: rvo.latviamigr@mvd.gov.ru).

Maksa par izziņas saņemšanu:
1 darba dienas laikā 14.16 euro
5 darba dienu laikā 7.60 euro
Izziņu 1 (vienas) darba dienas laikā iespējams saņemt tikai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Rīgas 1.nodaļā Čiekurkalna 1 līnijā 1, k-3, Rīgā.

Maksas pakalpojumu konts:
Saņēmējs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Reģ. nr. 90000054163
Konta nr. LV74TREL2140093025000
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, kods TRELLV22

Kur var saņemt papildu informāciju?
Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās no plkst.8.00 -12.00 un 12.30 -16.30 zvanot pa tālruni +371 67219264, +371 67219010.
 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities