Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

ZIŅU PIEPRASĪŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Lai saņemtu informāciju rakstiski, nepieciešams aizpildīt anketu (anketa MS Word formātā) vai sagatavot pieprasījumu brīvā formā, kurā jānorāda:

 1. ziņu pieprasītāja vārds, uzvārds un personas kods (juridiskajai personai - nosaukums un reģistrācijas numurs Nodokļu maksātāju reģistrā);
 2. dzīvesvieta (juridiskajai personai - juridiskā adrese);
 3. nepieciešamo ziņu apjoms un izsniegšanas veids;
 4. pieprasot ziņas par citu personu, papildus jānorāda:
  • ziņu saņemšanas nepieciešamības pamatojums (un, ja ir, dokumentu, kas to apliecina);
  • ziņu izmantošanas mērķis, ja ar likumu nav noteikta cita kārtība;
  • datus, pēc kuriem var identificēt personu.

Izziņas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība - eID karte). Ja fiziskā persona izziņas pieprasījumu nosūtījusi pa pastu, sagatavotā izziņa tiek izsniegta klātienē norādītajā PMLP teritoriālajā nodaļā, kur persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja PMLP ziņu pieprasītāju ir identificējusi, izziņa tiek nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā uz izziņas pieprasītāja deklarēto vai juridisko adresi;
  • juridiskās personas pārstāvis papildus uzrāda juridiskās personas reģistrācijas apliecību un publisku dokumentu, kas apliecina ziņu pieprasītāja pārstāvības tiesības, ja ziņas par pārstāvības tiesībām nav iespējams pārbaudīt Uzņēmumu reģistrā;
  • pilnvarotai personai - notariāli apliecināta pilnvara, ja pilnvarotājs ir fiziskā persona, vai rakstveida pilnvara bez notariāla apliecinājuma, jeb orderis, ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts;
  • likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā; 
  • pieprasot izziņu par citu personu, jāiesniedz pamatojumu apliecinošs vai savstarpējo saistību apliecinošs dokuments;
  • lai saņemtu atvieglojumu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas, personām PMLP jāuzrāda atvieglojumu vai atbrīvojumu apliecinošs dokuments.

Informācija no Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmas tiek izsniegta, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Ministru kabineta 15.02.2011. noteikumus Nr.130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība", Fizisko personu datu apstrādes likumu, Iedzīvotāju reģistra likumu, Informācijas atklātības likumu un citos normatīvajos aktos noteikto.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās